15 najvtipnejších skrytých odkazov na produktoch, ktoré ľudia objavili náhodou

Viktória Husarčíková / 15. septembra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Stalo sa ti nie­kedy, že si v pred­mete, ktorý po­u­ží­vaš už roky, na­šiel niečo ne­ča­kané?
  • Títo ľu­dia to majú po­dobne
  • Zau­jí­mavé skryté od­kazy na­šli vo fľa­šiach s vo­dou, v ko­še­liach aj v po­čí­ta­čoch
zdroj: Demilked.com
  • Stalo sa ti nie­kedy, že si v pred­mete, ktorý po­u­ží­vaš už roky, na­šiel niečo ne­ča­kané?
  • Títo ľu­dia to majú po­dobne
  • Zau­jí­mavé skryté od­kazy na­šli vo fľa­šiach s vo­dou, v ko­še­liach aj v po­čí­ta­čoch

Po­ho­rie na dne fľaše

Ná­zov tejto vody vzdáva hold územ­nej jed­notke Va­lais vo Švaj­čiar­sku, od­kiaľ voda po­chá­dza. Toto úze­mie je pre­slá­vené najmä nád­her­nými po­ho­riami, na­chá­dza sa tu aj pre­slá­vený Mat­ter­horn, ktorý je vy­ob­ra­zený nad náz­vom vody. Bys­tré očko si však všimne, že ďalší ko­pec sa na­chá­dza na dne fľašky.

Keď ne­chýba hu­mor

Firma Mal­bec vy­rá­ba­júca čer­vené víno má roz­hodne zmy­sel pre hu­mor. Ich kra­bica vás vtipne usmerní, kto­rým sme­rom ju máte ot­vo­riť, aby sa to ne­skon­čilo roz­lia­tou čer­ve­nou po­hro­mou.

Brit­ský se­riál Top Gear sa pre­slá­vil najmä svo­jim hu­mor­ným po­hľa­dom do sveta au­to­mo­bi­lov. Niet divu, že vtipný od­kaz si verný fa­nú­šik nájde aj v ich mer­chi.

Keď pravda ne­bolí

Každá správna ro­dina sa čas od času riadne po­chytí. Zdá sa, že vý­nim­kou nie je ani pi­vá­reň Sierra Ne­vada, ktorá pravdu za svo­jím pi­vom Hazy Little Thing roz­hodne ne­skrýva.

Bu­dúc­nosť ti po no­vom ve­dia pred­po­ve­dať aj pa­la­cinky. A na­vyše aj úplne prav­divo.

Keby ste o vý­robe vá­šej ob­vo­do­vej do­sky po­chy­bo­vali, už ne­mu­síte. Po pre­čí­taní tohto hu­mor­ného od­kazu sa vaše obavy môžu hravo rozp­ly­núť.  

Kto hľadá, nájde

Lon­dýn­ske ja­ho­dové cuk­ríky ok­rem svo­jej skve­lej chuti a ve­gan­skej re­cep­túre aj skrytý od­kaz pre kaž­dého, kto rád ob­ja­vuje.  

 

Táto kom­bu­cha má v sebe za­ba­le­ného aj mi­lého le­ňo­choda. Ne­ve­ríš? Pre­svedč sa na vlastné oči.

Keď ti značka dô­ve­ruje

Naj­lep­šia ko­šela je tá, ktorá v teba verí. Presne to po­cho­pil aj Spen­cer Hart, ktorý ti sr­dečne želá, aby si s da­nou ko­še­ľou nie­koho do­stal do po­stele.

Svo­jim zá­kaz­ní­kom verí aj táto na­se­du­júca odevná firma. Veď ktoré dievča by sa nech­celo cí­tiť ako prin­cezná?

Je len je­dens právny spô­sob ako no­siť po­nožky. Po­chy­bu­ješ o tom, aký to je? Táto vi­sačka ti s tým po­môže.

Keď sa ti pro­dukt po­zdraví

Aj jo­gurty chcú mať ka­mar­tov. Tento na­sle­du­júci jo­gurt teda roz­hodne patrí me­dzi najp­ria­teľ­skej­šie jo­gurty pod sln­kom.

Tento od­kaz na ob­vo­do­vej do­ske po­cho­pia najmä fa­nú­ši­ko­via Star Wars. Pat­ríš me­dzi nich aj ty, alebo na­opak ne­tu­šíš o čom je reč?

Nie­kedy proste po­tre­bu­jeme pri­po­mienku, že zá­kla­dom dob­rého ži­vota je chill. To isté však platí aj pre mi­ne­rálnu vodu akou je na­prí­klad táto. Po­ze­ráme sa na na­ju­ve­do­me­lej­šiu mi­ne­rálnu vodu všet­kých čias?

Zdroj: De­mil­ked.com

Pridať komentár (0)