14 nástro­jov od Google, o kto­rých exis­ten­cii si prav­de­po­dobne neve­del

Kristína Šuvadová / 1. marca 2016 / Tech a inovácie

Google nedávno stia­hol jeden zo svo­jích nástro­jov, ktorý ľuďom umož­nil porov­ná­vať auto­mo­bi­lové pois­te­nia a tak­tiež hypo­téky. No nezú­faj, na trhu je ešte mnoho iných Google apli­ká­cii, ktoré sa dajú stále využiť.

Vďaka viac ako 60 000 zamest­nan­com, kto­rých Google zamest­náva, vzniklo na trhu hneď nie­koľko sluš­ných pro­duk­tov a apli­ká­cii. Sú to šikovné služby a navyše majú krásny dizajn. Tu je nie­koľko z nich:

Google Keep je apli­ká­cia na zazna­me­ná­va­nie pozná­mok. Je to niečo ako tvorba “to do” listu a fun­guje ako na mobile, tak aj na tvo­jom počí­tači.

1

img: businessinsider.com

Máš iný účet ako Gmail? Nevadí. S touto apli­ká­ciou môžeš využí­vať tvoj vlastný mail (Yahoo, Hot­mail, Out­look) s výho­dami a s dizaj­nom Gmailu bez toho, aby sa tvoja adresa zme­nila.

2

img: businessinsider.com

S pro­jek­tom “Sun­roof” sa Google snaží pre­sved­čiť čoraz viac ľudí k tomu, aby začali využí­vať solárne panely. Táto apli­ká­cia ti pomôže zis­tiť, koľko peňazí by si už reálne ušet­ril, ak by si solárny panel naozaj mal.

3

img: businessinsider.com

Ak do vyhľa­dá­va­nia zadáš čas a za tým slovo “timer“, Google sa pre­mení na časo­vač a začne odpo­čí­ta­vať tebou zadaný čas.

4

img: businessinsider.com

Vďaka Google.com/sky môžeš sle­do­vať celý náš ves­mír. Všetky obrázky sú reálne a pochá­dzajú z archívu NASA.

5

img:businessinsider.com

Ak do Google Ngrams zadáš nejaké slovo, pre­hľadá 5.2 mili­óna kníh pub­li­ko­va­ných v rokoch 1500 až 2008. Následne ti zobrazí graf, v kto­rom ti ukáže , v kto­rých kni­hách sa slovo vyskytlo, ako často sa pou­ží­valo a ako sa odvtedy zme­nilo.

6

img:businessinsider.com

Robí ti prob­lém písa­nie čís­lo­viek v anglič­tine? Napíš do vyhľa­dá­va­nia aké­koľ­vek číslo, za ním znak “=” a slovo “english”. Google ti ukáže správne a spi­sovné napí­sa­nie celej čís­lovky.

english

img:businessinsider.com

Nájdi pre seba ten najk­rajší font na Google.com/fonts.

7

img:businessinsider.com

Google Scho­lar náj­deš pre svoje škol­ské pro­jekty omnoho viac zdro­jov a infor­má­cií.

8

img: businessinsider.com

Insights je ťahák pre všet­kých mar­ke­té­rov a obchod­ní­kov, ktorý zbiera všetky dáta a infor­má­cie o aktu­ál­nom stave v prie­mysle.

9

img:businessinsider.com

Chceš vedieť čo dnes vyhľa­dá­vali ľudia z celého sveta? Google trends ti ukáže naj­viac vyhľa­dá­vané výrazy za tento deň.

10

img: businessinsider.com

Milu­ješ ces­to­va­nie ale neo­vlá­daš jazyky? Apli­ká­cia Google trans­late ti pre­loží aj zna­če­nia v reál­nom čase.

11

img:businessinsider.com

Ak máš cit pre ume­nie, v Google Art náj­deš výtvory a foto­gra­fie z naj­väč­ších sve­to­vých múzeí. Foto­gra­fie obra­zov sú dokonca v naj­de­tail­nej­šom roz­lí­šení…

googleART

img: businessinsider.com

A na záver si môžeš zaspo­mí­nať na det­ské časy. Na builtwithchrome.com si z lega posta­víš tak­mer hocičo.

12

img: businessinsider.com

Vedelisteze.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, titulná foto: businessinsider.com

Pridať komentár (0)