13 online kur­zov, ktoré ti pomôžu zaro­biť

Michal Ondro / 18. apríla 2016 / Business

Mnohí z naj­bo­hat­ších a najús­peš­nej­ších ľudí sveta si uve­do­mujú, akú ohromnú silu má vzde­lá­va­nie po ukon­čení školy. Dnes je to jed­no­duch­šie, ako kedy­koľ­vek pred­tým. Naj­lep­šie uni­ver­zity pla­néty ponú­kajú online kurzy, na ktoré sa môžeš zadarmo pri­hlá­siť a celé ich absol­vo­vať. Od zvlá­da­nia osob­ných finan­cií, cez osvo­je­nie si finanč­ného jazyka, až po vyjed­ná­va­cie schop­nosti. Vybrali sme tie naj­lep­šie kurzy pre tých, ktorí chcú roz­ší­riť svoje vedo­mosti a zbo­hat­núť.

Nauč sa robiť tie správne roz­hod­nu­tia

Beha­vi­orálna eko­nó­mia v akcii – Uni­ver­sity of Toronto

Beha­vi­orálna eko­nó­mia odpo­vedá na otázky typu: „Ako pri­nú­tiť ľudí, aby viac šet­rili?“

Tento kurz ťa však nenaučí len teóriu. Naučí ťa aj prak­tické metódy, ktoré budeš môcť apli­ko­vať vo svo­jom osob­nom živote. Takéto poznatky sa ti zídu ak máš pocit, že by si mal s peniazmi nará­bať lep­šie, no stále sa ti to akosi nedarí.

Ďalší kurz: kedy­koľ­vek

Nauč sa správne čítať a inter­pre­to­vať finančné doku­menty

Financial-Reports

foto: roryvaden.com

Úvod do finanč­ného účtov­níc­tva – Uni­ver­sity of Penn­syl­va­nia Whar­ton School

Hneď po tom, čo sa naučíš čítať tri naj­dô­le­ži­tej­šie finančné výkazy (súvaha, výkaz zis­kov a strát, a výkaz cash flow), sa naučíš, ako ich správne pocho­piť a pod­robne rozo­brať.

Toto zvlád­neš až do takej miery, aby si na ich základe mohol robiť správne a múdre roz­hod­nu­tia.

Ďalší kurz: 18. apríl – 22. máj

Vybu­duj si pro­duk­tívny vzťah so svo­jimi peniazmi

money_1

foto: cdni.wired.co.uk

Love your money – Uni­ver­sity of Ten­ne­see and FINRA

Ak si mys­líš, že by si ohľa­dom svoji peňazí mohol robiť lep­šie roz­hod­nu­tia, no nevieš ako, tak prog­ram „Miluj svoje peniaze“ je ako stvo­rený pre teba.

Prej­deš si témami ako budo­va­nie bohat­stva, určo­va­nie cie­ľov, roz­po­čet, kre­ditné a debetné karty, dlhy alebo krá­dež iden­tity.

Ďalší kurz: kedy­koľ­vek

Nauč sa vyjed­ná­vať

hipster-man-interviewing

foto: businessinsider.com

Úspešné vyjed­ná­va­nie: Základné stra­té­gie a zruč­nosti – Uni­ver­sity of Michi­gan

Vyjed­ná­vaj – či už o cenách pro­duk­tov, ktoré si chceš kúpiť, o plate, ktorý chceš za svoju prácu dostá­vať alebo o svo­jom pový­šení. Môže ti to totižto ušet­riť dosť peňazí a posu­núť ťa v kari­ére.

Tento kurz ťa pre­ve­die štyrmi krokmi vyjed­ná­va­cieho pro­cesu a ponúkne ti aj mož­nosti, ako túto zruč­nosť pou­žiť v reál­nom živote.

Ďalší kurz: kedy­koľ­vek

Dešif­ruj svoje inves­tičné port­fó­lio

financial concept - pie chart showing investment portfolio breakdown, glasses and pen support analysis,review theme

foto: 4.bp.blogspot.com

Finančné ohod­no­te­nie, stra­té­gie a inves­to­va­nie – Uni­ver­sity of Illi­nois

Ak chceš poro­zu­mieť svojmu port­fó­liu inves­tí­cií, tak tento kurz je presne pre teba.

Budeš vyučo­vaný uni­ver­zit­ným pro­fe­so­rom, ktorý prejde témami ako riziko a zisk, opti­ma­li­zá­cia a cenová bez­peč­nosť. Pocho­píš tak­tiež efek­tív­nosť trhu a poro­zu­mieš sprá­va­niu inves­to­rov.

Ďalší kurz: 25. apríl – 3. Jún

Pochop, ako fun­gujú sve­tové finančné trhy

13455615

foto: interpolit.ru

Finančné trhy – Yale Uni­ver­sity

V tomto kurze sa okrem vyuču­jú­ceho obja­via aj hos­tia – Hank Gre­en­berg a Carl Icahn, ktorí pre­dos­trú svoj pohľad na prob­le­ma­tiku finanč­ných trhov.

Kurz pozos­táva z ôsmych týž­dňov. Okrem his­tó­rie sa naučíš aj teóriu ohľa­dom ban­kov­níc­tva, pois­te­nia, cen­ných papie­rov, futu­rít a rôz­nych dru­hov finanč­ných trhov. Budeš vedieť aj to, kam tieto inšti­tú­cie sme­rujú a ako budú vyze­rať v prie­behu tohto sto­ro­čia.

Ďalší kurz: 18. apríl – 19. Jún

Roz­prá­vaj ply­nulo jazy­kom finan­cií

caa1f68566edcf8bc5b283874e18ed851013a9af602771dfadbc977789ce5e45_facebook

foto: cdn1.lockerdome.com

Jazyk a nástroje finanč­nej ana­lýzy — Uni­ver­sity of Mel­bourne

Ako robia svoje roz­hod­nu­tia finanční ana­ly­tici, finanční ria­di­te­lia a inves­tori?

Tento kurz ťa naučí ako tomuto poro­zu­mieť a ako pou­ží­vať nástroje, ako napr. Mic­ro­soft Excel, na správne číta­nie dát a vyvo­dzo­va­nie správ­nych finanč­ných vyhlá­sení a roz­hod­nutí.

Naučíš sa tak­tiež základy účtov­níc­kych prin­cí­pov na to, aby si potom s ich pomo­cou mohol správne ohod­no­tiť poten­ciálne inves­tí­cie.

Ďalší kurz: 25. apríl – 29. máj

Nauč sa plá­no­vať budúc­nosť pre svoju rodinu

family-silhouette_2

foto: 2.bp.blogspot.com

Osobné a rodinné finančné plá­no­va­nie – Uni­ver­sity of Flo­rida

Tento kurz pokrýva všetko, čo treba vedieť o finanč­nom plá­no­vaní pre tvoju rodinu.

V úvode sa naučíš čítať finančné výkazy a zosta­vo­vať roz­po­čet. Neskôr si osvo­jíš základy o dani z príjmu a úve­roch. Naučíš sa tak­tiež zvlá­dať riziko a ako múdro inves­to­vať.

Ďalší kurz: kedy­koľ­vek

Využi svoj čas naplno

TimeManagement

foto: edge.alluremedia.com.au

Pra­cuj múd­rej­šie, nie tvr­d­šie: Time manaž­ment osob­nej a pro­fe­si­onál­nej pro­duk­ti­vity – UC Irvine

Čo povieš na to, keď ti poviem, že môžeš pra­co­vať menej hodín denne a zaro­biť viac peňazí?

Tento kurz ťa naučí, ako si ria­diť svoj čas a osvo­jíš si rôzne tech­niky, pomo­cou kto­rých budeš pro­duk­tív­nejší.

Ďalší kurz: kedy­koľ­vek

Vytvá­raj si spo­je­nia s dôle­ži­tými ľuďmi

123

foto: gsb.stanford.edu

Psy­cho­ló­gia popu­la­rity – Uni­ver­sity of North Caro­lina

Mnohí si mys­lia, že otázky popu­la­rity sa rie­šili hlavne na stred­nej a vyso­kej škole, no pries­kumy nesú­hla­sia.

Ak si popu­lárny, tak ti to môže pomôcť k spo­je­niu s ľuďmi, ktorí ti pomôžu uspieť. Steve Sie­bold – spi­so­va­teľ a mili­onár tvrdí: „Vysta­ve­nie sa ľuďom, ktorí sú úspeš­nejší ako ty sám, má poten­ciál roz­ší­riť tvoje mys­le­nie a kata­pul­to­vať tvoje príjmy.“

Pocho­pe­nie tejto sociál­nej prob­le­ma­tiky ti pomôže vybu­do­vať veľmi cenné vzťahy.

Ďalší kurz: 9. máj – 17. Jún

Deľ sa o svoje peniaze múdrod072432785

foto: media.deseretdigital.com

Efek­tívny altru­iz­mus – Prin­ce­ton Uni­ver­sity

Altru­iz­mus — je mravný prin­cíp spo­čí­va­júci na nezišt­nej službe iným ľuďom, v ochote obe­to­vať pre ich dobro osobné záujmy.

Či už rád daru­ješ svoj čas alebo peniaze, určite nech­ceš, aby boli „vyho­dené len tak z okna“. Tento kurz ti pomôže robiť prak­tické a nesen­ti­men­tálne roz­hod­nu­tia o tom, komu čo naje­fek­tív­nej­šie pomôcť, resp. čo svo­jim časom alebo peniazmi pod­po­riť.

Ďalší kurz: kedy­koľ­vek

Buduj si svoju osobnú značku

iStock_000003300049Large

foto: netdna-cdn.com

Úvod do budo­va­nia osob­nej značky – Uni­ver­sity of Vir­gi­nia

V dneš­nej dobe môže sku­točne každý zbo­hat­núť na tom, čo má rád a môže si okolo tejto kari­éry budo­vať aj osobnú značku.

Pod­ni­ka­teľ Gary Vay­ner­chuk pre TED talk pove­dal: „Nachá­dzame sa v zla­tej ére zna­čiek. Ak nie­kto chcel vybu­do­vať silnú značku v minu­losti, musel zau­jať tie hlavné médiá. Dnes stačí rozp­rú­diť debatu na sociálne sieti a už ste skoro tam. Môžete si takto vybu­do­vať buď svoju osobnú značku, alebo značku svo­jej spo­loč­nosti.“

Tento kurz ťa naučí, ako si takúto značku vybu­do­vať, ako ju udr­žia­vať a zhod­no­co­vať.

Ďalší kurz: kedy­koľ­vek

Ino­vuj: od myš­lienky k pod­ni­ka­niu

3025306-inline-i-2-american-psycho-hipster

foto: fastcocreate.com

Ino­vá­cie pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov: ako z myš­lienky spra­viť sku­to­čosť – Uni­ver­sity of Mary­land, Col­lege Park

Tí naj­bo­hatší a najús­peš­nejší ľudia sveta sa roz­hodli, že budú pla­tení na základe dosia­hnu­tých výsled­kov. Naj­čas­tej­šie pra­cujú takýto ľudia sami na seba a nikto nad nimi nestojí.

Samoz­rejme, že exis­tujú aj veľmi úspešní ľudia, ktorí sú zamest­nan­cami a sú odme­ňo­vaní na základe času strá­ve­ného v práci, no toto je tá naj­po­mal­šia cesta k pros­pe­rite – ozna­čo­vaná za tú naj­bez­peč­nej­šiu. Tí naj­lepší vedia, že pod­ni­ka­nie je naj­rých­lej­šou ces­tou k bohat­stvu, tvrdí Sie­bold

Tento kurz ťa naučí, ako začať ako mladý pod­ni­ka­teľ a ako pre­me­niť svoje nápady v niečo, čo ti pri­ne­sie pro­fit a úspech.

Ďalší kurz: 18. apríl – 29. Máj

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: elearningindustry.com

Pridať komentár (0)