14 úžas­ných gad­ge­tov, kto­rým neuve­ríš, že exis­tujú

Ľubica Mervová / 12. november 2016 / Startupy

Nástroje a tech­no­ló­gie, ktoré nám ako­koľ­vek uľah­čia a sprí­jem­nia život sú v súčas­nosti veľ­kým tren­dom. Pri snahe vyvi­núť niečo také ľudia často pri­chá­dzajú so zvlášt­nymi vyná­lezmi. Mnohé z nich boli pri uve­dení na trh pri­jaté skep­ticky, časom sa z nich však stali veci, ktoré sa oplatí kúpiť. Naopak, nie­ktoré zostali naďa­lej zby­toč­nými hlú­pos­ťami, ktoré nikdy potre­bo­vať ani pou­ží­vať nebu­deš. Aby si videl, kam až je svet tech­no­ló­gií schopný zájsť, uká­žeme ti nie­koľko nástro­jov, ktoré reálne exis­tujú.

Quirky Egg Min­der

Tento divný sto­jan na vajíčka rieši odvekú otázku: „Prečo môj sto­jan na vajíčka nemôže byť pri­po­jený na inter­net?“ Nástroj je pre­po­jený s tvo­jim smart­fó­nom a oznámi ti, keď sa ti vaj­cia míňajú (lebo sám, keď ich varíš, tak to neuvi­díš). LED svetlá na boku sto­jana ti zas pove­dia, kto­rému vajíčku končí dátum spot­reby naj­skôr. Tento šikovný must-have nástroj stojí na Ama­zone iba 13$. No nekúp to…

quirky-egg-minder

Hid­rate Spark

Hid­rate Spark je jedna z mno­hých smart fliaš na vodu, s kto­rými sa v posled­ných rokoch roz­trhlo vrece a majú pre­važne rov­naké fun­kcie. Spá­ru­ješ ju cez Blu­e­to­oth so smart­fó­nom a ona ťa bude udr­žia­vať hyd­ra­to­va­ného. Aby sme boli fér, táto fľaša má aspoň pekný dizajn, a keď zistí, že by si sa mal napiť, pekne svieti. Ale pla­tiť 55$, aby si vedel kedy sa máš napiť je trošku mimo. Najmä, keď si na to môžeš stiah­nuť apli­ká­cie, ktoré sú zadarmo.

hidrate-spark

Brita – džbán s neko­neč­ným pri­po­je­ním na wifi

Tech­no­lo­gické spo­loč­nosti sú asi nejako zaťa­žené na vodu. Džbán Brita, za 45$, sa vyhla­suje za „budúc­nosť hyd­ra­tá­cie“. Fun­guje ako hocik­torý iný Brita džbán, jediný roz­diel je, že ťa upo­zorní, kedy treba vyme­niť fil­ter. Keď sa tak stane, auto­ma­ticky objedná na Ama­zone fil­ter za 6$. Táto tech­no­ló­gia typu „som prí­liš lenivý pri­jať akú­koľ­vek zod­po­ved­nosť“ však bude určite dob­rým biz­ni­som, aj keď myš­lienka auto­ma­ti­zo­va­ného obchodu je tro­chu nená­sytná.

brita-infinity-wifi-connected-pitcher

Kuvée Bottle

Kuvée fľaša vína má WiFi pri­po­je­nie a doty­kový disp­lay, ktorý tento rok vyzbie­ral v cro­wd­fun­dingu 6 mili­ó­nov dolá­rov na finan­co­va­nie. Pra­cuje s vybra­ným množ­stvom vín­nych kaziet. Disp­lay ti ukáže rôzne zau­jí­ma­vosti o víne, ktoré piješ.

kuve-bottle

Hatch 

Áno, exis­tujú aj det­ské smart veci. Ak dáš dieťa na pre­ba­ľo­va­ciu pod­ložku Hatch, máš pre­hľad o jeho hmot­nosti, výmene plie­nok, príjme potravy, … Tieto infor­má­cie pri­chá­dzajú do súvi­sia­cej apli­ká­cie. Ak potre­bu­ješ, môžeš tieto dáta zdie­ľať s pediat­rom. Nie je to síce úplne zby­točné, najmä ak máš chor­ľavé dieťa alebo trpí rôz­nymi aler­giami, ale cena tohto zaria­de­nia je 250$.

hatch-baby-smart-changing-pad

Onvi Prop­hix

Onvi Prop­hix nie je jediná smart zubná kefka. Je možné ju napo­jiť na apli­ká­ciu, ktorá ti okrem iného ukáže fotky a živé video z vnútra úst. Má na to 10 mega­pi­xlový foto­apa­rát vsta­vaný do kefy. Ak máš závažný zubný prob­lém, môžeš si ju za 400$ objed­nať alebo naprí­klad zájsť k zubá­rovi.

onvi-prophix

Floss­time

V 21. sto­ročí zub­nej hygieny je tu novinka Floss­time. Je to šikovný dáv­ko­vač zub­nej nite, ktorý si doma pri­pev­níš na zrkadlo v kúpeľni. Pri pokle­paní ti vyle­zie 45 cm zubej nite. Hlav­nou myš­lien­kou je, aby si tento stroj mal na očiach stále, keď sa nachá­dzaš v kúpeľni a dodr­žia­val den­tálnu hygienu. Ak už nič iné, tento prí­stroj má poten­ciál aspoň v det­skej ver­zii. Na pre­daj bude kon­com tohto roka.

flosstime

Juicero

Juicero je 700-dolá­rový odšťa­vo­vací sys­tém, ktorý ti neurobí džús, pokiaľ máš odpo­jené WiFi. Ak ťa to nedesí, môžeš si ho objed­nať. Nie je to síce naj­lac­nejší odšťa­vo­vač, napriek tomu by mohla jeho cena časom kle­sať.

juicero

Fla­tev

Fla­tev je prí­stroj na tor­tilly. Do stroja podob­ného hrian­ko­vaču vlo­žíš tor­tilly, stla­číš tla­čidlo a stane sa zázrak. Pre­dá­vať sa bude v auguste 2017 za 437$ za bale­nie, 8 kusov tobo­liek v balení za 6$. Tento pro­jekt vyzbie­ral na Kicks­tar­teri 136 000$.

flatev

Hapi­Fork

Táto smart vid­lička napo­jená na Blu­e­to­oth, vib­ruje keď cíti, že budeš jesť prí­liš rýchlo. Znie to síce šia­lene, ale snaží sa zabrá­niť reál­nemu prob­lému. Jeho cena je 70$.

hapifork

Oom­brella

Ak tiež zabú­daš dážd­niky, Oom­brella ti vie poslať svoju poslednú polohu, ak ju nebu­deš vedieť nájsť. Tak­tiež ti na mobil pošle výstrahu pred poča­sím, čo je cel­kom zby­točné, keďže apli­ká­cií o počasí je nie­koľko. Tento dážd­nik stojí 80$.

oombrella

Belty Good Vibes

Druhý smart opa­sok od fran­cúz­skeho star­tupu Emi­ota slúži ako akýsi kožený fit­ness trac­ker. Po spá­ro­vaní s apli­ká­ciou vib­ruje vždy, keď sedíš prí­liš dlho, nesto­jíš vzpria­mene, piješ málo vody, … Emi­ota ho chce pre­dá­vať od decem­bra a stáť bude od 395$.

belty-good-vibes

Furbo

Exis­tujú rôzne kamery a zaria­de­nia na sle­do­va­nie domá­cich milá­či­kov, Furbo sa však líši tým, že z neho vieš na diaľku vystre­ľo­vať maškrtky cez tvoj smar­fón. Má oboj­stranné vysie­lačky, ktoré umož­ňujú hovo­riť k tvojmu maz­ná­či­kovi a pošle upo­zor­ne­nie, ak zazna­mená šte­ka­nie. Cez Indie­gogo na toto zaria­de­nie vyzbie­rali 500 000$ a na Ama­zone sa začína pre­dá­vať 13. sep­tem­bra za 139$.

furbo

Bruno

Tento 140$ odpad­kový kôš musíš každý mesiac nabiť. Tak­tiež potre­buje vlastné sáčky, aby fun­go­val, čo je pomerne neprak­tické. V dol­nej časti nádoby je malý váku­ový otvor, ktorý vcucne aké­koľ­vek omr­vinky, vlasy alebo iný drobný odpad zo zeme, čiže už nemu­síš pou­ží­vať metlu a lopatku.

bruno

Zdroj článku a foto­gra­fií: www.businessinsider.com

Pridať komentár (0)