13 naj­lep­ších vychy­tá­vok z kan­ce­lá­rií top spo­loč­nos­tí pod­ľa ex-goog­lis­tu

Dárius Polák / 28. júna 2016 / Tech a inovácie

Ako to, že Goog­le je snom tak­mer kaž­dé­ho zamest­nan­ca? Jed­nak je to pla­tom, ale hlav­ne je to tým, že spo­loč­nosť je špič­ka vo svo­jom obo­re a mení svet oko­lo nás. No a samoz­rej­me je to aj tým, ako sa sprá­va ku svo­jim zamest­nan­com, kto­rých sa sna­ží udr­žať neus­tá­le šťast­ný­mi.

Jed­ným z fak­to­rov, kto­rý vplý­va na výkon zamest­nan­ca, je pro­stre­die oko­lo neho — a teraz nemám na mys­li ľudí. Pred­sa len, ak má celý deň pred sebou len bie­lu ste­nu a sedí pri bie­lom sto­le, moc kre­a­ti­vi­ty to v ňom nevz­bu­dí. Toto si uve­do­mil i Lar­ry Gadea, kto­ré­ho si Goog­le vši­mol už v jeho osem­nás­tich rokoch. Počas vyso­kej ško­ly si pre­šiel stá­žou prá­ve v Goog­le a po výš­ke si odpra­co­val dva roky v Twit­te­ri. Potom si, sko­ro ako kaž­dý mla­dý člo­vek v dneš­nej dobe, zalo­žil vlast­ný star­tup.

Ako začí­na­jú­ci star­tu­pis­ta hľa­dal inšpi­rá­ciu u iných spo­loč­nos­tí. Vši­mol si, že tech gigan­ti ako App­le a Goog­le majú v kan­ce­lá­riách a v open spa­ce rôz­ne vymo­že­nos­ti, kto­ré nie sú dostup­né v men­ších pod­ni­koch. A tak si zalo­žil Envoy — star­tup, kto­rý sa zaobe­ral prá­ve prob­le­ma­ti­kou, ako ori­gi­nál­ne zau­jať zamest­nan­ca ale­bo potenciálneho/stáleho zákaz­ní­ka.

Tu je výber jeho naj­zau­jí­ma­vej­ších vymo­že­nos­tí od top spo­loč­nos­tí.

#1 Taj­ná miest­nosť Weeb­ly. Sta­čí zatiah­nuť za správ­nu kni­hu na polič­ke a dve­re odo­kry­jú taj­nú miest­nosť..

1

2

..kto­rá má aj vlast­ný bar.

3

4

#2 Mobil­né mítin­gy v Slack. Slack využí­va tie­to mini kan­ce­lá­rie na kolies­kach, kto­ré sa môžu pre­miest­niť ľubo­voľ­ne pod­ľa potre­by. Dve sa dokon­ca môžu spo­jiť spo­lu a vytvo­riť tele­fón­nu kon­fe­renč­nú miest­nosť s kapa­ci­tou 12 ľudí.

5

6

#3 Mik­ro­vln­ka han­by u Social Print Stu­dio. Spo­loč­nosť, kto­rá pod­po­ru­je svo­jich zamest­nan­cov v zdra­vom život­nom štý­le, sa roz­hod­la “poní­žiť” tých, kto­rí si zohrie­va­jú svo­je jed­lo v mik­ro­vln­ke jej umiest­ne­ním v stre­de open spa­ce-u.

7

#4 Robo­tic­ký gong v Envoy. Na radosť z usku­toč­ne­nia nové­ho kšef­tu v Envoy upo­zor­ňu­je gong od robo­ta. Tvor­co­via tvr­dia, že ide o gee­kov­ský spô­sob, ako zdvi­hnúť nála­du v spo­loč­nos­ti inži­nie­rov.

8

#5 Lyžiar­ska dedin­ka v Hoot­su­ite. Ten­to star­tup sa nachá­dza vo Van­cou­ver-i. Na osla­vu kanad­ské­ho pôvo­du sa maji­te­lia roz­hod­li vytvo­riť mini lyžiar­sku dedi­nu vo vnút­ri budo­vy. Nesie meno Cabins po zná­mych lyžiar­skych sva­hoch a pre zamest­nan­cov zna­me­ná pro­stre­die, v kto­rom môžu pra­co­vať v tichu a vlast­nom poko­ji.

9

10

#6 Inter­ne­to­vá káva Pub Nub. Káva je nevy­hnut­né pali­vo pre mno­hých zamest­nan­coch, naj­mä v star­tu­poch, kde jeden člo­vek maká za troch. V Pub Nub často­krát dochá­dza­lo k tomu, že bolo málo kávy a pre­to sa roz­hod­li nain­šta­lo­vať zaria­de­nie, kto­ré sle­du­je úro­veň kávy v celej spo­loč­nos­ti.

11

12#7 HiFi Rasp­ber­ry Pi v Mozil­le. Spo­loč­nosť pre­po­ji­la ten­to gra­mo­fón s inter­ne­tom a stre­a­mu­je hud­bu pria­mo do počí­ta­čov všet­kých zamest­nan­cov.

13

#8 Šmyk­ľav­ka v Grip Limi­ted. Ďal­šia spo­loč­nosť, kto­rá, podob­ne ako Goog­le, umiest­ni­la šmyk­ľav­ku pria­mo v stre­de haly.

14

#9 Ping­pong stôl v zasa­da­cej miest­nos­ti u Rethinkg Com­mu­ni­ca­ti­ons. Namies­to kla­sic­ké­ho sto­la v tej­to spo­loč­nos­ti náj­deš ping­pon­go­vý stôl. Urči­te má svoj meta­fo­ric­ký význam pri argu­men­tá­cii na mítin­goch.

15

#10 Vir­tu­ál­na high-five by Bott­le Roc­ket Stu­dio. Spo­loč­nosť pre­po­ji­la Dash But­ton od Ama­zo­nu, nie­koľ­ko gumen­ných ruka­víc a tex­to­vú služ­bu, vďa­ka kto­rým si môžu zamest­nan­ci posie­lať vir­tu­ál­ne high-five.

16

#11 Obed­ný bot Howdy. Ten­to naprog­ra­mo­va­ný bot slú­ži na to, aby správ­ne vybral zamest­nan­com reštau­rá­ciu počas obe­da.

17

#12 Lego miest­nosť v Rethink Com­mu­ni­ca­ti­ons. Miest­nosť slú­ži na posil­ne­nie kre­a­ti­vi­ty. A zrej­me aj na nahne­va­nie, ak sa nie­ko­mu poda­rí stúp­nuť si na poroz­ha­dzo­va­né lego.

18

#13 Bazén lop­ti­čiek v Mozil­le. Sko­čil by si šíp­ku?

19

zdroj: businessinsider.com, zdroj všet­kých fotiek: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)