15 skve­lých apli­ká­cií, ktoré by nemali chý­bať v mobile žiad­neho ces­to­va­teľa

Ľubica Mervová / 8. november 2016 / Tools a produktivita

Ak často ces­tu­ješ, zbys­tri pozor­nosť, pri­ná­šame ti nie­koľko apli­ká­cií, ktoré ti môžu ces­to­va­nie sprí­jem­niť a vyrie­šiť pár náhod­ných prob­lé­mov.

1. Con­ver­ter Plus

Ak ces­tu­ješ mimo kra­jín, kde sa platí eurom, zíde sa ti táto apli­ká­cia. Okrem peňaž­nej meny ti pre­po­číta aj stupne Cel­sia na Fah­ren­he­ity alebo kilá na poundy. Táto skvelá mate­ma­tická appka ti vypo­číta dokonca aj výšku trin­geltu, ktorý by si mal v reštau­rá­cii dať.

Fun­guje iba na iOS

converter-plus-best-free-apps

2. Expe­dia

Expe­dia bola dlho známa ako stránka na booko­va­nie a vyhľa­dá­va­nie dovo­le­niek a infor­má­cií o ces­to­vaní. Jej mobilná apli­ká­cia je však tro­chu iná. Môžeš cez ňu natra­fiť na exklu­zívne zľavy last-minute uby­to­vaní, môžeš si objed­nať pre­ná­jom auta a vyhľa­dá­vať akti­vity v des­ti­ná­cii, v kto­rej sa nachá­dzaš.

Fun­guje na iOS, Android a Win­dows Phone

Expedia-Windows-App

3. Gas­Buddy

Ak ces­tu­ješ autom po USA alebo Kanade, Gas­Buddy bude tvo­jim skve­lým pomoc­ní­kom. Pomôže ti nájsť najb­liž­šiu čer­pa­ciu sta­nicu podľa toho, kde sa nachá­dzaš a ešte ti aj odpo­ručí tú naj­lac­nej­šiu.

Fun­guje na Android, Black­Berry, iOS a Win­dows Phone

141229114129-gas-apps-gas-buddy-1024x576

4. Tri­pAd­vi­sor

Tri­pAd­vi­sor patrí medzi naj­lep­šie apli­ká­cie pre ces­to­va­te­ľov. Posky­tuje recen­zie hote­lov, reštau­rá­cií a miest v okolí. Obsa­huje aj fotky nahraté ostat­nými uží­va­teľmi, ktoré posky­tujú reál­nejší pohľad než skres­lené fotky ces­to­viek a rôz­nych promo strá­nok. Tri­pAd­vi­sor je asi naob­saž­nej­šia apli­ká­cia tohto typu, keďže má veľmi veľkú a aktívnu komu­nitu uží­va­te­ľov.

Môžeš ho stiah­nuť na Android, iOS, Nokia, Win­dows Phone

best-android-apps-valentines-day-tripadvisor-hotel-flights-130204

5. Hotel Tonight

Pokiaľ nepat­ríš medzi tých, čo potre­bujú mať zabo­oko­vaný hotel dva mesiace pred odcho­dom, Hotel Tonight je skvelá apli­ká­cia, kto­rou zože­nieš uby­to­va­nie aj na poslednú chvíľu. Väč­ši­nou, keďže hotely potre­bujú pre­dať nevy­bo­oko­vané izby, sú aj za skvelú cenu. Ak stále pani­ká­riš, či bude na dovo­lenke všetko tip-top, stiahni si túto apli­ká­ciu pre istotu, keby sa niečo poka­zilo.

Pod­po­ruje ju Android, iOS a Win­dows Phone

Screen-Shot-2013-07-15-at-12.16.49-AM

6. iExit

Ak ces­tu­ješ autom na dlhú vzdia­le­nosť, iExit ti napo­vie, aké služby sú poblíž diaľ­nič­ných výjaz­dov. Pokrýva pre­dov­šet­kým ame­rické diaľ­nice, zistí, kde sa nachá­dzaš a nájde najb­ližší diaľ­ničný výjazd a ponúkne ti zoznam reštau­rá­cií, hote­lov, čer­pa­cích sta­níc či odpo­čí­va­diel v okolí. Ak máš nejakú obľú­benú sieť reštau­rá­cií, môžeš si ju pri­dať do obľú­be­ných a iExit ti dá vedieť, ak sa nejaká bude nachá­dzať v tvo­jej blíz­kosti. Ušet­ríš si nervy, že si zišiel z diaľ­nice prí­liš skoro, alebo že si zabu­dol odbo­čiť.

Fun­guje na Android a iOS

iExit

7. Kayak

Web­stránka Kayak.com ponúka jedny z naj­lep­ších slu­žieb v oblasti lete­niek. Hlavne ak potre­bu­ješ vedieť hneď všetky detaily letu. Staré časy, kedy bol Kayak.com iba na vyhľa­dá­va­nie letov sú už preč. Teraz si môžeš pred­pla­tiť lety, hotely aj pre­ná­jom auta. Ako dopl­nok ponúka služby ako Orbitz a Pri­ce­line, aby si si mohol ove­riť, či objed­ná­vaš naozaj naj­vý­hod­nej­šie.

Fun­guje na Android, iOS, Kindle Fire a Win­dows Phone

kayakapp

8. Menu­Pa­ges

Keď ces­tu­ješ autom, občas sa stane, že obja­víš reštau­rá­ciu cez Google Maps. Nevi­díš však akú majú ponuku a koľko jedlá stoja. S Menu­Pa­ges sa dozvieš či dáš za kávu dolár alebo pol majetku. Ak aj reštau­rá­cia denne obmieňa svoje menu, ukáže ti pre pred­stavu aspoň to vče­raj­šie. Táto apli­ká­cia sa ti zíde, ak budeš ces­to­vať po Ame­rike, keďže Európu zatiaľ nepok­rýva.

Stiah­neš ju na Android a iOS

menupages-420x375

9. Open­Table

Open­Table fun­guje najmä vo veľ­kých mes­tách v USA, v Kanade ale aj v Lon­dýne. Pomôže ti nájsť reštau­rá­cie, ktoré vyho­vujú tvo­jim kri­té­riám, ukáže ti otvá­ra­cie hodiny, recen­zie a môžeš priamo uro­biť aj rezer­vá­ciu. Vie ti uľah­čiť roz­ho­do­va­nie hlavne ak ces­tu­ješ po cudzích mes­tách.
Fun­guje na Android, Ama­zon Fire, Black­Berry, iOS a Win­dows Phone

opentableapp

10. Orbitz Flights, Hotels, Car

Orbitz Flights, Hotels, Cars vyhľa­dá­vajú naj­vý­hod­nej­šie ponuky ces­to­va­nia. Môžeš si ich priamo zabo­oko­vať. Orbitz appky využíva mnoho ľudí na plá­no­va­nie dovo­lenky, rov­nako ako na last-minute booko­va­nie uby­to­va­nia počas cesty.

Stiah­neš na Android, iOS, Kindle Fire

best-android-apps-cheap-flights-orbitz-screenshot-120704

11. Pac­king Pro

Pac­king Pro je jediná z apli­ká­cií v tomto článku, ktorá je pla­tená. Stojí 2,99$ a je vytvo­rená na písa­nie si zoznamu. Pomôže ti pamä­tať si, čo si máš zaba­liť a takisto si značí, čo už zaba­lené máš. Skvelo poslúži aj ako dôkaz toho, čo si mal zaba­lené, pokiaľ by sa ti stra­tila bato­žina. Ponúka rôzne typy zozna­mov podľa toho kam a ako ces­tu­ješ alebo si môžeš tvo­riť vlastný zoznam potreb­ných vecí.

Stiah­neš ju len na iOS

PackingProApp1logo

12. Roadt­rip­pers

Napíš do apli­ká­cie odkiaľ vyrá­žaš, cie­ľovú des­ti­ná­ciu, dátum cesty a svoje záujmy a Roadt­rip­pers ti naplá­nuje skvelý výlet. Nájde atrak­cie, reštau­rá­cie, múzeá, zábavné parky, kempy a vše­ličo iné. Ak počas cesty náj­deš odbočku kam by si chcel zájsť, jed­no­du­cho si ho pri­dáš a Roadt­rip­pers ti pre­kreslí trasu cesty a nájde ďal­šie veci, čo by ťa mohli zau­jí­mať.

Fun­guje pre Android a iOS

15884922231_3812385b90_h

13. SkyS­can­ner

SkyS­can­ner ti pomôže nájsť lacné letenky. Môžeš si vybrať najb­liž­šie letisko a zadať aký­koľ­vek cieľ a nájde ti naj­lep­šie mož­nosti. Potom môžeš využiť inte­rak­tívny graf na vyhľa­da­nie naj­lac­nej­šieho ter­mínu. So SkyS­can­ner vieš výrazne ušet­riť a naplá­no­vať si ide­álny let.

Stiah­nuť ho môžeš na Android, Black­Berry, iOS a Win­dows Phone

best-android-apps-cheap-flights-skyscanner-screenshot-120704 (1)

14. Tri­po­ma­tic

Tri­po­ma­tic ti pomôže naplá­no­vať čo chceš na dovo­lenke robiť a čo chceš vidieť. Vieš si vytvo­riť denné plány od miest, ktoré je možné v okolí des­ti­ná­cie nav­ští­viť, po kaviarne či reštau­rá­cie. Tri­po­ma­tic evi­duje viac než tisícky atrak­cií v stov­kách des­ti­ná­cií. Apli­ká­cia je pre­po­jená s tripomatic.com, takže si vieš svoje plány pozrieť aj na veľ­kom moni­tore. Mnohé des­ti­ná­cie ponú­kajú aj off­line obsah ako mapy, fotky a sprie­vod­cov.

Fun­guje na Android a iOS

Tripomatic-App

15. Num­beo

Pokiaľ sa ešte len chys­táš na dovo­lenku a zis­ťu­ješ si info o jed­not­li­vých kra­ji­nách, skús Num­beo. Je to naj­väč­šia sve­tová data­báza, kde jed­not­liví uží­va­te­lia pri­dá­vajú infor­má­cie o mes­tách a kra­ji­nách po celom svete. Aktu­álne posky­tuje infor­má­cie o život­nej úrovni v jed­not­li­vých kra­ji­nách, vrá­tane nákla­dov na život. Náj­deš tu všetko od cien uby­to­va­nia, úrovne zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti, situ­ácie v doprave, kri­mi­nál­nej čin­nosti až po infor­má­cie o miere zne­čis­te­nia ovzdu­šia. Pri­márne fun­guje ako web­stránka numbeo.com.

Táto stránka však má aj apli­ká­ciu pre Android a iOS

Ktoré apli­ká­cie naj­rad­šej pri ces­to­vaní využí­vaš ty? Podeľ sa s nami v komen­tá­roch.

b6770572f63be49c3bfa8459d2b3bcc3

zdroj: pcmag.com, zdroj foto­gra­fií: pcmag, zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim/Huffington Post

Pridať komentár (0)