13 bláz­ni­vých vecí, kto­rým Elon Musk v súčas­nos­ti verí

Dárius Polák / 28. októbra 2016 / Business

Výkon­ný ria­di­teľ Tes­ly a Spa­ceX má sku­toč­ne zau­jí­ma­vý pohľad na ľudí a oko­li­tý svet. Len túto nede­ľu sa na Red­di­te pode­lil o svoj 4-fázo­vý plán na kolo­ni­zá­ciu Mar­su. Tu je výber 13 naj­lep­ších per­lí, kto­ré ten­to veľ­ký muž svo­jej doby zatiaľ pove­dal.

Musk pove­dal, že chce začať posie­lať ľudí na Mars do roku 2024. Orbi­tál­ne stret­nu­tie Zeme a Mar­su je kaž­dých 26 mesia­cov. Ďal­šie bude v roku 2018 a po ňom v roku 2020. Pokiaľ teda pôj­de všet­ko pod­ľa plá­nu, Spa­ceX začne vysie­lať ľudí v roku 2024, a tí prí­du na Mars v roku 2025.

1

Má dokon­ca zdie­ľa­nú víziu pre vlá­du na Mar­se, a tou je pria­ma demok­ra­cia, kde by ľudia pria­mo hla­so­va­li ohľa­dom zále­ži­tos­tí a prob­lé­mov.

2

A nej­de mu iba o to, aby ľudia doká­za­li pre­žiť na Mar­se. Chce vytvo­riť naozaj pros­pe­ru­jú­ce mes­to.

3

V sep­tem­bri Musk pove­dal, že ľudia, kto­rí absol­vu­jú prvú ces­tu na Mars by mali byť pri­pra­ve­ný zomrieť. Risk zly­ha­nia je totiž­to obrov­ský a nebu­de žiad­ny iný spô­sob, akým by sa dal obísť.

4

Dodal však, že zomrieť vo ves­mí­re nemu­sí byť nut­ne zlá vec. Ako sám pove­dal, pokiaľ si môžeš vybrať mies­to, kde umrieš, Mars nie je veľ­mi zlý nápad.

5

Čo sa týka afé­ry zly­ha­nia auto­pi­lo­ta, Musk pove­dal, že odrá­dza­nie ľudí od pou­ží­va­nia samo-jaz­dia­cich áut je to isté, ako ich zabiť. Pou­ká­zal na smr­tia­ci počet nehôd (1,2 mili­ó­na), kto­ré sú roč­ne zaprí­či­ne­né prá­ve ľuď­mi. Pre­to si mys­lí, že odrá­dza­nie ľudí od pou­ží­va­nia auto­nóm­nej tech­no­ló­gie je det­to to isté, ako­by ste ich sami zabi­li.

6

Šan­cu spô­so­biť havá­riu samo-jaz­dia­cim autom porov­nal k šan­ci ostať uviaz­nu­tý vo výťa­hu. Na otáz­ku, či by Tes­la pri­ja­la zod­po­ved­nosť za neho­dy spô­so­be­né auto­pi­lot­nou tech­no­ló­gi­ou odpo­ve­dal zápor­ne — je to to isté ako uviaz­nuť vo výťa­hu. Berú výťa­ho­vé spo­loč­nos­ti zod­po­ved­nosť na seba v prí­pa­de, ak v jed­nom z nich uviaz­ne­te? Nie.

7

Pokiaľ neroz­mýš­ľa nad tým, ako poslať ľudí na Mars, pra­vi­del­ne deba­tu­je o tom, či ľudia naozaj exis­tu­jú vo video­h­re inej civi­li­zá­cie. So svo­jim bra­tom údaj­ne strá­vil toľ­ko času deba­to­va­ním o tej­to téme, až sa z nej sta­la pri nie­kto­rých voľ­no­ča­so­vých akti­vi­tách tabu.

8

Deba­ta však pod­ľa neho sto­jí za to, pre­to­že je dosť veľ­ká šan­ca, že naozaj skôr exis­tu­je­me v simu­lá­cii ako v sku­toč­nej rea­li­te.

9

V sku­toč­nos­ti by ľudia mali dúfať, že žije­me v akej­si simu­lá­cii, pre­to­že ak nie, tak sa nie­kto­ré veci pre nás môžu vyvi­núť veľ­mi zle. Napr. by civi­li­zá­cia pre­sta­la exis­to­vať v dôsled­ku prí­rod­nej kata­stro­fy, kto­rá by ju vyma­za­la z povr­chu Zeme.

10

Výkon­ný ria­di­teľ Tes­ly si mys­lí, že ľudia už sú cyborg­mi. Naše schop­nos­ti pre­zen­to­vať sa digi­tál­ne cez e-mail a sociál­ne média nám dáva­jú super­si­ly, aký­mi cyborg dis­po­nu­je. Máme väč­šiu moc ako pre­zi­dent USA pred 20 rok­mi. Môže­me odpo­ve­dať na akú­koľ­vek otáz­ku, uro­biť video­kon­fe­ren­ciu hocik­de, hoci­ke­dy. Môže­me okam­ži­te poslať sprá­vy mili­ó­ny ľuďom. Neuve­ri­teľ­né veci.

11

Toto porov­na­nie s cyborg­mi by sme mali posu­núť ďalej a pri­dať tzv. digi­tál­nu vrstvu inte­li­gen­cie do náš­ho moz­gu, aby sa z nás nesta­li iba slu­ho­via ume­lej inte­li­gen­cie. Táto vrstva by nám umož­ni­la stať sa sym­bi­ont­mi.

12

Musk pova­žu­je ume­lú inte­li­gen­ciu za naj­väč­šie ohro­ze­nie ľud­stva. Pre­to by sme s ňou mali byť veľ­mi opatr­ní a vytvo­riť isté nad­ná­rod­né regu­lo­va­nia s nad­hľa­dom, či už na národ­nej ale­bo medzi­ná­rod­nej úrov­ni, len aby sme neuro­bi­li nie­čo hlú­pe. S ume­lou inte­li­gen­ci­ou totiž pri­vo­lá­va­me démo­nov.

13

Ľudia si mys­lia o ňom vše­li­čo. Jed­na sku­pi­na hovo­rí, že je blá­zon. Dru­há si mys­lí, že je čis­tý génius. Pod­ľa mňa je z kaž­dé­ho obo­je. Je však jed­no, čo si o jeho myš­lien­kach mys­líš, kaž­dá jed­na totiž sto­jí za vypo­ču­tie.

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)