15 šia­le­ných, ale geniál­nych citá­tov Elona Muska

Timotej Vančo / 8. júna 2016 / Business

Génius, inves­tor, vodca, vizi­onár. Všetky tieto slová cha­rak­te­ri­zujú jed­ného z najvp­lyv­nej­ších ľudí tohto sto­ro­čia. Chcel pou­ží­vať nový druh platby, vymys­lel Pay­Pal. Nesta­čilo mu vyz­dvi­hnu­tie elek­tro­mo­bi­lov na naj­vyš­šiu úro­veň, tak vymys­lel nový druh dopravy – Hyper­loop. A samoz­rejme netreba zabú­dať ani na lety do ves­míru.

Pri­ná­šame ti top 15 citá­tov od tohto vor­ko­ho­lika, ktorý si s rados­ťou a aj úspešne plní svoje sny.

Ak je exis­ten­cia ľud­stva len video­hra inej vyspe­lej­šej civi­li­zá­cie: Zažil som už mnoho dis­ku­sií o simu­lá­ciách, až je to šia­lené. V sku­toč­nosti, sa to vždy dostalo do bodu, kde v pod­state každá kon­ver­zá­cia bola buď umelá inteligencia/simulačná kon­ver­zá­cia. Ja s mojím bra­tom sme sa nako­niec zhodli, že takéto debaty nebu­deme viesť pokiaľ sme vo vírivke. Pre­tože to stráca svoje čaro.

elonMusk1

foto: businessinsider.com

Prečo by sme mali byť ner­vózni, ak by sa uká­zalo, že neži­jeme v simu­lá­cii: „Prav­de­po­dobne by sme mali dúfať, že je to pravda. Pre­tože ak civi­li­zá­cia pre­stane napre­do­vať, môže to byť kvôli kata­stro­fic­kej uda­losti, ktorá ju vyhladí. Mali by sme byť teda v nádeji, že sa jedná o simu­lá­ciu, pre­tože inak… My budeme vytvá­rať simu­lá­cie nero­zoz­na­teľné od rea­lity alebo naša civi­li­zá­cia pre­stane exis­to­vať.”

elonMusk2

foto: businessinsider.com

Ako zahriať Mars tak, aby bol vhodný aj pre člo­veka: „Rýchla cesta je zho­diť ter­mo­nuk­le­árne bomby na severný a južný pól.“

elonMusk3

foto: businessinsider.com

Vyzerá to tak, že vo vhod­nom momente sa vyvolá Fer­mi­niho Para­dox, a.k.a ‚Kde sú mimo­zemš­ťa­nia?‘ Naozaj zvláštne, že po nich nevi­díme žiadne stopy. Len pro­sím nezmie­ňujte pyra­mídy. Hro­mada kamen­ných blo­kov nie je dôka­zom vyspe­lej civi­li­zá­cie. Povráva sa, že sta­viam ves­mírnu loď, aby som sa dostal domov na pla­nétu Mars, čo je totálny výmy­sel. Sta­ro­vekí Egyp­ťa­nia boli úžasní, ale ak mimo­zemš­ťa­nia posta­vili pyra­mídy, nechali by tu počí­tač alebo niečo také.“

elonMusk4

foto: twitter.com

V časoch, keď skoro zomrel na malá­riu, zatiaľ čo bol na dovo­lenke: „Ponau­če­nie z dovo­lenky: Dovo­lenka ťa zabije.“

elonMusk5

foto: go.redirectingat.com

Na spô­sob, akým by mohol zomreť: „Moja rodina sa obáva, že by ma Rusi mohli zavraž­diť.“

elonMusk6

foto: go.redirectingat.com

Ako by Elon Musk rad­šej zomrel: „Rád by som zomrel na Marse. Ale nie pri náraze do pla­néty.“

elonMusk7

foto: space.com

Prečo v Tesle potre­bujú hor­skú dráhu: „Pre­mýš­ľam o uve­dení hor­skej dráhy – ako funkč­nej hor­skej dráhy do továrne vo Fre­monte. Dosta­neš sa dovnútra a zobe­rie ťa okolo továrne ale aj horu a dole. Kto iný má hor­skú dráhu?… Prav­de­po­dobne by to bolo veľmi drahé, ale páči sa mi tá myš­lienka.“

elonMusk8

foto: google.com

O budúc­nosti aút: „Vo vzdia­le­nej budúc­nosti, budú môcť ľudia zaká­zať šofé­ro­va­nie áut, keďže je to veľmi nebez­pečné. Nemô­žete predsa dovo­liť osobe šofé­ro­vať dvoj-tonový stroj smrti.“

foto: google.com

Čo pove­dal Fordu, keď Tesle ozná­mili, že nemôžu pou­žiť ako názov auta — Model E: „Prečo ste prišli ukrad­núť Tes­line E? Ste nie­kto z fašis­tic­kej armády, kto pocho­duje naprieč abe­ce­dou, ako nejaký člen pou­lič­ného gangu?”

elonMusk9

foto: reuters

Čo pove­dal o lie­ta­jú­cich autách: „Pre­mýš­ľal som o nich už dosť veľa… Roz­hodne už môžeme posta­viť lie­ta­júce auto – to ale nie je tá zlo­žitá vec… Zlo­žitá vec je, ako vytvo­riť lie­ta­júce auto, ktoré je mimo­riadne bez­pečné a tiché? Pre­tože ak sa stane chyba, uro­bíš ľudí veľmi nešťast­ných.“

ekinMusk10

foto: businessinsider.com

Roz­ho­do­va­nie o tom, ako by mohol ísť do ves­míru: „Takže, napo­sledy som išiel do Ruska 3 krát, ku koncu roka 2001 a 2002, aby som zis­til, či by som mohol kúpiť dve ICBM (rakety). Samoz­rejme bez ató­mo­vých hla­víc:“

elonMusk11

foto: reuters

O tom ako držal balóny v rukách a medzi nohami, na jed­nej z jeho naro­de­ni­no­vých osláv a nechal vrhača nožov aby pras­kal balóny: „Už som ho videl pred­tým, ale robilo mi sta­rosti, či zrovna nemá zlý deň. Napriek tomu som si pomys­lel, že ma dúfam neza­siahne na naj­cit­li­vej­šie miesto.“

elonMusk12

foto: businessinsider.com

O ženách: „Rád by som si vyhra­dil viac času na ran­de­nie. Musím si nájsť pria­teľku. Pre tento dôvod by som si mal špe­ciálne vyhra­diť čas. Mys­lím si, že možno ďal­ších 5 až 10 hodín – koľko času by chcela žena za týž­deň? Možno 10 hodín? Je to niečo ako mini­mum? Ja neviem.“

elonMusk13

foto: google.com

Prečo Spa­ceX nemá žiadne patenty: „V Spa­ceX v pod­state nemáme žiadne patenty. Náš dlho­dobý kon­ku­rent je v Číne – ak zve­rej­níme patenty, bude to absurdné, pre­tože Číňa­nia by ich pou­žili ako recepty.“

elonMusk14

foto: wired.com

BONUS: Treba pozna­me­nať, že tento šia­lený nápad od Elona Muska sa stáva rea­li­tou. Zoznámte sa s Hyper­loop: „Niečo ako vyrie­še­nie tele­por­tá­cie, ktorá samoz­rejme bude úžasná (urobte to už nie­kto). Jedi­nou mož­nos­ťou pre super rýchle ces­to­va­nie je posta­viť tubu nad alebo pod úrov­ňou terénu, ktorá bude obsa­ho­vať špe­ciálne zaria­de­nie.“

elonMusk15

foto: businessinsider.com

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)