16 odvet­ví, v kto­rých sa dnes opla­tí robiť biz­nis

Ľubica Mervová / 29. júla 2016 / Business

Pora­den­ská spo­loč­nosť Cap­ge­mi­ni vo svo­jej výroč­nej World Wealth Report vyhlá­si­la odvet­via, kto­ré pro­du­ku­jú naj­viac mili­oná­rov. Ak teda nevieš kam by si inves­to­val, skús zvá­žiť nasle­du­jú­ce odvet­via. Mož­no budeš ďal­ším mili­oná­rom prá­ve ty. 

16. Uby­to­va­cie a stra­vo­va­cie služ­by

Iba 4% opý­ta­ných pred­po­kla­da­li, že prá­ve tie­to služ­by by moh­li pat­riť do top 3 odvet­ví, kto­ré naj­lep­šie vyná­ša­jú. Samoz­rej­me, ak o gas­tre nevieš nič a zalo­žíš ďal­šiu rešti­ku, kde top jed­lom bude vyprá­ža­ný syr a čer­no­hor, asi sa mili­oná­rom nesta­neš.

16

15. Služ­by spo­je­né s uží­va­ním

Exper­ti do odvet­via, naj­mä ener­ge­tic­kých slu­žieb spo­je­ných s uží­va­ním, veľa náde­jí nev­kla­da­li. Avšak, opäť sa mýli­li.

3

14. Prí­rod­né zdro­je

Ropa a ply­ná­ren­ský prie­my­sel boli ten­to rok na ústu­pe. Napriek tomu však stá­le pat­ria medzi naj­vý­nos­nej­šie biz­ni­sy.

2

13. Dopra­va

Sek­tor pre­pra­vy tova­ru bol ten­to rok výnos­ný. Ťažil však aj z níz­kej ceny ropy, pri­čom je ťaž­ké pred­po­kla­dať, doke­dy to bude mož­né.

1

12. Malo­ob­chod a veľ­ko­ob­chod

Ten­to sek­tor je tak­mer úpl­ne závis­lý na kúp­nej sile spot­re­bi­te­ľov a ich dôve­re. Pre­to veľ­mi zále­ží na tom, akú oblasť si vybe­rieš a ako a kde ju budeš pre­zen­to­vať.

12

11. Zába­va a rekre­ácia

Nedáv­no vznik­nu­tý feno­mén – Poké­mon Go, je skve­lým prí­kla­dom ako zbo­hat­núť na zába­ve, pokiaľ sa sta­ne veľ­kým hitom.

11

10. Obno­vi­teľ­né zdro­je ener­gie

Fosíl­ne pali­vá tu budú ešte neja­kú dobu, ale svet sa začí­na pre­bú­dzať a zis­ťu­je, že potre­bu­je­me eko­lo­gic­kej­šie a hlav­ne obno­vi­teľ­né zdro­je ener­gie. Kaž­dý, kto sa dosta­ne do toh­to odvet­via, by teda raz mohol byť veľ­mi boha­tý.

10

9. Vzduš­ná a letec­ká dopra­va

Výro­ba lie­ta­diel či samot­né lie­ta­nie sú stá­le obrov­ským biz­ni­som. Opla­tí sa doň­ho inves­to­vať.

9-aero

8. Poľ­no­hos­po­dár­stvo a baníc­tvo

Znač­ná časť dopy­tu z tých­to odvet­ví je pohá­ňa­ná roz­ví­ja­jú­cou sa eko­no­mi­kou v Afri­ke a Ázii. Ak chceš zbo­hat­núť, je to dob­rý sek­tor na inves­tí­cie.

8

7. Vzde­lá­va­nie

V posled­ných rokoch sa na vzde­lá­va­nie kla­die veľ­ký dôraz, čo je prí­nos­né pre kaž­dé­ho, kto si zalo­ží vzde­lá­va­ciu inšti­tú­ciu. Záu­jem aj poplat­ky v tom­to odvet­ví sú veľ­mi vyso­ké.

7

6. Komu­ni­ká­cie

Už nie­koľ­ko rokov je Car­los Slim, mexic­ký CEO Tel­me­xu, naj­bo­hat­ším člo­ve­kom na sve­te. V tom­to odvet­ví je stá­le veľ­ký poten­ciál.

6

5. Nehnu­teľ­nos­ti a sta­veb­níc­tvo

Vzhľa­dom k tomu, že nekon­tro­lo­va­teľ­ný nárast popu­lá­cie stá­le pokra­ču­je, ľudia potre­bu­jú stá­le nové mies­ta na býva­nie a ten­to sek­tor pre­kvi­tá.

5

4. Výro­ba

Výhod­nosť toh­to odvet­via môže súvi­sieť so spo­ma­le­ním hos­po­dár­ske­ho ras­tu Číny v roku 2016. Čo zna­me­ná, že dopyt zostá­va rov­na­ký, avšak pro­duk­ciu je nut­né dopl­niť.

4

3. Zdra­vot­níc­tvo

Far­ma­ce­utic­ký prie­my­sel bude pre­kvi­tať dovte­dy, kým ľudia nebu­dú chcieť umie­rať.

3 (2)

2. Tech­no­ló­gie

V tom­to roku sa neda­ri­lo iba Goog­le či Face­bo­oku, ale aj finanč­ným tech­no­ló­giám. A aj tech­no­lo­gic­kým odvet­viam, kto­ré kon­ku­ren­cia ozna­ču­je ako niči­vé — Uber a Airb­nb.

2 (2)

1. Finanč­né služ­by

Ban­ká­ri sú vše­obec­ne veľ­mi boha­tí a nebu­de to inak ani v budúc­nos­ti, kým nezač­ne­me spá­vať s výpla­tou pod van­kú­šom.

1 (2)

Zdroj: businessinsider.com, Zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)