15 záľub najúspešnejších ľudí na svete, ktorými by si sa mal inšpirovať

Richard Vítkovský / 4. decembra 2018 / Lifehacking

  • Každý z nás by mal mať ne­jaký ko­ní­ček. Po­kiaľ ti chýba niečo, čo ťa na­pĺňa vo voľ­nom čase, je tu prob­lém
  • Nie­ktoré sve­tové mená majú na­ozaj zau­jí­mavé ko­níčky. Vieš, že War­ren Buf­fett hrá na mi­nia­túr­nej gi­tare?
zdroj: flickr
  • Každý z nás by mal mať ne­jaký ko­ní­ček. Po­kiaľ ti chýba niečo, čo ťa na­pĺňa vo voľ­nom čase, je tu prob­lém
  • Nie­ktoré sve­tové mená majú na­ozaj zau­jí­mavé ko­níčky. Vieš, že War­ren Buf­fett hrá na mi­nia­túr­nej gi­tare?

Každý je­den z nás sa rád ve­nuje ur­či­tým čin­nos­tiam, ktoré mu pri­ná­šajú ra­dosť alebo po­koj v duši. Vý­nim­kou nie sú ani sve­tové osob­nosti a pod­ni­ka­te­lia. Čo pri­náša ra­dosť Ri­char­dovi Bran­so­novi alebo Bil­lovi Ga­te­sovi? To sa do­zvieš práve te­raz.

Ri­chard Bran­son mi­luje šach

Za­kla­da­teľ spo­loč­nosti Vir­gin Group nedá do­pus­tiť na šach, do­konca ho po­va­žuje za naj­lep­šiu hru na svete. S nad­še­ním ho­vorí, že v prie­behu svojho ži­vota ab­sol­vo­val ti­síce par­ti­čiek.

Jack Dor­sey mi­luje hory

Za­kla­da­teľ Twit­teru mi­luje tu­ris­tiku. Do hôr chodí pra­vi­delne na­čer­pať ener­giu a vy­čis­tiť svoju za­nep­ráz­dnenú my­seľ.

Me­ryl Stre­e­pová rada háč­kuje

Sve­to­známa he­rečka mi­luje háč­ko­va­nie. Tejto čin­nosti sa do­konca ve­nuje aj po­čas pre­stá­vok v na­tá­čaní svo­jich ce­nami oven­če­ných fil­mov.

Kate Midd­le­to­nová sa vy­žíva v maľbe

Man­želka princa Wil­liama mi­luje ma­ľo­va­nie. Zás­tan­co­via tejto ak­ti­vity tvr­dia, že ma­ľo­va­nie je al­ter­na­tí­vou k me­di­tá­cii a má bla­ho­dárny vplyv na mo­zog.

Bill Ga­tes je kla­sik

Za­kla­da­teľ Mic­ro­softu sa pri­znal, že je váš­ni­vým hrá­čom kar­to­vej hry bridž. Ok­rem toho si rád za­hrá te­nis.

Ray Da­lio dbá o du­ševné zdra­vie

Ray Da­lio je jed­ným z naj­lep­ších in­ves­to­rov sveta. K jeho úspe­chu prav­de­po­dobne pris­pela aj trans­cen­den­tálna me­di­tá­cia, kto­rej sa ve­nuje už od roku 1969. Túto ak­ti­vitu od­po­rúča svo­jim za­mest­nan­com, ale aj ban­ká­rom a všet­kým, ktorí sa chys­tajú vy­užiť jeho služby.

Tom Hanks píše

He­rec Tom Hanks mi­luje his­tó­riu. Svoju ra­dosť na­šiel v pí­sa­cích stro­joch. Tie zbiera už od roku 1978 a do­konca ich aj po­u­žíva, pre­tože mi­luje zvuk, ktorý vy­dá­vajú.

Ser­gey Brin skáče do ne­známa

Spo­lu­za­kla­da­teľ Go­oglu mi­luje ad­re­na­lín a snaží sa po­sú­vať svoje hra­nice. Ve­nuje sa gym­nas­tike, po­tá­pa­niu alebo skáče z vý­šok.

Ma­rissa Ma­y­erová by mohla byť pe­kár­kou

Miesto toho sa však ve­nuje ve­de­niu spo­loč­nosti Yahoo. Vo voľ­nom čase rada vy­peká a ana­ly­zuje re­cepty.

Steve Woz­niak hrá mo­derné pólo

Spo­lu­za­kla­da­teľ sve­to­zná­mej spo­loč­nosti Apple sa ve­nuje „jaz­dec­kému“ pólu. Miesto koní však vy­užíva elek­trické pre­sú­vadlo Se­gway.

War­ren Buf­fet je váš­ni­vým hrá­čom na uku­lele

Naj­lepší In­ves­tor sveta mi­luje hra­nie na mi­nia­túr­nej gi­tare uku­lele. Množ­stvo týchto ná­stro­jov do­konca ve­no­val det­ským cen­trám.

An­ge­lina Jo­lie je bo­jov­níč­kou

Pred­sta­vi­teľka Tomb Rai­dera mi­luje ak­ciu, a preto sa ve­nuje zbie­ra­niu zbraní. V jej zbierke pre­vlá­dajú hlavne chladné zbrane ako nože a dýky.

Oprah Win­fre­y­ová číta knihy

„Žiadna iná vec alebo ak­ti­vita ne­do­káže na­hra­diť zá­ži­tok, ktorý pri­náša dobré čí­ta­nie,“ po­ve­dala.

Mi­chelle Oba­mová mi­luje be­ha­nie

Bý­valá prvá dáma Ame­riky je známa tým, že sa rada hýbe. Behá nie­len na be­žia­com páse, ale aj na čerstvom vzdu­chu.

Ni­cole Kid­ma­nová sa vŕta v zemi

Mi­luje to­tiž záh­rad­ní­če­nie. Jej ro­dina vlastní farmu, na kto­rej si Ni­cole zria­dila bio­záh­radku. Po­dob­nej ak­ti­vite sa ve­nujú aj jej ses­try a mama.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)