13 bláz­ni­vých vecí, kto­rým Elon Musk v súčas­nosti verí

Dárius Polák / 28. októbra 2016 / Business

Výkonný ria­di­teľ Tesly a Spa­ceX má sku­točne zau­jí­mavý pohľad na ľudí a oko­litý svet. Len túto nedeľu sa na Red­dite pode­lil o svoj 4-fázový plán na kolo­ni­zá­ciu Marsu. Tu je výber 13 naj­lep­ších perlí, ktoré tento veľký muž svo­jej doby zatiaľ pove­dal.

Musk pove­dal, že chce začať posie­lať ľudí na Mars do roku 2024. Orbi­tálne stret­nu­tie Zeme a Marsu je kaž­dých 26 mesia­cov. Ďal­šie bude v roku 2018 a po ňom v roku 2020. Pokiaľ teda pôjde všetko podľa plánu, Spa­ceX začne vysie­lať ľudí v roku 2024, a tí prídu na Mars v roku 2025.

1

Má dokonca zdie­ľanú víziu pre vládu na Marse, a tou je priama demok­ra­cia, kde by ľudia priamo hla­so­vali ohľa­dom zále­ži­tostí a prob­lé­mov.

2

A nejde mu iba o to, aby ľudia doká­zali pre­žiť na Marse. Chce vytvo­riť naozaj pros­pe­ru­júce mesto.

3

V sep­tem­bri Musk pove­dal, že ľudia, ktorí absol­vujú prvú cestu na Mars by mali byť pri­pra­vený zomrieť. Risk zly­ha­nia je totižto obrov­ský a nebude žiadny iný spô­sob, akým by sa dal obísť.

4

Dodal však, že zomrieť vo ves­míre nemusí byť nutne zlá vec. Ako sám pove­dal, pokiaľ si môžeš vybrať miesto, kde umrieš, Mars nie je veľmi zlý nápad.

5

Čo sa týka aféry zly­ha­nia auto­pi­lota, Musk pove­dal, že odrá­dza­nie ľudí od pou­ží­va­nia samo-jaz­dia­cich áut je to isté, ako ich zabiť. Pou­ká­zal na smr­tiaci počet nehôd (1,2 mili­óna), ktoré sú ročne zaprí­či­nené práve ľuďmi. Preto si myslí, že odrá­dza­nie ľudí od pou­ží­va­nia auto­nóm­nej tech­no­ló­gie je detto to isté, akoby ste ich sami zabili.

6

Šancu spô­so­biť havá­riu samo-jaz­dia­cim autom porov­nal k šanci ostať uviaz­nutý vo výťahu. Na otázku, či by Tesla pri­jala zod­po­ved­nosť za nehody spô­so­bené auto­pi­lot­nou tech­no­ló­giou odpo­ve­dal záporne — je to to isté ako uviaz­nuť vo výťahu. Berú výťa­hové spo­loč­nosti zod­po­ved­nosť na seba v prí­pade, ak v jed­nom z nich uviaz­nete? Nie.

7

Pokiaľ neroz­mýšľa nad tým, ako poslať ľudí na Mars, pra­vi­delne deba­tuje o tom, či ľudia naozaj exis­tujú vo video­hre inej civi­li­zá­cie. So svo­jim bra­tom údajne strá­vil toľko času deba­to­va­ním o tejto téme, až sa z nej stala pri nie­kto­rých voľ­no­ča­so­vých akti­vi­tách tabu.

8

Debata však podľa neho stojí za to, pre­tože je dosť veľká šanca, že naozaj skôr exis­tu­jeme v simu­lá­cii ako v sku­toč­nej rea­lite.

9

V sku­toč­nosti by ľudia mali dúfať, že žijeme v akejsi simu­lá­cii, pre­tože ak nie, tak sa nie­ktoré veci pre nás môžu vyvi­núť veľmi zle. Napr. by civi­li­zá­cia pre­stala exis­to­vať v dôsledku prí­rod­nej kata­strofy, ktorá by ju vyma­zala z povr­chu Zeme.

10

Výkonný ria­di­teľ Tesly si myslí, že ľudia už sú cyborgmi. Naše schop­nosti pre­zen­to­vať sa digi­tálne cez e-mail a sociálne média nám dávajú super­sily, akými cyborg dis­po­nuje. Máme väč­šiu moc ako pre­zi­dent USA pred 20 rokmi. Môžeme odpo­ve­dať na akú­koľ­vek otázku, uro­biť video­kon­fe­ren­ciu hocikde, hoci­kedy. Môžeme okam­žite poslať správy mili­óny ľuďom. Neuve­ri­teľné veci.

11

Toto porov­na­nie s cyborgmi by sme mali posu­núť ďalej a pri­dať tzv. digi­tálnu vrstvu inte­li­gen­cie do nášho mozgu, aby sa z nás nestali iba slu­ho­via ume­lej inte­li­gen­cie. Táto vrstva by nám umož­nila stať sa sym­bi­ontmi.

12

Musk pova­žuje umelú inte­li­gen­ciu za naj­väč­šie ohro­ze­nie ľud­stva. Preto by sme s ňou mali byť veľmi opatrní a vytvo­riť isté nad­ná­rodné regu­lo­va­nia s nad­hľa­dom, či už na národ­nej alebo medzi­ná­rod­nej úrovni, len aby sme neuro­bili niečo hlúpe. S ume­lou inte­li­gen­ciou totiž pri­vo­lá­vame démo­nov.

13

Ľudia si mys­lia o ňom vše­ličo. Jedna sku­pina hovorí, že je blá­zon. Druhá si myslí, že je čistý génius. Podľa mňa je z kaž­dého oboje. Je však jedno, čo si o jeho myš­lien­kach mys­líš, každá jedna totiž stojí za vypo­ču­tie.

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)