13 významných udalostí, ktoré by si v roku 2019 rozhodne nemal premeškať

Interez.sk / 6. januára 2019 / Zaujímavosti

  • Rok 2019 je ešte len vo svo­jich za­čiat­koch, po­maly sa roz­bieha, no už dnes vieme, že bude po­riadne zau­jí­mavý
  • Na­sle­du­jú­cich 12 me­sia­cov to­tiž oča­ká­vame nie­koľko vý­znam­ných uda­lostí z rôz­nych ob­lastí, ktoré roz­hodne ne­treba pre­meš­kať Mnohé z nich budú pri­tom uda­los­ťami, ktoré ovplyv­nia celý svet a spo­mí­nať na ne bu­deme ešte dlhé roky, ba možno aj de­sať­ro­čia Pri­pra­vili sme si preto pre teba stručný pre­hľad, v kto­rom ti uká­žeme, čo všetko rok 2019 pri­ne­sie
zdroj: Unsplash
  • Rok 2019 je ešte len vo svo­jich za­čiat­koch, po­maly sa roz­bieha, no už dnes vieme, že bude po­riadne zau­jí­mavý
  • Na­sle­du­jú­cich 12 me­sia­cov to­tiž oča­ká­vame nie­koľko vý­znam­ných uda­lostí z rôz­nych ob­lastí, ktoré roz­hodne ne­treba pre­meš­kať Mnohé z nich budú pri­tom uda­los­ťami, ktoré ovplyv­nia celý svet a spo­mí­nať na ne bu­deme ešte dlhé roky, ba možno aj de­sať­ro­čia Pri­pra­vili sme si preto pre teba stručný pre­hľad, v kto­rom ti uká­žeme, čo všetko rok 2019 pri­ne­sie

Za­tme­nie Me­siaca – ja­nuár, júl

V noci z 20. na 21. ja­nu­ára sa mô­žeš te­šiť na je­di­nečné ne­beské di­vadlo, ktoré bude možné po­zo­ro­vať aj z úze­mia na­šej kra­jiny. Pri­chys­tať sa treba na úplné za­tme­nie Me­siaca, ktoré ok­rem Euró­pa­nov po­teší aj oby­va­te­ľov Af­riky. Naj­lep­šie pod­mienky pre po­zo­ro­va­nie však budú mať oby­va­te­lia Se­ver­nej a Juž­nej Ame­riky. Ešte lep­šie pod­mienky na po­zo­ro­va­nie za­tme­nia Me­siaca bu­deme mať po­čas leta, v noci zo 16. na 17. júla. Za­tme­nia Slnka tento rok Slo­ven­sko obídu. To naj­zau­jí­ma­vej­šie, kru­hové za­tme­nie Slnka bude ale možné v de­cem­bri po­zo­ro­vať na­prí­klad z vý­chod­nej Európy či Ázie.

Pre­zi­dent­ské voľby – ma­rec/ap­ríl

Na jar 2019 čaká Slo­ven­ska veľká po­li­tická uda­losť. K vo­leb­ným ur­nám sa vy­be­rieme zvo­liť no­vého pre­zi­denta na­šej re­pub­liky. Zau­jí­mavý pri­tom ne­bude len sa­motný vo­lebný deň, ale aj týždne pred voľ­bami po­čas kto­rých si budú Slo­váci a Slo­venky vy­be­rať svojho fa­vo­rita. Ak­tu­álny vý­ber kan­di­dá­tov na pre­zi­denta SR je po­riadne ši­roký. Pries­kumy agen­túr AKO a Fo­cus naz­na­čujú, že Slo­ven­sko sa na jar môže ocit­núť pred sku­točne ná­roč­nou voľ­bou, kedy bude po­trebné uve­do­miť si akými hod­no­tami chceme Slo­ven­sko na na­sle­du­júce roky vy­ba­viť. Ak nech­ceme kra­jinu na čele so Šte­fa­nom Ha­ra­bi­nom, An­dre­jom Dan­kom či do­konca Ma­riá­nom Kot­le­bom, bude sa k pre­zi­dent­ským voľ­bám už v pr­vom kole po­sta­viť oveľa zod­po­ved­nej­šie ako v pa­mät­ných žup­ných voľ­bách v Ban­sko­bys­tric­kom kraji v roku 2013.

Bre­xit – ma­rec

Ak sme v úvode spo­mí­nali uda­losti roku 2019 so ši­ro­kým me­dzi­ná­rod­ným do­pa­dom, na ktoré bude svet spo­mí­nať ešte dlhé roky, po­tom vy­stú­pe­nie Spo­je­ného krá­ľov­stva z Európ­skej únie roz­hodne me­dzi ne patrí. Spo­jené krá­ľov­stvo má úniu ofi­ciálne opus­tiť 29. marca 2019. S do­ho­dou, či bez do­hody, na tvrdo, alebo na­ko­niec v únii predsa len zo­trvá? To sú otázky, na ktoré ak­tu­álne ne­pozná od­po­vede ni­kto a preto budú na­sle­du­júce tri me­siace v Spo­je­nom krá­ľov­stve, ako aj na pôde Európ­skej únie, mi­mo­riadne dô­le­žité.

Prí­ras­tok do krá­ľov­skej ro­diny

Na­priek tomu, že Slo­ven­ska sa ži­vot krá­ľov­skej ro­diny Veľ­kej Bri­tá­nie týka len mi­ni­málne, v me­diál­nom svete aj u nás tvorí ob­ľú­benú a často dis­ku­to­vanú tému. Kým mi­nulý rok sa nie­sol v zna­mení krá­ľov­skej svadby princa Har­ryho a Meg­han Mark­le­ovej, v roku 2019 sa krá­ľov­ská ro­dina roz­ras­tie o ich nový prí­ras­tok. Ken­sin­gh­ton­ský pa­lác veľkú no­vinku ozná­mil v ok­tóbri 2018, pri­čom pô­rod oča­káva kra­jina na jar tohto roku. Dieťa Har­ryho a Meg­han bude v po­radí 7 mož­ným ná­stup­ní­kom na trón.

Fi­nále Game of Th­ro­nes – ap­ríl

Ako skon­čia prí­behy Da­e­ne­rys Tar­ga­ryen, Johna Snowa či Ty­ri­ona Lan­nis­tera? To sa­moz­rejme tuší len pár ľudí na tejto pla­néte. Je­den z na­job­ľú­be­nej­ších ak­tu­álne vy­sie­la­ných te­le­víz­nych se­riá­lov sú­čas­nosti sa blíži do svojho veľ­kého fi­nále. Spo­loč­nosť HBO už pred ne­ja­kým ča­som ozná­mila, že ôsma a po­sledná sé­ria se­riálu Game of Th­ro­nes sa k di­vá­kom do­stane v ap­ríli 2019. Fa­nú­ši­ko­via se­riálu sa môžu te­šiť na 6 epi­zód, pri­čom každá by mala do­sa­ho­vať dĺžku asi 90 mi­nút.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Game Of Th­ro­nes/HBO

Voľby do Európ­skeho par­la­mentu – máj

Slo­váci ich vo veľ­kom po­čte pra­vi­delne ig­no­rujú, v sku­toč­nosti do­konca v účasti vo­lieb do Európ­skeho par­la­mentu pat­ríme na chvost únie. Ro­bíme však veľkú chybu. Ako oby­va­te­lia člen­ského štátu EÚ sa to­tiž sami pri­pra­vu­jeme o mož­nosť za­siah­nuť do jej ria­de­nia, sme­ro­va­nia a ig­no­ru­jeme jednu z naj­väč­ších vý­sad de­mok­ra­cie – právo ná­stup­níc­tva. Vy­soko po­sta­vení európ­ski po­li­tici na­vyše avi­zujú, že pri­chá­dza­júce euro­voľby budú zrejme naj­dô­le­ži­tej­šie v his­tó­rii únie a to najmä pre ná­rast pra­vi­co­vého ex­tré­mizmu v európ­skych kra­ji­nách. Ak chceme pro­jekt Európ­skej únie uchrá­niť, v máji na to máme je­di­nečnú prí­le­ži­tosť.

Maj­strov­stvá sveta v ľa­do­vom ho­keji – máj

Maj­strov­stvá sveta v ľa­do­vom ho­keji pat­ria kaž­do­ročne k na­job­ľú­be­nej­ším špor­to­vým uda­los­tiam Slo­vá­kov. Tento rok to ešte zná­so­buje fakt, že me­dzi­ná­rodný ho­ke­jový tur­naj hostí Slo­ven­ská re­pub­lika. Šam­pi­onát za­čína 10. mája, pri­čom fi­nále je na­plá­no­vané na 26. mája. Maj­strov­stvá sveta sa budú po­dobne ako v roku 2011 v Bra­ti­slave a v Ko­ši­ciach, oproti spo­mí­na­nému roku však slo­ven­ská re­pre­zen­tá­cia sku­pi­nové zá­pasy odo­hrá ten­to­krát v ko­šic­kej Steel Aréne.

Fes­ti­va­lové leto

Práz­dni­nové letné me­siace už tra­dične pat­ria open-air hu­dob­ným fes­ti­va­lom. Či už sa chys­táte na tren­čian­ske le­tisko, to v Pieš­ťa­noch, do Os­travy, alebo na sln­kom za­liate Zlaté piesky, or­ga­ni­zá­tori hu­dob­ných po­du­jatí majú pre vás v prie­behu na­sle­du­jú­cich me­sia­cov pri­chys­ta­ných ur­čite množ­stvo prek­va­pení.

80. vý­ro­čie dru­hej sve­to­vej vojny – 1. sep­tem­ber

Pri­po­mí­na­nie vý­ro­čia za­čiatku dru­hej sve­to­vej vojny sa žiadny rok ne­za­obíde bez rôz­nych spo­mien­ko­vých po­du­jatí po ce­lom svete. V roku 2019 ich však možno oča­ká­vať ešte veľ­ko­le­pej­šie. 1. sep­tem­bra 2019 si to­tiž svet pri­po­me­nie okrúhle 80. vý­ro­čie od dňa roz­pú­ta­nia naj­väč­šieho kon­fliktu v mo­der­nej his­tó­rii ľud­stva.

Ot­vo­re­nie naj­väč­šieho le­tiska na svete – sep­tem­ber/ok­tó­ber

Dl­ho­dobo je naj­vy­ťa­že­nej­ším le­tis­kom na svete to v At­lante. Na konci sep­tem­bra sa však zrejme všetko zmení. V Pe­kingu to­tiž plá­nujú v ot­vo­riť Be­i­jing Da­xing In­ter­na­ti­onal Air­port, me­dzi­ná­rodné le­tisko, ktoré má podľa triez­vych pred­po­kla­dov At­lantu bez vý­raz­nej­ších ťaž­kostí pre­ko­nať. S ter­mi­ná­lom s roz­lo­hou 700 000 m² má nové pe­kingské le­tisko zvlád­nuť až 620 000 le­tov ročne. Vy­ba­viť má pri­tom od 120 do 200 mi­li­ó­nov pa­sa­žie­rov za rok.

Uluru bez tu­ris­tov – ok­tó­ber

Bez­po­chyby na­ji­ko­nic­kej­šie miesto Aus­trá­lie bude od ok­tóbra na­vrá­tené pô­vod­ným oby­va­te­ľom kon­ti­nentu. Hora Uluru, pies­kov­cový mo­no­lit le­žiaci v Se­ver­nom te­ri­tó­riu je za­pí­saný na zo­zname sve­to­vého de­dič­stva UNESCO a je sú­čas­ťou ná­rod­ného parku Uluru-Kata Tjuta. Vzhľa­dom na du­chovné de­dič­stvo, ktoré hora pred­sta­vuje pre miestne kmene Abo­ri­gén­cov, sa aus­trál­ske úrady po ro­koch vy­uží­va­nia prí­rod­nej pa­miatky v pros­pech ces­tov­ného ru­chu roz­hodli vy­ho­vieť tlaku do­mo­rod­cov a vý­stupy na Uluru od ok­tóbra 2019 za­ká­zať.

30. vý­ro­čie Než­nej re­vo­lú­cie – no­vem­ber

Pre­zi­dent to vo svo­jom po­sled­nom no­vo­roč­nom pre­jave po­ve­dal trefne. „De­mok­ra­cia ne­pozná ko­nečné ví­ťazs­tvá ani ko­nečné pre­hry. De­mok­ra­cia je pro­ces. De­mok­ra­cia je práca. V roku 2019 nás čaká veľa práce.“ V no­vem­bri 2019 si bu­deme pri­po­mí­nať 30. vý­ro­čie uda­lostí, vďaka kto­rým ži­jeme v de­mok­ra­tic­kej kra­jine. Po uda­losti z Mače a všet­kom, čo vražda no­vi­nára od­kryla, bude no­vem­ber 2019 ešte vý­znam­nejší. Ne­pri­po­me­nieme si to­tiž len to, čo sme štrn­ga­júc na ná­mes­tiach zís­kali, ale aj to, za čo sme štrn­ga­júc na pro­tes­toch v roku 2018 opä­tovne za­bo­jo­vali.

Star Wars Epi­zóda IX – de­cem­ber

V roku 2019 sa mô­žeme te­šiť na množ­stvo fil­mo­vých no­vi­niek a možno sé­ria Star Wars ne­vo­nia úplne kaž­dému v de­cem­bri ukončí ďal­šiu veľkú ka­pi­tolu sve­to­vej ki­ne­ma­to­gra­fie. Tri­ló­gia na pre­lome 70. a 80. ro­kov vy­tvo­rila pre svet Star Wars ob­rov­skú fa­nú­ši­kov­skú zá­kladňu. K ďal­ším po­kra­čo­va­niam prišlo na pre­lome ti­síc­ročí, v prí­be­hoch, ktoré de­jovo pred­behli pred­chá­dza­júce filmy fa­nú­ši­kov ešte pri­budlo. Ďal­šie tri prí­behy prišli po­stupne v ro­koch 2015, 2017 a ko­nečne aj po­sledný v de­cem­bri 2019.

 

 

 

 

Pridať komentár (0)