17 abso­lút­ne úžas­ných vecí, kto­ré doká­že Ale­xa — smart asis­tent­ka Ama­zo­nu

Lýdia Repová / 28. apríla 2016 / Tech a inovácie

Hoci nám vir­tu­ál­ne­ho asis­ten­ta spo­loč­nos­ti App­le či Goog­le pred­sta­vi­li už dáv­nej­šie, my sa dnes bude­me veno­vať ďal­šej novin­ke, kto­rú nám pri­ná­ša Ama­zon.

Aj ty si závi­del Micha­e­lo­vi Knigh­to­vi jeho Kit­ta? Vždy vedel rea­go­vať na otáz­ky či rých­lo vyhľa­dať potreb­né infor­má­cie. To, o čom sme kedy­si ako malé deti sní­va­li, sa dnes stá­va rea­li­tou vďa­ka “vir­tu­ál­nym asis­ten­tom”. My ti dnes pred­sta­ví­me Ale­xu.

ap_229521577331

Ama­zon Echo, či Ale­xa, keď­že rea­gu­je na obo­je, je zaria­de­nie, kto­ré je vyba­ve­né sied­mi­mi mik­ro­fón­mi360° repro­duk­to­rom, vďa­ka kto­ré­mu ho budeš počuť z kaž­dé­ho kúta domu či bytu. Bohu­žiaľ, zatiaľ rea­gu­je len na anglic­ký jazyk, no dúfa­me, že sa to rých­lo zme­ní. Poď­me sa pozrieť na pár spô­so­bov, ako Ale­xu využiť.

feature-omnisound

Ale­xa, koľ­ko je hodín?”

Táto fun­kcia sa hodí hlav­ne pre baby, kto­ré nema­jú čas poze­rať sa na hodin­ky, keď sú prá­ve v zápla­ve naná­ša­nia make­upu, ale­bo pre cha­la­nov, kto­rí sú až moc zamest­na­ní hra­ním play-ka.

alexa-what-time-is-it

Ale­xa daj tam Kanye-iho”

Poznáš to, prí­deš domov po ťaž­kom dni, chceš si pus­tiť neja­kú dob­rú hud­bu na rozp­tý­le­nie, no nech­ce sa ti hľa­dať slú­chad­lá, pop­rí­pa­de vyťa­ho­vať tele­fón. Sta­čí, ak Ale­xe povieš názov a za pár sekúnd ti už hrá naprí­klad aj taký Kanye.

alexa-play-some-kanye

Ale­xa, ako je dnes von­ku?”

Ach to poča­sie. Keď si nepoz­rieš pred­po­veď a dáš si ten­kú bun­du, lebo sa ti zdá, že bude pek­ne a poobe­de na zastáv­ke mrz­neš, keď čakáš na auto­bus, kto­rý už desať minút meš­ká… S Ale­xou sa ti to nesta­ne.

alexa-hows-the-weather-outside-today

Ale­xa, čo je nové?”

Po prvom zapnu­tí Ale­xi máš na výber, kto­rý spra­vo­daj­ský por­tál bude zaria­de­nie využí­vať pre zís­ka­nie infor­má­cií. Vďa­ka sys­té­mu text-to-spe­ach (z tex­tu na reč) ti okrem toho pre­čí­ta infor­má­cie naprí­klad aj z takej Wiki­pé­die.

alexa-whats-in-the-news

Ale­xa, mám dnes nie­čo na plá­ne?”

Vďa­ka mož­nos­ti pre­po­je­nia Ale­xi s Goog­le kalen­dá­rom ti už nikdy neuj­de dôle­ži­té stret­nu­tie.

alexa-whats-on-my-calendar

Ale­xa, vyhľa­daj neja­kú dob­rú talian­sku reštau­rá­ciu v oko­lí.”

Nie je prob­lém. O pár sekúnd sa dozvieš náz­vy tých naj­lep­ších reštau­rá­cií v oko­lí. Bliž­šie infor­má­cie potom náj­deš na Ale­xa app.

alexa-find-me-a-good-italian-restaurant-nearby

A v nepo­sled­nom rade: “Ale­xa nastav mi budík na 7.”

Čo dodať? Už si sta­čí len vybrať z ponu­ky to správ­ne zvo­ne­nie a inten­zi­tu.

alexa-set-a-daily-alarm-for-700-am

A aby si nám veril, že Ale­xa je sku­toč­ne šikov­ným pomoc­ní­kom, tak ti pri­ná­ša­me aj neja­ké videá.

Ale­xa sa obja­vi­la naprí­klad aj v rekla­mách pre Super Bowl:

Plus desať zau­jí­ma­vých vlast­nos­tí, o kto­rých by si mal vedieť

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)