15 dizaj­novo inšpi­ra­tív­nych škôl zo sveta

Alexandra Krchnavá / 14. októbra 2016 / Zaujímavosti

Inšpi­ra­tívne, dizaj­novo nápa­dité a ino­va­tívne školy a škôlky náj­deme po celom svete, od Japon­ska cez Aus­trá­liu, Dán­sko až po Kam­bo­džu. Nie­ktoré sú navr­hnuté tak, aby odo­lá­vali prí­rod­ným kata­stro­fám, iné posky­tujú prvo­triedne vzde­la­nie a väč­šina z nich sídli v budo­vách, ktoré stoja za náv­števu.

Slo­ven­ské školy a škôlky, až na pár výni­miek, nie sú pre­zen­to­vané v tom naj­lep­šom stave. No to nezna­mená, že podobne ako u nás, to vyzerá aj v iných štá­toch.

Mater­ská škola v Sai­tame v Japon­sku je odolná voči zeme­tra­se­niu. Je vyro­bená tak­mer výhradne z lod­ných kon­taj­ne­rov, aby bola škola čo naj­sta­bil­nej­šia.

1

Zvnútra je škôlka prek­va­pivo veľká a posky­tuje deťom veľa pries­toru na hra­nie.

2

Škola dizajnu na uni­ver­zite v Mel­bourne sa môže pýšiť neuve­ri­teľ­nou stro­mo­vou štruk­tú­rou, ktorá vypĺňa hlavné átrium budovy.

3

Zvyšný inte­riér neza­os­táva, je dotvo­rený prí­rod­nými far­bami a námor­níc­kymi sie­ťami.

4

Počas dňa môže kam­pus TAC SEV na uni­ver­zite v Tar­suse v Turecku vyze­rať ako kan­ce­lár­sky pries­tor…

5

…no keď zapadne slnko, kam­pus sa roz­žiari.

6

Základ­nej škole Pen­le­igh and Essen­don v aus­trál­skej Nid­rii farebné oblé steny dodá­vajú hravú atmo­sféru.

7

Tekuté línie a sýte farby vytvá­rajú bohatý vizu­álny záži­tok.

8

Škola Kol­las­ko­lan vo Švéd­sku bola posta­vená v roku 2014 archi­tek­to­nic­kým ate­li­é­rom Kjellg­ren Kamin­sky Archi­tec­ture. Zvonka sa zdá areál fádny a oby­čajný, ale vo vnútri…

9

…svetlá doslova tan­cujú po ste­nách a pas­te­lová žltá a modrá dodáva inte­ri­éru sviežu a pozi­tívnu atmo­sféru.

10

Ban­kogská Ivy Bound School vyzerá skôr ako honosné sídlo, než ako miesto, kde sa sku­pina detí učí o thaj­skej kul­túre.

11

V krásne fareb­nej teh­lo­vej budove Sra Pou Voca­ti­onal School v Kam­bo­dži sa dedin­ča­nia môžu naučiť mate­ma­tiku alebo naprí­klad aj to, ako naštar­to­vať menší biz­nis.

12

Hlav­ným záme­rom Tezuka Archi­tects, dizaj­né­rov mater­skej školy Tachi­kawa v Japon­sku, bolo dať deťom slo­bodu obja­vo­vať svet bez limi­tov. Štu­denti môžu behať po stre­che a špl­hať sa po stro­moch do sýtosti.

13

Prí­rodu zakom­po­no­vali aj do dizajnu pries­toru samot­ného. V trie­dach sa nachá­dzajú sku­točné stromy, ktoré doslova vyras­tajú z budovy.

14

Nany­ang Tech­no­lo­gi­cal Uni­ver­sity v Sin­ga­púre je doko­na­lou zele­nou budo­vou od jej streš­ných záh­rad…

15

… až po jej stup­ňo­vitý inte­riér.

16

Základnú školu Shunde v Číne posta­vili K2LD Archi­tects.

17

Plo­chy, ktoré spá­jajú via­ceré budovy vytvá­rajú v pries­to­roch kam­pusu prí­jemný tieň.

18

Kom­bi­no­vané vyučo­va­nie – formu výučby, ktorá sa spo­lieha výlučne na počí­tače a tab­lety, môžše nájsť v Øres­tad Gym­na­sium v Copen­ha­gene. Väč­šinu dňa deti štu­dujú spo­ločne vo väč­ších sku­pi­nách, mimo tra­dič­ného vyučo­va­nia vede­ného uči­te­ľom.

19

Tokij­ská Waseda Uni­ver­sity Senior High School má prie­my­selný, „kub­ri­kov­sky“ ladený areál, v kto­rom je tak­mer všetko šedé.

20

Tento motív dokonca pre­niká do audi­tó­ria, ktoré tvo­ria sivé geomet­rické steny a dre­vené čier­no­biele sedadlá.

21

Toho Gau­ken School of Music, tiež situ­ované v Tokiu, vyhralo v roku 2015 jednu z pre­stíž­nych archi­tek­to­nic­kých cien World Archi­tec­ture Fes­ti­val Award.

22

Táto hudobná škola slúži všet­kým veko­vým kate­gó­riám – od stred­nej školy až po rigo­rózne štú­dium. Dizaj­novo pre­vlá­dajú pre­sk­lené steny a dlhé priame línie, ktoré vyvo­lá­vajú v náv­štev­ní­koch pocit hĺbky.

23

A potom je tu Rus­sian Bal­let School. Ako mnohé iné, aj jej exte­riér je dizaj­novo strohý…

24

…ale ako­náhle vstú­piš dnu, kom­bi­ná­cia dreva a skla ťa ohromí. The World Archi­tec­ture Fes­ti­val baletnú aka­dé­miu koru­no­val za naj­lep­šie navr­hnutú školu roku 2015.

25

V Bir­min­ghame v ame­ric­kej Ala­bame, Indian Springs school umož­ňuje deťom štu­do­vať vo vnútri aj vonku. V roku 2016 jej Ame­rický inšti­tút archi­tek­tov ude­lil cenu Edu­ca­tion Faci­li­ties Design Award, čias­točne pre jej rast­li­nami lemo­vané ori­gi­nálne chod­níky.

26

Škola vznikla v súlade s prí­ro­dou a posky­tuje štu­den­tom pokojné pro­stre­die s množ­stvom pri­ro­dze­ného svetla.

27

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž

Pridať komentár (0)