15 dôka­zov, že Apple má neuve­ri­teľný zmy­sel pre detail

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 20. septembra 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Apple je známa svo­jim neuve­ri­teľ­ným zmys­lom pre detail. Práve to ju od počiatku často odli­šo­valo od kon­ku­ren­cie. Či už ide o drobné koz­me­tické dopl­nky alebo drob­nosti, ktoré ľuďom každý deň zjed­no­du­šujú prácu. Dnes ti pred­sta­víme 15 prv­kov, ktoré doka­zujú pre­cíz­nosť a zmy­sel pre detail spo­loč­nosti Apple.

1. “Dýcha­júce” sve­tielko spánku

Apple má od roku 2002 patent na špe­ciálny LED indi­ká­tor režimu spánku. Tento patent popi­suje bli­ka­nie sve­tielka v rytme dýcha­nia, čo pôsobí psy­chicky na vedo­mie pozo­ro­va­teľa a upo­ko­juje ho.

01-1

foto:businessinsider.com

2. Ven­ti­lá­tory, ktoré počú­vajú

Apple využíva v svo­jich Mac­Bo­okoch špe­ciálne inte­li­gentné ven­ti­lá­tory. Tie sa auto­ma­ticky spo­ma­lia, pokiaľ sys­tém zazna­mená, že pou­ží­vaš fun­kciu nahrá­va­nia hlasu. Vďaka tomu sú menej hlučné a nena­rú­šajú nahrávku.

14-1

foto:ifixit.com

3. Sle­duj cestu svetla v Apple Maps

Ak obľu­bu­ješ Apple Maps, možno poznáš túto zau­jí­mavú fun­kciu. Ak oddia­liš mapy dosta­točne ďaleko, uvi­díš svetlo slnka, ktoré dopadá na našu pla­nétu v reál­nom čase.

13

foto:businessinsider.com

4. Inte­li­gentný Caps Lock

Mac­Bo­oky Air a nov­šie ver­zie Pro zahŕňajú zau­jí­mavú fun­kciu inte­li­gent­ného tla­čidla “Caps Lock”. Aby sa pre­d­išlo náhod­nému stla­če­niu pri písaní, môžeš si zapnúť túto fun­kciu a Caps Lock sa vypne až pri jeho podržaní.

12

foto:wallpapersxl.com

5. Kvit­núce kvety na Apple Watch

Typické ani­mo­vané tapety kvit­nú­cich kve­tov sú známe najmä uží­va­te­ľom Apple Watch. Zau­jí­mavé je, že tieto tapety nie sú gene­ro­vané počí­ta­čom, ale spo­loč­nosť nafo­tila reálne kvety. Alan Dye, ria­di­teľ dizajnu, pove­dal, že pri fotení strá­vili 285 hodín.

zdroj: wordpress.comfoto: wordpress.com

6. Skryté mag­nety

V star­ších iMa­coch náj­deš na vrchu zaria­de­nia ukrytý mag­net. Apple ho tam zabu­do­val, kvôli lep­šiemu uchy­te­niu web­ka­mier iSight. Momen­tálne už ale v nov­ších iMa­coch niečo podobné nehľa­daj, kameru majú zabu­do­vanú v sebe.

zdroj: businessinsider.comfoto: businessinsider.com

7. Žiara, ktorá ťa navi­guje

Iste si pamä­táš na star­šie ver­zie iOS so špe­ci­fic­kým slide-to-unlock spô­so­bom odo­mknu­tia. V nov­ších zaria­de­niach je už tento dizajn zme­nený a značne mini­ma­lis­tic­kejší. Dizaj­néri však zabu­do­vali do textu “odo­mknúť posu­nu­tím” žiaru, ktorá navi­guje pou­ží­va­teľa, kto­rým sme­rom ťahať.

zdroj: businessinsider.comfoto: businessinsider.com

8. Prečo je pri­jí­ma­nie hovo­rov iné?

Možno si si vši­mol, že pri pri­chá­dza­jú­com hovore musíš nie­kedy potiah­nuť prs­tom na pri­ja­tie hovoru a nie­kedy stačí stla­čiť tla­čidlo. Apple týmto spô­so­bom skom­bi­no­val odo­mknu­tie zaria­de­nia a pri­ja­tie hovoru. Ak máš teda zamknutý iPhone, objaví sa ti prvý variant.

zdroj: businessinsider.comfoto: businessinsider.com

9. Drobná ani­má­cia režimu “Neru­šiť”

Pri zapnutí režimu “Neru­šiť” sa v pra­vom hor­nom rohu objaví jed­no­du­chý mesia­čik. Pokiaľ skú­siš vypnúť a zapnúť túto fun­kciu priamo v nasta­ve­niach, uvi­díš ani­má­ciu, ako sa mesia­čik zaťa­huje priamo pred tvo­jimi očami.

zdroj: businessinsider.comfoto: businessinsider.com

10. Odra­ze­nie Volume a Jasu

V Con­trol Cen­tre môžeš edi­to­vať jas a hla­si­tosť zvuku. Pokiaľ potiah­neš prs­tom prí­liš rýchlo, čísel­ník pôjde ďalej aj po tom, čo zdvih­neš prst a pomaly sa zastaví. Pokiaľ ho tiež prudko posu­nieš až k okraju, jemne sa od neho odrazí.

zdroj: imore.comfoto: imore.com

11. Otvo­re­nie jed­ným prs­tom

Touto vymo­že­nos­ťou sú note­bo­oky spo­loč­nosti Apple veľmi dobre známe. Mac­Book totiž môžeš otvo­riť jed­ným prs­tom a to vďaka špe­ciál­nej drážke na vrchej časti.

one-finger-lift-to-openfoto: businessinsider.com

12. Plá­va­júca medúza v Apple Watch

Tak ako poza­die kvit­nú­cich kve­tov, ani plá­va­júca medúza v Apple Watch nie je gene­ro­vaná počí­ta­čom. Spo­loč­nosti trvalo extrémne dlho, kým sa im poda­rilo vytvo­riť správne zábery. Pou­ží­vali na to špe­ciálne štú­dio, via­cero dru­hov medúz a kameru natá­ča­júcu 300 sním­kov za sekundu.

zdroj: businessinsider.comfoto: businessinsider.com

13. Ktorý prst je ktorý?

Pokiaľ vlast­níš iPhone s Touch ID, môžeš si do zaria­de­nia nahrať via­cero odtlač­kov. Apple ti uľahčí prácu, ak tvoj odtla­čok roz­pozná, rovno ti povie, kto­rému prstu patrí. Ide­álne, ak zabud­neš, ktorý prst je ktorý!

zdroj: amazonaws.comfoto: amazonaws.com

14. Hviezdna sústava v Apple Watch

Ako cifer­ník hodín v Apple Watch si môžeš zvo­liť aj hviezdnu sústavu. Zau­jí­mavé na nej je to, že uka­zuje presnú polohu Slnka, Zeme aj ostat­ných pla­nét v reál­nom čase. Dokonca si môžeš pozrieť, v akom roz­lo­žení boli pla­néty v minu­losti alebo v akom budú.

zdroj: businessinsider.comfoto: businessinsider.com

15. Prečo Apple Watch vyze­rajú, akoby nemali okraje?

Na Apple Watch je úžasné, že pri tma­vých tape­tách, ako naprí­klad plá­va­júce medúzy alebo spo­mí­naná hviezdna sústava, ani nevieš, kde končí disp­lej a začína okraj hodi­niek. Šéf dizajnu, Jony Ive, pove­dal, že to docie­lili pou­ži­tím hlb­šej čier­nej ako v prí­pade iPhonu na vytvo­re­nie doko­na­lej ilú­zie.

zdroj: imore.comfoto: imore.com

thinkapple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: picjumbo.imgix.net

Pridať komentár (0)