15 Android apli­ká­cií, ktoré na iPhone nenáj­deš

Rišo Néveri / 30. novembra 2014 / Business

Ak by som porov­ná­val Android a iOS, našlo by sa mnoho roz­die­lov. Android je otvo­re­nejší, dovo­ľuje vývo­já­rom viac a exis­tujú preto zau­jí­mavé apli­ká­cie exklu­zívne pre tento sys­tém… Nasle­duje naj­lep­ších 15 apli­ká­cií, ktoré svo­jim kamo­šom s iPho­nom neod­po­ru­číte :).

Google Sky Map

Horúca noc, pláž, krásna obloha a slečna. Obze­ráte si hviezdy a neviete sa zhod­núť na súhvez­diach? Google je pravý par­ťák. Sky Map nasme­ro­va­ním smart­fónu na oblohu zobrazí súhvez­dia, hviezdy a pla­néty. Naučíte sa veľa s mini­mál­nou náma­hou.

Cena: Zadarmo

Link Bubble Pre­hlia­dač

Asi naj­jed­no­duch­šia forma pre­hľia­da­nia na smart­fóne je Link Bubble. Po klik­nutí na odkaz sa vám stránka načíta na pozadí a vy môžete pokra­čo­vať v čítaní. Keď si chcete stránku zobra­ziť, jed­no­du­cho otvo­ríte Link Bubble pre­hlia­dač a stránka sa vám zobrazí už načí­taná.

Cena: Zadarmo

Light Flow

Ak má vaše zaria­de­nie LED diódu pre zobra­ze­nie upo­zor­není a táto LED dióda je farebná, Light Flow vám umožní pri­de­liť rôzne farby podľa rôz­nym upo­zor­ne­niam. Môžete tak pri­de­liť čer­venú pre kalen­dár, modrú pre Face­book atď…

Cena: Zadarmo

Muzei

muzei, zdroj: google play

Zákla­dom Muzei je živé poza­die, ktoré denne mení vašu domov­skú obra­zovku na iné známe ume­lecké dielo. Poza­dia vyze­rajú úžasne a naučíte sa aj tro­cha o umení.

Cena: Zadarmo

Hover­Chat

Cha­tujte v prie­hľad­ných plá­va­jú­cich oknách, bez pre­ru­še­nia videa, pre­pnu­tia alebo ukon­če­nia apli­ká­cie. Okná si viete zväč­šiť, zmen­šiť a upra­viť podľa potreby. Je to pohodlné rie­še­nie pre tých, čo robia na smart­fóne via­cej vecí naraz.

Cena: Zadarmo

Google Keep

Prav­de­po­dobne veľa z vás pozná Google Keep, rov­nako ako aj ja… Prek­va­pilo ma však, že táto apli­ká­cia nemá ofi­ciálnu ver­ziu pre iOS zaria­de­nia. Pre tých, ktorí Keep nepoz­najú, je to asi naj­jed­no­duch­šia apli­ká­cia pre rýchle a jed­no­du­ché poznámky. Poznámky sa dajú farebne odlí­šiť, môžete si pri­dať pri­po­mienky podľa času a polohy, a keď ste pri­po­jení k inter­netu apli­ká­cia vám hovo­rené poznámky pre­píše na text.

Cena: Zadarmo

Cer­be­rus

Ukradli vám zaria­de­nie? Naj­lep­šia apli­ká­cia, ktorú v tomto prí­pade môžete mať nain­šta­lo­vanú je Cer­be­rus. Svoj tele­fón budete vedieť ovlá­dať cez web­stránku, tex­tovú správu, budete môcť spus­tiť alarm aj v tichom režime, zma­zať všetky dáta, uzam­knúť zaria­de­nie pomo­cou hesla, nahrať zvuk alebo zis­tiť zoznam vola­ných čisiel. Toto všetko môžete spra­viť a apli­ká­cia ostáva skrytá pred zlo­de­jom.

Cena: Free škú­šobná doba, neskôr jed­no­rá­zový popla­tok 2,99 €

Lux

Lux je jed­no­du­chá apli­ká­cia, ktorá vám dáva úplnú kon­trolu nad vaším disp­le­jom. Znížte si jas úplne pod nulu, nastavte auto­ma­tický nočný režim podľa západu slnka a omnoho viac…

Cena: 2,67 €

Cover

Každý máme apli­ká­cie, ktoré otvá­rame naj­čas­tej­šie. Nie sú ale rov­naké keď sme doma, alebo v meste. Cover je apli­ká­cia, sní­ma­júca polohu smart­fónu, či ste doma alebo na ceste. Podľa situ­ácie vám potom na uza­my­ka­cej obra­zovke ponúka naj­re­le­van­tnej­šie apli­ká­cie pre rýchle spus­te­nie.

Cena: Zadarmo

Locale

Locale je ďaľ­šia appka ponú­ka­júca maxi­málne pris­pô­so­be­nie sprá­va­nia vášho tele­fónu. Na základe uda­lostí ako naprí­klad osoby, ktorá volá, polohy alebo orien­tá­cie vášho smart­fónu viete nasta­viť fun­kcie smart­fónu… Ako prí­kla­dom môže byť stí­še­nie smart­fónu tým, že ho polo­žíte na disp­lej.

Cena: 7,99 €

VLC pla­yer

Ak ste nie­kedy mali prob­lém s pre­hra­tím videa na smart­fóne alebo tab­lete, kvôli nekom­pa­ti­bil­nému for­mátu, VLC je pre vás. Cez tento pre­hrá­vač spus­títe tak­mer všetko.

Cena: Zadarmo

tTor­rent

Nikto z nás pri­ro­dzene tor­renty nepou­žíva, iba keď si chceme stiah­nuť nejaký ten legálny soft­vér s voľ­nou licen­ciou… Pre tie situ­ácie je výbor­ným rie­še­ním tTor­rent, ktorý ponúka jed­no­du­ché vyhľa­dá­va­nie tor­ren­tov, sťa­ho­va­nie a omnoho viac.

Cena: Zadarmo

Mighty Text

mightytext, zdroj: google play

Mighty Text je výborná apli­ká­cia, ktorá pre­su­nie písa­nie SMS správ na váš počí­tač keď to potre­bu­jete. Môžete tak SMS kon­ver­zá­cie viesť z veľ­kej obra­zovky a tele­fón nechať bokom. Super appka, ak ešte pou­ží­vate SMS správy ;)…

Cena: Zadarmo

Tas­ker

Urob x, keď sa stane y…” Tak by som Tas­ker v skratke cha­rak­te­ri­zo­val. Apli­ká­cia umož­ňuje vytvá­rať vlastné reak­cie na viac ako 200 uda­lostí, vďaka čomu bude smart­fón ešte viac smart. Prí­kla­dom takejto reak­cie by mohlo byť “Pri­po­meň mi kúpiť mlieko, keď opus­tím dom.” Tas­ker však robí tro­cha viac. Priamo v apli­ká­cii si na základe vytvo­re­ných “recep­tov” môžete vytvo­riť vlastnú apli­ká­ciu a neskôr ju pre­dá­vať.

Cena: 2,99 €

UCCW

Apli­ká­cia UCCW umož­ňuje vytvo­re­nie a návrh vlast­ného wid­getu pre domov­skú obra­zovku. Zvo­líte si jednu z tém a čo by wid­get mal zobra­zo­vať — text, obrázky, poča­sie, kalen­dár, hodinky, stav baté­rie atď… 

Cena: Zadarmo

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)