15 vecí, ktoré by si mal dosiah­nuť do trid­siatky

Lukáš Timko / 30. januára 2016 / Tools a produktivita

Strá­viť deň na nuda pláži, zabá­vať sa celú noc v zahra­nič­nom meste, vyliezť na naj­vyšší kopec v kra­jine – takýchto cie­ľov a dob­ro­druž­stiev náj­deme na tak­mer všet­kých zozna­moch vecí, ktoré by si mal spra­viť pred­tým, ako oslá­viš trid­sať rokov.

Ale čo tvoj pro­fe­si­onálny to-do list?

Pri­ná­šame ti 15 vecí, ktoré by mal neo­hro­zený pro­fe­si­onál dosiah­nuť do svo­jej trid­siatky:

 1. Dostať výpo­veď

Dostať výpo­veď na začiatku tvo­jej kari­éry dokáže byť bru­tálne silná životná skú­se­nosť, no môže ťa aj zobu­diť a nakop­núť k dôle­ži­tej zmene. Výpo­veď občas aj napo­vie, že kari­éra, ktorú si si zvo­lil, nemusí byť tá správna cesta pre teba. Okrem toho, ťa to naučí vždy mys­lieť aj na zadné vrátka.

tyro_to_the_new_world

 1. Skon­čiť so zlou prá­cou

Život je prí­liš krátky na to, aby si robil prácu, ktorú nená­vi­díš a práve v tvo­jich dvad­sia­tych rokoch by si mal toto riziko pod­stú­piť. Podľa odbor­ní­kov, by si mal vyme­niť svoju nikam-nesme­ru­júcu prácu za menej pla­tený job, ktorý budeš mať rád alebo zalo­žiť si vlastný biz­nis.

Ešte pred­tým, ako zavrh­neš mož­nosť zalo­žiť si svoj vlastný biz­nis, pamä­taj: žijeme v digi­tál­nom veku a ak máš srdce, si aktívny a trpez­livý, tak môžeš vyžiť z práce na inter­nete.

 1. Napíš si svoje vízie

Mal by si vedieť, kam chceš ísť. Tvoja vízia nepot­re­buje sia­ho­dlhé texty a vysvet­ľo­va­nie. Jed­no­du­cho napíš to, čo chceš dosiah­nuť. Vo svo­jej vízii môžeš odpo­ve­dať na otázky ako: „Ako sa chcem cítiť v práci?“ „Ako pozi­tívne ovplyv­ňuje práca môj život a životy ostat­ných?“ a „Čo ma na mojej práci uspo­ko­juje?“

 1. Nauč sa vlast­niť svoj čas

Time mana­ge­ment je zruč­nosť, ktorú by si si mal osvo­jiť kým dosiah­neš trid­siatku. Keď si čerstvý absol­vent a začneš pra­co­vať, tak je nor­málne, že nič nestí­haš a robíš všetko a pre všet­kých. No keď vedieš tím, tak nie je v poriadku, keď si nevieš nájsť čas pre seba a svoje nápady.

Čas sú peniaze a žiadna spo­loč­nosť nebude spo­kojná, keď uvidí ako sa plytvá peniazmi. Naučiť sa do trid­siatky byť efek­tív­nym je dôle­žité pre tvoj pro­fe­si­onálny rast a zlep­še­nie efek­tív­nosti ťa zvi­di­teľní v očiach tvo­jich nad­ria­de­ných.

ITV STUDIOS PRESENTS MR SELFRIDGE SERIES 4 Pictured: SACHA DHAWAN as Jimmy Dillon. This image is the copyright of ITV and is for one use only in relation to MR SELFRIDGE.

 1. Buď pri­pra­vený na small-talk

Ak roz­umieš svo­jej vízii, tak by si mal byť schopný vysvet­liť ju aj ostat­ným.

Je fajn, ak ľudom povieš, že si copy­wri­ter, alebo že pra­cu­ješ ako finančný ana­ly­tik, no takto nikoho nezauj­meš a nikoho nein­špi­ru­ješ k tomu, aby sa ťa pýtal ďal­šie otázky. Ak sa ťa ľudia spý­tajú na tvoju prácu, odpo­ve­daj im „čo“, „kto“ a „ako“. Neboj sa pre­zra­diť, čo ťa ženie dopredu, typy ľudí, kto­rým pomá­haš a čo pre nich robíš.

 1. Staň sa exper­tom

Kým dosiah­neš krás­nych trid­sať rokov, dlhu­ješ sám sebe pozna­nie svo­jich schop­ností. Z pro­fe­si­onál­neho uhla pohľadu je veľmi dôle­žité, aby si bol exper­tom v kon­krét­nej oblasti. Nebuď len člo­ve­kom pre všetko ale staň sa v nie­čom jedi­nečný.

 1. Nauč sa vďačne pri­jať odmiet­nu­tie

Odmiet­nu­tie nie je prí­jemné, no je súčas­ťou tvojho života. Ak sa tak stane, nerob z toho veľkú vec. Nemí­ňaj svoju ener­giu alebo seba­úctu na osobu, ktorá si to neza­slúži. Len ťa to bude ešte viac mrzieť a budeš vyze­rať ako hlu­pák.

man-being-interviewed-in-conference-room-1

 1. Zriaď si knihu víťazs­tiev

Toto bude miesto, kde si budeš písať všetky kom­pli­menty, ktoré dosta­neš za svoju prácu a svoje víťazs­tvá a úspe­chy. Keď to budeš mať na jed­nom mieste, bude ľah­šie pre teba for­mu­lo­vať to, čo vieš robiť dobre a akú pri­danú hod­notu doká­žeš poskyt­núť.

Nabu­dúce, keď budeš musieť napí­sať svoje pra­covné hod­no­te­nie alebo budeš chcieť napí­sať moti­vačný list, vytiah­neš svoju knižku a o inšpi­rá­ciu nebude núdza.

 1. Pošli email nie­komu, koho obdi­vu­ješ

Či už osoba, ktorú obdi­vu­ješ, napí­sala tvoju obľú­benú knihu, zme­nila pod­ni­kovú kul­túru alebo spra­vila dobrý sku­tok, mal by si jej napí­sať a poďa­ko­vať sa za inšpi­rá­ciu. Často ľudia nena­píšu nič, pre­tože si mys­lia, že to aj tak nebude čítať. Nie­kedy sa aj také osob­nosti pote­šia drob­nosti akou je oby­čajné: „Ďaku­jem, za inšpi­rá­ciu“.

 1. Sprav nezis­kový pro­jekt

Tvoj pra­covný sen, môže zme­niť tvoju budúcu kari­éru. Navrhni, že chceš naplá­no­vať firemný večie­rok alebo opra­viť škôlku. Takto sa ľahko môžeš dostať k nie­čomu, čo ťa baví a dokonca si aj na malú chvíľu oddých­neš od práce. Ak si nie si istý, či ti to šéf schváli, tak si pri­prav vo svo­jom voľ­nom čase všetky infor­má­cie a potom choď za ním. Okrem toho si to môžeš hodiť aj do živo­to­pisu.

 1. Buď otvo­rený

Namiesto toho, aby si držal svoje nápady v hlave a potom ich poti­chu pove­dal šéfovi, povedz ich rad­šej pred všet­kými a na mítingu. Keď sa ti budú spo­lu­pra­cov­níci sťa­žo­vať na prob­lém, spý­taj sa ich: „Ako ti môžem pomôcť?“. Neboj sa pochvá­liť svo­jich kole­gov pred svo­jim šéfom.

Práve toto si budú ľudia na tebe pamä­tať.

networking
 1. Staň sa skve­lým komu­ni­ká­to­rom

Je smutné, že sa veľa ľudí nesnaží zlep­šiť svoje komu­ni­kačné schop­nosti a práve z toho dôvodu ich kari­éra trpí. Kým dosiah­neš trid­sať rokov, mal by si byť schopný pove­dať svoje myš­lienky efek­tívne, presne a jed­no­du­cho. Chabé vyjad­ro­va­cie schop­nosti sú neo­spra­vedl­ni­teľne.

Čokoľ­vek napí­šeš alebo povieš repre­zen­tuje tvoju osobu.

 1. Nauč sa vytvá­rať nové kon­takty

Možno to nemáš rád, alebo zbie­ra­nie kon­tak­tov je jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí pri budo­vaní tvo­jej pro­fe­si­onál­nej kari­éry. Výskum doká­zal, že exis­tuje priama kore­lá­cia medzi stra­te­gic­kým zbie­ra­ním kon­tak­tov a raste príjmu.

Aby si sa stal efek­tív­nym vo vytvá­raní nových kon­tak­tov, musíš vystú­piť zo svo­jej kom­fort­nej zóny.

 1. Kon­tro­luj svoju prí­tom­nosť na sociál­nej sieti

Nedo­voľ svojmu Face­bo­okov­skému pro­filu pove­dať veci tvojmu poten­ci­onál­nemu zamest­ná­va­te­ľovi alebo kli­en­tovi. Namiesto Face­bo­oku si rad­šej založ blog a uprav/aktualizuj si svoj Lin­ke­dIn pro­fil.

 1. Pri­prav sa na kon­flikty

Kon­flikty sú všade, preto by si sa ich mal naučiť zvlá­dať. Ak chceš byť efek­tívny, musíš sa naučiť pri­jať kon­flikt s poko­jom a za kaž­dých okol­ností zacho­vať chladnú hlavu. Nech­ceš predsa, aby si ťa ľudia pamä­tali preto, že si v práci nie­komu zlo­mil nos.

mark-zuckerberg-facebook-f8-753

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)