17 miliar­do­vých star­tu­pov, kto­ré pred 5 rok­mi ešte neexis­to­va­li

Michal Ondro / 18. mája 2016 / Lifehacking

Mož­no si si mys­lel, že vybu­do­va­nie úspeš­nej spo­loč­nos­ti trvá celý život, ten­to člá­nok ťa však pre­sved­čí o opa­ku. Pred­sta­ví­me ti v ňom pro­jek­ty, kto­ré začí­na­li ako star­tu­py, avšak dnes sa ich hod­no­ta počí­ta v astro­no­mic­kých sumách. Zdie­ľa­jú pri­tom jeden dôle­ži­tý spo­loč­ný atri­bút – pred pia­ti­mi rok­mi by si ich hľa­dal len már­ne.

Busi­ness Insi­der ana­ly­zo­val dáta spo­loč­nos­ti Pitch­bo­ok, na zákla­de kto­rých doká­zal vytvo­riť zoznam tých­to spo­loč­nos­tí. Pod­mien­kou pri­tom bolo, aby za päť rokov od svoj­ho vzni­ku mala fir­ma hod­no­tu aspoň 1 miliar­da dolá­rov. V USA exis­tu­je pre takú­to miliar­do­vú spo­loč­nosť názov „uni­corn“.

Poď sa teda spo­lu s nami pozrieť na zoznam sedem­nás­tich uni­cor­nov, kto­rých hod­no­ta do pia­tich rokov od vzni­ku dosiah­la mini­mál­ne 1 miliar­du dolá­rov.

Gus­to: 1,07 mld. dolá­rov

1

Spo­loč­nosť zalo­že­ná v roku 2011 sa zaobe­rá mzdo­vým sys­té­mom kto­rý je zalo­že­ný na clou­do­vom prin­cí­pe.

Upta­ke Tech­no­lo­gies: 1,10 mld. dolá­rov

2

Zakla­da­teľ spo­loč­nos­ti Grou­pon, Brad Key­well, zalo­žil potaj­me ten­to star­tup na ana­lý­zu dát v roku 2014.

Uda­ci­ty: 1,10 mld. dolá­rov

3

Spo­loč­nosť zalo­že­ná v roku 2012 ponú­ka zdar­ma onli­ne kur­zy a výuč­bu. V spo­lu­prá­ci s uni­ver­zi­tou Geor­gia Tech dokon­ca ponú­ka mož­nosť zís­ka­nia titu­lu pro­stred­níc­tvom onli­ne edu­kač­né­ho por­tá­lu.

Infi­ni­dat: 1,2 mld. dolá­rov

4

Spo­loč­nosť zalo­že­ná v roku 2011 sa zaobe­rá uscho­vá­va­ním a ukla­da­ním veľ­ké­ho obje­mu dát.

Jet: 1,4 mld. dolá­rov

5

Spo­loč­nosť Jet, kto­rá bola zalo­že­ná v roku 2014, sa otvo­re­ne sna­ží o naru­še­nie domi­nan­cie Ama­zo­nu v oblas­ti inter­ne­to­vé­ho naku­po­va­nia.

The Honest Com­pa­ny: 1,69 mld. dolá­rov

honest-company-office

Spo­loč­nosť, kto­rej spo­lu­za­kla­da­teľ­kou je aj hereč­ka Jes­si­ca Alba, vyrá­ba od roku 2011 eko­lo­gic­ké a neto­xic­ké pro­duk­ty pre tých naj­men­ších.

Human Lon­ge­vi­ty: 1,89 mld. dolá­rov

7

Táto fir­ma sa sna­ží o vybu­do­va­nie naj­väč­šej data­bá­zy geno­mic­kých dát ľudí s cie­ľom pre­dĺže­nia ich živo­ta. Zalo­že­ná bola v roku 2013.

Ins­ta­cart: 2 mld. dolá­rov 8

Spo­loč­nosť sa zaobe­rá donáš­kou potra­vín. Mies­to v tom­to reb­ríč­ku jej vynies­la zmlu­va so spo­loč­nos­ťou Who­le Foods.

Blue Apron:2 mld. dolá­rov

9

Spo­loč­nosť zalo­že­ná v roku 2012 sa zaobe­rá výro­bou špe­ciál­nych pomô­cok do kuchy­ne.

Avant: 2 mld. dolá­rov

10

Spo­loč­nosť zalo­že­ná v roku 2012 je jed­ným z mno­hých star­tu­pov, kto­ré sa sna­žia o posky­to­va­nie onli­ne pôži­čiek, kto­ré sa k zákaz­ní­kom dosta­nú ove­ľa rých­lej­šie ako v prí­pa­de kla­sic­kých bánk.

Draft­Kings: 2 mld. dolá­rov

11

Spo­loč­nosť zalo­že­ná v roku 2012 sa zaobe­rá fan­ta­sy špor­to­vý­mi podu­ja­tia­mi.

Oscar: 2,7 mld. dolá­rov

12

Táto spo­loč­nosť sa od roku 2012 sna­ží o revo­lú­ciu v sys­té­me zdra­vot­né­ho pois­te­nia v USA.

Pivot Soft­wa­re: 2,75 mld. dolá­rov

13

Spo­loč­nosť pro­du­ku­jú­ca rôz­ny soft­vér a open sour­ce tech­no­ló­gie vznik­la v roku 2013.

Social Finan­ce (SoFi): 3,58 mld. dolá­rov

14

Spo­loč­nosť zalo­žil v roku 2011 býva­lý štu­dent Stan­for­du, kto­rý chcel, aby štu­den­ti, kto­rí si to sku­toč­ne zaslú­žia, moh­li požia­dať o výhod­nej­šie pôžič­ky.

Slack: 3,8 mld. dolá­rov

15

Spo­loč­nosť zača­la v roku 2009 ako výrob­ca počí­ta­čo­vých hier, no po pár rokoch muse­la svo­je pôso­be­nie ukon­čiť. Jej zakla­da­teľ si však uve­do­mil, že app­ka na cha­to­va­nie, kto­rá bola súčas­ťou ich spo­loč­nos­ti, má budúc­nosť. Jej prvá beta ver­zia bola uve­de­ná v roku 2013 a odvte­dy im Slack zaro­bil nema­lé penia­ze.

Zene­fits: 4,5 mld. dolá­rov

16

Spo­loč­nosť zalo­že­ná v roku 2012, kto­rá sa zaobe­rá ven­tu­re kapi­tá­lom, má síce obrov­skú hod­no­tu, no v nedáv­nej dobe bola vyšet­ro­va­ná kvô­li svo­jim pod­ni­ka­teľ­ským prak­ti­kám.

Snap­chat: 16 mld. dolá­rov

17

Snap­chat asi netre­ba niko­mu pred­sta­vo­vať. Spo­loč­nosť, kto­rá pobláz­ni­la celý svet, bude mať v sep­tem­bri pres­ne päť rokov.

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: abcnews.go.com

Pridať komentár (0)