13 pro­duk­tov, ktoré sa na trhu ohriali len krátko

Martina Horváthová / 26. mája 2016 / Tools a produktivita

Pre každú Mic­ro­soft Win­dows, Apple iPhone, Google, či Ama­zon Kindle exis­tuje množ­ství apli­ká­cií, slu­žieb a hier. Nie­ktoré z nich boli zasta­vené skôr ako sa stihli dostať medzi šir­šiu sku­pinu ľudí. Naprí­klad ako Flip video­ka­mery, ktoré zmizli z trhu len kvôli nevy­da­re­nej akvi­zí­cií. Alebo Google Rea­der, nebol dosta­točný počet ľudí na jeho využi­tie. Bez ohľadu na ich prí­nos, sú preč.

 1. Moto­rola Razr bola prvý­krát vydaná v roku 2004, bola jed­ným z naj­po­pu­lár­nej­ších mobil­ních tele­fó­nov, vďaka svojmu pre­ve­de­niu a dizajnu. Ich výroba bola pre­ru­šená v roku 2008, počas vzo­stupu smart­fó­nov. Pri­znajte sa, kto netú­žil po tejto vyklá­pačke?
moto razr

zdroj: youtube.com

 1. Razr značka bola opäť oži­vená v roku 2011 pre radu Android smart­fó­nov, avšak nedo­siahla taký úspech ako v minu­losti.
Motorola-Razr-M-201M-05

zdroj: yeheyjp.com

 1. Google Rea­der bola jedna z prvých a najob­ľú­be­nej­ších slu­žieb na číta­nie časo­pi­sov a den­ní­kov. Služba zomrela v roku 2013 potom, čo ju Google ozna­čil za málo pou­ží­vanú.
Google_Reader_interface

zdroj: en.wikipedia.org

 1. Flip video­ka­mery nasta­vili štan­dard pre ele­gantné, jed­no­du­ché natá­ča­nie videí na cesty od roku 2006 do 2011. Spo­loč­nosť Pure Digi­tal, ktorá zosta­vila Flip, kúpila Cisco v roku 2009. Po tom, ako Cisco opus­tila trh spot­re­bi­teľ­skej tech­no­ló­gie, Flip upa­dol do zabud­nu­tia. Možno to bol správny krok, dnes máme kva­litné kamery zabu­do­vané v smart­fó­noch, prav­de­po­dobne by si časom Flip nena­šiel zákaz­níka.
Flip_Video_F460C_MinoHD_Camcorder_Chrome_616330

zdroj: bhphotovideo.com

 1. Sega Dre­am­cast – herná kon­zola, ktorá sa na konci roka 1999 stala veľ­kou slá­vou a je pova­žo­vaná za starú kla­siku, pre­slá­vila hry ako Soul Cali­bur či Sonic Adven­ture. Čo je smutné, že o dva roky neskôr, v marci 2011, Sega Dre­am­cast úplne vystú­pila z trhu her­ných kon­zol.
sega-dreamcast

zdroj: punchoutgaming.com

 1. The Sun­rise Calen­dar je apli­ká­cia pre Android a iOS. Po jej spus­tení sa stala hitom. V roku 2015 ju kúpil Mic­ro­soft za 100 mili­ó­nov dolá­rov. No teraz im je nanič – Sun­rise Calen­dar končí k 31. Augustu 2016.
Sunrise

zdroj: macrumors.com

 1. Face­book v roku 2013 zapla­til 85 mili­ó­nov dolá­rov za spo­loč­nosť Parse, ktorá pomáha vývo­já­rom vytvá­rať a spra­vo­vať mobilné apli­ká­cie. Spo­loč­nosť sa stala popu­lár­nou voľ­bou, avšak Face­book ozná­mil, že ku koncu janu­ára 2017 Parse končí.
parse-developer-day1-930x523

zdroj: venturebeat.com

 1. Apli­ká­cia Orches­tra Software’s Mail­box bola v roku 2013 feno­mé­nom pre iPhone. Pou­ží­va­te­lia „stáli v rade“ na trie­de­nie e-mai­lo­vých schrá­nok. Nesôr Orches­tru kúpil Drop­box a na začiatku tohto roka bola Orchers­tra úplne odsta­vená.
mailbox-app-delete

zdroj: techcrunch.com

 1. Google Glass počí­tač, ktorý si nasa­díš ako oku­liare vyze­ral viac stra­ši­delne ako uži­točne. Nikdy sa nedoz­vieme ako mal vyze­rať konečný model pre koneč­ných zákaz­ní­kov, Google totiž zru­šil úplne prvú ver­ziu oku­lia­rov v janu­ári minu­lého roku, s odô­vod­ne­ním že trh na také niečo ešte nie je pri­pra­vený.
9402623_1280x720

zdroj: abc7news.com

 1. V janu­ári 2014, v čase vrcho­lia­ceho úspe­chu obtiaž­nej hry na iPhone Flappy Bird, deve­lo­per Dong Ngu­yen zaro­bil 50 000 $ denne len na rekla­mách v appke. O mesiac neskôr ju stia­hol z App Store, kvôli pří­liš­nému nátlaku.
flappy

zdroj: wired.com

 1. Aereo bol v roku 2012 star­tup, ktorý umož­nil sle­do­vať živé tele­vízne vysie­la­nie cez inter­net. V USA ich naj­vyšší súd zasta­vil, kvôli poru­šo­va­niu autor­ských práv. Služba bola ukon­čená kon­com roka 2014, s tým, že ich aktíva kúpilo Tivo za jeden milión dolá­rov.
scotus-aereo1_wide-8d7e2d07c3db5bcc21b409c27b7bba3915cba23b-s900-c85

zdroj: npr.org

 1. Zune bol mp3 pre­hrá­vač od Mic­ro­softu, kte­rého život­nosť trvala od roku 2006 do 2011. Aj keď nebol ani zda­leka taký popu­lárny ako iPod, bol prie­kop­ní­kom nových fun­kcií, ako Zune Music Pass, čo je pred­chd­com Spo­tify a Apple Music.
zune

zdroj: engadget.com

 1. Keď už sme pri iPo­doch, Apple zlo­mil mno­hým srd­cia, keď pre­stali s pre­da­jom kla­sic­kých iPo­dov na konci roka 2014. Pôvodnú ver­ziu s kolies­kom z roku 2001 už asi nekú­piš.
ipod-classic-f

zdroj: wired.com

BONUS:

Dis­ne­yho hra s náz­vom Dis­ney Infi­nity bola zru­šená v máji. K tejto video­hre sa mali dať kúpiť reálne figúrky a pou­žiť ich v hre na obra­zovke. Ohla­so­vali hry ako Star Wars Story a mnoho ďal­ších Dis­ne­y­o­viek.

Disney-Infinity-Tour-2-1024x682

zdroj: rockinmama.net

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: x96.com

Pridať komentár (0)