12 neuve­ri­teľ­ných fak­tov o miliar­do­vom pro­jekte Apple Cam­pus

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 13. júla 2016 / Business

Steve Jobs mal v roku 2011 jednu sku­točne trú­falú víziu. Chcel posta­viť naj­väč­šiu kan­ce­lár­sku budovu na svete. V dneš­nej dobe sa mu po smrti pomaly plní sen. V Kali­for­nii momen­tálne vyrastá obrov­ská cen­trála spo­loč­nosti Apple, známa tiež ako “Ves­mírna loď”. Aj napriek tomu, že sa jej určite nedoč­káme skôr ako budúci rok, máme už cel­kom dosť infor­má­cií o tom, ako bude vyze­rať a na čo sa vlastne môžeme tešiť. Poďme sa pozrieť na 12 neuve­ri­teľ­ných fak­tov o Cam­puse spo­loč­nosti Apple.

1. Steve Jobs sa sám zapá­jal do pro­cesu plá­no­va­nia

V lete 2009 povo­lal Steve Jobs na stavbu “Ves­mír­nej lode” vedú­ceho archi­tekta Nor­mana Fos­tera. Jobs sa ale chcel sám zapá­jať do plá­no­va­nia a stavby budovy. “Neberte ma ako kli­enta, berte ma ako súčasť tímu,” pove­dal Fos­te­rovi.

zdroj: fastcompany.comfoto: fastcompany.com

2. Steny budovy sa budú skla­dať z naj­väč­šieho zakri­ve­ného skla na svete

Zakri­vené sklo bude tvo­riť obi­dve strany budovy. Cel­kovo má ísť až o 3 000 kusov zakri­ve­ného skla. Zamest­nanci sa vďaka tomu budú môcť kedy­koľ­vek pozrieť do vnú­tor­nej záh­rady alebo na oko­lie budovy.

zdroj: tumblr.comfoto: tumblr.com

3. Bude obsa­ho­vať pod­zemnú sálu, do kto­rej sa zmestí 1 000 ľudí

V pod­zemí by sa malo nachá­dzať obrov­ské audi­tó­rium, do kto­rého sa bude môcť usa­diť až 1 000 ľudí. Vďaka nemu bude môcť Apple orga­ni­zo­vať nie­ktoré eventy priamo na svo­jej pôde.

zdroj: businessinsider.comfoto: businessinsider.com

4. 80 % roz­lohy by mala zabe­rať zeleň

Vybrali sme mnoho odrôd rast­lín odol­ných voči suchu, aby sme mini­ma­li­zo­vali množ­stvo vody potrebné na ich zavla­žo­va­nie,” pove­dal počas pre­zen­tá­cie Dan Whi­sen­hunt. Spo­loč­nosť vysadí na svo­jom pozemku cel­kovo 7 000 stro­mov.

zdroj: cityfarmer.orgfoto: cityfarmer.org

5. Pohá­ňať ju bude 100 % obno­vi­teľná ener­gia

Apple patrí k spo­loč­nos­tiam, ktoré dbajú na životné pro­stre­die. Preto by aj “Ves­mírna loď” mala bežať na 100 % obno­vi­teľ­nej ener­gie. Pohá­ňať ju tak budú bio­pa­livá a až 65 000 m2 solár­nych pane­lov.

zdroj: assets.inhabitat.comfoto: assets.inhabitat.com

6. 75 % roka nebude potrebné zapí­nať kúre­nie alebo kli­ma­ti­zá­ciu

Spo­loč­nosť využije ide­álnu klímu v Kali­for­nii a v budove vybu­duje pri­ro­dzený ven­ti­lačný sys­tém, vďaka čomu nebude potrebné pou­ží­vať kúre­nie alebo kli­ma­ti­zá­ciu väč­šinu času. Pre pod­lahu a strop je pri­pra­ve­ných 4 300 betó­no­vých platní s dutým stre­dom, ktoré pomôžu chla­diť budovu.

zdroj: foto: businessinsider.com

7. Denne spot­re­bujú tak­mer 6 000 hek­to­lit­rov vody

Podľa správy zo San Jose Mer­cury News by malo den­no­denne prú­diť do budovy až 157 000 galó­nov vody, čo je v pre­počte 5 943 hek­to­lit­rov. Spo­loč­nosť by mala pou­ží­vať výhradne recyk­lo­vanú vodu.

zdroj: apple.dirty.rufoto:apple.dirty.ru

8. Zamest­nanci sa budú po budove dopra­vo­vať na bicyk­loch

Spo­loč­nosť by mala svo­jim zamest­nan­com poskyt­núť 1 000 bicyk­lov, ktoré im pomôžu pre­pra­vo­vať sa po budove. Po celom are­áli budú tiež vysta­vané kilo­metre chod­ní­kov a cyk­lis­tic­kých ciest.

zdroj: businessinsider.comfoto: businessinsider.com

9. Celý pro­jekt vyjde spo­loč­nosť na 5 miliárd dolá­rov

Ria­di­teľ Apple Tim Cook odmie­tol pove­dať presnú sumu, koľko bude výstavba budovy stáť. Vyhlá­sil však, že toto číslo sa pohy­buje okolo 5 miliárd dolá­rov.

zdroj: digitaltrends.comfoto: digitaltrends.com

10. Pod­zemné garáže pomôžu ochrá­niť kra­jinu

Aby sa neni­čil terén a pro­stre­die “Ves­mír­nej lode”, Apple vybu­duje obrov­ské pod­zemné par­ko­visko, kde sa zmestí viac ako 10 980 áut. Zamest­nanci budú mať k dis­po­zí­cii tiež nie­koľko sto­viek nabí­ja­cích sta­níc pre elek­tro­mo­bily.

zdroj: businessinsider.comfoto: businessinsider.com

11. 70-mili­ó­nové well­ness cen­trum pre zamest­nan­cov

Seve­ro­zá­padne od hlav­nej budovy by malo stáť obrov­ské fit­ness cen­trum slú­žiace pre oddych až 20 000 zamest­nan­cov. Cel­kovo by malo spo­loč­nosť stáť viac než 70 mili­ó­nov dolá­rov.

zdroj: businessinsider.comfoto: businessinsider.com

12. V budove bude kafe­té­ria s veľ­kos­ťou fut­ba­lo­vého ihriska

V prí­zemí budovy by mala stáť kafe­té­ria s jedá­len­ským zaria­de­ním, kde sa bude môcť stra­vo­vať 2 100 ľudí. Cel­kovo by mala zabe­rať viac než 5 500 met­rov štvor­co­vých a súčas­ťou bude aj von­kaj­šia terasa pre 600 strav­ní­kov.

zdroj: businessinsider.comfoto: businessinsider.com

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: aplusarchitecture.wordpress.com

Pridať komentár (0)