12 naj­väč­ších žrú­tov ener­gie

Henrieta Balázsová / 24. decembra 2016 / Tools a produktivita

Demo­ti­vá­cia, strata ener­gie, nedos­ta­tok nových nápa­dov. Aj s týmto sa môžeš stret­núť, ak upria­mu­ješ svoju pozor­nosť nespráv­nym sme­rom. Toto je 12 naj­väč­ších požie­ra­čov, ktoré ťa obe­rajú o čas a ener­giu.

Čakáš na inšpi­rá­ciu

To, že čakáš na nové nápady a inšpi­rá­cie nezna­mená, že si bez­mocný. Využi čas pro­duk­tívne a venuj svoju pozor­nosť nie­čomu, čo naozaj stojí zato.

girl-backpack-thinking-sunset-field-fence

Zdroj: firstredeemer.com

Nemáš určené pri­ority

Pokiaľ si nesta­no­víš svoje pri­ority, ľahko sa ti stane, že tvoj čas si ukradnú menej dôle­žité (resp. úplne zby­točné) veci. Sta­nov si 2 – 3 ciele, na kto­rých budeš aktívne a tvrdo pra­co­vať. Všetko ostatné rieš len okra­jovo.

Odmie­taš cudziu pomoc

Áno, pocit z dobre a samos­tatne vyko­na­nej práce je výborný. Nene­chaj sa ním však zasle­piť a pokiaľ ti nie­kto ponúka pomoc (pre­dov­šet­kým v oblasti, v kto­rej ešte nie si úplne doma), prijmi ju. Ušet­rený čas tak môžeš inves­to­vať do ďal­ších dôle­ži­tých úloh. Samoz­rejme však musíš vedieť rozo­znať, kedy je ponú­kaná pomoc naozaj nezištná.

Couple Having an Argument

Zdroj: huffingtonpost.com

Pri­veľmi dbáš na názory dru­hých

Možno poznáš pocit, keď by si chcel niečo spra­viť, alebo obá­vaš sa, pre­tože: „Čo nato pove­dia druhí“. Ak ide sku­točne o tvoj sen a si o ňom pre­sved­čený, na názory dru­hých ľudí neh­ľaď. Pokiaľ nejde o naozaj kon­štruk­tívnu kri­tiku od skú­se­ného člo­veka, ktorá má hlavu, pätu a zmy­sel – hoď to za hlavu. Raz si zato poďa­ku­ješ.

Máš strach zo zly­ha­nia

Zly­ha­nie sa vo väč­šine prí­pa­dov berie ako niečo veľmi nega­tívne. Pre­lom v sebe tento pred­su­dok a uve­dom si, že niet víťaza, ktorý nikdy nepreh­ral. Každé zly­ha­nie zna­mená novú skú­se­nosť, novú prí­le­ži­tosť a novú šancu. Zly­ha­nie nie je koniec, je to nový začia­tok.

Neži­ješ svoj život

Dôle­žité je nasle­do­vať svoje sny, nie sny iných o tebe. Mnoho ľudí zistí, že žili život nie­koho iného až po mno­hých rokoch – nedo­voľ, aby sa niečo podobné stalo aj sebe.

Prí­liš sa sťa­žu­ješ

Nehľa­dáš spô­soby, ako by sa niečo dalo, ale dôvody, prečo to nepôjde. Vo všet­kom vidíš niečo nega­tívne a zlé. Napriek tomu, že neus­tále sťa­žo­va­nie sa je jeden z naj­väč­ších a naj­hor­ších žrú­tov tvojho času a ener­gie, dá sa s tým pra­co­vať. Skús sa zame­rať na dobré veci vo svo­jom živote, za ktoré si vďačný a odraz sa od nich.

mask-389940_960_720

Zdroj: pixabay.com

Máš veľa nedo­kon­če­ných úloh

Nevieš pove­dať nie, a preto sa ti nové úlohy len hro­ma­dia. Obe­rajú ťa o čas a tvoju pozor­nosť neus­tále zamest­ná­vajú myš­lienky na nedo­kon­čenú prácu. Povedz tomu rázne stop, inak z tohto blud­ného kruhu nikdy nevyj­deš.

Sna­žíš sa kaž­dému ula­ho­diť

Sna­žíš sa vyho­vieť rodi­čom, šéfovi, kole­gom, spo­lu­žia­kom, súro­den­com, suse­dom… Je však dôle­žité vedieť, že nikdy nevy­ho­vieš kaž­dému a naj­dô­le­ži­tej­šie je, aby si vyho­vel sám sebe. Ľudia do našich živo­tov pri­chá­dzajú a odchá­dzajú, strá­viť celý život musíš len sám so sebou. Pokiaľ budeš dávať seba na posledné miesto, ver, že to bude dosť otravná exis­ten­cia.

1-main-image

Zdroj: menstylefashion.com

Porov­ná­vaš sa s dru­hými

Každý z nás je jedi­nečný a každý má talent na niečo iné. Ty nikdy nebu­deš ako nie­kto iný a nikto nebude nikdy ako ty. Nikdy. Preto nestrá­caj svoj čas tým, že sa budeš s kým­koľ­vek porov­ná­vať, pre­tože ty si uni­kát.

Opa­ku­ješ rov­naké chyby

Nikto nevraví, že ak to nevyšlo raz a ty to spra­víš rov­nako aj dru­hý­krát, nevyjde to. Tu ide o schop­nosť určiť chybu, ana­ly­zo­vať ju a hlavne sa jej v budúc­nosti vyhnúť.

Si per­fek­ci­onista

Nemu­síš byť vo všet­kom naj­lepší. Nie je dôle­žité, aby bol výsle­dok doko­nalý, pod­statné je, aby si ho dosia­hol efek­tívne.

Zdroj: visual.ly, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pexels.com

Pridať komentár (0)