15 šia­le­ných, ale geniál­nych citá­tov Elo­na Mus­ka

Timotej Vančo / 8. júna 2016 / Business

Génius, inves­tor, vod­ca, vizi­onár. Všet­ky tie­to slo­vá cha­rak­te­ri­zu­jú jed­né­ho z najvp­lyv­nej­ších ľudí toh­to sto­ro­čia. Chcel pou­ží­vať nový druh plat­by, vymys­lel Pay­Pal. Nesta­či­lo mu vyz­dvi­hnu­tie elek­tro­mo­bi­lov na naj­vyš­šiu úro­veň, tak vymys­lel nový druh dopra­vy – Hyper­lo­op. A samoz­rej­me netre­ba zabú­dať ani na lety do ves­mí­ru.

Pri­ná­ša­me ti top 15 citá­tov od toh­to vor­ko­ho­li­ka, kto­rý si s rados­ťou a aj úspeš­ne plní svo­je sny.

Ak je exis­ten­cia ľud­stva len video­h­ra inej vyspe­lej­šej civi­li­zá­cie: Zažil som už mno­ho dis­ku­sií o simu­lá­ciách, až je to šia­le­né. V sku­toč­nos­ti, sa to vždy dosta­lo do bodu, kde v pod­sta­te kaž­dá kon­ver­zá­cia bola buď ume­lá inteligencia/simulačná kon­ver­zá­cia. Ja s mojím bra­tom sme sa nako­niec zhod­li, že také­to deba­ty nebu­de­me viesť pokiaľ sme vo víriv­ke. Pre­to­že to strá­ca svo­je čaro.

elonMusk1

foto: businessinsider.com

Pre­čo by sme mali byť ner­vóz­ni, ak by sa uká­za­lo, že neži­je­me v simu­lá­cii: „Prav­de­po­dob­ne by sme mali dúfať, že je to prav­da. Pre­to­že ak civi­li­zá­cia pre­sta­ne napre­do­vať, môže to byť kvô­li kata­stro­fic­kej uda­los­ti, kto­rá ju vyhla­dí. Mali by sme byť teda v náde­ji, že sa jed­ná o simu­lá­ciu, pre­to­že inak… My bude­me vytvá­rať simu­lá­cie nero­zoz­na­teľ­né od rea­li­ty ale­bo naša civi­li­zá­cia pre­sta­ne exis­to­vať.”

elonMusk2

foto: businessinsider.com

Ako zahriať Mars tak, aby bol vhod­ný aj pre člo­ve­ka: „Rých­la ces­ta je zho­diť ter­mo­nuk­le­ár­ne bom­by na sever­ný a juž­ný pól.“

elonMusk3

foto: businessinsider.com

Vyze­rá to tak, že vo vhod­nom momen­te sa vyvo­lá Fer­mi­ni­ho Para­dox, a.k.a ‚Kde sú mimo­zemš­ťa­nia?‘ Naozaj zvlášt­ne, že po nich nevi­dí­me žiad­ne sto­py. Len pro­sím nezmie­ňuj­te pyra­mí­dy. Hro­ma­da kamen­ných blo­kov nie je dôka­zom vyspe­lej civi­li­zá­cie. Povrá­va sa, že sta­viam ves­mír­nu loď, aby som sa dostal domov na pla­né­tu Mars, čo je totál­ny výmy­sel. Sta­ro­ve­kí Egyp­ťa­nia boli úžas­ní, ale ak mimo­zemš­ťa­nia posta­vi­li pyra­mí­dy, necha­li by tu počí­tač ale­bo nie­čo také.“

elonMusk4

foto: twitter.com

V časoch, keď sko­ro zomrel na malá­riu, zatiaľ čo bol na dovo­len­ke: „Ponau­če­nie z dovo­len­ky: Dovo­len­ka ťa zabi­je.“

elonMusk5

foto: go.redirectingat.com

Na spô­sob, akým by mohol zomreť: „Moja rodi­na sa obá­va, že by ma Rusi moh­li zavraž­diť.“

elonMusk6

foto: go.redirectingat.com

Ako by Elon Musk rad­šej zomrel: „Rád by som zomrel na Mar­se. Ale nie pri nára­ze do pla­né­ty.“

elonMusk7

foto: space.com

Pre­čo v Tes­le potre­bu­jú hor­skú drá­hu: „Pre­mýš­ľam o uve­de­ní hor­skej drá­hy – ako funkč­nej hor­skej drá­hy do továr­ne vo Fre­mon­te. Dosta­neš sa dovnút­ra a zobe­rie ťa oko­lo továr­ne ale aj horu a dole. Kto iný má hor­skú drá­hu?… Prav­de­po­dob­ne by to bolo veľ­mi dra­hé, ale páči sa mi tá myš­lien­ka.“

elonMusk8

foto: google.com

O budúc­nos­ti aút: „Vo vzdia­le­nej budúc­nos­ti, budú môcť ľudia zaká­zať šofé­ro­va­nie áut, keď­že je to veľ­mi nebez­peč­né. Nemô­že­te pred­sa dovo­liť oso­be šofé­ro­vať dvoj-tono­vý stroj smr­ti.“

foto: google.com

Čo pove­dal For­du, keď Tes­le ozná­mi­li, že nemô­žu pou­žiť ako názov auta — Model E: „Pre­čo ste priš­li ukrad­núť Tes­li­ne E? Ste nie­kto z fašis­tic­kej armá­dy, kto pocho­du­je naprieč abe­ce­dou, ako neja­ký člen pou­lič­né­ho gan­gu?”

elonMusk9

foto: reuters

Čo pove­dal o lie­ta­jú­cich autách: „Pre­mýš­ľal som o nich už dosť veľa… Roz­hod­ne už môže­me posta­viť lie­ta­jú­ce auto – to ale nie je tá zlo­ži­tá vec… Zlo­ži­tá vec je, ako vytvo­riť lie­ta­jú­ce auto, kto­ré je mimo­riad­ne bez­peč­né a tiché? Pre­to­že ak sa sta­ne chy­ba, uro­bíš ľudí veľ­mi nešťast­ných.“

ekinMusk10

foto: businessinsider.com

Roz­ho­do­va­nie o tom, ako by mohol ísť do ves­mí­ru: „Tak­že, napo­sle­dy som išiel do Rus­ka 3 krát, ku kon­cu roka 2001 a 2002, aby som zis­til, či by som mohol kúpiť dve ICBM (rake­ty). Samoz­rej­me bez ató­mo­vých hla­víc:“

elonMusk11

foto: reuters

O tom ako držal baló­ny v rukách a medzi noha­mi, na jed­nej z jeho naro­de­ni­no­vých osláv a nechal vrha­ča nožov aby pras­kal baló­ny: „Už som ho videl pred­tým, ale robi­lo mi sta­ros­ti, či zrov­na nemá zlý deň. Napriek tomu som si pomys­lel, že ma dúfam neza­siah­ne na naj­cit­li­vej­šie mies­to.“

elonMusk12

foto: businessinsider.com

O ženách: „Rád by som si vyhra­dil viac času na ran­de­nie. Musím si nájsť pria­teľ­ku. Pre ten­to dôvod by som si mal špe­ciál­ne vyhra­diť čas. Mys­lím si, že mož­no ďal­ších 5 až 10 hodín – koľ­ko času by chce­la žena za týž­deň? Mož­no 10 hodín? Je to nie­čo ako mini­mum? Ja neviem.“

elonMusk13

foto: google.com

Pre­čo Spa­ceX nemá žiad­ne paten­ty: „V Spa­ceX v pod­sta­te nemá­me žiad­ne paten­ty. Náš dlho­do­bý kon­ku­rent je v Číne – ak zve­rej­ní­me paten­ty, bude to absurd­né, pre­to­že Číňa­nia by ich pou­ži­li ako recep­ty.“

elonMusk14

foto: wired.com

BONUS: Tre­ba pozna­me­nať, že ten­to šia­le­ný nápad od Elo­na Mus­ka sa stá­va rea­li­tou. Zoznám­te sa s Hyper­lo­op: „Nie­čo ako vyrie­še­nie tele­por­tá­cie, kto­rá samoz­rej­me bude úžas­ná (urob­te to už nie­kto). Jedi­nou mož­nos­ťou pre super rých­le ces­to­va­nie je posta­viť tubu nad ale­bo pod úrov­ňou teré­nu, kto­rá bude obsa­ho­vať špe­ciál­ne zaria­de­nie.“

elonMusk15

foto: businessinsider.com

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)