16 naj­vys­pe­lej­ších strel­ných zbra­ní súčas­nos­ti

Michal Ondro / 27. mája 2016 / Tech a inovácie

Armá­dy sve­ta sa neus­tá­le pred­há­ňa­jú v tom, kto vytvo­rí tú naj­do­ko­na­lej­šiu strel­nú zbraň na sve­te. Mno­hé z nich potom vyze­ra­jú, ako z neja­ké­ho futu­ris­tic­ké­ho voj­no­vé­ho fil­mu. Od zbra­ní, kto­ré doká­žu strie­ľať pod vodou, cez tie, kto­ré strie­ľa­jú za roh, až po zbra­ne, kto­ré si od pou­ží­va­te­ľa vypý­ta­jú odtla­čok prs­tu. V tom­to člán­ku sa pozriem na 16 naj­do­ko­na­lej­ších zbra­ní súčas­nos­ti a to čis­to z hľa­dis­ka tech­no­ló­gií.

16

1

Takz­va­né Cor­nerS­hot Guns sú zbra­ne, kto­ré doká­žu strie­ľať za roh bez toho, aby bol stre­lec vysta­ve­ný nebez­pe­čen­stvu. Pou­žiť sa môžu ako polo­au­to­ma­tic­ké zbra­ne ale­bo gra­ná­to­me­ty.

15

2

ADS je útoč­ná puš­ka, kto­rá doká­že strie­ľať pod vodou. Pou­ží­va­jú ju rus­ké špe­ciál­ne jed­not­ky, doká­že vystre­liť až 700 nábo­jov za minú­tu, a to do vzdia­le­nos­ti až 25 met­rov.

14

3

Mag­pul FMG-9 je samo­pal, kto­rý je mož­né zlo­žiť do útva­ru veľ­kos­ti note­bo­oko­vej baté­rie. Naroz­diel od väč­ši­ny zbra­ní, ten­to samo­pal sa skla­dá pre­važ­ne z poly­mé­rov a nie z kovu.

13

4

V tom­to prí­pa­de sa nejed­ná ani tak o zbraň, ale o nie­čo, čo k zbra­niam bude v budúc­nos­ti pat­riť. Iden­ti­lock je vecič­ka, vďa­ka kto­rej môže danú zbraň ovlá­dať len člo­vek s jedi­neč­ným odtlač­kom prs­ta.

12

5

Arma­tix iP1 je zbraň, kto­rá nemô­že byť pou­ži­tá pro­ti tebe. Bez špe­ciál­nych hodi­niek, kto­ré sa nebu­dú nachá­dzať vo vzdia­le­nos­ti väč­šej ako 25 cm, sa zbraň jed­no­du­cho nespus­tí. Na ovlá­da­nie hodi­niek je tak­tiež potreb­ný odtla­čok prs­tu.

11

6

Ame­ric­ká spo­loč­nosť Trac­king­Po­int sa zaobe­rá výro­bou zbra­ní s tech­no­ló­gia­mi, kto­ré samé zame­ra­jú cieľ a nasta­via pred paľ­bou samot­nú zbraň. Na obráz­ku je kon­krét­ne Bolt-Acti­on .338 TP rif­le, kto­rá sto­jí pri­bliž­ne 45-tisíc eur.

10

7

Chiap­pa Rhi­no je revol­ver, kto­rý odvá­dza spät­ný náraz po streľ­be pria­mo do ruky a nie sme­rom hore, čím sa samot­ná streľ­ba stá­va ove­ľa pres­nej­šou.

9

8

KRISS Vec­tor je samo­pal, kto­rý je špe­ciál­ne navr­hnu­tý tak, aby po streľ­be zmier­nil o 95 % pohyb hlav­ne sme­rom hore a o 60 % zosla­bil spät­ný náraz.

8

9

FN Five-seven je piš­toľ, kto­rá je taká sil­ná, že ame­ric­kí obča­nia si do nej môžu kupo­vať len špor­to­vé nábo­je. Tie sku­toč­né totiž doká­žu pre­nik­núť aj tým naj­sil­nej­ším brne­ním a neprie­strel­ný­mi ves­ta­mi.

7

10

PHASR je zbraň, kto­rí nie je smr­tia­ca, no slú­ži na zneš­kod­ne­nie cie­ľa tým, že ho dočas­ne osle­pí. Vyvi­nu­lo ju Minis­ter­stvo obra­ny USA.

6

11

Accu­ra­cy Inter­na­ti­onal je brit­ská spo­loč­nosť, kto­rá vytvá­ra extrém­ne pres­né zbra­ne pre rôz­ne armá­dy sve­ta a poli­caj­né zlož­ky. Ich pres­nosť spo­čí­va v tom, že hla­veň je odde­le­ná a izo­lo­va­ná od zbyt­ku zbra­ne.

5

12

ZiP je novým dru­hom zbra­ne, kto­rá je vyro­be­ná pre­važ­ne z plas­tov. Maji­teľ si túto zbraň môže rôz­ne upra­vo­vať a pri­dá­vať napr. väč­šie zásob­ní­ky s náboj­mi.

4

13

XM25 CDTE je gra­ná­to­met, kto­rý neus­tá­le sle­du­je naras­ta­jú­cu vzdia­le­nosť vystre­le­ných gra­ná­tov tak, aby moh­li vybuc­hnúť v tú správ­nu chví­ľu.

3

14

AA12 Atchis­son Assault Shot­gun je plne auto­ma­tic­ká bro­kov­ni­ca, kto­rá doká­že za minú­tu vystre­liť až 300 krát a spät­ný náraz je ove­ľa slab­ší ako u kon­ku­renč­ných bro­kov­níc.

2

15

Kanad­ské ozb­ro­je­né sily momen­tál­ne vyví­ja­jú zbraň, kto­rá bude slú­žiť nie­len ako kla­sic­ká polo­au­to­ma­tic­ká puš­ka, ale aj ako gra­ná­to­met a bro­kov­ni­ca.

1

16

Libe­ra­tor je plas­to­vá zbraň, kto­rá sa dá “vytla­čiť” pomo­cou 3D tla­čiar­ne. Plá­ny na jej vytla­če­nie boli zve­rej­ne­né na inter­ne­te a dajú sa dodnes nájsť na strán­ke pira­te­bay.

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)