11 skil­lov, ktoré by sa mal každý dvad­siat­nik naučiť, kým má ešte čas

Timotej Vančo / 14. októbra 2016 / Tools a produktivita

Keď nie teraz, tak kedy? A keď nie ty, tak kto?

V 24 rokoch sa prav­de­po­dobne chys­táš ukon­čiť školu, odísť nie­kam ďaleko, spoz­nať svet alebo sa usa­diť a mať rodinu. Vek 24 rokov je ale veľmi dôle­žitý, lebo si už fakt dospelý a každé tvoje roz­hod­nu­tie ovplyv­ňuje tvoju budúc­nosť. Web Busi­nes­sin­si­der dal dokopy 11 zruč­ností, ktoré sami mladí ľudia odpo­rú­čajú.

Staň sa maj­strom v pre­daji samého seba

become-a-master-salesperson-of-yourself

Tým nemys­lím pros­ti­tú­ciu alebo otroc­tvo. Ako pove­dal jeden ano­nym: „Pre­daj je zákla­dom kaž­dého úspe­chu v biz­nise. Vždy niečo pre­dá­vaš, aj keď to nemu­síš mať v popise svo­jej práce. Môžeš pre­dá­vať počas mar­ke­tin­go­vých akti­vít, stret­nutí so zákaz­níkmi, kon­fe­ren­cií, obchod­ných pred­ná­šok a ďal­ších akti­vít, kde buď pre­dá­vaš pro­dukt alebo nejakú fun­kciu, ale hlavne vždy aj seba. A to si všíma každý kupu­júci. Mať pevný základ a skill v tom, ako pre­dá­vať, ťa môže posu­núť vpred a hlavne aj pred tvo­jich kole­gov.“

Dostaň sa zo svo­jej kom­fort­nej zóny

get-out-of-your-comfort-zone

Zís­kaj skú­se­nosti z reál­neho sveta. Začni pod­ni­kať, komu­ni­kuj s ľuďmi, zavo­laj pekné dievča von, choď sko­čiť padá­kom, staň sa dobrý v roz­prá­vaní a pre lásku božiu neber sa pro­sím ťa moc vážne,“ tvrdí Chris­tian Pre­to­rius.

Buď veľmi dobrý v jed­nej veci

get-very-good-at-one-thing

V tvo­jej práci, s prá­cou vo Pho­tos­hope, v speve, tanci, pís­kaní, prog­ra­mo­vaní, aby keď ťa vyho­dia z práce, prí­deš o dom, kama­ráti sa na teba vykašlú a rodina z neja­kého dôvodu tak­tiež, musíš mať niečo ako záložný plán, s kto­rým sa budeš vedieť o seba posta­rať. Uži­viť sa dá aj pís­ka­ním na ulici. Hodíš pred seba čiapku a čakáš, kým ti nie­kto hodí zopár drob­ných. Odskú­šala som to,“ pove­dala Rohit Mishra.

Vytvor si sku­piny dob­rých kama­rá­tov

build-up-your-advocate-network

Každý z nás potre­buje sku­pinu ľudí, na kto­rých sa môžeme spo­ľa­hnúť a vieme, že nás títo ľudia budú posú­vať vpred, vytvá­rať nové mož­nosti a zážitky. Základné pra­vidlo budo­va­nia siete pria­te­ľov: Neme­raj úspech tvo­jej siete pria­te­ľov na základe tvo­jich úspe­chov, ale na počte ľudí, kto­rým si pomo­hol.“ Chris­tian Bonilla

Nauč sa prog­ra­mo­vať

learn-how-to-code

Nauč sa kódiť, je to jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších vlast­ností, ktoré by mal 24 ročný člo­vek vedieť. To platí aj pre ľudí, ktorí nemajú blízko k tech­nike. Dnešné malé deti chápu prog­ra­mo­va­nie oveľa skôr ako my a možno to je aj preto, že od malička majú tab­lety, smartp­hony a nie­ktoré už aj smart hodinky. Naučiť sa prog­ra­mo­vať môže byť jedna z naj­väč­ších výhod pre tvoj budúci rast. Každý vie čítať, písať, a preto by mal každý vedieť aj prog­ra­mo­vať.“ Maria Ant­suk

Zami­luj sa

fall-in-love

Áno, zami­luj sa. Láska je jedna z naj­čis­tej­ších emó­cií na svete, veď čo je kraj­šie ako láska? Ak si do nie­koho zami­lo­vaný, roz­hodne poci­ťu­ješ najp­rí­jem­nejší pocit na svete.“ Karan Jai­swani

Nauč sa medi­to­vať

learn-how-to-meditate

V dneš­nom rých­lom svete s mili­ó­nom vecí, čo nás roz­py­lujú, je ťažké byť sústre­dený. Je potvr­dené ved­cami, že 20-minú­tová medi­tá­cia každý deň, je rov­no­cenná 2 hodi­nám spánku. Nedá sa naučiť z dňa na deň, ale roz­hodne stojí za tré­no­va­nie.“ San­jay Kadel

Viac ces­tuj

travel-more

Vytvor si vášeň pre ces­to­va­nie po celom svete. Ces­to­va­nie ťa naučí rôz­nym zruč­nos­tiam, ktoré počas celého života využi­ješ. Pri ces­to­vaní a spoz­ná­vaní nových ľudí a kul­túr budeš mať prí­jemný pocit zo života na Zemi a z ducha­pl­ného roz­ví­ja­nia samého seba.“ Ano­nym

Inves­tuj do osob­ného rastu

1-an-objective

Pre­staň poze­rať tele­ví­ziu a strá­cať čas. Čítaj toľko kníh, koľko len zvlád­neš, pri­hlás sa na semi­náre a pred­nášky. Vždy zvy­šuj svoju hod­notu, pre­tože časom dosta­neš mno­ho­krát viac zapla­tené za to, čo si do seba inves­to­val. Takže čím viac sa zdo­ko­na­líš, a teda čím viac peňazí inves­tu­ješ do samo­vzde­la­nia, o toľko budeš mať neskôr väčší plat.“ Janis Bute­vics

Pre­staň sa báť

stop-worrying-all-the-time

Byť smutný a báť sa skú­šať nové veci ťa nikam neza­ve­die. Musíš sa pre­stať báť a plá­no­vať, čo naj­viac uda­lostí, ktoré ti niečo dajú. Pre­ží­va­nie bez­sta­rost­ného života nie je možné, pre­kážky sa dajú len mini­ma­li­zo­vať dob­rou príp­ra­vou. Takže plá­nuj veci dopredu a neboj sa zly­ha­nia. Buď zví­ťa­zíš alebo sa niečo naučíš.“ Deme Ale­xis

Začni si šet­riť

start-saving-money

Či už pra­cu­ješ pre nie­koho alebo čisto len na seba, mili­oná­rom sa môžeš stať aj tým, že si budeš odkla­dať každý mesiac danú sumu. Tieto peniaze časom môžeš využiť na inves­tí­ciu alebo ces­to­va­nie po svete. Ak nevieš kam dať peniaze, rad­šej ich ušetri a časom príde múdra ponuka pre ich inves­to­va­nie.“ Ste­fan Sto­man

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)