16 naj­vys­pe­lej­ších strel­ných zbraní súčas­nosti

Michal Ondro / 27. mája 2016 / Tech a inovácie

Armády sveta sa neus­tále pred­há­ňajú v tom, kto vytvorí tú naj­do­ko­na­lej­šiu strelnú zbraň na svete. Mnohé z nich potom vyze­rajú, ako z neja­kého futu­ris­tic­kého voj­no­vého filmu. Od zbraní, ktoré dokážu strie­ľať pod vodou, cez tie, ktoré strie­ľajú za roh, až po zbrane, ktoré si od pou­ží­va­teľa vypý­tajú odtla­čok prstu. V tomto článku sa pozriem na 16 naj­do­ko­na­lej­ších zbraní súčas­nosti a to čisto z hľa­diska tech­no­ló­gií.

16

1

Takz­vané Cor­nerS­hot Guns sú zbrane, ktoré dokážu strie­ľať za roh bez toho, aby bol stre­lec vysta­vený nebez­pe­čen­stvu. Pou­žiť sa môžu ako polo­au­to­ma­tické zbrane alebo gra­ná­to­mety.

15

2

ADS je útočná puška, ktorá dokáže strie­ľať pod vodou. Pou­ží­vajú ju ruské špe­ciálne jed­notky, dokáže vystre­liť až 700 nábo­jov za minútu, a to do vzdia­le­nosti až 25 met­rov.

14

3

Mag­pul FMG-9 je samo­pal, ktorý je možné zlo­žiť do útvaru veľ­kosti note­bo­oko­vej baté­rie. Naroz­diel od väč­šiny zbraní, tento samo­pal sa skladá pre­važne z poly­mé­rov a nie z kovu.

13

4

V tomto prí­pade sa nejedná ani tak o zbraň, ale o niečo, čo k zbra­niam bude v budúc­nosti pat­riť. Iden­ti­lock je vecička, vďaka kto­rej môže danú zbraň ovlá­dať len člo­vek s jedi­neč­ným odtlač­kom prsta.

12

5

Arma­tix iP1 je zbraň, ktorá nemôže byť pou­žitá proti tebe. Bez špe­ciál­nych hodi­niek, ktoré sa nebudú nachá­dzať vo vzdia­le­nosti väč­šej ako 25 cm, sa zbraň jed­no­du­cho nespustí. Na ovlá­da­nie hodi­niek je tak­tiež potrebný odtla­čok prstu.

11

6

Ame­rická spo­loč­nosť Trac­king­Po­int sa zaoberá výro­bou zbraní s tech­no­ló­giami, ktoré samé zame­rajú cieľ a nasta­via pred paľ­bou samotnú zbraň. Na obrázku je kon­krétne Bolt-Action .338 TP rifle, ktorá stojí pri­bližne 45-tisíc eur.

10

7

Chiappa Rhino je revol­ver, ktorý odvá­dza spätný náraz po streľbe priamo do ruky a nie sme­rom hore, čím sa samotná streľba stáva oveľa pres­nej­šou.

9

8

KRISS Vec­tor je samo­pal, ktorý je špe­ciálne navr­hnutý tak, aby po streľbe zmier­nil o 95 % pohyb hlavne sme­rom hore a o 60 % zosla­bil spätný náraz.

8

9

FN Five-seven je piš­toľ, ktorá je taká silná, že ame­rickí obča­nia si do nej môžu kupo­vať len špor­tové náboje. Tie sku­točné totiž dokážu pre­nik­núť aj tým naj­sil­nej­ším brne­ním a neprie­strel­nými ves­tami.

7

10

PHASR je zbraň, ktorí nie je smr­tiaca, no slúži na zneš­kod­ne­nie cieľa tým, že ho dočasne oslepí. Vyvi­nulo ju Minis­ter­stvo obrany USA.

6

11

Accu­racy Inter­na­ti­onal je brit­ská spo­loč­nosť, ktorá vytvára extrémne presné zbrane pre rôzne armády sveta a poli­cajné zložky. Ich pres­nosť spo­číva v tom, že hla­veň je odde­lená a izo­lo­vaná od zbytku zbrane.

5

12

ZiP je novým dru­hom zbrane, ktorá je vyro­bená pre­važne z plas­tov. Maji­teľ si túto zbraň môže rôzne upra­vo­vať a pri­dá­vať napr. väč­šie zásob­níky s nábojmi.

4

13

XM25 CDTE je gra­ná­to­met, ktorý neus­tále sle­duje naras­ta­júcu vzdia­le­nosť vystre­le­ných gra­ná­tov tak, aby mohli vybuc­hnúť v tú správnu chvíľu.

3

14

AA12 Atchis­son Assault Shot­gun je plne auto­ma­tická bro­kov­nica, ktorá dokáže za minútu vystre­liť až 300 krát a spätný náraz je oveľa slabší ako u kon­ku­renč­ných bro­kov­níc.

2

15

Kanad­ské ozb­ro­jené sily momen­tálne vyví­jajú zbraň, ktorá bude slú­žiť nie­len ako kla­sická polo­au­to­ma­tická puška, ale aj ako gra­ná­to­met a bro­kov­nica.

1

16

Libe­ra­tor je plas­tová zbraň, ktorá sa dá “vytla­čiť” pomo­cou 3D tla­čiarne. Plány na jej vytla­če­nie boli zve­rej­nené na inter­nete a dajú sa dodnes nájsť na stránke pira­te­bay.

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)