13 naj­lep­ších vychy­tá­vok z kan­ce­lá­rií top spo­loč­ností podľa ex-goog­listu

Dárius Polák / 28. júna 2016 / Tech a inovácie

Ako to, že Google je snom tak­mer kaž­dého zamest­nanca? Jed­nak je to pla­tom, ale hlavne je to tým, že spo­loč­nosť je špička vo svo­jom obore a mení svet okolo nás. No a samoz­rejme je to aj tým, ako sa správa ku svo­jim zamest­nan­com, kto­rých sa snaží udr­žať neus­tále šťast­nými.

Jed­ným z fak­to­rov, ktorý vplýva na výkon zamest­nanca, je pro­stre­die okolo neho — a teraz nemám na mysli ľudí. Predsa len, ak má celý deň pred sebou len bielu stenu a sedí pri bie­lom stole, moc kre­a­ti­vity to v ňom nevz­budí. Toto si uve­do­mil i Larry Gadea, kto­rého si Google vši­mol už v jeho osem­nás­tich rokoch. Počas vyso­kej školy si pre­šiel stá­žou práve v Google a po výške si odpra­co­val dva roky v Twit­teri. Potom si, skoro ako každý mladý člo­vek v dneš­nej dobe, zalo­žil vlastný star­tup.

Ako začí­na­júci star­tu­pista hľa­dal inšpi­rá­ciu u iných spo­loč­ností. Vši­mol si, že tech giganti ako Apple a Google majú v kan­ce­lá­riách a v open space rôzne vymo­že­nosti, ktoré nie sú dostupné v men­ších pod­ni­koch. A tak si zalo­žil Envoy — star­tup, ktorý sa zaobe­ral práve prob­le­ma­ti­kou, ako ori­gi­nálne zau­jať zamest­nanca alebo potenciálneho/stáleho zákaz­níka.

Tu je výber jeho naj­zau­jí­ma­vej­ších vymo­že­ností od top spo­loč­ností.

#1 Tajná miest­nosť Weebly. Stačí zatiah­nuť za správnu knihu na poličke a dvere odo­kryjú tajnú miest­nosť..

1

2

..ktorá má aj vlastný bar.

3

4

#2 Mobilné mítingy v Slack. Slack využíva tieto mini kan­ce­lá­rie na kolies­kach, ktoré sa môžu pre­miest­niť ľubo­voľne podľa potreby. Dve sa dokonca môžu spo­jiť spolu a vytvo­riť tele­fónnu kon­fe­renčnú miest­nosť s kapa­ci­tou 12 ľudí.

5

6

#3 Mik­ro­vlnka hanby u Social Print Stu­dio. Spo­loč­nosť, ktorá pod­po­ruje svo­jich zamest­nan­cov v zdra­vom život­nom štýle, sa roz­hodla “poní­žiť” tých, ktorí si zohrie­vajú svoje jedlo v mik­ro­vlnke jej umiest­ne­ním v strede open space-u.

7

#4 Robo­tický gong v Envoy. Na radosť z usku­toč­ne­nia nového kšeftu v Envoy upo­zor­ňuje gong od robota. Tvor­co­via tvr­dia, že ide o gee­kov­ský spô­sob, ako zdvi­hnúť náladu v spo­loč­nosti inži­nie­rov.

8

#5 Lyžiar­ska dedinka v Hoot­su­ite. Tento star­tup sa nachá­dza vo Van­cou­ver-i. Na oslavu kanad­ského pôvodu sa maji­te­lia roz­hodli vytvo­riť mini lyžiar­sku dedinu vo vnútri budovy. Nesie meno Cabins po zná­mych lyžiar­skych sva­hoch a pre zamest­nan­cov zna­mená pro­stre­die, v kto­rom môžu pra­co­vať v tichu a vlast­nom pokoji.

9

10

#6 Inter­ne­tová káva Pub Nub. Káva je nevy­hnutné palivo pre mno­hých zamest­nan­coch, najmä v star­tu­poch, kde jeden člo­vek maká za troch. V Pub Nub často­krát dochá­dzalo k tomu, že bolo málo kávy a preto sa roz­hodli nain­šta­lo­vať zaria­de­nie, ktoré sle­duje úro­veň kávy v celej spo­loč­nosti.

11

12#7 HiFi Rasp­berry Pi v Mozille. Spo­loč­nosť pre­po­jila tento gra­mo­fón s inter­ne­tom a stre­a­muje hudbu priamo do počí­ta­čov všet­kých zamest­nan­cov.

13

#8 Šmyk­ľavka v Grip Limi­ted. Ďal­šia spo­loč­nosť, ktorá, podobne ako Google, umiest­nila šmyk­ľavku priamo v strede haly.

14

#9 Ping­pong stôl v zasa­da­cej miest­nosti u Rethinkg Com­mu­ni­ca­ti­ons. Namiesto kla­sic­kého stola v tejto spo­loč­nosti náj­deš ping­pon­gový stôl. Určite má svoj meta­fo­rický význam pri argu­men­tá­cii na mítin­goch.

15

#10 Vir­tu­álna high-five by Bottle Roc­ket Stu­dio. Spo­loč­nosť pre­po­jila Dash But­ton od Ama­zonu, nie­koľko gumen­ných ruka­víc a tex­tovú službu, vďaka kto­rým si môžu zamest­nanci posie­lať vir­tu­álne high-five.

16

#11 Obedný bot Howdy. Tento naprog­ra­mo­vaný bot slúži na to, aby správne vybral zamest­nan­com reštau­rá­ciu počas obeda.

17

#12 Lego miest­nosť v Rethink Com­mu­ni­ca­ti­ons. Miest­nosť slúži na posil­ne­nie kre­a­ti­vity. A zrejme aj na nahne­va­nie, ak sa nie­komu podarí stúp­nuť si na poroz­ha­dzo­vané lego.

18

#13 Bazén lop­ti­čiek v Mozille. Sko­čil by si šípku?

19

zdroj: businessinsider.com, zdroj všet­kých fotiek: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)