14 návy­kov výni­moč­ne obľú­be­ných ľudí

Martina Ditrichová / 26. júna 2017 / Lifehacking

zdroj: huffingtonpost.com

Nech si kaž­dý hovo­rí, čo chce, všet­kým nám zále­ží na tom, čo si o nás dru­hí mys­lia. Všet­ci chce­me byť obľú­be­ní. Nie­ko­mu na tom zále­ží viac, nie­ko­mu menej.

Člo­vek je tvor spo­lo­čen­ský a potre­ba, aby nás zvy­šok sve­ta uzná­val a rešpek­to­val je hlbo­ko zako­re­ne­ná v kaž­dom z nás. A nej­de iba o to. Keď ťa majú ľudia radi, ľah­šie dosiah­neš aj svo­je cie­le. Nikto nikdy nedo­sia­hol nič sám, bez pomo­ci, pod­po­ry a súdr­ž­nos­ti. Aj v biz­ni­se sú vzťa­hy obzvlášť dôle­ži­té.

Ak si milý, sluš­ný a ohľa­du­pl­ný, ľudia ťa prav­de­po­dob­ne majú radi. Sú to pod­stat­né vlast­nos­ti, kto­ré sa na člo­ve­ku cenia. Život je ale aj o drob­nos­tiach, v kto­rých sa môžeš zlep­šo­vať kaž­dý deň. Mož­no ti nie­kto­ré prí­du nepod­stat­né, či dokon­ca hlú­pe. Za skúš­ku to ale sto­jí. Pri číta­ní si skús pred­sta­viť svoj pocit z nie­ko­ho, kto sa pod­ľa nich ria­di. No nemal by si také­ho člo­ve­ka rád?

1.Oslovuj dru­hých menom

Buď­me k sebe úprim­ní. Všet­ci sme svo­jim spô­so­bom nar­cis­ti. Nauč sa mená, pamä­taj si ich a pri kon­ver­zá­cii vždy osla­vuj menom. Už aj v kla­si­ke od Dalea Car­ne­gie — Ako vyhrať pria­te­ľov a ovplyv­niť ľudí, to bola spo­mí­na­ná a dob­re fun­gu­jú­ca tech­ni­ka “ako na ľudí”.

2.Usmievaj sa, úprim­ne

Aj napriek tomu, že žije­me v digi­tál­nej dobe, v kto­rej tech­no­ló­gia vo veľ­kom nahrá­dza ľud­skú inte­rak­ciu, sme stá­le veľ­mi sociál­ne stvo­re­nia. Áno, dokon­ca aj intro­ver­ti. Pou­ží­va­me sociál­nu inte­rak­ciu ako nástroj pre spät­nú väz­bu a veľa našich vedo­mých aj pod­ve­do­mých roz­hod­nu­tí závi­sí od náš­ho oko­lia.

giphy

zdroj: giphy.com

Veľa štú­dií doká­za­lo, že nála­da, či už pozi­tív­na ale­bo nega­tív­na, sa šíri medzi jed­not­liv­ca­mi. Keď sa na teba nie­kto usme­je veľ­kým úprim­ným úsme­vom, hneď ťa to ovplyv­ní. Môže to byť kľud­ne aj cudzí člo­vek. Ak tvoj klad­ný postoj, môže roz­žia­riť deň nie­ko­ho iné­ho, tak len sme­lo do toho!

3. Počú­vaj (nie­len uša­mi)

Ak budeš ľudí naozaj počú­vať a sna­žiť sa ich pocho­piť, odce­nia to. Začni tým, že keď budeš nabu­dú­ce kon­ver­zo­vať s pria­teľ­mi, zabud­neš na svoj Face­bo­ok a nebu­deš si skro­lo­vať novin­ky, zatiaľ čo ti kama­rát roz­prá­va o svo­jom dni. A to je len začia­tok. Môžeš mu uká­zať, že mu venu­ješ všet­ku svo­ju pozor­nosť tým, že k nemu nasme­ru­ješ svo­je telo aj tvár a budeš mu zrkad­liť jeho postoj, udr­žuj očný kon­takt a ver­bál­ne rea­guj na jeho slo­vá, ale­bo aspoň pri­ky­vuj.

4.Používaj ver­bál­ny súhlas

Veľa psy­cho­lo­gic­kých štú­dií sa venu­je tech­ni­ke “aktív­ne­ho počú­va­nia”. Môžeš demon­štro­vať svo­je počú­va­nie tým, že opa­ku­ješ urči­té slo­vá, kto­ré ti dotyč­ný hovo­rí. Dáš mu naja­vo, že ho počú­vaš a že ťa to zau­ja­lo, prak­tic­ky ho tým vyzveš nech infor­má­ciu ešte viac roz­ve­die. A ešte k tomu mu tým troš­ku “poma­sí­ru­ješ ego”.

5. Kon­ver­zač­ný “recall”- Dokáž, že si dával pozor

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt people in conversation

foto:beds.ac.uk

Ľuďom naozaj doká­žeš, že ich počú­vaš, keď im uká­žeš, že si aj pamä­táš, čo hovo­ri­li. Spo­meň nie­čo, o čom ti už dáv­nej­šie roz­prá­va­li. Spo­me­nul tvoj kole­ga, ako rie­ši neja­ký prob­lém? Spý­taj sa ho, ako to šlo a či už ho vyrie­šil. Tvoj kama­rát sa chys­tal maľo­vať byt? Spý­taj sa ho, akú far­bu nako­niec vybral. Nemu­sia to byť veľ­ké uda­los­ti v živo­te člo­ve­ka. Ukáž svoj záu­jem o drob­nos­ti v živo­te dru­hých.

6. Úprim­né pochva­ly a kom­pli­men­ty

Jed­not­liv­ci túžia po auten­tic­kom uzna­ní. Žiad­ne prázd­ne reči a kom­pli­men­ty, len aby reč nestá­la. To nikto nemá rád a ľudia to odha­lia. To, čo sa cení, je uprim­né uzna­nie za ich sna­hu a úsi­lie. A buď v tom veľ­ko­ry­sý. Nezá­viď, ale odce­ňuj a inšpi­ruj sa. Ak nie­kto robí svo­ju prá­cu dob­re, povedz mu to. On si to zapa­mä­tá.

7.Kritizuj takt­ne

V rov­na­kom duchu, ako byť šťed­rý s chvá­lou, na kri­ti­ku buď lako­mý. Ľudia majú cit­li­vé ego. Samoz­rej­me, nie­ke­dy je opra­viť nie­ko­ho nevy­hnut­né. Snaž sa to ale spra­viť takt­ne a jem­ne. Nemu­síš naň­ho hneď uka­zo­vať prs­tom pred celou sku­pi­nou. Buď disk­trét­ny a snaž sa kri­ti­ku zaoba­liť, aby ju dotyč­ný pocho­pil, ale prí­liš sa ho nedot­kla. Buď k nej pri­daj kom­pli­ment, ale­bo spo­meň aj svo­je chy­by, nech sa cíti lep­šie. Nikdy neplyt­vaj kri­ti­kou.

8.Nedávaj roz­ka­zy, pýtaj si

Nikto nemá rád “šéfov” oko­lo seba. Ak potre­bu­ješ, aby pre teba nie­kto nie­čo spra­vil, keď si to vypý­taš, namies­to toho, aby si si to objed­nal, dosiah­neš rov­na­ký výsle­dok, ale s lep­ším poci­tom toho dru­hé­ho. Všet­ko je o správ­nom prí­stu­pe. Pre­chod z jed­no­du­ché­ho: „Potre­bu­jem tie repor­ty do veče­ra, daj mi to ASAP!” na „Mohol by si mi tie repor­ty poslať do veče­ra? Veľ­mi by mi to pomoh­lo.” Je to v tom prie­past­ný roz­diel.

9.Buď reál­nou oso­bou, nie robo­tom

Smiling hipster girl using laptop at cafe

foto: ucinsight.com

Ľudia radi vidia cha­rak­ter a auten­tic­kosť. Nesnaž sa zo seba robiť nie­čo, čo nie si. Ani pokiaľ ide o obchod­né stret­nu­tia. Je veľ­mi ľah­ké pre­stre­liť a vyze­rať ako fal­zi­fi­kát. Buď seba­ve­do­mý a rešpek­tu­hod­ný. Exper­ti radia, že keď sa pred­sta­vu­ješ, postav sa pria­mo pred dotyč­né­ho a jem­ne sa k nemu nakloň. Tak o tebe bude roz­mýš­ľať s väč­ším rešpek­tom.

10.Staň sa exper­tom v roz­prá­va­ní prí­be­hov

Ľudia milu­jú his­tor­ky a tie skve­lé si vyža­du­jú dob­ré­ho roz­prá­va­ča. Roz­prá­va­nie je ume­lec­ká for­ma, kto­rá vyža­du­je zna­losť jazy­ka a sti­mu­lá­ciu. Ľudia ťa budú zbož­ňo­vať, keď sa v tom sta­neš maj­ster.

11.Fyzický dotyk

wolf_hug

zdroj: roadshow.com.au

Toto je cel­kom nároč­né, tak­že opatr­ne s tým. Fyzic­ký dotyk musí byť vyko­na­ný nenú­te­ným spô­sob, ináč “nevyz­nie” dob­re. Nie je to objí­ma­ní kole­gov. Ale je doká­za­né, že doty­ky vedia vytvo­riť spo­je­nie medzi ľuď­mi. Dob­rým prí­kla­dom je jem­ný dotyk zápäs­tia toho dru­hé­ho (ľavou rukou) ale­bo potra­se­nie pra­vou rukou po dob­re vyko­na­nej prá­ci, je to aj skve­lý spô­sob ako ukon­čiť kon­ver­zá­ciu. Musíš sa pri tom ale cítiť pohodl­ne.

12.Nechaj si pora­diť

Požia­dať dru­hých o pomoc je prek­va­pi­vo skve­lá stra­té­gia, aby si ťa obľú­bi­li. Uká­žeš im tým svoj rešpekt a že ťa zau­jí­ma ich názor. Všet­ci sa radi cíti­me uži­toč­ní a dôle­ži­tí. Ak pomô­žeš dru­hé­mu, aby sa cítil lep­šie samým sebou, bude ťa mať jed­no­znač­ne rad­šej.

13.Vynechaj kli­šé

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hipster group

foto: gettyimages.com

Väč­ši­na z nás nemá rado nud­ných ľudí. Sú únav­ní a nezau­jí­ma­ví. Namies­to toho, máme radi nezvy­čaj­ných, jedi­neč­ných, nie­ke­dy dokon­ca až bizard­ných ľudí. Jed­ným skve­lým prí­kla­dom sú roz­ho­vo­ry. Rad­šej ako „Teší ma, že vás spoz­ná­vam” pou­ži nie­čo ori­gi­nál­nej­šie, zapa­mä­ta­teľ­nej­šie. Sta­čí jem­ne sa odlí­šiť, nemu­síš vynájsť kole­so a dlhý čas nad tým roz­mýš­ľať, rad­šej zapo­jiť spon­tán­nosť.

14. Pýtaj sa

Pýtaj sa ľudí na ich život, záuj­my, váš­ne, ukáž záu­jem. Ľudia o sebe radi roz­prá­va­jú. Aj keď kon­ver­zá­cia nebu­de veľ­mi plod­ná, budú ťa mať rad­šej už len pre­to, že si na nich upria­mil pozor­nosť.

Mož­no sa ti nez­dá, že by tie­to malič­kos­ti moh­li nie­čo zme­niť. Skús ich ale zakom­po­no­vať do svoj­ho kaž­do­den­né­ho živo­ta a sám uvi­díš, či sa nie­čo zme­ni­lo. Skús to naprí­klad aj hneď a daj nám vedieť.:)

zdroj: medium.com 

Pridať komentár (0)