12 strá­nok, ktoré ťa zadarmo naučia prog­ra­mo­vať

Rudolf Nečas / 28. októbra 2015 / Tools a produktivita

Boli doby, v kto­rých bol ten, kto vedel prog­ra­mo­vať pova­žo­vaný za úpl­ného mága. Dnes to ale už nie je úplne pravda. Aj väč­šina pod­ni­ka­te­ľov, fre­e­lan­ce­rov a obchod­ní­kov ti povie, že naučiť sa prog­ra­mo­vať ti pomôže uspieť.

K tomu aby si sa to naučil nemu­síš vyho­diť kopu peňazí a zadĺžiť sa. Týchto 12 strá­nok ponúka kurzy prog­ra­mo­va­nia zadarmo.

1. Code­A­ca­demy

Jedna z naj­po­pu­lár­nej­ších strá­nok pre ľudí čo začí­najú s prog­ra­mo­va­ním je zaiste Code­A­ca­demy. Vďaka púta­vému vzde­lá­va­niu sa vďaka tejto stránke naučilo prog­ra­mo­vať už viac než 24 mili­ó­nov ľudí. V Code­A­ca­demy sa môžeš rovno vrhnúť do kur­zov, ktoré ťa naučia všetko z HTML a CSS, JavaSc­ript, PHP, Pyt­hon a Ruby.

2. Cour­sera

Zalo­žená v roku 2012, Cour­sera sa roz­rá­stla do hlav­nej vzde­lá­vaco-tech­no­lo­gic­kej spo­loč­nosti, ktorá ponúka viac ako 1000 kur­zov zo 119-tich inšti­tú­cií. Aj keď za nie­ktoré prog­ramy musíš zapla­tiť a po ich skon­čení dosta­neš cer­ti­fi­kát, exis­tuje celý rad bez­plat­ných úvod­ných kur­zov prog­ra­mo­va­nia v rôz­nych špe­cia­li­zá­ciách z uni­ver­zít ako je Uni­ver­sity of Was­hing­ton, Stan­ford, Uni­ver­sity of Toronto a Van­der­bilt.

3. edX

edX je ďal­šia pop­redná online-lear­ning plat­forma, ktorá je open source namiesto toho aby bola pre zisk. Zalo­žili ju Har­vard Uni­ver­sity a MIT v roku 2012, takže vieš, že sa budeš učiť o špič­ko­vých tech­no­ló­giách a teórii. Dnes, edX zahŕňa 60 škôl. Úvod do počí­ta­čo­vých vied, ktorý je od Har­vard Uni­ver­zity a ešte k tomu zadarmo nemôže byť zlým kro­kom.

4. Udemy

Zalo­žená v roku 2010, Udemy je on-line vzde­lá­va­cia plat­forma, na kto­rej sa môžeš zlep­šiť alebo sa naučiť nové pra­covné zruč­nosti. Sú tam kurzy, za ktoré budeš musieť zapla­tiť, náj­deš tam aj veľa voľ­ných kur­zov prog­ra­mo­va­nia, ktoré sú vyučo­vané pro­stred­níc­tvom video lek­cie, naprí­klad ako Prog­ra­mo­va­nie pre pod­ni­ka­te­ľov — HTML a CSS alebo Úvod do prog­ra­mo­va­nia v Pyt­hone.

5. aGu­pie­Ware

aGu­pie­Ware je nezá­vislý prog­ra­má­tor, ktorý skú­mal počí­ta­čovo-vedecké kurzy z via­ce­rých pop­red­ných inšti­tú­cií v USA a potom vytvo­ril podobný učebný plán zalo­žený na voľ­ných kur­zoch, ktoré ponúka Stan­ford, MIT, Car­ne­gie Mel­lon, Ber­ke­ley a Colum­bia. Plán bol potom roz­de­lený do 15 kur­zov: troch úvod­ných tried, sied­mich hlav­ných tried a pia­tich voli­teľ­ných.

6. Git­Hub

Nie­kedy keď sa zasek­neš na prob­léme neos­táva ti nič iné ako vziať si refe­renčnú knihu alebo ju nejak vygo­og­liť. Ale načo strá­cať čas kli­ka­ním po vše­li­ja­kých lin­koch keď tu máme Git­Hub? Môžeš tu nájsť viac ako 500 voľne dostup­ných kníh o prog­ra­mo­vaní, ktoré pokrý­vajú viac než 80 rôz­nych prog­ra­mo­va­cích jazy­kov. Je to obľú­bený webový Git repo­zi­tár, čo zna­mená, že ho často aktu­ali­zujú.

7. MIT Open Cour­se­ware

Ak si sa už naučil základy, a zau­jíma ťa niečo ťaž­šie — naprí­klad ako obja­vo­va­nie teórie o kódo­vaní — môžeš zadarmo využiť výu­kovú stránku MIT, ktorá obsa­huje kurzy ako Úvod do infor­ma­tiky a prog­ra­mo­va­nia, Úvod do prog­ra­mo­va­nia v Jave a Prak­tické prog­ra­mo­va­nie v jazyku C.

8. Hack.pledge()

Toto je komu­nita, ktorá zahŕňa nie­kto­rých vysoko posta­ve­ných vývo­já­rov, akým je naprí­klad Bram Cohen, vyná­lezca Bit­Tor­rentu. Môžeš si tu zdo­ko­na­liť svoje zna­losti prog­ra­mo­va­nia uče­ním sa od nie­kto­rých z pop­red­ných vývo­já­rov na svete.

9. Code Aven­gers

Pôvo­dom z Nového Zélandu, Code Aven­gers ponúka zábavu a inte­rak­tívne prog­ra­mo­va­cie kurzy, ktoré ťa naučia, ako sa kódia hry, apli­ká­cie a webové stránky pomo­cou JavaSc­riptu, HTML a CSS. Každý kurz trvá len 12 hodín a je k dis­po­zí­cii v anglič­tine, ruš­tine, holand­čine, špa­niel­čine, talian­čine, tureč­tine a por­tu­gal­čine.

10. Khan Aca­demy

Zalo­žená v roku 2006 peda­gó­gom Sal­ma­nom Kha­nom, Khan Aca­demy je jed­nou z pôvod­ných bez­plat­ných on-line-lear­ning inšti­tú­cií. Z pod­rob­ných video tuto­riá­lov sa môžeš naučiť ako prog­ra­mo­vať výkresy, ani­má­cie a hry pomo­cou JavaSc­ript a Pro­ces­singJS, alebo ako vytvo­riť webové stránky s HTML a CSS.

Salman Khan

11. Free Code Camp

Pri­po­je­ním sa k tunaj­šej komu­nite pro­fe­si­oná­lov a štu­den­tov sa tu naučíš HTML5, CSS3, JavaSc­ript, data­bázy, Dev­to­ols, Node.js, Angular.js a Agile. Budeš dokonca spo­lu­pra­co­vať s ostat­nými na svo­jej zruč­nosti v prog­ra­mo­vaní, aby ste vedeli vytvá­rať apli­ká­cie zdarma. Kódy sú k dis­po­zí­cii pre nezis­kové orga­ni­zá­cie.

12. HTML5 Rocks

Tento pro­jekt Google bol spus­tený v roku 2010 ako kon­ku­ren­cia pre Apple HTML5. Stránka je plná tuto­riá­lov, zdro­jov a naj­nov­ších aktu­ali­zá­cií HTML5. Je open source, takže vývo­jári sa môžu hrať s HTML5 kódom. Vzhľa­dom k tomu, že oproti väč­šine úvod­ných kur­zov je táto stránka hlavne pre skú­se­nej­ších prog­ra­má­to­rov, mal by si pred zača­tím ich kurzu naz­bie­rať nejaké vedo­mosti a skú­se­nosti.

Ak sa chceš naučiť prog­ra­mo­vať, práve nie­ktorá zo spo­me­nu­tých strá­nok môže byť pre teba tou správ­nou voľ­bou. Nemi­nieš za to ani cent, jedine nie­koľko hodín svojho času a táto inves­tí­cia sa ti v budúc­nosti určite vráti. Keep calm and let’s code.

Zdroj: enterpreneur.com
Pridať komentár (0)