13 roč­ný génius, kto­rý pre­pi­su­je deji­ny

Lukáš Gašparík jr. / 10. novembra 2014 / Tech a inovácie

Shub­ham Baner­jee je už v 13-tich rokoch CEO spo­loč­nos­ti Brai­go Labs, kto­rá sa zaobe­rá výro­bou tla­čiar­ní pre Brail­lo­ve pís­mo a to pri tom mla­dý Shub­ham ešte minu­lý rok nemal ani poňa­tia o tom, čo to Brail­lo­ve pís­mo vôbec je.

Celé to zača­lo vte­dy, keď na uli­ci zba­dal leták pre zra­ko­vo pos­ti­hnu­tých a s tým sa začal aj jeho záu­jem. Vte­dy sa v ňom zro­di­la otáz­ka, ako môžu sle­pí ľudia čítať? Ako kaž­dé malé die­ťa, najprv sa na to spý­tal svo­jich rodi­čov. Otec mu na to však odpo­ve­dal, aby si to vygo­og­lil.

Ako tak hľa­dal odpo­veď na svo­ju otáz­ku na webe, malý Shub­ham nara­zil na infor­má­cie o tom, že vyro­biť tla­čia­reň pre Brail­lo­ve pís­mo nie je až také lac­né a nákla­dy na jej výro­bu sa pohy­bu­jú vo výš­ke až oko­lo $2,000. Tak­tiež však zis­til prin­cíp, na kto­rom môžu nevi­dia­ci s pomo­cou brai­lov­ho pís­ma čítať a ako ho pou­ží­vať.

Keď som zis­til aké vyso­ké sú nákla­dy na výro­bu jed­nej tla­čiar­ne bol som šoko­va­ný. Chcel som pomôcť zra­ko­vo pos­ti­hnu­tým, avšak, doma som mal iba sadu Lego Robo­tics. Tak som to jed­no­du­cho skú­sil“, pove­dal malý Shub­ram.

Prvú tla­čia­reň posta­vil z blo­kov sady Lego Mind­storms EV3 a Home Depot a na prek­va­pe­nie fun­go­va­la cel­kom dob­re. Tým­to si mla­dý génius zís­kal obrov­ské uzna­nie a to vrá­ta­ne víťazs­tva na Tech Awards 2014, po kto­rom dostal aj pozva­nie na event mla­dých pod­ni­ka­te­ľov a ino­vá­to­rov Maker Fai­re, kto­rý sa koná v Bie­lom Dome. Názov spo­loč­nos­ti Brai­go Labs vzni­kol ako zlú­če­ni­na slov Brail­le a Lego.

Shub­raum je pre­sved­če­ný o tom, že jeho rie­še­ním by sa mohol vyrie­šiť dlho­roč­ný prob­lém s vyso­ký­mi náklad­mi na výro­bu tla­čiar­ní pre Brail­lo­ve pís­mo. Pod­ľa jeho odha­dov by tla­čia­reň Brai­go mala stáť menej ako $500.

Tla­čia­reň Brai­go je až natoľ­ko ohro­mu­jú­ca, že zane­cha­la dojem aj na takú spo­loč­nosť akou je Intel. Jej pred­sta­vi­te­lia dokon­ca pri­sľú­bi­li inves­to­va­nie do spo­loč­nos­ti Brai­go Labs. Minu­lý týž­deň bola táto inves­tí­cia zo stra­ny Inte­lu aj ofi­ciál­ne ohlá­se­ná na even­te Intel Capi­tal Glo­bal Sum­mit. Aj keď pres­ná suma inves­tí­cie nebo­la zve­rej­ne­ná, malo by sa jed­nať o nie­koľ­ko sto tisíc dolá­rov.

Toto robí zo Shub­rau­ma najm­lad­šie­ho pod­ni­ka­te­ľa, kto­rý kedy dostal inves­tí­ciu na roz­beh jeho biz­ni­su. S finan­co­va­ním od Inte­lu plá­nu­je Brai­go Labs posta­viť nový pro­to­typ tla­čiar­ne, kto­rá sa bude už viac podo­bať na tla­čiar­ne, kto­ré sú momen­tál­ne dostup­né na trhu.

Chcem sa veno­vať inži­nier­stvu v oblas­ti medi­cí­ny a hlav­ne dokon­čiť vyso­kú ško­lu“, pre­zra­dil na záver mla­dý pod­ni­ka­teľ, kto­rý už má vo svo­jich plá­noch do budúc­na jas­no.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)