16 roč­né­ho Davi­da nech­ce­li zamest­nať v her­nom štú­diu, tak si zalo­žil vlast­né

Linda Cebrová / 4. júna 2016 / Business

Mla­dé­ho stre­doš­ko­lá­ka nech­ce­li pri­jať v žiad­nej her­nej spo­loč­nos­ti. Zalo­žil si pre­to vlast­nú, zamest­nal ľudí a vyvi­nul hru. To je však len začia­tok. Davi­do­vi sa nepoz­dá­va ani škol­ský sys­tém, chce ho zme­niť pomo­cou video­hier.

David Eis­man je 16 roč­ný stre­doš­ko­lák, zakla­da­teľ a CEO her­né­ho štú­dia Pixel­man Pro­duc­ti­ons. Nie je však len bež­né die­ťa nad­še­né prog­ra­mo­va­ním. Vlast­ne ovlá­da len zákla­dy. Vyjad­ril sa, že vie pár vecí z C#, ale skôr sa pova­žu­je za pod­ni­ka­te­ľa, ako za kódera.To ho však neza­sta­vi­lo na ces­te za jeho det­ským snom. David totiž už od malič­ka túžil pra­co­vať vo video­her­nom prie­mys­le.

Vždy som chcel ísť aspoň na stáž do neja­kej video­her­nej spo­loč­nos­ti, ale nikto ma nech­cel pri­jať. Vždy mi len pove­da­li, že potre­bu­jem skú­se­nos­ti a mal by som už mať vyvi­nu­tú neja­kú hru. Pre­to som sa roz­ho­dol ten­to krok úpl­ne pre­sko­čiť. Pre­stal som sa zau­jí­mať o prá­cu v spo­loč­nos­ti a namies­to toho som sa roz­ho­dol zalo­žiť vlast­nú.” – pove­dal David

dav

Davi­dov otec bol dob­re zará­ba­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom a mana­žé­rom. Tak­že David mal odjak­ži­va svoj pod­ni­ka­teľ­ský vzor. Počú­val rady otca a vší­mal si, ako pra­co­vať s tímom ľudí a mene­žo­vať ich. Avšak skú­se­nos­ti a rady boli jed­ný­mi bene­fit­mi, kto­ré od otca zís­kal. Do synov­ho start-upu Davi­dov otec nikdy nein­ves­to­val. To však Davi­da neza­sta­vi­lo.

Na Inter­ne­te pre­šiel kaž­dú jed­nu strán­ku a fórum, kto­ré sa veno­va­lo video­h­rám. Začal tam uve­rej­ňo­vať rekla­my, kto­ré hlá­sa­li štart novej her­nej spo­loč­nos­ti. V rekla­mách robil pria­mo aj nábor zamest­nan­cov a sľu­bo­val, že budú dostá­vať podie­ly zo zis­ku fir­my. Veľa ľudí mu hovo­ri­li, že je blá­zon. Ale iných to zau­ja­lo. Dostal 30 žia­dos­tí o spo­lu­prá­cu a za krát­ky čas už zamest­ná­val 12 ľudí.

Zamest­nal som dvoch prog­ra­má­to­rov, umel­cov, tex­tá­rov a mar­ke­tin­go­vý tím z Poľ­ska plus dvoch skla­da­te­ľov hud­by. Najm­lad­ší člen tímu má 18 rokov a naj­star­ší 30 a je z Pakis­ta­nu. Boli by ste prek­va­pe­ní, koľ­ko ľudí by pokoj­ne pra­co­va­lo v her­nom štú­diu aj zadar­mo.” 

mirka

Hra z diel­ne Pixel­man Pro­duc­ti­on s náz­vom MIR­KA nie je úpl­ne bež­ná. V prvej oso­be pre­skú­ma­vaš oko­lie, hľa­dáš sto­py a s občas­ným pou­ži­tím nad­ľud­ských schop­nos­tí, rie­šiš zlo­či­ny a rôz­ne hádan­ky.

V hre však nena­ra­zíš na masak­ro­va­nie vecí bazu­kou ale­bo bez­hla­vé zachra­ňo­va­ní sve­ta. Hlav­nou pro­ta­go­nis­t­kou je žena a dej sa zame­ria­va pre­dov­šet­kým na pria­teľ­stvo a vzťa­hy. Hla­vú posta­vu stvár­ňu­je Liza, kto­rá pát­ra po jej pria­te­ľo­vi hlbo­ko v divo­či­ne. Nara­zí však na domo­ro­dý kmeň s kto­rým strá­vi neja­ký čas. Kmeň sa náh­le ocit­ne v nebez­pe­čen­stve a Liza musí prí­sť na spô­sob ako ho zachrá­niť.

lisa

Pod­ľa tvor­cov hra nie je typic­kou zábav­kou. Ich cie­ľom bolo, aby hráč pri pre­chá­dza­ní jed­not­li­vých leve­lov pocí­til emó­cie, kto­ré pri bež­ných hrách neza­ži­je. Má vyvo­lať poci­ty ako je strach, smú­tok, samo­ta ale pre­dov­šet­kým pou­ka­zu­je na silu pria­teľ­stva. Pove­dz­me si na rovi­nu, že toto v GTA len tak ľah­ko neza­ži­ješ.

David zdô­raz­ňu­je aj fakt, že hlav­ná posta­va bola vytvo­re­ná s rešpek­tom. Nepá­či sa mu totiž, že žen­ské cha­rak­te­ry sú vo väč­ši­ne hier len sexu­ál­ny­mi objekt­mi. Chcel zme­niť ten­to ste­re­oty­pu, čoraz viac zau­ží­va­ný pri tvor­be nových video hier.

13082727_461980400673174_7376267869031282902_n

Hra by mala výjsť pre PC/ Mac, ale aj na Pla­y­Sta­ti­on. David oslo­vil aj Ocu­lus Rift, tí sa mu však nas­päť neoz­va­li. V blíz­kej dobe plá­nu­jú zozbie­rať penia­ze na spus­te­nie hry pomo­cou Kicks­tar­te­ru. Ak ľudí hra oslo­ví, čosko­ro si ju bude­me môcť zahrať.

Avšak Davi­do­vou túž­bou nie je len samot­né spus­te­nie hry. Tá ma byť len odra­zo­vým mos­tí­kom k dosia­hnu­tiu jeho hlav­né­ho cie­ľa. Tým je osve­ta v škol­skom sys­té­me.

Chce začle­niť video­h­ry do vzde­lá­va­cie­ho sys­té­mu na ško­lách s pou­ži­tím psy­cho­lo­gic­ké­ho prin­cí­pu, takz­va­né­ho tan­gen­ciál­ne­ho uče­nia. Ten­to prin­cíp je zalo­že­ný na uče­ní sa vecí zábav­nou for­mou, spô­so­bom kto­rý si štu­den­ti uži­jú.

Nie som spo­koj­ný s tým, ako fun­gu­je súčas­ný vzde­lá­va­cí sys­tém. Mys­lím si, že video­h­ry by moh­li len pomôcť.” — dodal David

zdroj: businessinsider.com zdroj fotografií:businessinsider.com

Pridať komentár (0)