13 ročný génius, ktorý pre­pi­suje dejiny

Lukáš Gašparík jr. / 10. novembra 2014 / Tech a inovácie

Shub­ham Baner­jee je už v 13-tich rokoch CEO spo­loč­nosti Braigo Labs, ktorá sa zaoberá výro­bou tla­čiarní pre Brail­love písmo a to pri tom mladý Shub­ham ešte minulý rok nemal ani poňa­tia o tom, čo to Brail­love písmo vôbec je.

Celé to začalo vtedy, keď na ulici zba­dal leták pre zra­kovo pos­ti­hnu­tých a s tým sa začal aj jeho záu­jem. Vtedy sa v ňom zro­dila otázka, ako môžu slepí ľudia čítať? Ako každé malé dieťa, najprv sa na to spý­tal svo­jich rodi­čov. Otec mu na to však odpo­ve­dal, aby si to vygo­og­lil.

Ako tak hľa­dal odpo­veď na svoju otázku na webe, malý Shub­ham nara­zil na infor­má­cie o tom, že vyro­biť tla­čia­reň pre Brail­love písmo nie je až také lacné a náklady na jej výrobu sa pohy­bujú vo výške až okolo $2,000. Tak­tiež však zis­til prin­cíp, na kto­rom môžu nevi­diaci s pomo­cou brai­lovho písma čítať a ako ho pou­ží­vať.

Keď som zis­til aké vysoké sú náklady na výrobu jed­nej tla­čiarne bol som šoko­vaný. Chcel som pomôcť zra­kovo pos­ti­hnu­tým, avšak, doma som mal iba sadu Lego Robo­tics. Tak som to jed­no­du­cho skú­sil“, pove­dal malý Shub­ram.

Prvú tla­čia­reň posta­vil z blo­kov sady Lego Mind­storms EV3 a Home Depot a na prek­va­pe­nie fun­go­vala cel­kom dobre. Týmto si mladý génius zís­kal obrov­ské uzna­nie a to vrá­tane víťazs­tva na Tech Awards 2014, po kto­rom dostal aj pozva­nie na event mla­dých pod­ni­ka­te­ľov a ino­vá­to­rov Maker Faire, ktorý sa koná v Bie­lom Dome. Názov spo­loč­nosti Braigo Labs vzni­kol ako zlú­če­nina slov Braille a Lego.

Shub­raum je pre­sved­čený o tom, že jeho rie­še­ním by sa mohol vyrie­šiť dlho­ročný prob­lém s vyso­kými nákladmi na výrobu tla­čiarní pre Brail­love písmo. Podľa jeho odha­dov by tla­čia­reň Braigo mala stáť menej ako $500.

Tla­čia­reň Braigo je až natoľko ohro­mu­júca, že zane­chala dojem aj na takú spo­loč­nosť akou je Intel. Jej pred­sta­vi­te­lia dokonca pri­sľú­bili inves­to­va­nie do spo­loč­nosti Braigo Labs. Minulý týž­deň bola táto inves­tí­cia zo strany Intelu aj ofi­ciálne ohlá­sená na evente Intel Capi­tal Glo­bal Sum­mit. Aj keď presná suma inves­tí­cie nebola zve­rej­nená, malo by sa jed­nať o nie­koľko sto tisíc dolá­rov.

Toto robí zo Shub­rauma najm­lad­šieho pod­ni­ka­teľa, ktorý kedy dostal inves­tí­ciu na roz­beh jeho biz­nisu. S finan­co­va­ním od Intelu plá­nuje Braigo Labs posta­viť nový pro­to­typ tla­čiarne, ktorá sa bude už viac podo­bať na tla­čiarne, ktoré sú momen­tálne dostupné na trhu.

Chcem sa veno­vať inži­nier­stvu v oblasti medi­cíny a hlavne dokon­čiť vysokú školu“, pre­zra­dil na záver mladý pod­ni­ka­teľ, ktorý už má vo svo­jich plá­noch do budúcna jasno.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)