12 neuve­ri­teľ­ných fak­tov o miliar­do­vom pro­jek­te App­le Cam­pus

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 13. júla 2016 / Business

Ste­ve Jobs mal v roku 2011 jed­nu sku­toč­ne trú­fa­lú víziu. Chcel posta­viť naj­väč­šiu kan­ce­lár­sku budo­vu na sve­te. V dneš­nej dobe sa mu po smr­ti poma­ly plní sen. V Kali­for­nii momen­tál­ne vyras­tá obrov­ská cen­trá­la spo­loč­nos­ti App­le, zná­ma tiež ako “Ves­mír­na loď”. Aj napriek tomu, že sa jej urči­te nedoč­ká­me skôr ako budú­ci rok, máme už cel­kom dosť infor­má­cií o tom, ako bude vyze­rať a na čo sa vlast­ne môže­me tešiť. Poď­me sa pozrieť na 12 neuve­ri­teľ­ných fak­tov o Cam­pu­se spo­loč­nos­ti App­le.

1. Ste­ve Jobs sa sám zapá­jal do pro­ce­su plá­no­va­nia

V lete 2009 povo­lal Ste­ve Jobs na stav­bu “Ves­mír­nej lode” vedú­ce­ho archi­tek­ta Nor­ma­na Fos­te­ra. Jobs sa ale chcel sám zapá­jať do plá­no­va­nia a stav­by budo­vy. “Neber­te ma ako kli­en­ta, ber­te ma ako súčasť tímu,” pove­dal Fos­te­ro­vi.

zdroj: fastcompany.comfoto: fastcompany.com

2. Ste­ny budo­vy sa budú skla­dať z naj­väč­šie­ho zakri­ve­né­ho skla na sve­te

Zakri­ve­né sklo bude tvo­riť obi­dve stra­ny budo­vy. Cel­ko­vo má ísť až o 3 000 kusov zakri­ve­né­ho skla. Zamest­nan­ci sa vďa­ka tomu budú môcť kedy­koľ­vek pozrieť do vnú­tor­nej záh­ra­dy ale­bo na oko­lie budo­vy.

zdroj: tumblr.comfoto: tumblr.com

3. Bude obsa­ho­vať pod­zem­nú sálu, do kto­rej sa zmes­tí 1 000 ľudí

V pod­ze­mí by sa malo nachá­dzať obrov­ské audi­tó­rium, do kto­ré­ho sa bude môcť usa­diť až 1 000 ľudí. Vďa­ka nemu bude môcť App­le orga­ni­zo­vať nie­kto­ré even­ty pria­mo na svo­jej pôde.

zdroj: businessinsider.comfoto: businessinsider.com

4. 80 % roz­lo­hy by mala zabe­rať zeleň

Vybra­li sme mno­ho odrôd rast­lín odol­ných voči suchu, aby sme mini­ma­li­zo­va­li množ­stvo vody potreb­né na ich zavla­žo­va­nie,” pove­dal počas pre­zen­tá­cie Dan Whi­sen­hunt. Spo­loč­nosť vysa­dí na svo­jom pozem­ku cel­ko­vo 7 000 stro­mov.

zdroj: cityfarmer.orgfoto: cityfarmer.org

5. Pohá­ňať ju bude 100 % obno­vi­teľ­ná ener­gia

App­le pat­rí k spo­loč­nos­tiam, kto­ré dba­jú na život­né pro­stre­die. Pre­to by aj “Ves­mír­na loď” mala bežať na 100 % obno­vi­teľ­nej ener­gie. Pohá­ňať ju tak budú bio­pa­li­vá a až 65 000 m2 solár­nych pane­lov.

zdroj: assets.inhabitat.comfoto: assets.inhabitat.com

6. 75 % roka nebu­de potreb­né zapí­nať kúre­nie ale­bo kli­ma­ti­zá­ciu

Spo­loč­nosť využi­je ide­ál­nu klí­mu v Kali­for­nii a v budo­ve vybu­du­je pri­ro­dze­ný ven­ti­lač­ný sys­tém, vďa­ka čomu nebu­de potreb­né pou­ží­vať kúre­nie ale­bo kli­ma­ti­zá­ciu väč­ši­nu času. Pre pod­la­hu a strop je pri­pra­ve­ných 4 300 betó­no­vých plat­ní s dutým stre­dom, kto­ré pomô­žu chla­diť budo­vu.

zdroj: foto: businessinsider.com

7. Den­ne spot­re­bu­jú tak­mer 6 000 hek­to­lit­rov vody

Pod­ľa sprá­vy zo San Jose Mer­cu­ry News by malo den­no­den­ne prú­diť do budo­vy až 157 000 galó­nov vody, čo je v pre­poč­te 5 943 hek­to­lit­rov. Spo­loč­nosť by mala pou­ží­vať výhrad­ne recyk­lo­va­nú vodu.

zdroj: apple.dirty.rufoto:apple.dirty.ru

8. Zamest­nan­ci sa budú po budo­ve dopra­vo­vať na bicyk­loch

Spo­loč­nosť by mala svo­jim zamest­nan­com poskyt­núť 1 000 bicyk­lov, kto­ré im pomô­žu pre­pra­vo­vať sa po budo­ve. Po celom are­áli budú tiež vysta­va­né kilo­met­re chod­ní­kov a cyk­lis­tic­kých ciest.

zdroj: businessinsider.comfoto: businessinsider.com

9. Celý pro­jekt vyj­de spo­loč­nosť na 5 miliárd dolá­rov

Ria­di­teľ App­le Tim Cook odmie­tol pove­dať pres­nú sumu, koľ­ko bude výstav­ba budo­vy stáť. Vyhlá­sil však, že toto čís­lo sa pohy­bu­je oko­lo 5 miliárd dolá­rov.

zdroj: digitaltrends.comfoto: digitaltrends.com

10. Pod­zem­né gará­že pomô­žu ochrá­niť kra­ji­nu

Aby sa neni­čil terén a pro­stre­die “Ves­mír­nej lode”, App­le vybu­du­je obrov­ské pod­zem­né par­ko­vis­ko, kde sa zmes­tí viac ako 10 980 áut. Zamest­nan­ci budú mať k dis­po­zí­cii tiež nie­koľ­ko sto­viek nabí­ja­cích sta­níc pre elek­tro­mo­bi­ly.

zdroj: businessinsider.comfoto: businessinsider.com

11. 70-mili­ó­no­vé well­ness cen­trum pre zamest­nan­cov

Seve­ro­zá­pad­ne od hlav­nej budo­vy by malo stáť obrov­ské fit­ness cen­trum slú­žia­ce pre oddych až 20 000 zamest­nan­cov. Cel­ko­vo by malo spo­loč­nosť stáť viac než 70 mili­ó­nov dolá­rov.

zdroj: businessinsider.comfoto: businessinsider.com

12. V budo­ve bude kafe­té­ria s veľ­kos­ťou fut­ba­lo­vé­ho ihris­ka

V prí­ze­mí budo­vy by mala stáť kafe­té­ria s jedá­len­ským zaria­de­ním, kde sa bude môcť stra­vo­vať 2 100 ľudí. Cel­ko­vo by mala zabe­rať viac než 5 500 met­rov štvor­co­vých a súčas­ťou bude aj von­kaj­šia tera­sa pre 600 strav­ní­kov.

zdroj: businessinsider.comfoto: businessinsider.com

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: aplusarchitecture.wordpress.com

Pridať komentár (0)