12 fak­tov o Timo­vi Cooko­vi, o kto­rých si mož­no neve­del

Tomáš Tomčík, thinkapple.sk / 25. júna 2016 / Tech a inovácie

Asi naj­viac kon­tro­verz­ným vyjad­re­ním Tima Cooka bolo, pre­hlá­se­nie, že je homo­se­xu­ál. Novi­nár Adam Las­hin­sky, kto­rý vydal aj kni­hu Insi­de App­le v roku 2012, po roz­ho­vo­roch s Timom Cookom zhr­nul ďal­šie zau­jí­ma­vé infor­má­cie z jeho živo­ta a o ňom vše­obec­ne.

1. Naro­dil sa v Roberts­da­le v štá­te Ala­ba­ma. Je absol­ven­tom Uni­ver­zi­ty Auburn, kde štu­do­val prie­my­sel­né inži­nier­stvo.

2. Cook nebol pokla­da­ný za prvé­ho nástup­cu Ste­va Job­sa. Veľa ľudí dokon­ca tvr­di­lo, že sa nikdy nesta­ne šéfom App­le.

3. Pred prí­cho­dom do App­le pra­co­val Tim 12 rokov pre kon­ku­renč­nú fir­mu IBM.

4. Pop­ri zamest­na­ní v IBM absol­vo­val večer­né štú­dium Uni­ver­zi­ty Duke, kde dosia­hol titul MBA (Mas­ter Busi­ness of Admi­ni­stra­ti­on).

Zdroj: 9to5mac.com

foto: 9to5mac.com

5. Cook s Job­som nema­li veľa spo­loč­ných záuj­mov okrem rock & rol­lu zo 60. rokov minu­lé­ho sto­ro­čia.

6. Cook ria­di App­le s poko­jom. Na stret­nu­tí s mana­žér­mi kvô­li prob­lé­mom v Ázii Cook pove­dal, že nie­kto by mal byť v Číne, aby rie­šil situ­áciu. O pol hodi­ny neskôr pri­šiel k jed­né­mu z mana­žé­rov a pove­dal mu: “Pre­čo ste ešte tu?” Ten­to výkon­ný mana­žér okam­ži­te odišiel zo schô­dze a odle­tel do Číny, a to bez toho, aby si zba­lil neja­ké veci. Tu môže­me vidieť, akú auto­ri­tu má Tim. Je otáz­ne, či by sa nie­čo podob­né sta­lo aj v inej fir­me.

7. Cook môže byť vzhľa­dom na jeho prí­jem (kto­rý činí asi 9,2 mil. dolá­rov roč­ne, no zaro­be­ných má už omno­ho viac) pova­žo­va­ný za veľ­mi skrom­né­ho člo­ve­ka. Kúpil si naprí­klad dom v Palo Alto za 1,9 mili­ó­na $, a pri­tom si mohol dovo­liť omno­ho väč­ší a drah­ší.

8. Ide­ál­ny spô­sob dovo­len­ky je pre neho turis­ti­ka v národ­nom par­ku Yose­mi­te, čo sa znač­ne líši od ostat­ných ria­di­te­ľov, kto­rí trá­via dovo­len­ky nie­kde v exo­tic­kých kra­ji­nách.

9. Den­ný roz­vrh má plný rôz­nych schô­dzí, kvô­li čomu je veľ­mi zanep­ráz­dne­ný.

10. Bol vyme­no­va­ný za ria­di­te­ľa App­le v rov­na­ký deň, ako odstú­pil Ste­ve Jobs.

Steve_Jobs_Tim_Cook_Apple.large

foto: t-gaap.com

11. Na začiat­ku svoj­ho pôso­be­nia bol vo fun­kcii CEO. Vo fir­me zalo­žil prog­ram pre cha­ri­ta­tív­ne dary od zamest­nan­cov, kto­ré roč­ne činia až 10 000 $.

12. Ste­ve Jobs pora­dil Cooko­vi toto: “Nikdy sa nepý­taj, čo by robil Jobs, jed­no­du­cho rob, čo je správ­ne.”

thinkApple_banner

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto: fortune.com

Pridať komentár (0)