14 nástro­jov od Goog­le, o kto­rých exis­ten­cii si prav­de­po­dob­ne neve­del

Kristína Šuvadová / 1. marca 2016 / Tech a inovácie

Goog­le nedáv­no stia­hol jeden zo svo­jích nástro­jov, kto­rý ľuďom umož­nil porov­ná­vať auto­mo­bi­lo­vé pois­te­nia a tak­tiež hypo­té­ky. No nezú­faj, na trhu je ešte mno­ho iných Goog­le apli­ká­cii, kto­ré sa dajú stá­le využiť.

Vďa­ka viac ako 60 000 zamest­nan­com, kto­rých Goog­le zamest­ná­va, vznik­lo na trhu hneď nie­koľ­ko sluš­ných pro­duk­tov a apli­ká­cii. Sú to šikov­né služ­by a navy­še majú krás­ny dizajn. Tu je nie­koľ­ko z nich:

Goog­le Keep je apli­ká­cia na zazna­me­ná­va­nie pozná­mok. Je to nie­čo ako tvor­ba “to do” lis­tu a fun­gu­je ako na mobi­le, tak aj na tvo­jom počí­ta­či.

1

img: businessinsider.com

Máš iný účet ako Gmail? Neva­dí. S tou­to apli­ká­ci­ou môžeš využí­vať tvoj vlast­ný mail (Yahoo, Hot­mail, Out­lo­ok) s výho­da­mi a s dizaj­nom Gmai­lu bez toho, aby sa tvo­ja adre­sa zme­ni­la.

2

img: businessinsider.com

S pro­jek­tom “Sun­ro­of” sa Goog­le sna­ží pre­sved­čiť čoraz viac ľudí k tomu, aby zača­li využí­vať solár­ne pane­ly. Táto apli­ká­cia ti pomô­že zis­tiť, koľ­ko peňa­zí by si už reál­ne ušet­ril, ak by si solár­ny panel naozaj mal.

3

img: businessinsider.com

Ak do vyhľa­dá­va­nia zadáš čas a za tým slo­vo “timer“, Goog­le sa pre­me­ní na časo­vač a začne odpo­čí­ta­vať tebou zada­ný čas.

4

img: businessinsider.com

Vďa­ka Google.com/sky môžeš sle­do­vať celý náš ves­mír. Všet­ky obráz­ky sú reál­ne a pochá­dza­jú z archí­vu NASA.

5

img:businessinsider.com

Ak do Goog­le Ngrams zadáš neja­ké slo­vo, pre­hľa­dá 5.2 mili­ó­na kníh pub­li­ko­va­ných v rokoch 1500 až 2008. Násled­ne ti zobra­zí graf, v kto­rom ti uká­že , v kto­rých kni­hách sa slo­vo vyskyt­lo, ako čas­to sa pou­ží­va­lo a ako sa odvte­dy zme­ni­lo.

6

img:businessinsider.com

Robí ti prob­lém písa­nie čís­lo­viek v anglič­ti­ne? Napíš do vyhľa­dá­va­nia aké­koľ­vek čís­lo, za ním znak “=” a slo­vo “english”. Goog­le ti uká­že správ­ne a spi­sov­né napí­sa­nie celej čís­lov­ky.

english

img:businessinsider.com

Náj­di pre seba ten najk­raj­ší font na Google.com/fonts.

7

img:businessinsider.com

Goog­le Scho­lar náj­deš pre svo­je škol­ské pro­jek­ty omno­ho viac zdro­jov a infor­má­cií.

8

img: businessinsider.com

Insights je ťahák pre všet­kých mar­ke­té­rov a obchod­ní­kov, kto­rý zbie­ra všet­ky dáta a infor­má­cie o aktu­ál­nom sta­ve v prie­mys­le.

9

img:businessinsider.com

Chceš vedieť čo dnes vyhľa­dá­va­li ľudia z celé­ho sve­ta? Goog­le trends ti uká­že naj­viac vyhľa­dá­va­né výra­zy za ten­to deň.

10

img: businessinsider.com

Milu­ješ ces­to­va­nie ale neo­vlá­daš jazy­ky? Apli­ká­cia Goog­le trans­la­te ti pre­lo­ží aj zna­če­nia v reál­nom čase.

11

img:businessinsider.com

Ak máš cit pre ume­nie, v Goog­le Art náj­deš výtvo­ry a foto­gra­fie z naj­väč­ších sve­to­vých múzeí. Foto­gra­fie obra­zov sú dokon­ca v naj­de­tail­nej­šom roz­lí­še­ní…

googleART

img: businessinsider.com

A na záver si môžeš zaspo­mí­nať na det­ské časy. Na builtwithchrome.com si z lega posta­víš tak­mer hoci­čo.

12

img: businessinsider.com

Vedelisteze.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, titul­ná foto: businessinsider.com

Pridať komentár (0)