17 abso­lútne úžas­ných vecí, ktoré dokáže Alexa — smart asis­tentka Ama­zonu

Lýdia Repová / 28. apríla 2016 / Tech a inovácie

Hoci nám vir­tu­ál­neho asis­tenta spo­loč­nosti Apple či Google pred­sta­vili už dáv­nej­šie, my sa dnes budeme veno­vať ďal­šej novinke, ktorú nám pri­náša Ama­zon.

Aj ty si závi­del Micha­e­lovi Knigh­tovi jeho Kitta? Vždy vedel rea­go­vať na otázky či rýchlo vyhľa­dať potrebné infor­má­cie. To, o čom sme kedysi ako malé deti sní­vali, sa dnes stáva rea­li­tou vďaka “vir­tu­ál­nym asis­ten­tom”. My ti dnes pred­sta­víme Alexu.

ap_229521577331

Ama­zon Echo, či Alexa, keďže rea­guje na oboje, je zaria­de­nie, ktoré je vyba­vené sied­mimi mik­ro­fónmi360° repro­duk­to­rom, vďaka kto­rému ho budeš počuť z kaž­dého kúta domu či bytu. Bohu­žiaľ, zatiaľ rea­guje len na anglický jazyk, no dúfame, že sa to rýchlo zmení. Poďme sa pozrieť na pár spô­so­bov, ako Alexu využiť.

feature-omnisound

Alexa, koľko je hodín?”

Táto fun­kcia sa hodí hlavne pre baby, ktoré nemajú čas poze­rať sa na hodinky, keď sú práve v záplave naná­ša­nia make­upu, alebo pre cha­la­nov, ktorí sú až moc zamest­naní hra­ním play-ka.

alexa-what-time-is-it

Alexa daj tam Kanye-iho”

Poznáš to, prí­deš domov po ťaž­kom dni, chceš si pus­tiť nejakú dobrú hudbu na rozp­tý­le­nie, no nechce sa ti hľa­dať slú­chadlá, pop­rí­pade vyťa­ho­vať tele­fón. Stačí, ak Alexe povieš názov a za pár sekúnd ti už hrá naprí­klad aj taký Kanye.

alexa-play-some-kanye

Alexa, ako je dnes vonku?”

Ach to poča­sie. Keď si nepoz­rieš pred­po­veď a dáš si tenkú bundu, lebo sa ti zdá, že bude pekne a poobede na zastávke mrz­neš, keď čakáš na auto­bus, ktorý už desať minút mešká… S Ale­xou sa ti to nestane.

alexa-hows-the-weather-outside-today

Alexa, čo je nové?”

Po prvom zapnutí Alexi máš na výber, ktorý spra­vo­daj­ský por­tál bude zaria­de­nie využí­vať pre zís­ka­nie infor­má­cií. Vďaka sys­tému text-to-spe­ach (z textu na reč) ti okrem toho pre­číta infor­má­cie naprí­klad aj z takej Wiki­pé­die.

alexa-whats-in-the-news

Alexa, mám dnes niečo na pláne?”

Vďaka mož­nosti pre­po­je­nia Alexi s Google kalen­dá­rom ti už nikdy neujde dôle­žité stret­nu­tie.

alexa-whats-on-my-calendar

Alexa, vyhľa­daj nejakú dobrú talian­sku reštau­rá­ciu v okolí.”

Nie je prob­lém. O pár sekúnd sa dozvieš názvy tých naj­lep­ších reštau­rá­cií v okolí. Bliž­šie infor­má­cie potom náj­deš na Alexa app.

alexa-find-me-a-good-italian-restaurant-nearby

A v nepo­sled­nom rade: “Alexa nastav mi budík na 7.”

Čo dodať? Už si stačí len vybrať z ponuky to správne zvo­ne­nie a inten­zitu.

alexa-set-a-daily-alarm-for-700-am

A aby si nám veril, že Alexa je sku­točne šikov­ným pomoc­ní­kom, tak ti pri­ná­šame aj nejaké videá.

Alexa sa obja­vila naprí­klad aj v rekla­mách pre Super Bowl:

Plus desať zau­jí­ma­vých vlast­ností, o kto­rých by si mal vedieť

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)