12 úžas­ných miest sveta, ktoré nechcú, aby si ich nav­ští­vil

Ľudovít Nastišin / 15. november 2016 / Tools a produktivita

Na mno­hých turis­tic­kých mies­tach je vidieť, akú spúšť tam dokážu zane­chať turisti. A práve to je jeden z hlav­ných dôvo­dov, prečo nie­ktoré z naj­záz­rač­nej­ších des­ti­ná­cií sveta upred­nost­ňujú, aby si im neve­no­val až toľko pozor­nosti.

class=“slide-title”>Cinque Terre, Talian­sko

cinque-terre-italy

Jedna z nedáv­nych turis­tic­kých atrak­cií, ktorá obme­dzila počet turis­tov, kto­rým umožní vstup. V tomto prí­pade to je len 1 a pol mili­óna za rok. Dedinka nemá infra­štruk­túru na to, aby toho zvládla viac. Pedo­metre sní­majú množ­stvo turis­tov, ktoré keď pre­kročí spo­mí­nanú hra­nicu, prí­stu­pové cesty sa zatvo­ria.

San­to­rini, Grécko

santorini

Rea­lita je taká, že tento grécky ostrov je už pre­pl­nený turis­tami. Preto pri­stú­pili k ohra­ni­če­niu na 8000 turis­tov denne. Týmto zní­že­ním chcú dosiah­nuť spätné zvý­še­nie kva­lity slu­žieb.

Benátky, Talian­sko

benátky

Benátky sa potá­pajú a hordy turis­tov tomu vôbec nepo­má­hajú. Počas nie­kto­rých dní sa po kaná­loch pre­máva až 80000 ľudí. Benátky ešte nepris­tú­pili k žiad­nemu limitu, no kolek­tívny názor je jasný.

Bar­ce­lona, Špa­niel­sko

barcelona

Naj­nav­šte­vo­va­nej­šie mesto Špa­niel­ska už dlho hovorí o odčle­není sa od zbytku národa. Vede­nie mesta sa roz­hodlo poza­sta­viť nové licen­co­va­nie uby­to­va­cích zaria­dení, dokým sa neroz­hodnú, ako zvládnu následky obrov­ského nárastu turis­tov. Turiz­mus je však pre Bar­ce­lonu ako auto­mo­bi­lový prie­my­sel pre Nemecko, a tak ho nemôžu len tak ohra­ni­čiť, no každé leto sa o situ­ácií vedú búr­livé debaty.

Bhu­tan

bhutan

Malá hima­láj­ska kra­jina sa roz­hodla, že upred­nostní kva­litu pred kvan­ti­tou. Mini­málny turis­tický popla­tok je tam 200 dolá­rov na deň, výnimku majú turisti z Indie, Ban­gla­déša či Male­dív. Všetky výlety musia byť vopred rezer­vo­vané cez miest­neho ope­rá­tora, či medzi­ná­rod­ného par­tnera.

Island

island

Ako v mno­hých iných prí­pa­doch je aj na Islande ročný počet turis­tov obrov­ský vo vzťahu k ich popu­lá­cii. Za posledné roky sa ich počet tak­mer stroj­ná­so­bil vďaka nízko nákla­do­vým aero­lin­kám. Naj­väč­šou oba­vou je uby­to­va­nie. Roz­hodli sa tak, že bude múdre obme­dzo­vať ich počet dokým nedo­sta­vajú potrebnú infra­štruk­túru.

Mogao Grot­toes, Čína

cina

Známe miesto v sever­nej Číne obme­dzuje denný počet turis­tov na 6000 a počas hlav­nej sezóny na 10000 s tým, že na vstup potre­bu­ješ lís­tok zakú­pený vopred.

Skel­ling Michael, Írsko

irsko

Fil­mová sce­né­ria z posled­nej scény Star Wars: The Force Awa­kens limi­tuje denný počet turis­tov len na 180, pri­čom je dostupná len loďou od mája do sep­tem­bra.

Lord Howe Island, Aus­trá­lia

australia

Nachá­dza sa medzi Bris­bane a Syd­ney. Denný limit turis­tov je 400. Preto je silno odpo­rú­čané rezer­vo­vať si uby­to­va­nie veľmi skoro vopred. Okrem toho si treba pre­na­jať aj loď aby si sa tam dostal, inak je to možné len letecky.

Antar­ktída

antarktída

Všetky turis­tické spo­loč­nosti musia mať povo­le­nie aby mohli ponú­kať zájazdy na tento kon­ti­nent. Na jed­nej lodi môže byť maxi­málne 100 pasa­žie­rov naraz a lode s viac ako 500 pasa­žiermi sú auto­ma­ticky stop­nuté.

Machu Pic­chu, Peru

machu

V tomto sláv­nom meste je denný limit 2500 ľudí a tak­tiež si to vyža­duje mať vstu­penku vopred, najmä počas hlav­nej sezóny. Budeš potre­bo­vať číslo pasu, aby si si ho mohol kúpiť.

Gala­págy, Ekvá­dor

gala

Sú zara­dené ako ohro­zené sve­tové dedič­stvo UNESCO od roku 2007, takže sú tam značné turis­tické obme­dze­nia. Náv­štev­níci ľubo­voľ­nej z chrá­ne­ných oblastí musía mať licen­co­vaný sprie­vod.

Zdroj, obrázky: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)