17 miliar­do­vých star­tu­pov, ktoré pred 5 rokmi ešte neexis­to­vali

Michal Ondro / 18. mája 2016 / Tools a produktivita

Možno si si mys­lel, že vybu­do­va­nie úspeš­nej spo­loč­nosti trvá celý život, tento člá­nok ťa však pre­svedčí o opaku. Pred­sta­víme ti v ňom pro­jekty, ktoré začí­nali ako star­tupy, avšak dnes sa ich hod­nota počíta v astro­no­mic­kých sumách. Zdie­ľajú pri­tom jeden dôle­žitý spo­ločný atri­bút – pred pia­timi rokmi by si ich hľa­dal len márne. 

Busi­ness Insi­der ana­ly­zo­val dáta spo­loč­nosti Pitch­book, na základe kto­rých doká­zal vytvo­riť zoznam týchto spo­loč­ností. Pod­mien­kou pri­tom bolo, aby za päť rokov od svojho vzniku mala firma hod­notu aspoň 1 miliarda dolá­rov. V USA exis­tuje pre takúto miliar­dovú spo­loč­nosť názov „uni­corn“.

Poď sa teda spolu s nami pozrieť na zoznam sedem­nás­tich uni­cor­nov, kto­rých hod­nota do pia­tich rokov od vzniku dosiahla mini­málne 1 miliardu dolá­rov.

Gusto: 1,07 mld. dolá­rov

1

Spo­loč­nosť zalo­žená v roku 2011 sa zaoberá mzdo­vým sys­té­mom ktorý je zalo­žený na clou­do­vom prin­cípe.

Uptake Tech­no­lo­gies: 1,10 mld. dolá­rov

2

Zakla­da­teľ spo­loč­nosti Grou­pon, Brad Key­well, zalo­žil potajme tento star­tup na ana­lýzu dát v roku 2014.

Uda­city: 1,10 mld. dolá­rov

3

Spo­loč­nosť zalo­žená v roku 2012 ponúka zdarma online kurzy a výučbu. V spo­lu­práci s uni­ver­zi­tou Geor­gia Tech dokonca ponúka mož­nosť zís­ka­nia titulu pro­stred­níc­tvom online edu­kač­ného por­tálu.

Infi­ni­dat: 1,2 mld. dolá­rov

4

Spo­loč­nosť zalo­žená v roku 2011 sa zaoberá uscho­vá­va­ním a ukla­da­ním veľ­kého objemu dát.

Jet: 1,4 mld. dolá­rov

5

Spo­loč­nosť Jet, ktorá bola zalo­žená v roku 2014, sa otvo­rene snaží o naru­še­nie domi­nan­cie Ama­zonu v oblasti inter­ne­to­vého naku­po­va­nia.

The Honest Com­pany: 1,69 mld. dolá­rov

honest-company-office

Spo­loč­nosť, kto­rej spo­lu­za­kla­da­teľ­kou je aj herečka Jes­sica Alba, vyrába od roku 2011 eko­lo­gické a neto­xické pro­dukty pre tých naj­men­ších.

Human Lon­ge­vity: 1,89 mld. dolá­rov

7

Táto firma sa snaží o vybu­do­va­nie naj­väč­šej data­bázy geno­mic­kých dát ľudí s cie­ľom pre­dĺže­nia ich života. Zalo­žená bola v roku 2013.

Ins­ta­cart: 2 mld. dolá­rov 8

Spo­loč­nosť sa zaoberá donáš­kou potra­vín. Miesto v tomto reb­ríčku jej vyniesla zmluva so spo­loč­nos­ťou Whole Foods.

Blue Apron:2 mld. dolá­rov

9

Spo­loč­nosť zalo­žená v roku 2012 sa zaoberá výro­bou špe­ciál­nych pomô­cok do kuchyne.

Avant: 2 mld. dolá­rov

10

Spo­loč­nosť zalo­žená v roku 2012 je jed­ným z mno­hých star­tu­pov, ktoré sa sna­žia o posky­to­va­nie online pôži­čiek, ktoré sa k zákaz­ní­kom dostanú oveľa rých­lej­šie ako v prí­pade kla­sic­kých bánk.

Draft­Kings: 2 mld. dolá­rov

11

Spo­loč­nosť zalo­žená v roku 2012 sa zaoberá fan­tasy špor­to­vými podu­ja­tiami.

Oscar: 2,7 mld. dolá­rov

12

Táto spo­loč­nosť sa od roku 2012 snaží o revo­lú­ciu v sys­téme zdra­vot­ného pois­te­nia v USA.

Pivot Soft­ware: 2,75 mld. dolá­rov

13

Spo­loč­nosť pro­du­ku­júca rôzny soft­vér a open source tech­no­ló­gie vznikla v roku 2013.

Social Finance (SoFi): 3,58 mld. dolá­rov

14

Spo­loč­nosť zalo­žil v roku 2011 bývalý štu­dent Stan­fordu, ktorý chcel, aby štu­denti, ktorí si to sku­točne zaslú­žia, mohli požia­dať o výhod­nej­šie pôžičky.

Slack: 3,8 mld. dolá­rov

15

Spo­loč­nosť začala v roku 2009 ako výrobca počí­ta­čo­vých hier, no po pár rokoch musela svoje pôso­be­nie ukon­čiť. Jej zakla­da­teľ si však uve­do­mil, že appka na cha­to­va­nie, ktorá bola súčas­ťou ich spo­loč­nosti, má budúc­nosť. Jej prvá beta ver­zia bola uve­dená v roku 2013 a odvtedy im Slack zaro­bil nemalé peniaze.

Zene­fits: 4,5 mld. dolá­rov

16

Spo­loč­nosť zalo­žená v roku 2012, ktorá sa zaoberá ven­ture kapi­tá­lom, má síce obrov­skú hod­notu, no v nedáv­nej dobe bola vyšet­ro­vaná kvôli svo­jim pod­ni­ka­teľ­ským prak­ti­kám.

Snap­chat: 16 mld. dolá­rov

17

Snap­chat asi netreba nikomu pred­sta­vo­vať. Spo­loč­nosť, ktorá pobláz­nila celý svet, bude mať v sep­tem­bri presne päť rokov.

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: abcnews.go.com

Pridať komentár (0)