Neďa­leko Bra­ti­slavy vyrá­stla uni­kátna stavba: Toto je dom v dome

Podľa článku Štefana Moravčíka v Archinfo.sk, Autor projektu: Ing. arch. Martin Jančok, v spolupráci s Ing. Michal Marcinov (Krajinný architekt), Mgr. art. Ľubica Segečová (Dizajn atypických interiérových prvkov), MSc. arch. Michal Janák, Ing. arch. Ivana Čobejová / 16. augusta 2016 / Zaujímavosti

Kon­cept, ktorý nás veľmi zau­jal. Dom v dome. Moderné pre­roz­prá­va­nie motívu, ktorý sa v archi­tek­túte obja­vuje už od antic­kých čias, cez Pal­la­dia až po kla­si­kov moder­nej archi­tek­túry 20. sto­ro­čia.

Teraz už aj na Slo­ven­sku. A nie je sám. Vlani sme uve­rej­nili rea­li­zá­ciu vychá­dza­júcu z podob­ných kom­po­zič­ných tvo­ri­vých prin­cí­pov — Dom LJM od archi­tek­tov Ben­ja­mína Brad­ňan­ského a Víta Haladu.

Veľmi dobré je, že to nie sú samo­ú­čelné expe­ri­menty. Ale aj dobré rea­li­zá­cie, ktoré majú všetky pred­po­klady, aby dobre napĺňali i uti­li­tárne fun­kcie, potrebné k ich prak­tic­kému fun­go­va­niu.

Dom v dome od Mar­tina Jan­čoka v Ber­no­lá­kove je na jed­nej strane seba­ve­do­mým archi­tek­to­nic­kým ges­tom pre­zen­tu­jú­cim uni­ver­zálny archi­tek­to­nický kon­cept v ini­vi­du­ál­nom autor­skom a mate­riá­lo­vom stvár­není. Na dru­hej strane je tu vidi­teľne prí­tomný kon­tex­tu­álny prí­stup k miestu.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Hoci je dom úplne iný, ako oko­litá sta­vebná štruk­túra — výsledná skladba hmôt, pries­to­rov, plôch a ich roz­miest­ne­nie na pozemku sú uro­bené s citom pre kon­text. Dom v dome si svoje miesto našiel v dia­lógu s oko­li­tým prí­rod­ným i ume­lým pro­stre­dím a je vlastne v prin­cípe kon­tex­tu­ál­nejší, ako mnohé iné oko­lité “tra­dičné” domy. Nie je to dom pre hoci­koho. Je to obyd­lie pre ľudí, ktorí majú zmy­sel a schop­nosti vní­mať kva­litu tvo­renú jed­no­du­chými, jem­nými vyjad­ro­va­cími pros­tried­kami, viac skry­tými pod povr­chom a nie prvo­plá­no­vými veľ­kými ges­tami.

Urobte si však názor sami. Pri­pá­jame obra­zovú doku­men­tá­ciu i texty auto­rov.
(Š.M.)

Dom je situ­ovaný v pro­stredí sta­bi­li­zo­va­nej zástavby rodin­ných domov a záh­rad­ných pozem­kov. Stojí na mieste pôvod­ného záh­rad­ného domu, s odstu­pom od ulice, čo mu zabez­pe­čuje určitú inti­mitu a izo­lo­va­nosť. Svo­jim umiest­ne­ním roz­de­ľuje poze­mok na prednú a zadnú záh­radu. Kým predná záh­rada má cha­rak­ter buj­ného neu­dr­žia­va­ného porastu, zadná, ukrytá za domom, je kon­ci­po­vaná ako pro­duk­tívna a poby­tová.

Samotný dom je roz­de­lený do dvoch sústred­ných častí – vnú­tor­nej a von­kaj­šej. Vnú­torná pozos­táva z nevyhnutných obytných miest­ností v pôdo­ryse Pal­la­dián­skej mriežky 3x3 polia s ver­ti­kálne akcen­to­va­nou jedál­ňou v jej cen­tre. Von­kaj­šiu časť domu vypĺňujú dopl­n­kové fun­kcie, ktoré nevy­ža­dujú celo­ročné alebo per­ma­nentné využi­tie – pátiá rôz­nych veľ­kostí a pro­por­cií, garáž, bazén a skla­dové pries­tory. Táto časť je akýmsi medzi­pries­to­rom, nie je ani domom, ani záh­ra­dou. Je ich mediá­to­rom.

Model interiéru

Model inte­ri­éru

zdroj: archinfo.sk, autorka foto­gra­fií: Daniela Dostál­ková

Pridať komentár (0)