16 roč­ného Davida nech­celi zamest­nať v her­nom štú­diu, tak si zalo­žil vlastné

Linda Cebrová / 4. júna 2016 / Business

Mla­dého stre­doš­ko­láka nech­celi pri­jať v žiad­nej her­nej spo­loč­nosti. Zalo­žil si preto vlastnú, zamest­nal ľudí a vyvi­nul hru. To je však len začia­tok. Davi­dovi sa nepoz­dáva ani škol­ský sys­tém, chce ho zme­niť pomo­cou video­hier.

David Eis­man je 16 ročný stre­doš­ko­lák, zakla­da­teľ a CEO her­ného štú­dia Pixel­man Pro­duc­ti­ons. Nie je však len bežné dieťa nad­šené prog­ra­mo­va­ním. Vlastne ovláda len základy. Vyjad­ril sa, že vie pár vecí z C#, ale skôr sa pova­žuje za pod­ni­ka­teľa, ako za kódera.To ho však neza­sta­vilo na ceste za jeho det­ským snom. David totiž už od malička túžil pra­co­vať vo video­her­nom prie­mysle.

Vždy som chcel ísť aspoň na stáž do neja­kej video­her­nej spo­loč­nosti, ale nikto ma nech­cel pri­jať. Vždy mi len pove­dali, že potre­bu­jem skú­se­nosti a mal by som už mať vyvi­nutú nejakú hru. Preto som sa roz­ho­dol tento krok úplne pre­sko­čiť. Pre­stal som sa zau­jí­mať o prácu v spo­loč­nosti a namiesto toho som sa roz­ho­dol zalo­žiť vlastnú.” – pove­dal David

dav

Davi­dov otec bol dobre zará­ba­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom a mana­žé­rom. Takže David mal odjak­živa svoj pod­ni­ka­teľ­ský vzor. Počú­val rady otca a vší­mal si, ako pra­co­vať s tímom ľudí a mene­žo­vať ich. Avšak skú­se­nosti a rady boli jed­nými bene­fitmi, ktoré od otca zís­kal. Do synovho start-upu Davi­dov otec nikdy nein­ves­to­val. To však Davida neza­sta­vilo.

Na Inter­nete pre­šiel každú jednu stránku a fórum, ktoré sa veno­valo video­h­rám. Začal tam uve­rej­ňo­vať reklamy, ktoré hlá­sali štart novej her­nej spo­loč­nosti. V rekla­mách robil priamo aj nábor zamest­nan­cov a sľu­bo­val, že budú dostá­vať podiely zo zisku firmy. Veľa ľudí mu hovo­rili, že je blá­zon. Ale iných to zau­jalo. Dostal 30 žia­dostí o spo­lu­prácu a za krátky čas už zamest­ná­val 12 ľudí.

Zamest­nal som dvoch prog­ra­má­to­rov, umel­cov, tex­tá­rov a mar­ke­tin­gový tím z Poľ­ska plus dvoch skla­da­te­ľov hudby. Najm­ladší člen tímu má 18 rokov a naj­starší 30 a je z Pakis­tanu. Boli by ste prek­va­pení, koľko ľudí by pokojne pra­co­valo v her­nom štú­diu aj zadarmo.” 

mirka

Hra z dielne Pixel­man Pro­duc­tion s náz­vom MIRKA nie je úplne bežná. V prvej osobe pre­skú­ma­vaš oko­lie, hľa­dáš stopy a s občas­ným pou­ži­tím nad­ľud­ských schop­ností, rie­šiš zlo­činy a rôzne hádanky.

V hre však nena­ra­zíš na masak­ro­va­nie vecí bazu­kou alebo bez­hlavé zachra­ňo­vaní sveta. Hlav­nou pro­ta­go­nis­t­kou je žena a dej sa zame­riava pre­dov­šet­kým na pria­teľ­stvo a vzťahy. Hlavú postavu stvár­ňuje Liza, ktorá pátra po jej pria­te­ľovi hlboko v divo­čine. Narazí však na domo­rodý kmeň s kto­rým strávi nejaký čas. Kmeň sa náhle ocitne v nebez­pe­čen­stve a Liza musí prísť na spô­sob ako ho zachrá­niť.

lisa

Podľa tvor­cov hra nie je typic­kou zábav­kou. Ich cie­ľom bolo, aby hráč pri pre­chá­dzaní jed­not­li­vých leve­lov pocí­til emó­cie, ktoré pri bež­ných hrách neza­žije. Má vyvo­lať pocity ako je strach, smú­tok, samota ale pre­dov­šet­kým pou­ka­zuje na silu pria­teľ­stva. Pove­dzme si na rovinu, že toto v GTA len tak ľahko neza­ži­ješ.

David zdô­raz­ňuje aj fakt, že hlavná postava bola vytvo­rená s rešpek­tom. Nepáči sa mu totiž, že žen­ské cha­rak­tery sú vo väč­šine hier len sexu­ál­nymi objektmi. Chcel zme­niť tento ste­re­otypu, čoraz viac zau­ží­vaný pri tvorbe nových video hier.

13082727_461980400673174_7376267869031282902_n

Hra by mala výjsť pre PC/ Mac, ale aj na Pla­y­Sta­tion. David oslo­vil aj Ocu­lus Rift, tí sa mu však nas­päť neoz­vali. V blíz­kej dobe plá­nujú zozbie­rať peniaze na spus­te­nie hry pomo­cou Kicks­tar­teru. Ak ľudí hra osloví, čoskoro si ju budeme môcť zahrať.

Avšak Davi­do­vou túž­bou nie je len samotné spus­te­nie hry. Tá ma byť len odra­zo­vým mos­tí­kom k dosia­hnu­tiu jeho hlav­ného cieľa. Tým je osveta v škol­skom sys­téme.

Chce začle­niť video­hry do vzde­lá­va­cieho sys­tému na ško­lách s pou­ži­tím psy­cho­lo­gic­kého prin­cípu, takz­va­ného tan­gen­ciál­neho uče­nia. Tento prin­cíp je zalo­žený na učení sa vecí zábav­nou for­mou, spô­so­bom ktorý si štu­denti užijú.

Nie som spo­kojný s tým, ako fun­guje súčasný vzde­lá­vací sys­tém. Mys­lím si, že video­hry by mohli len pomôcť.” — dodal David

zdroj: businessinsider.com zdroj fotografií:businessinsider.com

Pridať komentár (0)