12 fak­tov o Timovi Cookovi, o kto­rých si možno neve­del

Tomáš Tomčík, thinkapple.sk / 25. júna 2016 / Tech a inovácie

Asi naj­viac kon­tro­verz­ným vyjad­re­ním Tima Cooka bolo, pre­hlá­se­nie, že je homo­se­xuál. Novi­nár Adam Las­hin­sky, ktorý vydal aj knihu Inside Apple v roku 2012, po roz­ho­vo­roch s Timom Cookom zhr­nul ďal­šie zau­jí­mavé infor­má­cie z jeho života a o ňom vše­obecne.

1. Naro­dil sa v Roberts­dale v štáte Ala­bama. Je absol­ven­tom Uni­ver­zity Auburn, kde štu­do­val prie­my­selné inži­nier­stvo.

2. Cook nebol pokla­daný za prvého nástupcu Steva Jobsa. Veľa ľudí dokonca tvr­dilo, že sa nikdy nestane šéfom Apple.

3. Pred prí­cho­dom do Apple pra­co­val Tim 12 rokov pre kon­ku­renčnú firmu IBM.

4. Popri zamest­naní v IBM absol­vo­val večerné štú­dium Uni­ver­zity Duke, kde dosia­hol titul MBA (Mas­ter Busi­ness of Admi­ni­stra­tion).

Zdroj: 9to5mac.com

foto: 9to5mac.com

5. Cook s Job­som nemali veľa spo­loč­ných záuj­mov okrem rock & rollu zo 60. rokov minu­lého sto­ro­čia.

6. Cook riadi Apple s poko­jom. Na stret­nutí s mana­žérmi kvôli prob­lé­mom v Ázii Cook pove­dal, že nie­kto by mal byť v Číne, aby rie­šil situ­áciu. O pol hodiny neskôr pri­šiel k jed­nému z mana­žé­rov a pove­dal mu: “Prečo ste ešte tu?” Tento výkonný mana­žér okam­žite odišiel zo schô­dze a odle­tel do Číny, a to bez toho, aby si zba­lil nejaké veci. Tu môžeme vidieť, akú auto­ritu má Tim. Je otázne, či by sa niečo podobné stalo aj v inej firme.

7. Cook môže byť vzhľa­dom na jeho prí­jem (ktorý činí asi 9,2 mil. dolá­rov ročne, no zaro­be­ných má už omnoho viac) pova­žo­vaný za veľmi skrom­ného člo­veka. Kúpil si naprí­klad dom v Palo Alto za 1,9 mili­óna $, a pri­tom si mohol dovo­liť omnoho väčší a drahší.

8. Ide­álny spô­sob dovo­lenky je pre neho turis­tika v národ­nom parku Yose­mite, čo sa značne líši od ostat­ných ria­di­te­ľov, ktorí trá­via dovo­lenky nie­kde v exo­tic­kých kra­ji­nách.

9. Denný roz­vrh má plný rôz­nych schô­dzí, kvôli čomu je veľmi zanep­ráz­dnený.

10. Bol vyme­no­vaný za ria­di­teľa Apple v rov­naký deň, ako odstú­pil Steve Jobs.

Steve_Jobs_Tim_Cook_Apple.large

foto: t-gaap.com

11. Na začiatku svojho pôso­be­nia bol vo fun­kcii CEO. Vo firme zalo­žil prog­ram pre cha­ri­ta­tívne dary od zamest­nan­cov, ktoré ročne činia až 10 000 $.

12. Steve Jobs pora­dil Cookovi toto: “Nikdy sa nepý­taj, čo by robil Jobs, jed­no­du­cho rob, čo je správne.”

thinkApple_banner

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto: fortune.com

Pridať komentár (0)