13 naj­lep­ších Nin­tendo 64 hier všet­kých čias

Rudolf Nečas / 3. november 2016 / Zaujímavosti

Jedna z naj­lep­ších her­ných kon­zol sveta práve oslá­vila 20 rokov.

V roku 1996 bola pred­sta­vená malá kon­zola s náz­vom Nin­tendo 64, ktorá navždy zme­nila spô­sob, akým uva­žu­jeme o video­h­rách. Či sa ti už páčila pre prvé záblesky 3D hra­nia v Super Mario 64 alebo závo­de­nie so záchvatmi hnevu v Mario Kart 64, hádam všetci čo na nej niečo hrali ju berú ako kul­tovú kon­zolu. Poďme sa pozrieť na 13 naj­lep­ších hier pre túto kla­siku:

40090-pilotwings_64_europe_enfrde-1

foto: emuparadise.me

Pilot­wings 64 bol skvelý 3D letový simu­lá­tor. V prie­behu hry sa odo­my­kali rôzne vozidlá, vrá­tane rogala a jet packu, pomo­cou kto­rých si sa mohol pre­pra­vo­vať cez rôzne pro­stre­dia hry.

maxresdefault

foto: youtube.com

Blast Corps je Nin­tendo 64 hra vyvi­nutá herný vývo­já­rom “Rare” v nesko­rých 90-tych rokoch. V tejto akčno-logic­kej hre si mohol jaz­diť na širo­kej škále vozi­diel, s kto­rých pomo­cou bolo možné roz­bí­jať budovy a proste spô­so­bo­vať chaos. Či už sa ti jej coun­try hud­bou inšpi­ro­vaný soundt­rack páčil alebo nie, “Blast Corps” je určite jed­nou z naj­lep­ších Nin­tendo 64 hier všet­kých čias.

jfg

foto: dualshockers.com

Jet Force Gemini bol jed­ným z prie­kop­ní­kov žánru strie­ľa­čiek s pohľa­dom z tre­tej osoby. Táto štý­lová sci-fi hra od Rare vyzerá tro­chu smiešne a hlúpo, ale zvuk guliek sviš­tia­cich navô­kol počas pre­stre­liek je vážne skvelý.

mario_party_boxart_front

foto: diceblock.wikia.com

Ak by sme mali reb­rí­ček hier zod­po­ved­ných za niče­nie pria­teľs­tiev, Mario Party by obsa­dila tie naj­vyš­šie priečky. Nič člo­veka nena­štve tak, ako keď mu nie­kto na poslednú chvíľu ukradne ťažko zís­kané hviez­dičky. Tí, ktorí Mario Party hrali ju majú radi a záro­veň strašne nená­vi­dia, ale nedá sa pop­rieť, že je jed­nou z naj­lep­ších hier pre N64.

roguesquadron

foto: thenerdstash.com

Star Wars: Rogue Squ­ad­ron je skvelá Star Wars hra plná parád­nych bojov v stí­hač­kách. Aj keď treba pri­znať, že kul­tový zvuk TIE Figh­tera má na jej čare veľký podiel.

wii_u_virtual_console_mario_tennis

foto: nintendonews.com

Mario Ten­nis bola fan­tas­tická mul­tip­la­y­erová hra. Navyše sa vďaka nej celú gene­rá­cia detí naučila chá­pať bizarnú ter­mi­no­ló­giu bodo­va­nia vo svete tenisu.

fzerox1280jpg-ed6147_1280w

foto: ign.com

F-Zero X si fanú­ši­kov závod­ného žánru zís­kal via­ce­rými spô­sobmi. Či už si milo­val bles­kovo rýchle tempo pre­te­kov alebo gita­rové prvky soundt­racku, F-Zero X bol ako dávka čis­tého adre­na­línu.

perfect_dark_cover_art

foto: perfectdark.wikia.com

Per­fect Dark bola jed­ným z mála titu­lov na N64 pre dospelé pub­li­kum. Ponú­kala aj mód pre via­ce­rých hrá­čov, ale jej naj­lep­ším prv­kom bola vyni­ka­júca kam­paň.

banjo-kazooie-wallpaper-nintendo-64-cover-1920x1320-hd

foto: techagesite.com

Nin­tendo 64 bola hlav­ným domo­vom pre trend 3D plo­ši­no­viek, ktorý sa pre­hnal her­ným sve­tom v nesko­rých 90. rokoch. Jed­ným z hlav­ných titu­lov tohto trendu bol bez­po­chyby Banjo-Kazo­oie, ktorý vyni­kal pre­pra­co­va­nou gra­fi­kou a zábav­ným gamep­la­yom.

super_smash_bros_nintendo_64_cover_art

foto: mynintendonews.com

Oproti bles­ko­vej akcii v Super Smash Bros. pre Wii U vyzerá ver­zia pre Nin­tendo 64 ako spo­ma­lený film, ale v čase keď vyšla, bola revo­lučná. Sle­do­vať všetky Nin­tendo posta­vičky ako sa medzi sebou mlá­tia hlava-nehlava poskytlo značnú dávku zábavy.

mk-64

foto: urbangameplay.com

Ďal­šia hra, pri kto­rej pocity hrá­čov balan­sujú na ten­kej línii medzi rados­ťou a záchva­tom zúri­vosti je bez­po­chyby Mario Kart 64. A jej nechválne známa modrá ulita má prav­de­po­dobne na sve­domí roz­bi­tie poriad­nej kopy ovlá­da­čov.

maxresdefault-1

foto: youtube.com

Pre mno­hých, bol Super Mario 64 prvou 3D hrou, ktorú kedy hrali. Vďaka svojmu skve­lému dizajnu leve­lov a cit­li­vému, pres­nému ovlá­da­niu sa nestratí ani dnes. Navyše, nie je nič lep­šie ako pozrieť sa na svetlo v zámku a obja­viť tajný level, v kto­rom lie­taš s okríd­le­nou čiap­kou na hlave.

tlozoot

foto: gamegrumps.wikia.com

The Legend of Zelda: Oca­rina of Time je stále jedna z naj­lep­ších Legend of Zelda hier, ktoré boli vydané. To je už čo pove­dať s ohľa­dom na neuve­ri­teľnú úro­veň kva­lity naprieč mno­hými Zelda titulmi. Jej kul­tový soundt­rack a cel­kový pocit z hry sú proste neza­bud­nu­teľné.

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wow247.co.uk

Pridať komentár (0)