15 tri­kov, ktoré ti uľah­čia prácu s Gmai­lom

Dominika Kassová / 24. septembra 2015 / Tools a produktivita

Gmail nie je iba prog­ram na odo­sie­la­nie elek­tro­nic­kej pošty, ale i kul­túrna sila. Má totiž naj­širší emai­lový ser­vis na svete a vytvo­ril štan­dart toho, čo pou­ží­va­te­lia oča­ká­vajú od svo­jej mai­lo­vej schránky. Jeho pou­ží­va­nie ti sprí­jem­ňujú aj mnohé apli­ká­cie a plug-iny, ktoré okrem iného aj šet­ria čas. 

Sortd

Zmení tvoj Gmail na uži­točný zoznam, ktorý sa pris­pô­sobí štýlu tvo­jej práce. Názvy zozna­mov sa dajú ľahko pre­pi­so­vať a reor­ga­ni­zo­vať. Stačí ich iba uchy­tiť a pre­niesť.

Ugly­Email

Možno o tom nevieš, ale exis­tujú nástroje na sle­do­va­nie emai­lov. Odo­sie­la­teľ potom vie, či si si jeho email už otvo­ril a pre­čí­tal alebo nie. Dokonca mu nástroj Ugly Email ukáže tvoju polohu, kde si si email rozk­li­kol. Po tom, čo si ho nain­šta­lu­ješ, sa ti pri pri­chá­dza­jú­cej pošte začne obja­vo­vať sym­bol oka.

Full­Con­tact

Chceš vedieť všetko o ľuďoch, ktorí ťa kon­tak­tujú cez Gmail? Nain­šta­luj si Full­Con­tact. Vďaka nemu si môžeš adre­sáta pre­klep­núť cez jeho twe­ety, fotky na Ins­ta­grame či cez sta­tusy na Face­bo­oku. Ak ťa kon­tak­tuje rovno firma, môžeš sa o nej dozve­dieť aj uži­točné infor­má­cie ako jej sídlo, aká je veľká atď… Táto apka sa dá pre­po­jiť aj na Google Calen­dar. Musíš ale pou­ží­vať pre­hlia­dač Google Chrome.

MixMax

Vytvor si šab­lóny a hlá­se­nia jed­ným klik­nu­tím. Apli­ká­cia MixMax ti pomôže ľahko si plá­no­vať stret­nu­tia tak, že ľuďom dovolí skrz emai­lovú komu­ni­ká­ciu zvo­liť si v kalen­dári ter­mín, ktorý im vyho­vuje. Podobne ako Full­Con­tact je aj táto apka súčas­ťou pre­hlia­dača Google Chrome.

Snap­mail

Načo pou­ží­vať na komu­ni­ká­ciu dva rôzne prog­ramy? Gmail vyvi­nul komu­ni­ká­tor, cez ktorý môžeš s inými ľuďmi cha­to­vať rov­nako ako cez What­sUp. Môžeš v ňom aj zamiet­nuť otravné reklamné letáky, a zas email, na kto­rom ti záleží, vďaka Snap­mailu nepreš­vih­neš.

Unsub­sc­ri­ber

Ide o apli­ká­ciu pre iPhony s jedi­ným úče­lom: ľahko sa odhlá­siť od odo­be­ra­nia nepot­reb­nej a otrav­nej pošty ako sú news­lettre. 

MailTrack.io

Vďaka tejto apke budeš môcť presne vedieť, kedy bol tvoj mail odo­slaný (stačí jedno odškrt­nu­tie) a kedy bol otvo­rený (dve odškrt­nu­tia). A nie iba to. MailTrack.io ti povie, keď si tvoj email nie­kto pre­čítal, a to aj v prí­pade, že si ho poslal via­ce­rým adre­sá­tom naraz.

Giphy

Pohyb­livé virálne obrázky dokážu každý mail oži­viť. Giphy vyhľa­dáva vhodné ilus­trá­cie a pri­dáva ich do tvojho Gmailu. Ak si prog­ram nain­šta­lu­ješ, vedľa tvo­jich nafor­má­to­va­ných ikon sa objaví dúhová ikonka Giphy, ktorá ti umožní umiest­ňo­vať gifká do tvo­jich mai­lov.

Mail­Burn

Mail­Burn sa po inšta­lá­cii objaví v Gmaili vedľa tla­čidla “poslať”. Vďaka Mail­Burnu nie­lenže poštu pošleš, ale sa po pre­čí­taní aj sama zničí, aby nemohla byť zne­užitá ďalej. Tla­čidlo zašif­ruje tvoju správu a pri­jí­ma­te­ľovi pošle link na ňu. Keď si ho potom rozk­likne, Snap­mail mu hneď zašle infor­má­ciu, že sa správa za 60 sekúnd zničí. 

Gmail Off­line

Je presne to, čo aj jeho názov evo­kuje. Že nevieš o čom je reč? Gmail Off­line ti pomôže pra­co­vať s tvo­jou mai­lo­vou schrán­kou aj vtedy, keď nie si pri­po­jený k inter­netu. Je to uži­točné najmä, keď máš prob­lémy so sig­ná­lom alebo keď si chceš šet­riť dáta.

Drop­box

Pomáha ti šet­riť miesto integ­rá­ciou drop­boxu a tvo­jich mai­lov. Podobne ako pred­chá­dza­júce vychy­távky, aj Drop­box je súčas­ťou roz­ší­re­ných fun­kcií bro­wseru Google Chrome, ktorá vytvára bez­pečné online úlo­žisko dát na inter­nete. Apli­ká­cia má pre­hľadné a intu­itívne ovlá­da­nie. 

Boome­rang

Tento plug-in ti nepo­máha iba plá­no­vať e-maily, ale aj fol­low-upy. Pod­po­rujú ho pre­hlia­dače ako Chrome, Fire­fox a Safari. Zahŕňa množ­stvo “chu­ťo­viek”, z kto­rých naju­ži­toč­nej­šia je asi schop­nosť zaslať email “neskôr”. Nor­málne napí­šeš správu ako ino­kedy, no namiesto odo­sla­nia využi­ješ kalen­dár a naplá­nu­ješ si, kedy má byť správa odo­slaná. Vďaka Boome­rangu si môžeš poslať aj upo­zor­ne­nie, aby si na nič neza­bu­dol.

Find Big Mail

Ak máš pocit, že máš vo svo­jom Gmaili málo miesta, môže to byť preto, že máš vo svo­jej schránke správy s obrov­skými prí­lo­hami. Find Big Mail ich šikovne vyhľadá a ty ich môžeš zma­zať. Behom sekundy tak môžeš zmen­šiť objem svo­jej schránky o polo­vicu.

WiseS­tamp

Vďaka nemu si môžeš do kaž­dého emailu auto­ma­ticky pri­dať pod­pis podľa tvo­jich pred­stáv. Môžeš si vybrať font, veľ­kosť, farbu, či foto­gra­fiu. Nároč­nejší môžu k pod­pisu pri­dať i RSS feeds, Face­book, Twit­ter a Lin­ke­dIn.

Hiver

Vďaka tomuto triku môžeš zdie­ľať svoje poznámky s ostat­nými. Ak s nie­kým spo­lu­pra­cu­ješ na neja­kom pro­jekte alebo máš viac kole­gov v tíme, Hiver ti uľahčí spo­lu­prácu. Ak totiž k hocik­to­rej emai­lo­vej kon­ver­zá­cii pri­dáš ští­tok (label), objaví sa to aj v schránke tvo­jich kole­gov.

Zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)