13 kníh, kto­ré by mal pre­čí­tať kaž­dý “Vlk z Wall Stre­et”

Martina Ditrichová / 12. októbra 2016 / Lifehacking

Je tvo­jím snom stať sa veľ­kým finanč­ní­kom? V tom prí­pa­de si pre­čí­taj tých­to 13 kníh, kto­ré ťa zaru­če­ne inšpi­ru­jú.

Náj­deš tu kni­hy rôz­nych žán­rov, od náuč­ných, cez psy­cho­lo­gic­ké, až po fak­to­gra­fic­ké romá­ny. Majú však jed­né­ho spo­loč­né­ho meno­va­te­ľa — Wall Stre­et.

1. James B. Ste­wart — Den of Thie­ves

Jed­na z najob­ľú­be­nej­ších “Wall Stre­et kníh”. Je to best­sel­ler prvej trie­dy. Roz­prá­va prí­beh o škan­dá­le, kto­rý pri­šiel zvnút­ra, o mužoch, kto­rí za ním stá­li a o pre­na­sle­do­va­ní, kto­ré ich nako­niec pri­vied­lo na súd. Drži­teľ Pulit­ze­ro­vej ceny James Ste­ward ťa pre­ve­die tou­to veľ­kou uda­los­ťou, kto­rá sa zapí­sa­la do finanč­nej his­tó­rie. Kni­ha spá­ja fak­ty do neza­bud­nu­teľ­né­ho prí­be­hu o ľud­skej pri­ro­dze­nos­ti, veľ­kom biz­ni­se a zlo­či­ne bez­kon­ku­renč­ných roz­me­rov. V slo­ven­či­ne ju však bohu­žiaľ nenáj­deš.

1-den-of-thieves

2. Mar­cus Aure­lius — Myš­lien­ky k sebe samé­mu

Táto kni­ha ti otvo­rí brá­nu k pocho­pe­niu poko­ry a sto­iciz­mu. Keď máš pocit, že si v stre­de ves­mí­ru a uzat­vá­raš veľ­ké obcho­dy, o kto­rých si pre­čí­taš vo Wall Stre­et Jour­nal, je dob­ré ostať noha­mi na zemi a vidieť to aj z tej­to per­spek­tí­vy. Ale­bo, ako pove­dal Aure­lius: „Slo­vá, kto­ré nie­ke­dy nie­kto vyslo­vil, sú teraz zasta­ra­lé. Rov­na­ko ako aj muži, kto­rých mená boli nie­ke­dy na kaž­dé­ho perách.” V skrat­ke — nebuď namys­le­ný :).

l222632

zdroj: martinus.sk

3. Andrew Ross Sor­kin — Too big to fail : The insi­de sto­ry of how Wall stre­et and Was­hing­ton fought to save the finan­cial sys­tem — and them­sel­ves

V tej­to kni­he ide o pod­rob­ný opis finanč­nej krí­zy, kto­rá pre­tvo­ri­la Wall Stre­et do jeho dneš­nej podo­by. Autor čer­pal zo sto­viek roz­ho­vo­rov, tak­že ide naozaj do detai­lov uda­los­ti. Kni­ha je záro­veň aj veľ­mi zábav­ná, pre­to ti ju sku­toč­ne odpo­rú­ča­me. Film však rad­šej vyne­chaj.

3-too-big-to-fail-the-inside-story-of-how-wall-street-and-washington-fought-to-save-the-financial-system-and-themselves

4. Edward J. Rene­han Jr. — Dark Genius of Wall Stre­et: The misun­ders­to­od life of Jay Gould, king of the rob­ber barons

Jay Gould bol jed­ným z naj­viac pre­hlia­da­ných a záro­veň naj­zau­jí­ma­vej­ších zlo­de­jov. Okrem toho bol aj naj­bo­hat­ší. Logic­ky však nemal boh­vie­akú repu­tá­ciu. Novi­ná­ri si z neho po smr­ti uťa­ho­va­li, že rad­šej tre­ba pre­dať jeho rak­vu, aby mu posled­ný­krát zabrá­ni­li vrá­tiť sa na Wall stre­et. Gould bol tak­tiež jed­ným z prvých veľ­kých filan­tro­pov.

4-dark-genius-of-wall-street-the-misunderstood-life-of-jay-gould-king-of-the-robber-barons

5. Jes­se Liver­mo­re — Z nuly legen­dou Wall Stre­et

Bib­lia obchod­ní­kov. To, čo ju robí uni­kát­nou, je detail­ný pohľad do duše veľ­ké­ho špe­ku­lá­to­ra Jes­se­ho Liver­mo­ra — do jeho mys­le­nia, obchod­nej filo­zo­fie a život­né­ho osu­du legen­dy Wall Stre­et. Ide o zrej­me naj­lep­šie hod­no­te­nú kni­hu toh­to dru­hu.

5-reminiscences-of-a-stock-operator

6. Micha­el Lewis — Liar’s Poker 

Vtip­ná a bys­trá kni­ha, kde Lewis popi­su­je svoj vstup do sve­ta veľ­kých finan­cií v 90. rokoch, čo bola bez­pre­ce­dent­ná éra cham­ti­vos­ti a pre­byt­ku. Ťaž­ko by si hľa­dal obchod­ní­ka, kto­rý túto kni­hu nečí­tal. Tu sa dočí­taš o tom, ako vzni­kal svet finan­cií, v kto­rom dodnes žije­me, rov­na­ko ako o bizar­ných prí­be­hoch ľudí, kto­rí ho spo­lu­vyt­vá­ra­li.

6-liars-poker

7. Bry­an Bur­rough — Bar­ba­rians at the Gate: The fall of RJR Nabis­co

Neuve­ri­teľ­ný prí­beh špe­ku­la­tív­ne­ho pre­da­ja RJR Nabis­co ale­bo ako New York Times komen­to­val: „Jeden z naj­lep­ších a najp­re­sved­či­vej­ších sve­dec­tiev o tom, čo sa sta­lo kor­po­rát­nej Ame­ri­ke a Wall Stre­et v 90-tych rokoch.” Je to ten typ kni­hy, kto­rú nepus­tíš z ruky. Za vide­nie vraj sto­jí aj film.

7-barbarians-at-the-gate-the-fall-of-rjr-nabisco

8. Tur­ney Duff — The Buy Side: A Wall stre­et trader’s tale of spec­ta­cu­lar excess

Pred­stav si, že zaro­bíš 2 mili­ó­ny roč­ne. Si na vrcho­le sve­ta. Ale záro­veň si nar­ko­man. Pred­stav si, aké je to byť tak vyso­ko a tak mimo, že keď meš­káš do prá­ce, rad­šej sa roz­hod­neš hodiť do mlá­ky, roz­tr­hať si oble­če­nie, a potom ozná­miť svoj­mu šéfo­vi, že ťa pre­pad­li. Tak pres­ne toto spra­vil Tur­ney, medzi lie­če­nia­mi. Kaž­do­pád­ne urči­te pouč­né číta­nie.

8-the-buy-side-a-wall-street-traders-tale-of-spectacular-excess

9. Daniel Kah­ne­man — Mys­le­nie, rých­le a poma­lé

Daniel Kah­ne­man, nosi­teľ Nobe­lo­vej ceny za eko­nó­miu, pat­rí k najin­špi­ra­tív­nej­ším osob­nos­tiam súčas­nos­ti. Jeho kni­ha o tom, ako sa v rôz­nych situ­áciách roz­ho­du­je­me, vyzý­va na zamys­le­nie a je prí­ruč­kou záro­veň. Uka­zu­je, ako sa správ­ne roz­ho­do­vať aj pod tla­kom a ako si zacho­vať chlad­nú hla­vu.

9-thinking-fast-and-slow

10. Bret Eas­ton Ellis — Ame­ric­ké Psy­cho

Je to nesku­toč­né, ale veľa mla­dých ban­ká­rov si stá­le ide­a­li­zu­je Pat­ric­ka Bate­ma­na. Kaž­dý prav­de­po­dob­ne videl film, kni­hu však netre­ba pre­hlia­dať. Ellis v kni­he do naj­men­šie­ho detai­lu popi­su­je nie­len Bate­ma­no­ve pre­žit­ky, ale aj jeho pre­me­nu na bru­tál­ne­ho maso­vé­ho vra­ha.

10-american-pyscho

11. Micha­el Lewis — The big short : Insi­de the dooms­day machi­ne

Táto kni­ha hovo­rí o uda­los­tiach, kto­ré vied­li ku krí­ze z pohľa­du ľudí, kto­rí na nej zbo­hat­li. Sta­vi­li si pro­ti ame­ric­ké­mu trhu s nehnu­teľ­nos­ťa­mi. Tu by som urči­te odpo­ru­či­la pozrieť si aj film Stáv­ka na neis­to­tu, lebo bol jed­no­du­cho vyni­ka­jú­ci. A člo­vek koneč­ne pocho­pí, čo sa tam vte­dy sta­lo.

12-the-big-short-inside-the-doomsday-machine

12. Joseph Con­rad — Heart of Dark­ness

Čo sa sta­ne s tými naj­múd­rej­ší­mi a naj­lep­ší­mi, ak sú uvr­hnu­tí do morál­ne odliš­nej alter­na­tív­nej rea­li­ty s úpl­ne iný­mi pra­vid­la­mi a hod­no­ta­mi? Moh­lo by to byť Kon­go ale­bo aj pred­mes­tie Man­hat­ta­nu.

14-heart-of-darkness

13. Wiley — Stu­dy Guide for 2016 Level I CFA Exam : Com­ple­te set

Dostať prá­cu na Wall Stre­et je prak­tic­ky nemož­né, pokiaľ nemáš veľ­mi boha­tých rodi­čov. Ban­ky typic­ky zamest­ná­va­jú menej ako 4% uchá­dza­čov. Jed­no­znač­ne si sprav CFA, ak sa chceš dostať aspoň na poho­vor.

15-study-guide-for-2016-level-i-cfa-exam-complete-set

Potom, čo pre­čí­taš tých­to 12 kníh a otes­tu­ješ svo­je schop­nos­ti v 13-tej, by si si mal ešte pozrieť film Vlk z Wall Stre­et ale­bo kni­hu Jor­da­na Bel­for­da a už ťa neprek­va­pí naozaj nič :).

zdroj člán­ku a foto­gra­fií: businessinsider.com zdroj titul­nej fot­ky: s3.amazonaws.com 

Pridať komentár (0)