14 znakov, ktoré odhalia, že sa tvoji zamestnanci chystajú dať výpoveď

Richard Vítkovský / 3. decembra 2018 / Lifehacking

  • Sú­časná doba priam na­hráva strie­da­niu rôz­nych za­mest­naní. Nie je vý­nim­kou, keď člo­vek vy­s­trieda nie­koľko pra­cov­ných po­zí­cií v prie­behu pár ro­kov
  • Je však iné, keď od­íde bežný za­mest­na­nec, ktorý chodí do práce, len aby za­ro­bil pe­niaze a iné keď sa jedná o dô­le­ži­tého pra­cov­níka
  • Preto si treba vší­mať po­doz­rivé zmeny v sprá­vaní ta­kýchto za­mest­nan­cov, aby za­mest­ná­va­teľ pre­d­i­šiel ne­prí­jem­nému prek­va­pe­niu v po­dobe vý­po­vede
zdroj: flickr
  • Sú­časná doba priam na­hráva strie­da­niu rôz­nych za­mest­naní. Nie je vý­nim­kou, keď člo­vek vy­s­trieda nie­koľko pra­cov­ných po­zí­cií v prie­behu pár ro­kov
  • Je však iné, keď od­íde bežný za­mest­na­nec, ktorý chodí do práce, len aby za­ro­bil pe­niaze a iné keď sa jedná o dô­le­ži­tého pra­cov­níka
  • Preto si treba vší­mať po­doz­rivé zmeny v sprá­vaní ta­kýchto za­mest­nan­cov, aby za­mest­ná­va­teľ pre­d­i­šiel ne­prí­jem­nému prek­va­pe­niu v po­dobe vý­po­vede

Dobrú spo­loč­nosť dr­žia nad vo­dou za­mest­nanci. Každá firma ich má dva druhy. Jedna sku­pina chodí do práce iba preto, aby za­rá­bala pe­niaze. V sku­toč­nosti ich tu však ok­rem toho nič ne­drží. Druhá sku­pina je tvo­rená ľuďmi, kto­rých práca na­ozaj baví a sú ochotní veľa obe­to­vať.

Ktorá z týchto sku­pín má väčší po­diel na úspe­chu spo­loč­nosti? Sa­moz­rejme, tá druhá. Ak opustí firmu pár špič­ko­vých za­mest­nan­cov, po­cíti to. Ak od­íde prie­merný za­mest­na­nec, nič sa ne­zmení. Ako sa vy­hnúť ri­zi­kám, že tvoju firmu ne­ča­kane opus­tia kva­litní za­mest­nanci? Po­zo­ruj ich sprá­va­nie. Práve na zá­klade toho sa dá od­had­núť, či sa máš pri­pra­viť na naj­hor­šie. Vší­maj si hlavne na­sle­dovné zmeny.

Me­nia imidž

Ná­ra­zová zmena imi­džu k lep­šiemu môže byť spá­janá s tým, že do­tyčný za­mest­na­nec nav­šte­vuje po­ho­vory u kon­ku­ren­cie pred alebo po pra­cov­nej dobe.

Za­čnú si brá­vať viac voľna

Ak si tvoj za­mest­na­nec za­čne brať viac voľna ako pred­tým, je tu po­doz­re­nie, že si môže hľa­dať inú prácu. Ne­jedná sa o voľno, ktoré trvá dva týždne v kuse, ale o ná­ra­zové voľné dni.

Upadá ich zá­u­jem o prácu

Ak si všim­neš, že nie­ktorí ak­tívni pra­cov­níci sa zrazu za­čali sprá­vať inak a ich zá­u­jem po­kle­sol, môže to byť uka­zo­va­teľ, že ich práca pre­stáva ba­viť.

Chýba im zmy­sel pre hu­mor

Na mno­hých pra­co­vis­kách, kde je dobrý ko­lek­tív ča­sto­krát pa­nuje hravá a hu­morná at­mo­sféra. Ak sa zrazu ne­jaký je­di­nec za­čne sprá­vať úplne inak ako sa sprá­val pred­tým, ne­mal by si to brať na ľahkú váhu.

Majú v sebe po­cit viny

To, že niečo nie je v po­riadku, ľahko od­ha­líš na zá­klade reči tela a vý­razu tváre. Pra­cov­ník môže mať po­cit viny práve vtedy, ak sa chystá zme­niť svoje za­mest­na­nie.

Pô­so­bia, ako keby mali stále zlý deň

Títo za­mest­nanci sú ne­us­tále vo „váž­nom stave“. Keď sa s nimi roz­prá­vaš, po­čú­vaš iba to, aký majú zlý deň. Ak je člo­vek ne­ga­tívne na­la­dený, môže to zna­me­nať, že ho ne­baví ani práca, a keby mo­hol, tak tam rad­šej ani ne­chodí.

Za­čnú sa sprá­vať po­doz­rivo

Ak sa za­čnú za­mest­nanci sprá­vať z ni­čoho nič úplne inak ako pred­tým, môže to zna­čiť, že majú plány opus­tiť svo­jich chle­bo­dar­cov. Pre prí­klad, ak sa za­čne stre­tá­vať sku­pina za­mest­nan­cov, ktorí si v mi­nu­losti ne­mali čo po­ve­dať, maj oči na stop­kách.

Pre­ží­vajú ne­ča­kanú zmenu v sú­krom­nom ži­vote

Ak ži­votnú cestu za­mest­nan­cov pre­ruší ne­jaká ne­ča­kaná sku­toč­nosť, je tu mož­nosť, že budú hľa­dať inú prácu. Môže sa na­prí­klad jed­nať o nut­nosť sťa­ho­va­nia alebo o kúpu no­vej ne­hnu­teľ­nosti, na ktorú po­tre­bujú vyšší ob­nos pe­ňazí.

Ich pra­covný vý­kon klesá ra­píd­nym tem­pom

Ak sa prí­kladný pra­cov­ník za­čne sprá­vať inak a jeho pra­covný vý­kon za­čne kle­sať, niečo sa ur­čite deje. Je možné, že za­mest­na­nec je pre­pra­co­vaný a vy­ho­rel. V tom prí­pade by si možno za­slú­žil dl­ho­dobé voľno. Je však možné, že už po­zerá po inej al­ter­na­tíve.

Sprá­vajú sa inak po­čas kon­flikt­ných si­tu­ácií

Ak za­mest­na­nec pred­tým rie­šil kon­fliktné si­tu­ácie tak, že bol ti­cho a te­raz je ako ne­ria­dená strela, je tu prav­de­po­dob­nosť, že mu na dob­rých vzťa­hoch už veľmi ne­zá­leží a je na od­chode.

Ne­radi ho­vo­ria o vzdia­le­ných cie­ľoch firmy

Pri otázke na to, aký majú ná­zor na dl­ho­dobé ciele firmy sa za­čnú sprá­vať vy­hý­bavo a ne­ve­dia dať jasné sta­no­visko. Prav­de­po­dobne sa tak už o pár me­sia­cov vi­dia v inej práci.

Fir­mou sa o nich ší­ria rôzne fámy

Ak tvoji za­mest­nanci prídu za te­bou s tým, že majú po­doz­re­nie, že sa niečo zme­nilo s ich ko­le­gom alebo sku­pi­nou ľudí, môže na tom na­ozaj niečo byť. Ne­ber preto tieto in­for­má­cie na ľahkú váhu.

Ich pra­covná ko­mu­ni­ká­cia je chabá

Vy­zerá, že majú svoj svet a vô­bec ne­ko­mu­ni­kujú s oko­lím po­mo­cou e-mai­lov alebo te­le­fónu. Možno chcú čo­skoro zmiz­núť ako para nad hr­n­com.

Ne­us­tále me­nia svoj pra­covný roz­vrh

Ak z ni­čoho nič zme­nia svoj prí­stup a pra­covný roz­vrh, tak sa môže niečo diať. Na­prí­klad za­čnú cho­diť do práce ne­skôr a pra­cujú až do ve­čera, prí­padne na­opak. Môže to zna­me­nať, že cho­dia na po­ho­vory ku kon­ku­ren­cii, pri­čom nechcú zní­žiť svoj pra­covný vý­kon.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)