13 pro­duk­tov, kto­ré sa na trhu ohria­li len krát­ko

Martina Horváthová / 26. mája 2016 / Lifehacking

Pre kaž­dú Mic­ro­soft Win­do­ws, App­le iPho­ne, Goog­le, či Ama­zon Kind­le exis­tu­je množ­ství apli­ká­cií, slu­žieb a hier. Nie­kto­ré z nich boli zasta­ve­né skôr ako sa stih­li dostať medzi šir­šiu sku­pi­nu ľudí. Naprí­klad ako Flip video­ka­me­ry, kto­ré zmiz­li z trhu len kvô­li nevy­da­re­nej akvi­zí­cií. Ale­bo Goog­le Rea­der, nebol dosta­toč­ný počet ľudí na jeho využi­tie. Bez ohľa­du na ich prí­nos, sú preč.

 1. Moto­ro­la Razr bola prvý­krát vyda­ná v roku 2004, bola jed­ným z naj­po­pu­lár­nej­ších mobil­ních tele­fó­nov, vďa­ka svoj­mu pre­ve­de­niu a dizaj­nu. Ich výro­ba bola pre­ru­še­ná v roku 2008, počas vzo­stu­pu smart­fó­nov. Pri­znaj­te sa, kto netú­žil po tej­to vyklá­pač­ke?
moto razr

zdroj: youtube.com

 1. Razr znač­ka bola opäť oži­ve­ná v roku 2011 pre radu Andro­id smart­fó­nov, avšak nedo­siah­la taký úspech ako v minu­los­ti.
Motorola-Razr-M-201M-05

zdroj: yeheyjp.com

 1. Goog­le Rea­der bola jed­na z prvých a najob­ľú­be­nej­ších slu­žieb na číta­nie časo­pi­sov a den­ní­kov. Služ­ba zomre­la v roku 2013 potom, čo ju Goog­le ozna­čil za málo pou­ží­va­nú.
Google_Reader_interface

zdroj: en.wikipedia.org

 1. Flip video­ka­me­ry nasta­vi­li štan­dard pre ele­gant­né, jed­no­du­ché natá­ča­nie videí na ces­ty od roku 2006 do 2011. Spo­loč­nosť Pure Digi­tal, kto­rá zosta­vi­la Flip, kúpi­la Cis­co v roku 2009. Po tom, ako Cis­co opus­ti­la trh spot­re­bi­teľ­skej tech­no­ló­gie, Flip upa­dol do zabud­nu­tia. Mož­no to bol správ­ny krok, dnes máme kva­lit­né kame­ry zabu­do­va­né v smart­fó­noch, prav­de­po­dob­ne by si časom Flip nena­šiel zákaz­ní­ka.
Flip_Video_F460C_MinoHD_Camcorder_Chrome_616330

zdroj: bhphotovideo.com

 1. Sega Dre­am­cast – her­ná kon­zo­la, kto­rá sa na kon­ci roka 1999 sta­la veľ­kou slá­vou a je pova­žo­va­ná za sta­rú kla­si­ku, pre­slá­vi­la hry ako Soul Cali­bur či Sonic Adven­tu­re. Čo je smut­né, že o dva roky neskôr, v mar­ci 2011, Sega Dre­am­cast úpl­ne vystú­pi­la z trhu her­ných kon­zol.
sega-dreamcast

zdroj: punchoutgaming.com

 1. The Sun­ri­se Calen­dar je apli­ká­cia pre Andro­id a iOS. Po jej spus­te­ní sa sta­la hitom. V roku 2015 ju kúpil Mic­ro­soft za 100 mili­ó­nov dolá­rov. No teraz im je nanič – Sun­ri­se Calen­dar kon­čí k 31. Augus­tu 2016.
Sunrise

zdroj: macrumors.com

 1. Face­bo­ok v roku 2013 zapla­til 85 mili­ó­nov dolá­rov za spo­loč­nosť Par­se, kto­rá pomá­ha vývo­já­rom vytvá­rať a spra­vo­vať mobil­né apli­ká­cie. Spo­loč­nosť sa sta­la popu­lár­nou voľ­bou, avšak Face­bo­ok ozná­mil, že ku kon­cu janu­ára 2017 Par­se kon­čí.
parse-developer-day1-930x523

zdroj: venturebeat.com

 1. Apli­ká­cia Orches­tra Software’s Mail­box bola v roku 2013 feno­mé­nom pre iPho­ne. Pou­ží­va­te­lia „stá­li v rade“ na trie­de­nie e-mai­lo­vých schrá­nok. Nesôr Orches­tru kúpil Drop­box a na začiat­ku toh­to roka bola Orchers­tra úpl­ne odsta­ve­ná.
mailbox-app-delete

zdroj: techcrunch.com

 1. Goog­le Glass počí­tač, kto­rý si nasa­díš ako oku­lia­re vyze­ral viac stra­ši­del­ne ako uži­toč­ne. Nikdy sa nedoz­vie­me ako mal vyze­rať koneč­ný model pre koneč­ných zákaz­ní­kov, Goog­le totiž zru­šil úpl­ne prvú ver­ziu oku­lia­rov v janu­ári minu­lé­ho roku, s odô­vod­ne­ním že trh na také nie­čo ešte nie je pri­pra­ve­ný.
9402623_1280x720

zdroj: abc7news.com

 1. V janu­ári 2014, v čase vrcho­lia­ce­ho úspe­chu obtiaž­nej hry na iPho­ne Flap­py Bird, deve­lo­per Dong Ngu­y­en zaro­bil 50 000 $ den­ne len na rekla­mách v app­ke. O mesiac neskôr ju stia­hol z App Sto­re, kvô­li pří­liš­né­mu nátla­ku.
flappy

zdroj: wired.com

 1. Aereo bol v roku 2012 star­tup, kto­rý umož­nil sle­do­vať živé tele­víz­ne vysie­la­nie cez inter­net. V USA ich naj­vyš­ší súd zasta­vil, kvô­li poru­šo­va­niu autor­ských práv. Služ­ba bola ukon­če­ná kon­com roka 2014, s tým, že ich aktí­va kúpi­lo Tivo za jeden mili­ón dolá­rov.
scotus-aereo1_wide-8d7e2d07c3db5bcc21b409c27b7bba3915cba23b-s900-c85

zdroj: npr.org

 1. Zune bol mp3 pre­hrá­vač od Mic­ro­sof­tu, kte­ré­ho život­nosť trva­la od roku 2006 do 2011. Aj keď nebol ani zda­le­ka taký popu­lár­ny ako iPod, bol prie­kop­ní­kom nových fun­kcií, ako Zune Music Pass, čo je pred­chd­com Spo­ti­fy a App­le Music.
zune

zdroj: engadget.com

 1. Keď už sme pri iPo­doch, App­le zlo­mil mno­hým srd­cia, keď pre­sta­li s pre­da­jom kla­sic­kých iPo­dov na kon­ci roka 2014. Pôvod­nú ver­ziu s kolies­kom z roku 2001 už asi nekú­piš.
ipod-classic-f

zdroj: wired.com

BONUS:

Dis­ne­y­ho hra s náz­vom Dis­ney Infi­ni­ty bola zru­še­ná v máji. K tej­to video­h­re sa mali dať kúpiť reál­ne figúr­ky a pou­žiť ich v hre na obra­zov­ke. Ohla­so­va­li hry ako Star Wars Sto­ry a mno­ho ďal­ších Dis­ne­y­o­viek.

Disney-Infinity-Tour-2-1024x682

zdroj: rockinmama.net

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: x96.com

Pridať komentár (0)