15 uži­toč­ných nástro­jov od Googlu, o kto­rých väč­šina ľudí nevie

Linda Cebrová / 30. december 2016 / Tools a produktivita

Zjed­no­duš si život týmito vychy­táv­kami od spo­loč­nosti Google.

Vďaka Google Keep si rýchlo zazna­me­náš svoje nápady a môžeš ich zdie­ľať s pria­teľmi a rodi­nou. Nahraj hla­sovú poznámku a nechaj si ju auto­ma­ticky pre­pí­sať, nech už si kde­koľ­vek. Vyfoť si účet alebo doku­ment a jed­no­du­cho si ich zaraď do kate­gó­rií alebo ulož na neskôr.

Google Timer

Ak do vyhľa­dá­va­nia zadáš čas a za tým slovo “timer“, Google sa pre­mení na časo­vač a začne odpo­čí­ta­vať tebou zadaný čas.

timer

zdroj fotografie:businessinsider.com

Google Sky

Ces­to­vať ku hviez­dam nebolo nikdy jed­no­duch­šie. Google sa spo­jili s astro­nómmi na nie­kto­rých z naj­väč­ších obser­va­tó­rií na svete, aby ti posky­tol nový pohľad na oblohu. Tento nástroj posky­tuje vzru­šu­júci spô­sob, ako sa pre­chá­dzať a skú­mať ves­mír. Obja­víš pozí­cie pla­nét a súhvezdí a dokonca máš mož­nosť sle­do­vať naro­de­nia vzdia­le­ných gala­xií, ako sa to dá aj z Hubb­lovho koz­mic­kého ďale­ko­hľadu.

sky

zdroj fotografie:businessinsider.com

Books Ngram Vie­wer

Poteší nie len jazy­ko­vých ana­ly­ti­kov a odbor­ní­kov. K dis­po­zí­cií máš sto­ro­čie kníh, v kto­rých môžeš vyhľa­dať ako často sa vysky­to­vali v danom období aké­koľ­vek slová. Dá sa tak sle­do­vať, ako sa menilo vní­ma­nie sveta, kedy sa z kníh vytra­tili určité osoby alebo his­to­rické uda­losti ale aj výskyt úplne nových slov a ter­mí­nov. Dáta sia­hajú až do roku 1500.

book

Máš rád veľké čísla? Google ti pomôže zis­tiť, ako sa vyslo­vuje aj 12 miestna čís­lica. Stačí za ňu zadať “=english

cisla

zdroj fotografie:businessinsider.com

Vedel si, že v Google Trans­late je takz­vaný „manuál“ vďaka kto­rému môžeš nakres­liť ľubo­volný znak a rovno aj zis­tiť čo zna­mená?

znak

zdroj fotografie:businessinsider.com

Fonty na písa­nie sa vždy zídu. V Google Fonts ich naj­des 810 a využiť ich môžeš úplne zadarmo.

fond

zdroj fotografie:businessinsider.com

Google Input Tools

Neob­me­dzuj sa len na jeden jazyk sveta, ak môžeš vyskú­šať každý jeden. Tento nástroje na zadá­va­nie textu ti umožní písať v jazyku, ktorý si vybe­rieš.

jaz

zdroj fotografie:businessinsider.com

Google štu­dovňa

Začni sa pre­hra­bá­vať vo viac ako 160 mili­ó­noch doku­men­tov a odbor­nej lite­ra­túre. Náj­deš tu väč­šinu recen­zo­va­ných on-line aka­de­mic­kých časo­pi­sov a kníh, ako aj dizer­tá­cie alebo súdne sta­no­viská a patenty.

stud

zdroj fotografie:mybloggerlab.com

Ak máš rád ume­nie, v Google Art náj­deš diela a foto­gra­fie z naj­slávnejších sve­to­vých múzeí. Určite poteší aj mož­nosť pre­ze­rať si jed­not­livé diela vo vyso­kom roz­lí­šení.

art

zdroj:businessinsider.com

Insights je ťahák pre všet­kých mar­ke­té­rov a pod­ni­ka­te­ľov. Posky­tuje všetky dáta a infor­má­cie o aktu­ál­nom stave v odvetí.

mar

zdroj fotografie:businessinsider.com

Chceš vedieť čo dnes vyhľa­dá­vali ľudia v rôz­nych kútoch sveta? Google trends ti ukáže naj­viac vyhľa­dá­vané výrazy za vybraný deň.

trend

zdroj fotografie:businessinsider.com

V Spo­je­ných štá­toch už robí Google aj donášku. Do 24-hodín ti doručí knihy, potra­viny alebo elek­tro­niku. Služba mone­tálne pokrýva 90 % USA, dúfajme, že sa doč­káme aj na Slo­ven­sku.

don

zdroj fotografie:businessinsider.com

Google Sound Search Wid­get fun­guje ako Sha­zam. Pomôže ti nájsť názov pes­ničky, ktorú práve počú­vaš. Je priamo pre­po­jený aj s Google Play, takže si ju budeš môcť rovno aj zakú­piť.

shaz

zdroj fotografie:businessinsider.com

Google ponúka kata­lóg so zvukmi zvie­rat. Ľahko ich náj­deš, ak zadáš „ ani­mal sounds“ alebo jed­no­du­cho napí­šeš meno kon­krét­neho zvie­raťa. Že načo ti to bude? Zaba­víš tým dieťa aj na pár desia­tok minút.

ani

zdroj fotografie:businessinsider.com

zdroj:businessinsider.com zdroj titul­nej fotografie:vocativ.com

Pridať komentár (0)