17 gra­fov, ktoré doka­zujú, aký obrov­ský je biz­nis Ama­zonu

Michaela Líšková / 28. marca 2016 / Business

Väč­šina ľudí si myslí, že Ama­zon je online inter­ne­tový obchod. V sku­toč­nosti je však Ama­zon omnoho viac. 

Počas posled­ných 22 rokov sa Ama­zon vypra­co­val na ničivú silu, kto­rej biz­nis dosa­huje $275 miliárd. Pre­dáva všetko od slu­žieb až po svoje hard­vé­rové gad­gety.

Pohľad na týchto 17 gra­fov ti ukážu, aký desivý gigant Ama­zon naozaj je.

Ama­zon sa na oči verejnosti(IPO) uká­zal v roku 1997. V tomto roku bola jedna akcia cenená na 18 ame­ric­kých dolá­rov. Dnes stojí jedna akcia viac ako $580. V decem­bri 2015 akcie dokonca vzrástli na dopo­siaľ naj­vyš­šiu sumu $675 za akciu.

1

Ama­zon je známy pre svoje vytrvalé zame­ra­nie na dlho­dobý rast. Preto sa vyhý­bajú zisku v pros­pech rastu tržieb. V roku 2015 tvo­ril prí­jem Ama­zonu $107 miliárd, no iba $596 mili­ó­nov čis­tého zisku. 

2

Ama­zon ras­tie takou závrat­nou rých­los­ťou, že už pred­čil aj spo­loč­nosť Wal­mart ako naj­väčší malob­chod v Spo­je­ných štá­toch.

3

Ama­zon pre­dáva všetko od elek­tro­niky až po potra­vi­nový tovar. Tento graf uka­zuje Ama­zon ako top miesto pre ame­ric­kých obča­nov, kam každý deň „zaví­tajú“ na nákup pro­duk­tov online.

4

Tiež je naj­väč­ším pre­daj­com pro­duk­tov pre osobnú sta­rost­li­vosť a koz­me­tické výrobky v Spo­je­ných štá­toch.

5

Nie je žiad­nym prek­va­pe­ním, že polo­vica ame­ric­kých spot­re­bi­te­ľov plá­no­vala väč­šinu svojho online naku­po­va­nia práve na Ama­zone.

6

Pred Ama­zo­nom je ešte stále obrov­ská prí­le­ži­tosť. Iba 6% z cel­ko­vého malo­ob­chod­ného pre­daja v Spo­je­ných štá­toch pochá­dza z elek­tro­nic­kého obchodu a teda vzhľa­dom na to, že Ama­zon drží vedúcu priečku v oblasti elek­tro­nic­kého obchodu, má stále mnoho pries­toru na ďalší rast.

7

Tento graf to zobra­zuje detail­nej­šie. Ama­zon pred­sta­vo­val 51% rastu všet­kých ame­ric­kých elek­tro­nic­kých obcho­dov a 24% cel­ko­vého rastu malo­ob­chod­ného pre­daja, ktorý zahŕňa aj pre­daj budov.

8

Deuts­che Bank dokonca pred­po­vedá, že zatiaľ čo hlavné malo­ob­chodné pre­dajne budú stag­no­vať, seve­ro­ame­rické pre­daje spo­loč­nosti Ama­zon budú aj naďa­lej rásť.

9

Ama­zon sa teraz tiež začal sta­rať do biz­nisu spo­loč­nosti Google. Tento graf uka­zuje 42% mobil­ného nárastu z webo­vých pre­hlia­da­čov – čo zna­mená, že zvy­šok jeho nárastu (58%) pochá­dzal z ich vlast­ných mobil­ných apli­ká­cií. V praxi to teda zna­mená, že ľudia hľa­dajú Ama­zon pro­dukty v jeho vlast­ných apli­ká­ciách miesto toho, aby pou­žili webové vyhľa­dá­vače, akým je napr. Google.

10

Zdá sa, že Ama­zon si pod­chy­til aj verejnú mienku. Pokiaľ ide o počet vyhľa­dá­vaní v Google, vo veľ­kom zatie­ňuje svo­jich malo­ob­chod­ných kon­ku­ren­tov.

11

Ama­zon Prime je služba ponú­kaná Ama­zo­nom. Za ročný člen­ský popla­tok $99 máš v tomto ser­vise zapo­čí­tané poš­tovné zdarma, prí­stup k mno­hým videám, hudbe a online kni­hám. Podľa tohto grafu sa do roku 2020 stane členmi Ama­zon Prime tak­mer polo­vica všet­kých ame­ric­kých domác­ností.

12

Čo však sku­točne poháňa nárast Ama­zonu nie je jeho biz­nis v oblasti elek­tro­nic­kého obchodu. Sú to webové služby Ama­zonu, jeho cloud com­pu­ting biz­nis, ktorý, ako sa oča­káva, by mal tento rok dosiah­nuť prí­jem okolo 10 miliárd ame­ric­kých dolá­rov.

13

AWS striasa svoju kon­ku­ren­ciu.

14

AWS je tiež naj­rých­lej­šie ras­tú­cim veľ­kým pod­ni­ka­ním. Nikto iný sa zatiaľ čís­lami neprib­li­žuje, čo sa týka rých­losti rastu príjmu. A dáva to predsa zmy­sel, väč­šina star­tu­pov volí AWS ako rie­še­nie pre svoje apli­ká­cie.

15

Jeden dôvod, prečo je AWS taký domi­nantný je práve jeho rýchle tempo pri­dá­va­nia fun­kcií. Wall Street ana­ly­tik Jeff­ries vo svo­jich výskum­ných poznám­kach napí­sal „Tempo AWS ino­vá­cií je vysoko prav­de­po­dobne nepo­rov­na­teľné s ich kon­ku­rentmi“.

16

Posledný veľký hit Ama­zonu je Echo – hla­som ovlá­daný repro­duk­tor. Hoci Ama­zon neplá­nuje ozná­miť kon­krétne číslo pre­da­jov, Echo sa kon­štan­tne pohy­buje na vrch­nej priečke naj­lep­šie pre­dá­va­jú­cich gad­ge­tov a nie­ktorí znalci pred­po­ve­dajú, že sa stane ďal­ším miliar­do­vým biz­ni­som Ama­zonu. Ako uka­zuje aj tento graf, Ama­zon už na trhu repro­duk­to­rov vedie s veľ­kým násko­kom.

17

Zdroj a zdroj foto­gra­fií: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)