15 dôka­zov, že App­le má neuve­ri­teľ­ný zmy­sel pre detail

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 20. septembra 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť App­le je zná­ma svo­jim neuve­ri­teľ­ným zmys­lom pre detail. Prá­ve to ju od počiat­ku čas­to odli­šo­va­lo od kon­ku­ren­cie. Či už ide o drob­né koz­me­tic­ké dopl­n­ky ale­bo drob­nos­ti, kto­ré ľuďom kaž­dý deň zjed­no­du­šu­jú prá­cu. Dnes ti pred­sta­ví­me 15 prv­kov, kto­ré doka­zu­jú pre­cíz­nosť a zmy­sel pre detail spo­loč­nos­ti App­le.

1. “Dýcha­jú­ce” sve­tiel­ko spán­ku

App­le má od roku 2002 patent na špe­ciál­ny LED indi­ká­tor reži­mu spán­ku. Ten­to patent popi­su­je bli­ka­nie sve­tiel­ka v ryt­me dýcha­nia, čo pôso­bí psy­chic­ky na vedo­mie pozo­ro­va­te­ľa a upo­ko­ju­je ho.

01-1

foto:businessinsider.com

2. Ven­ti­lá­to­ry, kto­ré počú­va­jú

App­le využí­va v svo­jich Mac­Bo­okoch špe­ciál­ne inte­li­gent­né ven­ti­lá­to­ry. Tie sa auto­ma­tic­ky spo­ma­lia, pokiaľ sys­tém zazna­me­ná, že pou­ží­vaš fun­kciu nahrá­va­nia hla­su. Vďa­ka tomu sú menej hluč­né a nena­rú­ša­jú nahráv­ku.

14-1

foto:ifixit.com

3. Sle­duj ces­tu svet­la v App­le Maps

Ak obľu­bu­ješ App­le Maps, mož­no poznáš túto zau­jí­ma­vú fun­kciu. Ak oddia­liš mapy dosta­toč­ne ďale­ko, uvi­díš svet­lo sln­ka, kto­ré dopa­dá na našu pla­né­tu v reál­nom čase.

13

foto:businessinsider.com

4. Inte­li­gent­ný Caps Lock

Mac­Bo­oky Air a nov­šie ver­zie Pro zahŕňa­jú zau­jí­ma­vú fun­kciu inte­li­gent­né­ho tla­čid­la “Caps Lock”. Aby sa pre­d­iš­lo náhod­né­mu stla­če­niu pri písa­ní, môžeš si zapnúť túto fun­kciu a Caps Lock sa vypne až pri jeho podrža­ní.

12

foto:wallpapersxl.com

5. Kvit­nú­ce kve­ty na App­le Watch

Typic­ké ani­mo­va­né tape­ty kvit­nú­cich kve­tov sú zná­me naj­mä uží­va­te­ľom App­le Watch. Zau­jí­ma­vé je, že tie­to tape­ty nie sú gene­ro­va­né počí­ta­čom, ale spo­loč­nosť nafo­ti­la reál­ne kve­ty. Alan Dye, ria­di­teľ dizaj­nu, pove­dal, že pri fote­ní strá­vi­li 285 hodín.

zdroj: wordpress.comfoto: wordpress.com

6. Skry­té mag­ne­ty

V star­ších iMa­coch náj­deš na vrchu zaria­de­nia ukry­tý mag­net. App­le ho tam zabu­do­val, kvô­li lep­šie­mu uchy­te­niu web­ka­mier iSight. Momen­tál­ne už ale v nov­ších iMa­coch nie­čo podob­né nehľa­daj, kame­ru majú zabu­do­va­nú v sebe.

zdroj: businessinsider.comfoto: businessinsider.com

7. Žia­ra, kto­rá ťa navi­gu­je

Iste si pamä­táš na star­šie ver­zie iOS so špe­ci­fic­kým sli­de-to-unlock spô­so­bom odo­mknu­tia. V nov­ších zaria­de­niach je už ten­to dizajn zme­ne­ný a znač­ne mini­ma­lis­tic­kej­ší. Dizaj­né­ri však zabu­do­va­li do tex­tu “odo­mknúť posu­nu­tím” žia­ru, kto­rá navi­gu­je pou­ží­va­te­ľa, kto­rým sme­rom ťahať.

zdroj: businessinsider.comfoto: businessinsider.com

8. Pre­čo je pri­jí­ma­nie hovo­rov iné?

Mož­no si si vši­mol, že pri pri­chá­dza­jú­com hovo­re musíš nie­ke­dy potiah­nuť prs­tom na pri­ja­tie hovo­ru a nie­ke­dy sta­čí stla­čiť tla­čid­lo. App­le tým­to spô­so­bom skom­bi­no­val odo­mknu­tie zaria­de­nia a pri­ja­tie hovo­ru. Ak máš teda zamknu­tý iPho­ne, obja­ví sa ti prvý variant.

zdroj: businessinsider.comfoto: businessinsider.com

9. Drob­ná ani­má­cia reži­mu “Neru­šiť”

Pri zapnu­tí reži­mu “Neru­šiť” sa v pra­vom hor­nom rohu obja­ví jed­no­du­chý mesia­čik. Pokiaľ skú­siš vypnúť a zapnúť túto fun­kciu pria­mo v nasta­ve­niach, uvi­díš ani­má­ciu, ako sa mesia­čik zaťa­hu­je pria­mo pred tvo­ji­mi oča­mi.

zdroj: businessinsider.comfoto: businessinsider.com

10. Odra­ze­nie Volu­me a Jasu

V Con­trol Cen­tre môžeš edi­to­vať jas a hla­si­tosť zvu­ku. Pokiaľ potiah­neš prs­tom prí­liš rých­lo, čísel­ník pôj­de ďalej aj po tom, čo zdvih­neš prst a poma­ly sa zasta­ví. Pokiaľ ho tiež prud­ko posu­nieš až k okra­ju, jem­ne sa od neho odra­zí.

zdroj: imore.comfoto: imore.com

11. Otvo­re­nie jed­ným prs­tom

Tou­to vymo­že­nos­ťou sú note­bo­oky spo­loč­nos­ti App­le veľ­mi dob­re zná­me. Mac­Bo­ok totiž môžeš otvo­riť jed­ným prs­tom a to vďa­ka špe­ciál­nej dráž­ke na vrchej čas­ti.

one-finger-lift-to-openfoto: businessinsider.com

12. Plá­va­jú­ca medú­za v App­le Watch

Tak ako poza­die kvit­nú­cich kve­tov, ani plá­va­jú­ca medú­za v App­le Watch nie je gene­ro­va­ná počí­ta­čom. Spo­loč­nos­ti trva­lo extrém­ne dlho, kým sa im poda­ri­lo vytvo­riť správ­ne zábe­ry. Pou­ží­va­li na to špe­ciál­ne štú­dio, via­ce­ro dru­hov medúz a kame­ru natá­ča­jú­cu 300 sním­kov za sekun­du.

zdroj: businessinsider.comfoto: businessinsider.com

13. Kto­rý prst je kto­rý?

Pokiaľ vlast­níš iPho­ne s Touch ID, môžeš si do zaria­de­nia nahrať via­ce­ro odtlač­kov. App­le ti uľah­čí prá­cu, ak tvoj odtla­čok roz­poz­ná, rov­no ti povie, kto­ré­mu prs­tu pat­rí. Ide­ál­ne, ak zabud­neš, kto­rý prst je kto­rý!

zdroj: amazonaws.comfoto: amazonaws.com

14. Hviezd­na sústa­va v App­le Watch

Ako cifer­ník hodín v App­le Watch si môžeš zvo­liť aj hviezd­nu sústa­vu. Zau­jí­ma­vé na nej je to, že uka­zu­je pres­nú polo­hu Sln­ka, Zeme aj ostat­ných pla­nét v reál­nom čase. Dokon­ca si môžeš pozrieť, v akom roz­lo­že­ní boli pla­né­ty v minu­los­ti ale­bo v akom budú.

zdroj: businessinsider.comfoto: businessinsider.com

15. Pre­čo App­le Watch vyze­ra­jú, ako­by nema­li okra­je?

Na App­le Watch je úžas­né, že pri tma­vých tape­tách, ako naprí­klad plá­va­jú­ce medú­zy ale­bo spo­mí­na­ná hviezd­na sústa­va, ani nevieš, kde kon­čí disp­lej a začí­na okraj hodi­niek. Šéf dizaj­nu, Jony Ive, pove­dal, že to docie­li­li pou­ži­tím hlb­šej čier­nej ako v prí­pa­de iPho­nu na vytvo­re­nie doko­na­lej ilú­zie.

zdroj: imore.comfoto: imore.com

thinkapple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: picjumbo.imgix.net

Pridať komentár (0)