10 vecí, kto­ré robia pozi­tív­ni ľudia inak

Henrieta Balázsová / 9. februára 2017 / Lifehacking

zdroj: sg.theasianparent.com

Pozi­tív­ni ľudia nema­jú strach z prob­lé­mov a pre­ká­žok, berú ich ako výzvu. Majú špe­ci­fic­ké pova­ho­vé črty, kto­rý­mi pre­tvá­ra­jú svoj svet. 

Veria, že ich plá­ny budú fun­go­vať

Pozi­tív­ni ľudia nedo­vo­lia, aby strach zo zly­ha­nia ovlá­dol ich myseľ. Majú pev­ne sta­no­ve­né cie­le a vedia, že ich dosiah­nu. Samoz­rej­me to nezna­me­ná, že vždy pôj­de všet­ko hlad­ko. Rov­na­ko ako všet­ci ostat­ní, aj pozi­tív­ni ľudia nará­ža­jú na pre­káž­ky, no nene­cha­jú sa nimi zasta­viť. Nehľa­da­jú totiž dôvo­dy, pre­čo sa nie­čo nedá, ale spô­so­by, ako to dosiah­nuť.

Neobá­va­jú sa zly­ha­nia

Nič nepo­ka­zí len ten, kto nič nero­bí. Úspeš­ní ľudia nedo­vo­lia, aby im zly­ha­nie pri­nies­lo nega­tív­ne myš­lien­ky, skla­ma­nie, či frus­trá­ciu. Pokiaľ zly­ha­jú, pou­čia sa z vlast­ných chýb, vsta­nú a skú­sia to zno­va. Aj nie­koľ­ko­krát. Až kým sa nedo­sta­ví úspech.

happiness

Zdroj: citi.io

Stá­le robia nie­čo uži­toč­né

Pozi­tív­ny člo­vek nikdy nie je nečin­ný. Táto vlast­nosť sa pre­ja­vu­je ako v ich súkrom­ných živo­toch, tak aj v prá­ci. Stá­le sa sna­žia vylep­šo­vať svoj život, svo­je sprá­va­nie a svo­ju myseľ. Všet­ko robia naj­lep­šie, ako vedia.

Nebo­ja sa spra­viť prvý krok

Pozi­tív­ni ľudia neča­ka­jú na zme­nu – oni sú zme­nou. Nikdy neob­vi­ňu­jú pro­stre­die, či osud za situ­áciu, v kto­rej sa prá­ve ocit­li. Neča­ka­jú na šťas­tie, zázrak, či náho­du – vedia, že život a svo­je šťas­tie majú len vo svo­jich rukách.

Doká­žu veci nechať tak

Pokiaľ je nie­čo jas­ná stra­ta času a ener­gie, pozi­tív­ny člo­vek to doká­že nechať ísť. Ľudia a situ­ácie, kto­ré ti spô­so­bu­jú viac sta­ros­tí, než rados­tí, ti totiž brá­nia žiť v prí­tom­nos­ti. Zane­chaj ich pre­to vo svo­jej minu­los­ti a zba­víš sa tým nega­tív­nych myš­lie­nok a poci­tov, kto­ré ti spô­so­bu­jú. Ľudia a situ­ácie, čo ti spô­so­bu­jú trá­pe­nie aj tak nesto­ja za to, aby si im veno­val čas a svo­je myš­lien­ky.

606131e0-df0a-0133-e1c7-0e82a5619f43

Zdroj: unsplash.com

Na šťas­tie neča­ka­jú, tvo­ria ho

Môže sa zdať ťaž­ké zame­rať sa na šťast­né uda­los­ti, úspech, pôži­tok a radosť, no pozi­tív­ni ľudia to doká­žu. Neus­tá­le sa sna­žia zlep­šo­vať kva­li­tu svoj­ho živo­ta a vyhľa­dá­vať situ­ácie, kto­ré ich robia šťast­ný­mi. Ten­to postoj brá­ni vstu­pu akých­koľ­vek nega­tív­nych myš­lie­nok do ich mys­le. Pre­to­že kde nie sú nega­tív­ne myš­lien­ky, tam je vnú­tor­ný pokoj, kto­rý vedie k poci­tu šťas­tia.

Žijú v prí­tom­nos­ti

Pozi­tív­ni ľudia sa netrá­pia minu­los­ťou, nema­jú oba­vy z budúc­nos­ti, žijú len pre prí­tom­nosť. Budúc­nosť si samoz­rej­me plá­nu­jú, avšak s vedo­mím, že ju majú vo vlast­ných rukách.

Doká­žu hľa­dať rie­še­nia

V prí­pa­de, keď sa pozi­tív­ne nala­de­ný člo­vek dosta­ne do ťaž­kej situ­ácie, nepre­pa­dá zúfals­tvu, nakoľ­ko vie, že kaž­dá situ­ácia má svo­je rie­še­nie. Vždy jed­no­du­cho veria v šťast­né kon­ce.

photo-1459369510627-9efbee1e6051-1

Zdroj: unsplash.com

Nikdy sa nepo­va­žu­jú za obe­te okol­nos­tí

Nedo­vo­lia iným ľuďom ťahať za svo­je nit­ky, svoj život majú pev­ne vo vlast­ných rukách. Vedia, že obvi­ňo­va­nie iných za svo­ju situ­áciu neve­die k ničo­mu dob­ré­mu. Majú dosta­tok seba­dô­ve­ry a seba­úc­ty nato, aby sa spo­lie­ha­li sami na seba.

Doká­žu pre­brať zod­po­ved­nosť za svo­je činy

Sú si istí, že kro­ky, kto­ré robia sú správ­ne, pre­to sa za ne nebo­ja pre­brať zod­po­ved­nosť. Sú tak­tiež pre­sved­če­ní, že lep­šie je ľuto­vať svo­ju chy­bu, než svo­ju nečin­nosť.

Zdroj: successconsciousness.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: unsplash.com

Pridať komentár (0)