13 kníh, ktoré by mal pre­čí­tať každý “Vlk z Wall Street”

Martina Ditrichová / 12. októbra 2016 / Tools a produktivita

Je tvo­jím snom stať sa veľ­kým finanč­ní­kom? V tom prí­pade si pre­čí­taj týchto 13 kníh, ktoré ťa zaru­čene inšpi­rujú.

Náj­deš tu knihy rôz­nych žán­rov, od náuč­ných, cez psy­cho­lo­gické, až po fak­to­gra­fické romány. Majú však jed­ného spo­loč­ného meno­va­teľa — Wall Street.

1. James B. Ste­wart — Den of Thie­ves

Jedna z najob­ľú­be­nej­ších “Wall Street kníh”. Je to best­sel­ler prvej triedy. Roz­práva prí­beh o škan­dále, ktorý pri­šiel zvnútra, o mužoch, ktorí za ním stáli a o pre­na­sle­do­vaní, ktoré ich nako­niec pri­viedlo na súd. Drži­teľ Pulit­ze­ro­vej ceny James Ste­ward ťa pre­ve­die touto veľ­kou uda­los­ťou, ktorá sa zapí­sala do finanč­nej his­tó­rie. Kniha spája fakty do neza­bud­nu­teľ­ného prí­behu o ľud­skej pri­ro­dze­nosti, veľ­kom biz­nise a zlo­čine bez­kon­ku­renč­ných roz­me­rov. V slo­ven­čine ju však bohu­žiaľ nenáj­deš.

1-den-of-thieves

2. Mar­cus Aure­lius — Myš­lienky k sebe samému

Táto kniha ti otvorí bránu k pocho­pe­niu pokory a sto­icizmu. Keď máš pocit, že si v strede ves­míru a uzat­vá­raš veľké obchody, o kto­rých si pre­čí­taš vo Wall Street Jour­nal, je dobré ostať nohami na zemi a vidieť to aj z tejto per­spek­tívy. Alebo, ako pove­dal Aure­lius: „Slová, ktoré nie­kedy nie­kto vyslo­vil, sú teraz zasta­ralé. Rov­nako ako aj muži, kto­rých mená boli nie­kedy na kaž­dého perách.” V skratke — nebuď namys­lený :).

l222632

zdroj: martinus.sk

3. Andrew Ross Sor­kin — Too big to fail : The inside story of how Wall street and Was­hing­ton fought to save the finan­cial sys­tem — and them­sel­ves

V tejto knihe ide o pod­robný opis finanč­nej krízy, ktorá pre­tvo­rila Wall Street do jeho dneš­nej podoby. Autor čer­pal zo sto­viek roz­ho­vo­rov, takže ide naozaj do detai­lov uda­losti. Kniha je záro­veň aj veľmi zábavná, preto ti ju sku­točne odpo­rú­čame. Film však rad­šej vyne­chaj.

3-too-big-to-fail-the-inside-story-of-how-wall-street-and-washington-fought-to-save-the-financial-system-and-themselves

4. Edward J. Rene­han Jr. — Dark Genius of Wall Street: The misun­ders­tood life of Jay Gould, king of the rob­ber barons

Jay Gould bol jed­ným z naj­viac pre­hlia­da­ných a záro­veň naj­zau­jí­ma­vej­ších zlo­de­jov. Okrem toho bol aj naj­bo­hatší. Logicky však nemal boh­vie­akú repu­tá­ciu. Novi­nári si z neho po smrti uťa­ho­vali, že rad­šej treba pre­dať jeho rakvu, aby mu posled­ný­krát zabrá­nili vrá­tiť sa na Wall street. Gould bol tak­tiež jed­ným z prvých veľ­kých filan­tro­pov.

4-dark-genius-of-wall-street-the-misunderstood-life-of-jay-gould-king-of-the-robber-barons

5. Jesse Liver­more — Z nuly legen­dou Wall Street

Bib­lia obchod­ní­kov. To, čo ju robí uni­kát­nou, je detailný pohľad do duše veľ­kého špe­ku­lá­tora Jes­seho Liver­mora — do jeho mys­le­nia, obchod­nej filo­zo­fie a život­ného osudu legendy Wall Street. Ide o zrejme naj­lep­šie hod­no­tenú knihu tohto druhu.

5-reminiscences-of-a-stock-operator

6. Michael Lewis — Liar’s Poker 

Vtipná a bys­trá kniha, kde Lewis popi­suje svoj vstup do sveta veľ­kých finan­cií v 90. rokoch, čo bola bez­pre­ce­dentná éra cham­ti­vosti a pre­bytku. Ťažko by si hľa­dal obchod­níka, ktorý túto knihu nečí­tal. Tu sa dočí­taš o tom, ako vzni­kal svet finan­cií, v kto­rom dodnes žijeme, rov­nako ako o bizar­ných prí­be­hoch ľudí, ktorí ho spo­lu­vyt­vá­rali.

6-liars-poker

7. Bryan Bur­rough — Bar­ba­rians at the Gate: The fall of RJR Nabisco

Neuve­ri­teľný prí­beh špe­ku­la­tív­neho pre­daja RJR Nabisco alebo ako New York Times komen­to­val: „Jeden z naj­lep­ších a najp­re­sved­či­vej­ších sve­dec­tiev o tom, čo sa stalo kor­po­rát­nej Ame­rike a Wall Street v 90-tych rokoch.” Je to ten typ knihy, ktorú nepus­tíš z ruky. Za vide­nie vraj stojí aj film.

7-barbarians-at-the-gate-the-fall-of-rjr-nabisco

8. Tur­ney Duff — The Buy Side: A Wall street trader’s tale of spec­ta­cu­lar excess

Pred­stav si, že zaro­bíš 2 mili­óny ročne. Si na vrchole sveta. Ale záro­veň si nar­ko­man. Pred­stav si, aké je to byť tak vysoko a tak mimo, že keď meš­káš do práce, rad­šej sa roz­hod­neš hodiť do mláky, roz­tr­hať si oble­če­nie, a potom ozná­miť svojmu šéfovi, že ťa pre­padli. Tak presne toto spra­vil Tur­ney, medzi lie­če­niami. Kaž­do­pádne určite poučné číta­nie.

8-the-buy-side-a-wall-street-traders-tale-of-spectacular-excess

9. Daniel Kah­ne­man — Mys­le­nie, rýchle a pomalé

Daniel Kah­ne­man, nosi­teľ Nobe­lo­vej ceny za eko­nó­miu, patrí k najin­špi­ra­tív­nej­ším osob­nos­tiam súčas­nosti. Jeho kniha o tom, ako sa v rôz­nych situ­áciách roz­ho­du­jeme, vyzýva na zamys­le­nie a je prí­ruč­kou záro­veň. Uka­zuje, ako sa správne roz­ho­do­vať aj pod tla­kom a ako si zacho­vať chladnú hlavu.

9-thinking-fast-and-slow

10. Bret Eas­ton Ellis — Ame­rické Psy­cho

Je to nesku­točné, ale veľa mla­dých ban­ká­rov si stále ide­a­li­zuje Pat­ricka Bate­mana. Každý prav­de­po­dobne videl film, knihu však netreba pre­hlia­dať. Ellis v knihe do naj­men­šieho detailu popi­suje nie­len Bate­ma­nove pre­žitky, ale aj jeho pre­menu na bru­tál­neho maso­vého vraha.

10-american-pyscho

11. Michael Lewis — The big short : Inside the dooms­day machine

Táto kniha hovorí o uda­los­tiach, ktoré viedli ku kríze z pohľadu ľudí, ktorí na nej zbo­hatli. Sta­vili si proti ame­ric­kému trhu s nehnu­teľ­nos­ťami. Tu by som určite odpo­ru­čila pozrieť si aj film Stávka na neis­totu, lebo bol jed­no­du­cho vyni­ka­júci. A člo­vek konečne pochopí, čo sa tam vtedy stalo.

12-the-big-short-inside-the-doomsday-machine

12. Joseph Con­rad — Heart of Dark­ness

Čo sa stane s tými naj­múd­rej­šími a naj­lep­šími, ak sú uvr­hnutí do morálne odliš­nej alter­na­tív­nej rea­lity s úplne inými pra­vid­lami a hod­no­tami? Mohlo by to byť Kongo alebo aj pred­mes­tie Man­hat­tanu.

14-heart-of-darkness

13. Wiley — Study Guide for 2016 Level I CFA Exam : Com­plete set

Dostať prácu na Wall Street je prak­ticky nemožné, pokiaľ nemáš veľmi boha­tých rodi­čov. Banky typicky zamest­ná­vajú menej ako 4% uchá­dza­čov. Jed­no­značne si sprav CFA, ak sa chceš dostať aspoň na poho­vor.

15-study-guide-for-2016-level-i-cfa-exam-complete-set

Potom, čo pre­čí­taš týchto 12 kníh a otes­tu­ješ svoje schop­nosti v 13-tej, by si si mal ešte pozrieť film Vlk z Wall Street alebo knihu Jor­dana Bel­forda a už ťa neprek­vapí naozaj nič :).

zdroj článku a foto­gra­fií: businessinsider.com zdroj titul­nej fotky: s3.amazonaws.com 

Pridať komentár (0)