15 dizaj­no­vo inšpi­ra­tív­nych škôl zo sve­ta

Alexandra Krchnavá / 14. októbra 2016 / Zaujímavosti

Inšpi­ra­tív­ne, dizaj­no­vo nápa­di­té a ino­va­tív­ne ško­ly a škôl­ky náj­de­me po celom sve­te, od Japon­ska cez Aus­trá­liu, Dán­sko až po Kam­bo­džu. Nie­kto­ré sú navr­hnu­té tak, aby odo­lá­va­li prí­rod­ným kata­stro­fám, iné posky­tu­jú prvo­tried­ne vzde­la­nie a väč­ši­na z nich síd­li v budo­vách, kto­ré sto­ja za náv­šte­vu.

Slo­ven­ské ško­ly a škôl­ky, až na pár výni­miek, nie sú pre­zen­to­va­né v tom naj­lep­šom sta­ve. No to nezna­me­ná, že podob­ne ako u nás, to vyze­rá aj v iných štá­toch.

Mater­ská ško­la v Sai­ta­me v Japon­sku je odol­ná voči zeme­tra­se­niu. Je vyro­be­ná tak­mer výhrad­ne z lod­ných kon­taj­ne­rov, aby bola ško­la čo naj­sta­bil­nej­šia.

1

Zvnút­ra je škôl­ka prek­va­pi­vo veľ­ká a posky­tu­je deťom veľa pries­to­ru na hra­nie.

2

Ško­la dizaj­nu na uni­ver­zi­te v Mel­bour­ne sa môže pýšiť neuve­ri­teľ­nou stro­mo­vou štruk­tú­rou, kto­rá vypĺňa hlav­né átrium budo­vy.

3

Zvyš­ný inte­ri­ér neza­os­tá­va, je dotvo­re­ný prí­rod­ný­mi far­ba­mi a námor­níc­ky­mi sie­ťa­mi.

4

Počas dňa môže kam­pus TAC SEV na uni­ver­zi­te v Tar­su­se v Turec­ku vyze­rať ako kan­ce­lár­sky pries­tor…

5

…no keď zapad­ne sln­ko, kam­pus sa roz­žia­ri.

6

Základ­nej ško­le Pen­le­igh and Essen­don v aus­trál­skej Nid­rii fareb­né oblé ste­ny dodá­va­jú hra­vú atmo­sfé­ru.

7

Teku­té línie a sýte far­by vytvá­ra­jú boha­tý vizu­ál­ny záži­tok.

8

Ško­la Kol­las­ko­lan vo Švéd­sku bola posta­ve­ná v roku 2014 archi­tek­to­nic­kým ate­li­é­rom Kjellg­ren Kamin­sky Archi­tec­tu­re. Zvon­ka sa zdá are­ál fád­ny a oby­čaj­ný, ale vo vnút­ri…

9

…svet­lá doslo­va tan­cu­jú po ste­nách a pas­te­lo­vá žltá a mod­rá dodá­va inte­ri­é­ru svie­žu a pozi­tív­nu atmo­sfé­ru.

10

Ban­kogs­ká Ivy Bound Scho­ol vyze­rá skôr ako honos­né síd­lo, než ako mies­to, kde sa sku­pi­na detí učí o thaj­skej kul­tú­re.

11

V krás­ne fareb­nej teh­lo­vej budo­ve Sra Pou Voca­ti­onal Scho­ol v Kam­bo­dži sa dedin­ča­nia môžu naučiť mate­ma­ti­ku ale­bo naprí­klad aj to, ako naštar­to­vať men­ší biz­nis.

12

Hlav­ným záme­rom Tezu­ka Archi­tects, dizaj­né­rov mater­skej ško­ly Tachi­ka­wa v Japon­sku, bolo dať deťom slo­bo­du obja­vo­vať svet bez limi­tov. Štu­den­ti môžu behať po stre­che a špl­hať sa po stro­moch do sýtos­ti.

13

Prí­ro­du zakom­po­no­va­li aj do dizaj­nu pries­to­ru samot­né­ho. V trie­dach sa nachá­dza­jú sku­toč­né stro­my, kto­ré doslo­va vyras­ta­jú z budo­vy.

14

Nany­ang Tech­no­lo­gi­cal Uni­ver­si­ty v Sin­ga­pú­re je doko­na­lou zele­nou budo­vou od jej streš­ných záh­rad…

15

… až po jej stup­ňo­vi­tý inte­ri­ér.

16

Základ­nú ško­lu Shun­de v Číne posta­vi­li K2LD Archi­tects.

17

Plo­chy, kto­ré spá­ja­jú via­ce­ré budo­vy vytvá­ra­jú v pries­to­roch kam­pu­su prí­jem­ný tieň.

18

Kom­bi­no­va­né vyučo­va­nie – for­mu výuč­by, kto­rá sa spo­lie­ha výluč­ne na počí­ta­če a tab­le­ty, môž­še nájsť v Øres­tad Gym­na­sium v Copen­ha­ge­ne. Väč­ši­nu dňa deti štu­du­jú spo­loč­ne vo väč­ších sku­pi­nách, mimo tra­dič­né­ho vyučo­va­nia vede­né­ho uči­te­ľom.

19

Tokij­ská Wase­da Uni­ver­si­ty Seni­or High Scho­ol má prie­my­sel­ný, „kub­ri­kov­sky“ lade­ný are­ál, v kto­rom je tak­mer všet­ko šedé.

20

Ten­to motív dokon­ca pre­ni­ká do audi­tó­ria, kto­ré tvo­ria sivé geomet­ric­ké ste­ny a dre­ve­né čier­no­bie­le sedad­lá.

21

Toho Gau­ken Scho­ol of Music, tiež situ­ova­né v Tokiu, vyhra­lo v roku 2015 jed­nu z pre­stíž­nych archi­tek­to­nic­kých cien World Archi­tec­tu­re Fes­ti­val Award.

22

Táto hudob­ná ško­la slú­ži všet­kým veko­vým kate­gó­riám – od stred­nej ško­ly až po rigo­róz­ne štú­dium. Dizaj­no­vo pre­vlá­da­jú pre­sk­le­né ste­ny a dlhé pria­me línie, kto­ré vyvo­lá­va­jú v náv­štev­ní­koch pocit hĺb­ky.

23

A potom je tu Rus­sian Bal­let Scho­ol. Ako mno­hé iné, aj jej exte­ri­ér je dizaj­no­vo stro­hý…

24

…ale ako­náh­le vstú­piš dnu, kom­bi­ná­cia dre­va a skla ťa ohro­mí. The World Archi­tec­tu­re Fes­ti­val balet­nú aka­dé­miu koru­no­val za naj­lep­šie navr­hnu­tú ško­lu roku 2015.

25

V Bir­min­gha­me v ame­ric­kej Ala­ba­me, Indian Springs scho­ol umož­ňu­je deťom štu­do­vať vo vnút­ri aj von­ku. V roku 2016 jej Ame­ric­ký inšti­tút archi­tek­tov ude­lil cenu Edu­ca­ti­on Faci­li­ties Design Award, čias­toč­ne pre jej rast­li­na­mi lemo­va­né ori­gi­nál­ne chod­ní­ky.

26

Ško­la vznik­la v súla­de s prí­ro­dou a posky­tu­je štu­den­tom pokoj­né pro­stre­die s množ­stvom pri­ro­dze­né­ho svet­la.

27

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž

Pridať komentár (0)