11 vecí, ktoré musíš spra­viť, aby si mohol byť do 30-tky mili­oná­rom

Timotej Vančo / 30. júna 2016 / Business

Týchto 11 vecí musíš spra­viť v tvo­jej 20-tke, aby si si už počas 30-tky mohol uží­vať dovo­lenky počas celého roka, pris­pie­vať na cha­ritu vyso­kými sumami a roz­maz­ná­vať svoju fra­jerku.

V eko­no­mike, kde je pod­po­ro­vaný voľný obchod, si môžeš zaro­biť peňazí, koľko chceš,“  pove­dal self-made mili­onár Steve Sie­bold, ktorý tak­tiež veľmi dopod­robna štu­do­val sprá­va­nie a zvyky 1 200 naj­bo­hat­ších ľudí sveta.

Na to, aby si dosia­hol sedem­miestnu cifru na svo­jom účte do 30-tky, by si si mal pozrieť tento zoznam, ktorý pri­pra­vil den­ník Busi­ness Insi­der. Neza­ru­ču­jem ti, že sa určite tým mili­oná­rom sta­neš, ale určite ti viem pove­dať, že k nemu budeš mať bliž­šie, ako si mal dote­raz.

Sústreď sa na zará­ba­nie

V dneš­nej dobe sa nemô­žeš stať mili­oná­rom tým, že si budeš odkla­dať a šet­riť každé jedno euro. Pove­dal Grant Car­done, ktorý zban­kro­to­val vo veku 21 a už v 30 bol mili­onár. „Prvý krok je sústre­diť sa na zvy­šo­va­nie príjmu po kro­koch a dokola to opa­ko­vať.“

Môj prí­jem bol najprv 2 709€ za mesiac, o 9 rokov neskôr, to bolo 18 061€ za mesiac. Začni nasle­do­vať peniaze. Umož­nia ti zväč­šo­vať prijmy a uvi­díš nové mož­nosti inves­to­va­nia.“

Zará­bať veľa peňazí je snom mno­hých — nie je to však vôbec jed­no­du­ché, ale na druhú stranu, každý si môže vybrať, čo chce robiť.

Grant-cardone

foto: successfastline.com

Roz­ví­jaj viac spô­so­bov príjmu

Jed­nou z mož­ností, ako viac zará­bať, je zväč­šiť si svoje port­fó­lio príj­mov. Autor štú­die o self-made mili­oná­roch Tho­mas C. Cor­ley zis­til, že mnoho z nich má viac ako jeden prí­jem. Kon­krétne 65% má tri prijmi, 25% má štyri prijmi a 10% ma päť a viac príj­mov.

V týchto zárob­koch sú ale tiež zahr­nuté obchody s nehnu­teľ­nos­ťami, inves­tí­cie na trhu cen­ných papie­rov atď.

Tri druhy zárob­kov vyze­rajú ako čaro­vný počet, keďže väč­šina z mili­oná­rov má práve aspoň 3.

rbransoheader1

foto: lifehack.org

Šetri si na inves­to­va­nie, nie na „potom“

Jediný dôvod na šet­re­nie peňazí, je na ich inves­to­va­nie. Ulož si svoje peniaze na bez­pečné, nedot­knu­teľné miesto, naj­lep­šie typ účtu, z kto­rého tie peniaze nebu­deš vybe­rať v žiad­nom prí­pade, ani v núdzo­vých prí­pa­doch. Toto ťa bude pohá­ňať na pokra­čo­va­nie v bode č.1 (zvy­šo­va­nie príjmu)“ napí­sal Car­done.

Buď roz­hodný

Šetri svoju duševnú ener­giu tým, že budeš robiť roz­hod­nu­tia tak rýchlo, ako je to len možné. A plá­nuj si opa­ku­júce akti­vity čo naj­rých­lej­šie, ale tak, aby mali pozi­tívny vplyv na teba a tvoje uda­losti v blíz­kej budúc­nosti, v tom zmysle, aby si ich časom robil už ako auto­pi­lot. Ja viem, čo si budem oblie­kať a raňaj­ko­vať celý budúci týž­deň. A ty?“ Tuc­ker Hug­hes má vo veciach jasno.

8b8a7385e28e71aec53e41e7cbe82d23

foto: patch.com

Nech­váľ sa, ukáž, čo vieš!

Nekú­pil som si moje prvé luxusné hodinky alebo auto, pokým mi môj biz­nis a inves­to­vané peniaze neza­čali pri­ná­šať viac zabez­pe­če­ných tokov peňazí. Stále som jaz­dil na sta­rej Toy­ote, aj keď som bol už mili­onár. Buď známy medzi ľuďmi pre tvoju pra­covnú morálku a nasa­de­nie a nie pre ‚hračky‘, ktoré si kupu­ješ“, pozna­me­nal Car­done.

Zmeň mys­le­nie o penia­zoch

Bohat­stvo začína pri roz­mýš­ľaní nad tým, čo pre teba zna­me­najú peniaze,“ vysvet­ľuje self-made mili­onár Steve Sie­bold.

To tajom­stvo bolo vždy rov­naké – mys­le­nie“, upo­zor­ňuje. Pokým si masy ľudí mys­lia, že stať sa boha­tým nie je v ich schop­nos­tiach, bohatí vedia, že je to iba o sna­žení a roz­hod­nutí, či tým mili­oná­rom naozaj chceš byť.

Steve-Siebold

foto: justrichest.com

Inves­tuj do seba

Naj­bez­peč­nej­šia inves­tí­cia, akú som kedy spra­vil, bola do mojej budúc­nosti. Čítaj aspoň 30 minút denne, počú­vaj zau­jí­mavé pod­casty keď šofé­ru­ješ a vyhľa­dá­vaj men­to­rov, ktorí sú plní ener­gie. Nepot­re­bu­ješ byť len top maj­ster v tvo­jom obore, musíš byť génius na poli rôz­nych oblastí. Od vede­nia kon­ver­zá­cie o finan­ciách, poli­tike až po športy. Kon­zu­muj vedo­mosti, ako keby boli vzduch a dostaň svoj výkon v učení nad všetko ostatné,“ napí­sal Hug­hes.

Zahoď pra­vi­delnú výplatnú pásku

Bohatí ľudia sú zvy­čajne samos­tatní pod­ni­ka­te­lia, ktorí si zará­bajú iba na seba a tým si určujú výšku sumy na ich výplat­nej páske. Sie­bold píše: „Nie je nere­álne zbo­hatnú iba tým, že budeš odkla­dať peniaze zo svo­jej výplat­nej pásky – dá sa to pre tých, ktorí majú ale vyš­šiu sumu na tej páske. Ale naj­rých­lej­šia mož­nosť pre zbo­hat­nu­tie, je byť samos­tatne zárob­kovo činný a byť odká­zaný iba sám na seba. Táto moti­vá­cia ťa ženie vpred zará­bať stále viac. Je to naj­rých­lej­šia cesta k bohat­stvu.“

date: 2007/04/05 | release status: MR & PR | release references: a, e, k | photographic technique: digital | date created: 2007:07:09

foto: huffingtonpost.com

Urči si ciele a pred­stav si ich dosa­ho­va­nie

Ak si chceš zaro­biť viac peňazí, musíš mať priamy cieľ a špe­ci­fický plán, ako tento cieľ dosiah­nuť. Peniaze sa ti nez­ja­via len tak – musíš pre ne pra­co­vať.

Číslo jedna v zozname, Prečo ľudia nedo­siahnu to, čo chcú, je, že sami neve­dia, čo chcú. Bohatí ľudia sú si istý v tom, čo chcú a idú pria­mo­čiaro za tým.“ T.Harv Eker.

Začni cho­diť von s ľuďmi, kto­rých obdi­vu­ješ

Andrew Car­ne­gie, ktorý sa stal naj­bo­hat­ším mužom v US, pri­kladá dôle­ži­tosť práve jed­nému prin­cípu: The Mas­ter Mind.

Myš­lienka je v tom, že sa musíš obklo­piť talen­to­va­nými ľuďmi, ktorí budú zdie­ľať tvoju myš­lienku, pre­tože via­cej kre­a­tív­nych myslí urobí viac ako len jedna. A ešte sa sta­neš aj boha­tým — stá­vame sa takými ľuďmi, s akými často trá­vime čas. Naj­dô­le­ži­tej­šia je sieť tvo­jich najb­liž­ších ľudí. Preto sa dobre roz­hodni, koho tam chceš mať.”

no-4-andrew-carnegie

foto: nydailynews.com

Mier na cieľ s hod­no­tou 9,03 mili­óna €, nie 0,9 mili­óna €

Jediná chyba, akú som kedy uro­bil bola, že som nemys­lel dosť mega­lo­man­ský,” napí­sal Car­done. „Odpo­rú­čam ti ísť po cieli s hod­no­tou väč­šou ako milión. Vo svete neexis­tuje nedos­ta­tok peňazí, exis­tuje iba nedos­ta­tok ľudí, ktorí nemys­lia vo veľ­kom.“

zdroj článku: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pinterest.com/acidcow.com

Pridať komentár (0)