16 odvetví, v kto­rých sa dnes oplatí robiť biz­nis

Ľubica Mervová / 29. júla 2016 / Business

Pora­den­ská spo­loč­nosť Cap­ge­mini vo svo­jej výroč­nej World Wealth Report vyhlá­sila odvet­via, ktoré pro­du­kujú naj­viac mili­oná­rov. Ak teda nevieš kam by si inves­to­val, skús zvá­žiť nasle­du­júce odvet­via. Možno budeš ďal­ším mili­oná­rom práve ty. 

16. Uby­to­va­cie a stra­vo­va­cie služby

Iba 4% opý­ta­ných pred­po­kla­dali, že práve tieto služby by mohli pat­riť do top 3 odvetví, ktoré naj­lep­šie vyná­šajú. Samoz­rejme, ak o gas­tre nevieš nič a zalo­žíš ďal­šiu reštiku, kde top jed­lom bude vyprá­žaný syr a čer­no­hor, asi sa mili­oná­rom nesta­neš.

16

15. Služby spo­jené s uží­va­ním

Experti do odvet­via, najmä ener­ge­tic­kých slu­žieb spo­je­ných s uží­va­ním, veľa nádejí nev­kla­dali. Avšak, opäť sa mýlili.

3

14. Prí­rodné zdroje

Ropa a ply­ná­ren­ský prie­my­sel boli tento rok na ústupe. Napriek tomu však stále pat­ria medzi naj­vý­nos­nej­šie biz­nisy.

2

13. Doprava

Sek­tor pre­pravy tovaru bol tento rok výnosný. Ťažil však aj z níz­kej ceny ropy, pri­čom je ťažké pred­po­kla­dať, dokedy to bude možné.

1

12. Malo­ob­chod a veľ­ko­ob­chod

Tento sek­tor je tak­mer úplne závislý na kúp­nej sile spot­re­bi­te­ľov a ich dôvere. Preto veľmi záleží na tom, akú oblasť si vybe­rieš a ako a kde ju budeš pre­zen­to­vať.

12

11. Zábava a rekre­ácia

Nedávno vznik­nutý feno­mén – Poké­mon Go, je skve­lým prí­kla­dom ako zbo­hat­núť na zábave, pokiaľ sa stane veľ­kým hitom.

11

10. Obno­vi­teľné zdroje ener­gie

Fosílne palivá tu budú ešte nejakú dobu, ale svet sa začína pre­bú­dzať a zis­ťuje, že potre­bu­jeme eko­lo­gic­kej­šie a hlavne obno­vi­teľné zdroje ener­gie. Každý, kto sa dostane do tohto odvet­via, by teda raz mohol byť veľmi bohatý.

10

9. Vzdušná a letecká doprava

Výroba lie­ta­diel či samotné lie­ta­nie sú stále obrov­ským biz­ni­som. Oplatí sa doňho inves­to­vať.

9-aero

8. Poľ­no­hos­po­dár­stvo a baníc­tvo

Značná časť dopytu z týchto odvetví je pohá­ňaná roz­ví­ja­jú­cou sa eko­no­mi­kou v Afrike a Ázii. Ak chceš zbo­hat­núť, je to dobrý sek­tor na inves­tí­cie.

8

7. Vzde­lá­va­nie

V posled­ných rokoch sa na vzde­lá­va­nie kla­die veľký dôraz, čo je prí­nosné pre kaž­dého, kto si založí vzde­lá­va­ciu inšti­tú­ciu. Záu­jem aj poplatky v tomto odvetví sú veľmi vysoké.

7

6. Komu­ni­ká­cie

Už nie­koľko rokov je Car­los Slim, mexický CEO Tel­mexu, naj­bo­hat­ším člo­ve­kom na svete. V tomto odvetví je stále veľký poten­ciál.

6

5. Nehnu­teľ­nosti a sta­veb­níc­tvo

Vzhľa­dom k tomu, že nekon­tro­lo­va­teľný nárast popu­lá­cie stále pokra­čuje, ľudia potre­bujú stále nové miesta na býva­nie a tento sek­tor pre­kvitá.

5

4. Výroba

Výhod­nosť tohto odvet­via môže súvi­sieť so spo­ma­le­ním hos­po­dár­skeho rastu Číny v roku 2016. Čo zna­mená, že dopyt zostáva rov­naký, avšak pro­duk­ciu je nutné dopl­niť.

4

3. Zdra­vot­níc­tvo

Far­ma­ce­utický prie­my­sel bude pre­kvi­tať dovtedy, kým ľudia nebudú chcieť umie­rať.

3 (2)

2. Tech­no­ló­gie

V tomto roku sa neda­rilo iba Google či Face­bo­oku, ale aj finanč­ným tech­no­ló­giám. A aj tech­no­lo­gic­kým odvet­viam, ktoré kon­ku­ren­cia ozna­čuje ako ničivé — Uber a Airbnb.

2 (2)

1. Finančné služby

Ban­kári sú vše­obecne veľmi bohatí a nebude to inak ani v budúc­nosti, kým nezač­neme spá­vať s výpla­tou pod van­kú­šom.

1 (2)

Zdroj: businessinsider.com, Zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)