14 zmien, kto­ré nasme­ru­jú tvo­ju život­nú ces­tu k úspe­chu

Christián Mikláš / 15. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com

Zvyk je želez­ná koše­ľa, no ak sa ti poda­rí včas uro­biť tých­to pár zmien vo svo­jom živo­te, čaka­jú ťa lep­šie časy.

Nikdy nie je nesko­ro na úspech. Mno­ho zná­mych ľudí sa dosta­lo k bohat­stvu a slá­ve v pokro­či­lých rokoch svoj­ho živo­ta. Najk­raj­šie roky máš stá­le pred sebou. Dôle­ži­té je, ich nepre­mr­hať. Tu je 14 zmien v život­nom štý­le, kto­ré ti vydláž­dia ces­tu za úspe­chom.

1. Pre­staň faj­čiť

Ak si začal faj­čiť, pre­staň s tým. Zdra­vot­ný dopad, kto­rý malo faj­če­nie na tvoj orga­niz­mus už síce neod­či­níš, ale ved­ci zis­ti­li, že ľudia, kto­rí s faj­če­ním pre­sta­nú pred šty­rid­siat­kou majú o 90% niž­šie rizi­ko smr­ti z násled­kov faj­če­nia, ako tí, kto­rí pokra­ču­jú. Navy­še to môže výraz­ne posil­niť tvo­ju silu vôle.

foto: pexels.com

2. Choď spať a vstá­vaj v rov­na­ký čas kaž­dý deň.

Mož­no je láka­vé využiť víkend na dospa­nie. Odpo­rú­ča sa avšak zaľa­hnúť a ráno vstá­vať v pri­bliž­ne rov­na­ký čas kaž­dý deň. Ak si pár dní po sebe dlh­šie pospíš, ris­ku­ješ, že pre­na­sta­víš svo­je bio­lo­gic­ké hodi­ny a neskôr cez deň budeš una­ve­ný. Drža­nie sa spán­ko­vej ruti­ny ťa môže oslo­bo­diť od mno­hých spán­ko­vých porúch.

3. Pra­vi­del­ne cvič

Ako­koľ­vek sa začneš hýbať, aký­koľ­vek šport si vybe­rieš, bude to pre tvo­je zdra­vie krok správ­nym sme­rom. V trid­siat­ke ti začne ubú­dať sva­lo­vá hmo­ta. Pre­to je naj­mä v tom­to obdo­bí živo­ta cvi­če­nie dôle­ži­té. To samoz­rej­me nezna­me­ná, že ino­ke­dy by si sa mal flá­kať. Snaž sa cvi­čiť nie­čo, čo ťa baví. Ak ťa tvoj tré­ning omr­zí hneď v dru­hý deň, ničo­mu to nepo­mô­že.

4. Veď si den­ník

Asi sú situ­ácie, kto­ré by si si rad­šej nechal pre seba, ale aj tie­to si skús zapí­sať do svoj­ho súkrom­né­ho den­ní­ka. Jed­né­ho dňa sa na nich urči­te poba­víš ale­bo sa z nich pou­číš. Zapi­so­va­nie myš­lie­nok a poci­tov pomá­ha z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka zvlá­dať stre­so­vé situ­ácie.

foto: pexels.com

5. Šet­ri penia­ze

Čím skôr začneš šet­riť, tým lep­šie. Na jed­nej stra­ne si vybu­du­ješ zvyk, kto­rý ti uľah­čí život o pár rokov neskôr. Na dru­hej stra­ne, čím dlh­šie sa budú penia­ze úro­čiť, tým viac na úro­ku zaro­bíš.

6. Choď si za svo­jím snom

Neod­kla­daj ces­tu za svo­jim snom. Sní­vaš o via­ce­rých veciach? Dôklad­ne sa zamys­li a vyber si z nich jeden. Nako­niec poroz­mýš­ľaj, čo môžeš dokon­ca roka spra­viť, aby si sa k svoj­mu snu pri­blí­žil.

7. Nauč sa byť šťast­ný s tým, čo máš

Šťas­tie pochá­dza z vďač­nos­ti. Ak si viac všim­neš veci, kto­ré máš a ľudí, kto­rí ťa obklo­pu­jú. Ak ich sku­toč­ne oce­níš. Pocí­tiš sku­toč­né šťas­tie. Nie­kto­rí si uve­do­mia, čo mali, až keď to stra­tia. Neurob podob­nú chy­bu.

foto: pexels.com

8. Nesnaž sa všet­kým vyho­vieť

Váž si svo­ju ener­giu a neroz­dá­vaj ju len tak hoci­ko­mu. Ak si ju člo­vek neza­slú­ži, jed­no­du­cho si ju odlož pre seba ale­bo pre svo­jich blíz­kych. Nauč sa pove­dať nie. V koneč­nom dôsled­ku ti to pri­ne­sie znač­né množ­stvo slo­bo­dy.

9. Nepo­rov­ná­vaj sa s ostat­ný­mi

Ak je tvoj pria­teľ, sused ale­bo súro­de­nec v nie­čom lep­ší, vôbec sa tým netráp. Je prav­de­po­dob­né, že v nie­čom inom za tebou zaos­tá­va. Ľudia sa čas­to sna­žia pôso­biť navo­nok úspeš­nej­šie ako v sku­toč­nos­ti sú. Jedi­ný člo­vek, skto­rým má zmy­sel sa porov­ná­vať je tvo­je vče­raj­šie ja.

10. Odpúš­ťaj si

Neplač, že zapad­lo sln­ko, lebo ti slzy zabrá­nia vidieť hviez­dy,” pove­dal Albert Eins­te­in. Netráp sa svo­ji­mi chy­ba­mi a odpus­ti si. Ak sa nimi budeš pri­dl­ho trá­piť, vôbec nebu­deš sústre­de­ný a naro­bíš ďal­šie chy­by. Keď stú­piš v živo­te ved­ľa, ana­ly­zuj omyl, pouč sa z neho, ale neza­bud­ni sa pohnúť ďalej.

11. Defi­nuj si svo­je hod­no­ty

Ak si pres­ne neur­číš svo­je hod­no­ty, nie­kto iný ti ich určí za teba. Vyhraď si čas na to, aby si sa mohol zamys­lieť nad svo­jim živo­tom. Urob si zoznam ide­ál­ne troch pri­orit­ných hod­nôt, oko­lo kto­rých chceš, aby sa krú­til tvoj život. Násled­ne sa zamys­li či sku­toč­ne žiješ pod­ľa toho, čo si napí­sal. Ak neži­ješ pod­ľa svo­jich hod­nôt, zamys­li sa, ako to čo naj­skôr napra­viť.

foto: pexels.com

12. Kaž­dý deň hodi­nu čítaj

Ak budeš sku­toč­ne čítať kaž­dý deň počas celé­ho roka, strá­viš celých 15 dní za rok pri kni­hách. To je dosť času, aby si absor­bo­val neja­ké vedo­mos­ti, kto­ré ťa v živo­te posu­nú ďalej.

13. Zbav sa zby­toč­nos­tí

Ak si kre­a­tí­vec, kto­ré­ho inšpi­ru­je miest­nosť plná nepo­riad­ku ten­to bod prav­de­po­dob­ne nie je pre teba. V opač­nom prí­pa­de sa odpo­rú­ča zba­viť sa všet­kých vecí, kto­ré nie sú vyslo­ve­ne prak­tic­ké ale­bo v tebe nevy­vo­lá­va­jú radosť. Jed­nou z výhod je, že práz­dnej­šie izby sa ľah­šie upra­tu­jú. Pre­pl­ne­né miest­nos­ti môžu pôso­biť na nie­kto­rých jed­not­liv­cov stre­su­jú­co.

14. Nesúď ostat­ných ľudí

Sme ľudia a kaž­dý máme svo­je chy­by. Tým, že budeš ľudí odsu­dzo­vať si nepo­mô­žeš. Skús namies­to toho pre­ja­viť tro­cha empa­tie a hneď uvi­díš, aký bude svet kraj­ší.

zdroj:businessinsider.com

Pridať komentár (0)