14 karib­ských ostro­vov, ktoré sú ide­álne pre kaž­dého ces­to­va­teľa a fre­e­lan­cera

Filip Mosnár / 5. septembra 2016 / Tools a produktivita

Nie každý má rád Pirá­tov z Kari­biku, ale každý má rád karib­ské ostrovy. Či už si digi­tálny nomád, ktorý hľadá novú inšpi­rá­ciu pre prácu, alebo si nevieš vybrať dovo­lenku, teraz môžeš zis­tiť ktorý ostrov bude naj­lep­šie vyho­vo­vať tvo­jím potre­bám.

Ak ti vadí zima, chý­bajú ti pie­soč­naté pláže, nevieš kam ísť najb­liž­šie na svoj noma­ding alebo potre­bu­ješ nájsť nové chute, tento člá­nok je pre teba. Pri­pra­vili sme ti zoznam ostro­vov, v kto­rom sa nájde každý ces­to­va­teľ, od adre­na­lí­no­vého až po “pla­žáka”. Takže si v kľude prejdi náš zoznam ostro­vov a rovno kukni aj ponuku lete­niek.

Caribbean-antique-vintage-map-1807

foto: gallupmap.com

Na ostrove St. Lucia náj­deš roman­tiku

Obľú­bený ostrov na medové týždne. St. Lucia je plný odlú­če­ných rezor­tov, v izbách náj­deš súkromný bazé­nik a fan­tas­tický výhľad. Na ostrove sa nachá­dza nie­koľko daž­ďo­vých pra­le­sov, vodo­pá­dov a horú­cich pra­me­ňov. Nepo­chybne so svo­jou polo­vič­kou budeš mať čo obja­vo­vať na tomto čaro­vnom ostrove.

best-for-a-romantic-getaway-st-lucia

Pre rodiny sú tu Bahamy

Na Bahamy sa lieta z Viedne a náj­dete tu množ­stvo all-inc­lu­sive rezor­tov, ktoré sú zame­rané pre rodiny s deťmi. V rezor­toch sa nachá­dzajú aqu­aparky, akvá­ria s miest­nymi rybami, ihris­kami a mno­hými ďal­šími bene­fitmi. Je to ostrov na kto­rom si pobyt užijú rov­nako rodi­čia aj deti.

best-for-families-bahamas

Pre potá­pa­čov Cura­cao

Ak nech­ceš celú dovo­lenku pre­žiť v rezorte, chceš nájsť zážitky, obja­viť niečo na dne, Cura­cao je tvoj ostrov. Šty­rid­sať rôz­nych potá­pačs­kých oblastí, pokrý­va­jú­cich šesť­de­siat­päť rôz­nych miest. Náj­deš tu vraky, korá­lové útesy, je to raj pre kla­sic­kých potá­pa­čov, aj pre fanú­ši­kov šnorch­lo­va­nia. Možno náj­deš aj pirát­sky poklad.

best-for-divers-curacao

Pre gas­tro­nó­mov je tu Angu­illa

Či už je tvoj cieľ nav­šte­vo­vať luxusné gas­tro­no­mické pod­niky, vymie­ňať si ove­rené tipy a triky, alebo si zapá­lený pre stre­et­food, Angu­illa “is the place”.

Reštau­rá­cie ťa tu nechcú len nakŕ­miť, ponú­kajú ti aj kurzy vare­nia a ochut­návky vína. Reštau­rá­cie tohto ostrova sa zame­ria­vajú na čerstvé suro­viny a vlastné recepty. Ak sa teda potre­bu­ješ na dovo­lenke dobre najesť a si fanú­ši­kom nových chutí, vôbec už nevá­haj.

best-for-foodies-anguilla

Pre vyzná­va­čov luxusu ostrov Saint-Bart­hé­lemy

Ostrov kde sa hovorí fran­cúz­sky, jazy­kom luxusu, je pre svoje ohro­mu­júce pláže, dizaj­nér­ske butiky a gur­mán­ske reštau­rá­cie známy medzi boha­tými nad­šen­cami luxusu. Často je tu vidieť celeb­rity na ich jach­tách, pla­viac sa pri ostrove. Nočné kluby sú tu vychý­rené, uby­to­va­nie je väč­ši­nou v súkrom­ných vilách, izby zasa dostá­vaš spolu s komor­ní­kom.

best-for-luxury-saint-barthlemy

Ak potre­bu­jete ref­resh: Turks and Cai­cos

Toto je ostrov, kde náj­deš prvo­triedne zdra­vot­nícke a well­nes zaria­de­nia, ktoré sa o teba posta­rajú nech si fit.

Náj­deš tu všetko, od thaj­skej masáže cez pila­tes a jógu až po Japon­ské vírivky.

best-for-health-fanatics-turks-and-caicos

Ide­álne pre čln­ko­va­nie sú Bri­tish Vir­gin Islands

Na loďke tu môžeš obja­viť rôzne ostrov­čeky, ktoré len ťažko náj­deš v kata­lógu bež­nej ces­tovky.

Pla­viť sa je tu pomerne bežné, je to fakt naj­lepší spô­sob, ak si chceš nájsť pláž sám pre seba. Keď si k tomu pri­po­jíš priaz­nivé vetry tejto oblasti, hneď člo­veka chytá námor­nický duch.

best-for-boating-british-virgin-islands

Ak ale hľa­dáš nákupný ošiaľ, choď na St. Martin/Sint Maar­ten

Vďaka “duty free” poli­tike ostro­vov, naku­po­va­nie je obľú­bený spô­sob ako tu strá­viť deň. Ak hľa­dáš koz­me­tiku, cigary, alko­hol, šperky, elek­tro­niku alebo luxusné oble­če­nie, si na správ­nom ostrove. Každý fanú­šik náku­pov sa tu vyblázni lep­šie ako kde­koľ­vek inde.

best-for-shopping-st-martinsint-maarten

Ak máš obme­dzený bud­get, skús Domi­ni­can Repub­lic

Náj­deš tu mnoho all-inc­lu­sive rezor­tov, ktoré majú k štan­dardu pri­danú hod­notu.

Či už budeš mať v cene naplá­no­vané rôzne výlety, vodné športy, alebo večerné vystú­pe­nia, je len na tebe.

Každý si tu dokáže nájsť svoj pac­kage ktorý mu naj­viac vyho­vuje

best-for-budget-travelers-dominican-republic

Neza­daný nájdu čo hľa­dajú v Puerto Rico

San Juan má nesku­točne živý nočný život, sústre­dený v hote­loch, baroch a reštau­rá­ciach, ktoré sa tiahnu cez Calle San Sebas­tián.

Či už hľa­dáš kla­siku miest­nej oblasti, ako sú salsa alebo Latino jazz alebo potre­bu­ješ poriadne techno party, náj­deš to v Puerto Rico.

Ak si ale nevieš vybrať, môžeš zájsť do klu­bov ktoré kom­bi­nujú obe tváre tohto ostrova, nemô­žeš sa tu jedine nudiť.

best-for-singles-puerto-rico

Jamaica pre milov­ní­kov hudby

Rodisko Boba Mar­le­yho a reggae má čo ponúk­nuť kaž­dému milov­ní­kovi tohto hudby. Zlieva sa tu kla­sické old school reggae spolu s novým, tvo­re­ným mla­dými auto­rmi, takže je len na tebe, či si vybe­rieš svoju stranu, alebo sa roz­hod­neš počas pre­chádzky po pláži ísť za hud­bou a nájsť to pravé pre teba.

best-for-music-jamaica

Domi­nica pre out­door ľudí

Nature Island, to je pre­zývka ktorú si tento ostrov nesie úplne zaslú­žene. Pri­schla mu vďaka jeho vul­ka­nic­kému terénu, ktorý na ostrove spô­so­bil výskyt mno­hých javov, ako sú horúce jazerá, pláže s čier­nym pies­kom a geoter­málne pra­mene.

Na tomto ostrove je stále čo obja­vo­vať, tak si zbaľ poriadnu obuv, žabky kľudne nechaj doma.

best-for-outdoorsy-types-dominica

Ak chceš leňo­šiť na pláži, pozri Aruba

Aruba je sku­toč­ným rajom pre milov­ní­kov slnka a vody. Pláže s najk­raj­ším bie­lym pies­kom, tyr­ky­sovo modrá voda, tiché zátoky, reštau­rá­cie a hotely hneď na pláži, to je Aruba. Ak ti náho­dou začne chý­bať pohyb, miestne vetry mimo­riadne prajú kite sur­fingu, ktorý sa tu teší nesmier­nej popu­la­rite.

best-for-beach-bums-aruba

Milov­níci his­tó­rie nevy­ne­chajú US Vir­gin Islands

V 17. sto­ročí miesto sku­točne žilo naplno. Obchod s otrokmi, pro­mi­nentný prí­stav, rumové plan­táže, všetko tu tvo­rilo živý ruch.

Dnes si to tu všetko môžeš pozrieť, rov­nako ako aj také zau­jí­ma­vosti ako Syna­góga sv. Tomáša, Fort Chris­tians­va­ern alebo Drake’s Seat, nesúci názov po sirovi Fran­ci­sovi Dra­ke­a­ovi, ktorý pou­ží­val miestny záliv na ukot­ve­nie svo­jich lodí. Nájdi všetko, čo ťa na deje­pise nenau­čili na tomto ostrove.

best-for-history-buffs-us-virgin-islands

Dúfam, že jediné, o čom teraz ohľa­dom Kari­biku váhaš, je že na ktorý z ostro­vov sa vybrať. Ale to je v poriadku, pre­tože každý má svoje vlastné čaro a dýcha svo­jou vlast­nou kul­tú­rou. Je už len na tebe, ktorý z ostro­vov má podobný cha­rak­ter ako ty a ktorý si vybe­rieš. Si dob­ro­druh? Hľa­dáš oddych? Potre­bu­ješ sa dobre najesť?

Je to len na tebe, kde zakot­víš.

Travel photography in the British Virgin Islands while sailing with the Harrison family in January and February, 2013. All photos by Hunter Harrison of Hunter Photographic, a Cleveland wedding photographer. More on the web at www.hunterphotographic.com.

Zdroj: bussinesinsider.com, pinterest.com, zdroj foto­gra­fií: bussinesinsider.com&pinterest.com

Pridať komentár (0)