15 seriálov, za ktoré musí Netflix platiť a má v hre desiatky miliónov dolárov

Vladimír Chott / 15. apríla 2018 / Zaujímavosti

zdroj: Netflix
  • Ne­tf­lix je ame­rická spo­loč­nosť, ktorá po­sky­tuje sle­do­va­nie se­riá­lov a fil­mov pro­stred­níc­tvom in­ter­netu.
  • Za me­sačný po­pla­tok je možné sle­do­vať ob­ľú­bené sit­komy, či le­gen­dárne filmy.
  • Av­šak aby bol Ne­tf­lix schopný po­nú­kať svo­jim zá­kaz­ní­kom to naj­lep­šie, za li­cen­ciu na nie­ktoré se­riály mu­sel po­riadne za­pla­tiť.
  • Tu je zo­znam tých 15 najd­rah­ších, ktoré sú v po­nuke Ne­tf­lixu.

The Wal­king Dead – 1.35 mi­li­óna do­lá­rov za epi­zódu

Známy se­riál z pro­stre­dia zom­bie apo­ka­lypsy má za se­bou už 7 sé­rií. Na­priek tomu si di­vácku sle­do­va­nosť stále udr­žuje nad hra­ni­cou 10 mi­li­ó­nov za epi­zódu. Presné de­taily do­hody me­dzi AMC a Ne­tf­li­xom nie sú jasné, ale pri­bližne sa od­ha­duje, že za jednu sé­riu za­platí Ne­tf­lix viac ako 25 mi­li­ó­nov do­lá­rov, čo je pri­bližne 1.35 mi­li­óna za epi­zódu.

Sc­rubs – 26 mi­li­ó­nov do­lá­rov ročne

Dra­ma­ticko-ko­me­diálny se­riál z dielne te­le­víz­nej sta­nice NBC si zís­kal srd­cia mi­li­ó­nov fa­nú­ši­kov. Se­riál, ktorý sle­duje ži­voty za­mest­nan­cov fa­kult­nej ne­moc­nice Sac­red He­art má do­kopy 9 sé­rií a každý rok za­platí Ne­tf­lix za do­kto­rov v bie­lych pláš­ťoch až 26 mi­li­ó­nov do­lá­rov.

Mar­ve­lovky – 40 mi­li­ó­nov do­lá­rov za sé­riu

Su­per­hr­di­no­via majú svoje miesto aj na Ne­tf­lixe. Je od­ha­do­vané, že Ne­tf­lix za­pla­til Mar­velu, Dis­ney a Lu­cas­film do­kopy až 300 mi­li­ó­nov do­lá­rov, aby zís­kal práva na ob­sah. Av­šak za jednú sé­riu platí Ne­tf­lix až 40 mi­li­ó­nov do­lá­rov. A tak si fa­nú­ši­ko­via môžu vy­chut­nať na­prí­klad se­riál „The De­fen­ders“ aj na Ne­tf­lixe.

Chris Rock – 40 mi­li­ó­nov do­lá­rov za 2 stand-up špe­ciály

Stand-up si na­šiel svoje miesto na te­le­víz­nych ob­ra­zov­kách vďaka te­le­víz­nej sta­nici HBO. Je od­ha­do­vané, že Ne­tf­lix sa do­ho­dol so zná­mym ame­ric­kým ko­mi­kom Chri­som Roc­kom na dvoch špe­ciá­loch. Ko­mik si tak zís­kal 40 mi­li­ó­nov do­lá­rov a Ne­tf­lix sa zase môže pý­šiť ori­gi­nál­nym stand-upom tohto skve­lého ko­mika.

The Black­list (Čierna lis­tina)  – 44 mi­li­ó­nov do­lá­rov ročne

Vy­tvo­riť na­ozaj kva­litný se­riál, ktorý zaujme mi­li­óny di­vá­kov je v sú­čas­nej dobe na­ozaj ťažké. The Black­list, se­riál z de­tek­tív­neho pro­stre­dia mal na za­čiatku len prie­mernú sle­do­va­nosť. Av­šak Ne­tf­lixu sa po­da­rilo zís­kať ex­klu­zívne práva na tento se­riál a to mno­hých ľudí za­sko­čilo. V sú­čas­nosti sú k dis­po­zí­cii 4 sé­rie a Ne­tf­lix za ne platí 44 mi­li­ó­nov do­lá­rov ročne.

Lost (Stra­tení) – 45 mi­li­ó­nov do­lá­rov ročne

Se­riál Lost (Stra­tení) je dobré známy aj slo­ven­ským di­vá­kom. Tento te­le­vízny fe­no­mén si zís­kal mi­li­óny di­vá­kov a v je­den mo­ment boli Stra­tení naj­po­pu­lár­nej­ším se­riá­lom vô­bec. Za tento se­riál plný zvra­tov a zá­had platí Ne­tf­líx ročne 45 mi­li­ó­nov do­lá­rov. Pa­mä­táte si, čo zna­me­najú čísla 4, 8, 15, 16, 24, 32?

Hem­lock Grove – 45 mi­li­ó­nov do­lá­rov za prvú sé­riu

Hem­lock Grove je je­den zo se­riá­lov, za kto­rými stojí práve Ne­tf­lix. Do pr­vej sé­rie in­ves­to­val Ne­tf­lix až 45 mi­li­ó­nov do­lá­rov a je otázne, či to stálo za to. Ná­zory na kva­litu he­rec­kých vý­ko­nov a sce­nára sa rôz­nia. Nie­ktorí tento se­riál mi­lujú, iní ho ozna­čujú za úplný pre­pa­dák.

Orange Is The New Black – 50 mi­li­ó­nov do­lá­rov za sé­riu

Ďalší se­riál z dielne Ne­tf­lixu za­chy­táva ži­vot v žen­skej väz­nici. Uni­kát­nym ná­me­tom si zís­kal aj tých, ktorí si mys­leli, že Ne­tf­lix ne­pri­ne­sie na trh nič ori­gi­nálne. Za jednu sé­riu za­platí Ne­tf­lix až 50 mi­li­ó­nov do­lá­rov, väč­šina z toho ide na prav­de­po­dobne platy he­re­čiek.

House of Cards – 60 mi­li­ó­nov do­lá­rov za sé­riu

Je­den z naj­zná­mej­ších se­riá­lov na Ne­tf­lixe vô­bec je ur­čite House of Cards. Ke­vin Spa­cey a Ro­bin Wright svo­jimi vý­bor­nými he­rec­kými vý­konmi jed­no­značne tla­čia tento se­riál plný po­li­tiky na pop­redné priečky sle­do­va­nosti. A suma? Až 60 mi­li­ó­nov do­lá­rov za jednu sé­riu.

Dave Cha­pelle – 60 mi­li­ó­nov do­lá­rov za 2 stand-up špe­ciály

Da­vid Cha­pelle patrí k iko­nám stand-upu na te­le­víz­nej ob­ra­zovke. V roku 2003 mal svoju vlastnú „Cha­pelle’s Show“, ktorú však po pár ro­koch opus­til. Podľa slov sa­mot­ného ko­mika ne­bola sláva to, po čom na­ozaj tú­žil, a preto sa roz­ho­dol úplne opus­tiť te­le­vízne ob­ra­zovky. Av­šak ne­dávno sa Dave do­ho­dol s Ne­tf­li­xom na sfil­mo­vaní dvoch svo­jich stand-up špe­ciá­lov, za ktoré mu za­pla­til Ne­tf­lix až 60 mi­li­ó­nov do­lá­rov.

Marco Polo – 90 mi­li­ó­nov do­lá­rov za sé­riu

Dob­ro­družný se­riál o mla­dosti Marca Pola môže nie­kto­rým ľu­dom pri­po­mí­nať známy se­riál Game of Th­ro­nes, kto­rým sa môže pý­šiť te­le­ví­zia HBO. Za jednu sé­riu tohto se­riálu za­platí Ne­tf­lix až 90 mi­li­ó­nov do­lá­rov. Av­šak je známe, že Ne­tf­lix na dvoch sé­riach tohto se­riálu stra­til viac ako 200 mi­li­ó­nov do­lá­rov. Kha­le­esi a jej draci tak zo­stá­vajú jed­no­znač­nou jed­nič­kou.

Sense8 – 108 mi­li­ó­nov do­lá­rov za sé­riu

Dve sé­rie a dosť. To si po­ve­dal Ne­tf­lix a roz­ho­dol sa zru­šiť se­riál Sense8. Se­riál opi­suje ži­voty 8 cu­dzin­cov, kto­rým sa všet­kým zjaví zá­hadná žena me­nom An­ge­lica. Jedna sé­ria stála Ne­tf­lix 108 mi­li­ó­nov do­lá­rov a zru­še­nie tohto se­riálu zo­brali fa­nú­ši­ko­via len ťažko. Je­den z dô­vo­dov, prečo sa Ne­tf­lix roz­ho­dol zru­šiť tento se­riál však bola nízka sle­do­va­nosť.

Friends (Pria­te­lia) – 118 mi­li­ó­nov do­lá­rov za všetky sé­rie

Keď sa po­vie slovo „Pria­te­lia,“ väč­šina ľudí si spo­me­nie na známy ame­rický sit­kom z pro­stre­dia New Yorku. Mo­nica, Joey, Pho­ebe, Chand­ler, Ross a Ra­chel. 6 pria­te­ľov, kto­rých sme všetci roky zbož­ňo­vali. Tento le­gen­dárny se­riál tak ne­smie chý­bať ani v zbierke Ne­tf­lixu. Ne­tf­lix si však mu­sel po­riadne siah­nuť do vre­ciek, pre­tože za všetky sé­rie za­pla­til až 118 mi­li­ó­nov do­lá­rov.

The Get Down – 120 mi­li­ó­nov do­lá­rov za prvú sé­riu

70. roky, vzo­stup hip-hopu a disca v Bronxe. Takto by sa dal opí­sať se­riál The Get Down. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že jed­nou z hlav­ných po­stáv je syn herca Willa Smitha, Ja­den Smith. Po­čas na­tá­ča­nia tohto se­riálu však vzni­kali rôzne prob­lémy a cel­kový roz­po­čet se­riálu sa zvý­šil.Tento se­riál stál Ne­tf­lix až 120 mi­li­ó­nov do­lá­rov, no je otázne, či to na­ozaj stálo zato. Zmie­šané ná­zory na tento se­riál pri­nú­tili Ne­tf­lix ukon­čiť The Get Down už po pia­tich od­vy­sie­la­ných epi­zó­dach pr­vej sé­rie.

The Crown – 130 mi­li­ó­nov do­lá­rov

Ab­so­lút­nym ví­ťa­zom a sú­časne najd­rah­ším se­riá­lom, ktorý po­núka Ne­tf­lix je se­riál „The Crown“. Tento se­riál sa za­me­riava na ži­vot Alž­bety II., naj­dl­h­šie vlád­nu­cej brit­skej pa­nov­níčky a Ne­tf­lix za neho za­pla­til pri­bližne 130 mi­li­ó­nov do­lá­rov. V sú­čas­nosti sa chystá druhá sé­ria tohto po­pu­lár­neho se­riálu z pro­stre­dia brit­skej krá­ľov­skej ro­diny.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com / ne­tf­lix.com

Pridať komentár (0)