13 fak­tov o Coca-Cole, ktoré si neve­del

Martin Bohunický / 29. septembra 2015 / Tools a produktivita

Coca-Cola je proste všade. Iko­nická Ame­rická značka je známa na celom svete a pre­dáva vo viac ako 200 kra­ji­nách. Každú sekundu je prie­merne kon­zu­mo­va­ných 10,000 nápo­jov od tejto spo­loč­nosti. Určite vieš, že pod Coca-Colu patrí naprí­klad Sprite, či Fanta — no tu je pár fak­tov, o kto­rých si prav­de­po­dobne dote­raz nepo­čul.

1. Coca-Colu vyna­šiel v Atlante lekár­nik John S.Pemberton v roku 1886. Meno firmy však vymys­lel jeho pomoc­ník Frank Robin­son, ktorý bol záro­veň veľmi šikovný s perom. Práve on nakres­lil iko­nický nápis, ktorý sa pou­žíva dodnes.

2. Coca-Cola vznikla ako ner­vové toni­kum, ktoré údajne “zmier­ňuje vyčer­pa­nie.”

3. O tomto si možno počul, no je to naozaj pravda. Prvé pro­dukty obsa­ho­vali kokaín — pri­bližne 9 mili­gra­mov na pohár. Droga pôso­bila ako náh­rada za alko­hol a mala pozi­tívne pro­spie­vať pri liečbe zo závis­losti na ópiu. Kokaín z nápoja zmi­zol v roku 1903.

4. Sú len dve kra­jiny na svete, kde sa Coca-Cola nepre­dáva: Kuba a Severná Kórea.

5. Cola má také množ­stvo pro­duk­tov, že keby každý deň vyskú­šaš iný, trvá ti to deväť rokov. Je ich viac ako 3,500 pod 500 rôz­nymi znač­kami.

6. Keby všetky fľašky vypro­du­ko­va­nej Coca-Coly zle­píš, dosia­hol by si nimi až na mesiac. Aj späť. Vlastne rovno dve­ti­síc krát.

7. Coca-Cola má 20 zna­čiek, kto­rých ročné pre­daje pre­sa­hujú miliardu dolá­rov.

8. Značka Coca-Cola má hod­notu 83.8 miliardy. To je viac ako Budwe­i­ser, Pepsi, Sub­way a KFC dokopy.

9. Coca-Cola tvrdí, že jej meno je dru­hým naju­ni­ver­zál­nej­ším slo­vom na svete. Prvé je “OK”.

10. Naj­väčší kon­zu­menti Coca Coly sú v Mexiku. Prie­merný Mexi­čan ročne vypije 745 nápo­jov.

11. Coca-Cola tvrdí, že vymys­lela kupóny. S prvými prišla už v roku 1886 a tak­mer 30 rokov si mal každú desiatu Colu zadarmo.

12. Coca-Cola vymys­lela imidž Santa Clausa. Dovtedy to skú­šala s rôz­nymi far­bami a vzhľadmi, no až ten z roku 1931 sa stal sku­točne popu­lár­nym. Santa Clau­so­via pred­tým sa vyzna­čo­vali naprí­klad zele­nou a hne­dou far­bou.

13. Podľa firmy je doko­nalá tep­lota na kon­zu­má­ciu Coca Coly 1 až 3 stupne cel­zia.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)