17 gra­fov, kto­ré doka­zu­jú, aký obrov­ský je biz­nis Ama­zo­nu

Michaela Líšková / 28. marca 2016 / Business

Väč­ši­na ľudí si mys­lí, že Ama­zon je onli­ne inter­ne­to­vý obchod. V sku­toč­nos­ti je však Ama­zon omno­ho viac. 

Počas posled­ných 22 rokov sa Ama­zon vypra­co­val na niči­vú silu, kto­rej biz­nis dosa­hu­je $275 miliárd. Pre­dá­va všet­ko od slu­žieb až po svo­je hard­vé­ro­vé gad­ge­ty.

Pohľad na tých­to 17 gra­fov ti uká­žu, aký desi­vý gigant Ama­zon naozaj je.

Ama­zon sa na oči verejnosti(IPO) uká­zal v roku 1997. V tom­to roku bola jed­na akcia cene­ná na 18 ame­ric­kých dolá­rov. Dnes sto­jí jed­na akcia viac ako $580. V decem­bri 2015 akcie dokon­ca vzrást­li na dopo­siaľ naj­vyš­šiu sumu $675 za akciu.

1

Ama­zon je zná­my pre svo­je vytrva­lé zame­ra­nie na dlho­do­bý rast. Pre­to sa vyhý­ba­jú zis­ku v pros­pech ras­tu tržieb. V roku 2015 tvo­ril prí­jem Ama­zo­nu $107 miliárd, no iba $596 mili­ó­nov čis­té­ho zis­ku.

2

Ama­zon ras­tie takou závrat­nou rých­los­ťou, že už pred­čil aj spo­loč­nosť Wal­mart ako naj­väč­ší malob­chod v Spo­je­ných štá­toch.

3

Ama­zon pre­dá­va všet­ko od elek­tro­ni­ky až po potra­vi­no­vý tovar. Ten­to graf uka­zu­je Ama­zon ako top mies­to pre ame­ric­kých obča­nov, kam kaž­dý deň „zaví­ta­jú“ na nákup pro­duk­tov onli­ne.

4

Tiež je naj­väč­ším pre­daj­com pro­duk­tov pre osob­nú sta­rost­li­vosť a koz­me­tic­ké výrob­ky v Spo­je­ných štá­toch.

5

Nie je žiad­nym prek­va­pe­ním, že polo­vi­ca ame­ric­kých spot­re­bi­te­ľov plá­no­va­la väč­ši­nu svoj­ho onli­ne naku­po­va­nia prá­ve na Ama­zo­ne.

6

Pred Ama­zo­nom je ešte stá­le obrov­ská prí­le­ži­tosť. Iba 6% z cel­ko­vé­ho malo­ob­chod­né­ho pre­da­ja v Spo­je­ných štá­toch pochá­dza z elek­tro­nic­ké­ho obcho­du a teda vzhľa­dom na to, že Ama­zon drží vedú­cu prieč­ku v oblas­ti elek­tro­nic­ké­ho obcho­du, má stá­le mno­ho pries­to­ru na ďal­ší rast.

7

Ten­to graf to zobra­zu­je detail­nej­šie. Ama­zon pred­sta­vo­val 51% ras­tu všet­kých ame­ric­kých elek­tro­nic­kých obcho­dov a 24% cel­ko­vé­ho ras­tu malo­ob­chod­né­ho pre­da­ja, kto­rý zahŕňa aj pre­daj budov.

8

Deuts­che Bank dokon­ca pred­po­ve­dá, že zatiaľ čo hlav­né malo­ob­chod­né pre­daj­ne budú stag­no­vať, seve­ro­ame­ric­ké pre­da­je spo­loč­nos­ti Ama­zon budú aj naďa­lej rásť.

9

Ama­zon sa teraz tiež začal sta­rať do biz­ni­su spo­loč­nos­ti Goog­le. Ten­to graf uka­zu­je 42% mobil­né­ho náras­tu z webo­vých pre­hlia­da­čov – čo zna­me­ná, že zvy­šok jeho náras­tu (58%) pochá­dzal z ich vlast­ných mobil­ných apli­ká­cií. V pra­xi to teda zna­me­ná, že ľudia hľa­da­jú Ama­zon pro­duk­ty v jeho vlast­ných apli­ká­ciách mies­to toho, aby pou­ži­li webo­vé vyhľa­dá­va­če, akým je napr. Goog­le.

10

Zdá sa, že Ama­zon si pod­chy­til aj verej­nú mien­ku. Pokiaľ ide o počet vyhľa­dá­va­ní v Goog­le, vo veľ­kom zatie­ňu­je svo­jich malo­ob­chod­ných kon­ku­ren­tov.

11

Ama­zon Pri­me je služ­ba ponú­ka­ná Ama­zo­nom. Za roč­ný člen­ský popla­tok $99 máš v tom­to ser­vi­se zapo­čí­ta­né poš­tov­né zdar­ma, prí­stup k mno­hým vide­ám, hud­be a onli­ne kni­hám. Pod­ľa toh­to gra­fu sa do roku 2020 sta­ne člen­mi Ama­zon Pri­me tak­mer polo­vi­ca všet­kých ame­ric­kých domác­nos­tí.

12

Čo však sku­toč­ne pohá­ňa nárast Ama­zo­nu nie je jeho biz­nis v oblas­ti elek­tro­nic­ké­ho obcho­du. Sú to webo­vé služ­by Ama­zo­nu, jeho cloud com­pu­ting biz­nis, kto­rý, ako sa oča­ká­va, by mal ten­to rok dosiah­nuť prí­jem oko­lo 10 miliárd ame­ric­kých dolá­rov.

13

AWS stria­sa svo­ju kon­ku­ren­ciu.

14

AWS je tiež naj­rých­lej­šie ras­tú­cim veľ­kým pod­ni­ka­ním. Nikto iný sa zatiaľ čís­la­mi neprib­li­žu­je, čo sa týka rých­los­ti ras­tu príj­mu. A dáva to pred­sa zmy­sel, väč­ši­na star­tu­pov volí AWS ako rie­še­nie pre svo­je apli­ká­cie.

15

Jeden dôvod, pre­čo je AWS taký domi­nant­ný je prá­ve jeho rých­le tem­po pri­dá­va­nia fun­kcií. Wall Stre­et ana­ly­tik Jeff­ries vo svo­jich výskum­ných poznám­kach napí­sal „Tem­po AWS ino­vá­cií je vyso­ko prav­de­po­dob­ne nepo­rov­na­teľ­né s ich kon­ku­rent­mi“.

16

Posled­ný veľ­ký hit Ama­zo­nu je Echo – hla­som ovlá­da­ný repro­duk­tor. Hoci Ama­zon neplá­nu­je ozná­miť kon­krét­ne čís­lo pre­da­jov, Echo sa kon­štan­tne pohy­bu­je na vrch­nej prieč­ke naj­lep­šie pre­dá­va­jú­cich gad­ge­tov a nie­kto­rí znal­ci pred­po­ve­da­jú, že sa sta­ne ďal­ším miliar­do­vým biz­ni­som Ama­zo­nu. Ako uka­zu­je aj ten­to graf, Ama­zon už na trhu repro­duk­to­rov vedie s veľ­kým násko­kom.

17

Zdroj a zdroj foto­gra­fií: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)