15 dôvo­dov, prečo nech­ceš makať vo Face­bo­oku

Lukáš Timko / 12. júla 2015 / Tools a produktivita

Face­book je často hod­no­tený ako jedno z naj­lep­ších miest na prácu v tech­no­lo­gic­kom prie­mysle. Koniec kon­cov, zamest­nanci si zaro­bia fakt slušné peniaze a Face­book je na por­táli Glass­door ohod­no­tený ako naj­lepší zamest­ná­va­teľ na svete.

Nie zlé, však?

Omyl. Aspoň podľa via­ce­rých súčas­ných a býva­lých zamest­nan­cov, ktorí na Quore rozp­rú­dili zau­jí­mavú debatu. Údajne nie je všetko tak, ako sa na prvý pohľad zdá.

Samoz­rejme to, že sa na inter­nete obja­vilo nie­koľko sťaž­ností nezna­mená, že celý Face­book je zlý. Sú to len názory malej sku­piny ľudí a tieto prob­lémy má napo­kon každá firma na svete.

Tu je 15 argu­men­tov, prečo by si nemal chcieť pra­co­vať vo Face­bo­oku:

6 týž­dňov v roku v poho­to­vosti 24/7

Počas poho­to­vosti na tele­fóne sú tech­nici zod­po­vední za správny chod všet­kých súčastí. “Musím mať pri sebe tele­fón nons­top a okam­žite rea­go­vať. Hoci spím.” – Keith Adams, Face­book tech­nik.

Žiadna pro­fe­si­ona­lita

Vo väč­šine firiem exis­tuje stena medzi pra­cov­nou osob­nos­ťou a mojou vlast­nou osob­nos­ťou,” tvrdí ano­nym. “Kul­túra Face­bo­oku chce, aby sme boli sami sebou, takže firme chýba pro­fe­si­ona­lita.”

Mana­ge­ment kašle na tím, všetci idú na seba

Každý vo firme sa stará o osobný úspech, miesto aby makali ako tím. Aspoň tak opi­suje situ­áciu bývalý ano­nymný zames­na­nec. “Schop­nosť moti­vo­vať masy sa vo Face­bo­oku prí­liš necení. A nemô­žem to pove­dať len o svo­jom mana­žé­rovi. Väč­šina líd­rov tam je takých. Sústre­ďujú sa len na seba.”

Orga­ni­zá­cia je kata­stro­fálna

Zamest­nanci tvr­dia, že je ťažké robiť dobré veci, keď ste v tíme so 4 tísic ľuďmi. Určite ťaž­šie, ako keď je vás 500.

Strašne rýchlo ras­tieme a pri­tom sa nikto nestará o nejakú orga­ni­zá­ciu či sta­bi­li­zá­ciu.”

Zamest­nanci zaží­vajú so zná­mymi peklo

Man­želka býva­lého zamest­nanca tvrdí, že jej man­žel done­ko­nečna počú­val sťaž­nosti rodiny a zná­mych na Face­book. Len preto, že tam pra­co­val.

Aj ja ako man­želka som bola done­ko­nečna otra­vo­vaná, ako vyrie­šiť prob­lém s Face­bo­okom. Veď som vydatá za nie­koho kto tam pra­cuje, tak to určite viem.”

Keď sa veľká firma snaží hrať na “star­tup”

Jeden z býva­lých zamest­nan­cov tvrdí, že hoci je Face­book obrov­ská firma, stále sa snaží tvá­riť ako mladý star­tup. “Je to ako z toho filmu s Ada­mom Sand­le­rom, kde je starý, ale hrá sa na tíne­džera. Proste divné.”

Neve­dia, čo chcú

Posledný deň mojej stáže roz­hodli, že pro­jekt vlastne vôbec netreba pre­rá­bať,” tvrdí bývalá stá­žis­tka, ktorá počas celej stáže pra­co­vana na redi­zajne a kódení kon­krét­neho pro­jektu.

Ak by mali jas­nej­šiu víziu, mohla som pri­niesť firme oveľa viac vylep­šení.”

Neza­ro­bíš mili­óny a nevy­bu­du­ješ si nič vlastné

To len na pri­po­me­nu­tie.

Možno makáš pre bru­tálnu firmu, no stále makáš pre to, aby si nie­komu inému spl­nil jeho sny.

Naj­hor­šia pra­covná skú­se­nosť v živote

Zaska­ko­val som za ženu na mater­skej dovo­lenke. Nikto mi nepo­ve­dal, čo mám robiť, za to som musel pra­co­vať s dvoma naj­hor­šími líd­rami, akých som kedy v živote zažil,” ano­nymne tvrdí bývalý zamest­na­nec.

Pový­še­neckí kole­go­via

Bývalý zamest­na­nec tvrdí, že jeho kole­go­via boli všetko len nie prí­jemná spo­loč­nosť.

Tón ich hlasu zvy­kol byť pový­še­necký, ako by mali mať vždy pravdu. Ľudia boli snob­skí, neprí­stupní a drzí.”

Nezmy­selné úlohy

Jeden ano­nym, ktorý sa pred­sta­vil ako bývalý zamest­na­nec tvrdí, že musel robiť neuve­ri­teľné veci. “Cho­vali sa ku mne ako k odpadu a nechá­vali mi robiť úplne nevhodné veci (naprí­klad som musel šéfovi odde­lo­vať bie­li­zeň, pri­čom nechý­balo špi­navé spodné prádlo jeho ženy).”

Nejasné inštruk­cie, žiadny feed­back

Po tom, čo zamest­na­nec strá­vil 10 dní dodr­žia­va­ním nejas­ného, no prí­sneho plánu, nikto z tímu mu nebol schopný dať feed­back.

Tak som sa roz­ho­dol, že odídem.”

Mark a She­ryl majú len dve povin­nosti: Sex a kopí­ro­va­nie

Odka­zu­júc na zakla­da­teľa a CEO Marka Zuc­ker­berga a COO She­ryl Sand­berg, zamest­na­nec sa sťa­žuje, že táto svätá dvo­j­ica trávi prí­liš veľa času “mimo­škol­skými akti­vi­tami” a kopí­ro­va­ním kon­ku­ren­cie.

Kľú­čové roz­hod­nu­tia bez vedo­mia tímu

Phi­lip Su, soft­vé­rový tech­nik z Face­bo­oku, vypub­li­ko­val na svo­jom blogu post o tom, v čom sa Face­book od iných firiem líši.

Roz­hod­nu­tia robili tech­nici, dizaj­néri. Ale aj stá­žisti. Všetko bez toho, aby o tom pove­dali mana­žé­rom. Každý si robil svoje. Takto kor­po­rá­cie predsa nefun­gujú!”

Obrov­ské množ­stvo e-mai­lov

Bývalý zamest­na­nec Tho­mas Moore tvrdí, že denne mu do schránky prišlo aj 1,600 mai­lov z inter­nej komu­ni­ká­cie.

Moore ďalej dodáva, že nemá rád sta­tus pse­udo­ce­leb­rity len preto, že nie­kto pra­cuje vo Face­bo­oku. “Chý­bajú mi tie dni, keď sa ľudia odpo­ve­dali len: Face­book? To je čo?”

zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)