17 neús­peš­ných pro­duk­tov Goog­le

Ľubica Mervová / 16. septembra 2016 / Startupy

Goog­le je zná­my vďa­ka mno­hým úspeš­ným pro­duk­tom, od vyhľa­dá­va­nia až po mapy. Avšak nie všet­ko, čoho sa Goog­le chy­til dopad­lo úspeš­ne. Goog­le Glass mali zme­niť svet, no rých­lo upad­li do zabud­nu­tia. Pamä­tá­te si naprí­klad Goog­le Buzz? Koľ­ko pro­duk­tov skon­či­lo na Goog­le sme­tis­ku? Napo­čí­ta­li sme ich 17, ale prav­de­po­dob­ne je ich viac (daj­te nám vedieť v komen­tá­roch, ak vie­te o ďal­ších).

Goog­le Answers

Goog­le Answers bol prvým pro­jek­tom, na kto­rom Goog­le pra­co­val pod­ľa nápa­du Lar­ry­ho Pagea. Answers vydr­žal nie­čo cez 4 roky a v roku 2006 pre­stal pri­jí­mať otáz­ky.

google-answers

Live­ly

Live­ly, vir­tu­ál­ny svet Goog­le, vydr­žal pri­bliž­ne rok. Goog­le pove­dal, že vytvo­ril Live­ly, pre­to­že chcel, aby jeho uží­va­te­lia moh­li komu­ni­ko­vať so svo­ji­mi pria­teľ­mi a vyjad­ro­vať sa onli­ne nový­mi spô­sob­mi. Toto však tiež nefun­go­va­lo a Live­ly v roku 2008 skon­či­lo.

lively-googles

Goog­le Glass

Goog­le prvý­krát pred­sta­vil svo­je oku­lia­re Goog­le Glass v roku 2012, nikdy sa však nedos­ta­li k masám. Oku­lia­re priš­li na trh s vyso­kou cenou, sofwa­re­ový­mi prob­lé­ma­mi, poten­ciál­ny­mi prob­lé­ma­mi s ochra­nou súkro­mia a cel­ko­vo vyze­ra­li tro­chu hlú­po. Goog­le pre­stal oku­lia­re pre­dá­vať bež­ným spot­re­bi­te­ľom v roku 2015, stá­le ich však ponú­ka fir­mám a pra­cu­je na novej ver­zii.

google-first

Goog­le Buzz

Goog­le Buzz bola sociál­na sieť, kto­rá bola začle­ne­ná do Gmai­lu, ale opäť mala prob­lé­my s ochra­nou súkro­mia a nikdy nebo­la pocho­pe­ná. Spo­loč­nosť túto služ­bu zru­ši­la v októb­ri 2011 a sústre­di­la sa rad­šej na Goog­le+.

google-buzz

Goog­le Play

Edí­cia Goog­le Play pre Andro­id pho­ne bola pred­sta­ve­ná na jar 2014. Avšak v janu­ári 2015 ju uvied­li ako naďa­lej nepre­daj­nú a vyda­nie edí­cie pre tele­fón Gala­xy S5 sa nikdy neu­sku­toč­ni­lo. Napriek tomu sa unik­nu­té fot­ky obja­vu­jú onli­ne.

the-google-play-edition

Goog­le Wave

Goog­le Wave bol navr­hnu­tý tak, aby si ľudia moh­li písať sprá­vy a upra­vo­vať spo­loč­ne doku­men­ty. Uží­va­te­lia však boli zmä­te­ní a Wave rých­lo padol. Vydr­žal asi rok a skon­čil v augus­te 2010.

google-wave

Goog­le Video

Goog­le Video bolo služ­bou na pre­hrá­va­nie videí, kto­rá zača­la pred­tým než ju kúpil You­Tu­be v roku 2006. Goog­le Video pre­sta­lo pri­jí­mať nahráv­ky v roku 2009, avšak Video a You­tu­be koexis­to­va­li až do augus­ta 2012, kedy Goog­le Video skon­či­lo.

google-video

Goog­le Nexus Q

Goog­le Nexus Q bol pre­hrá­vač navr­hnu­tý tak, aby sa naň­ho dali napo­jiť všet­ky domá­ce zaria­de­nia. V roku 2012 bol s veľ­kou slá­vou pred­sta­ve­ný na vývo­jár­skej kon­fe­ren­cii spo­loč­nos­ti. Recen­zie 299-dolá­ro­vé­ho zaria­de­nia boli hroz­né a Goog­le pro­dukt stia­hol ešte pred­tým než ho uvie­dol na trh pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov.

googles-nexus

Goog­le X

Goog­le X, alter­na­tív­ne pre­po­je­nie pre vyhľa­dá­vač skon­či­lo pres­ne po jed­nom dni. Goog­le X bol uve­de­ný do off­li­ne reži­mu 16. mar­ca 2005 a neskôr bol ten­to názov pou­ži­tý pre výskum­nú diví­ziu spo­loč­nos­ti Goog­le.

google-x

Goog­le Health

Goog­le Health pôvod­ne zamýš­ľal ľuďom poskyt­núť prí­stup k infor­má­ciám o zdra­ví, avšak v janu­ári táto služ­ba skon­či­la. A to pre­to, že opäť nema­la tak širo­ký dopad ako spo­loč­nosť dúfa­la.

originally-intended

Goog­le Rea­der

Goog­le Rea­der bola app­ka na číta­nie novín, kto­rá umož­ňo­va­la uží­va­te­ľom vytiah­nuť infor­má­cie z blo­gov a spra­vo­daj­ských webov. Goog­le túto apli­ká­ciu zru­šil v mar­ci 2013.

google-reader

Goog­le Cata­logs

Goog­le Cata­logs bol inte­rak­tív­ny nákup­ný prog­ram, kto­rý digi­ta­li­zo­val kata­ló­gy. Mobil­ná ver­zia skon­či­la v roku 2013 a desk­to­po­vá o dva roky neskôr.

google-catalogs

Goog­le Han­gouts On Air

Goog­le Han­gouts On Air – live-stre­a­min­go­vé služ­by boli pre­su­nu­té na You­tu­be v sep­tem­bri 2016. Táto služ­ba bola pôvod­ne vytvo­re­ná v roku 2012, kedy živé vysie­la­nie začí­na­lo byť popu­lár­ne a bola raz pou­ži­tá pre­zi­den­tom Oba­mom a pápe­žom Fran­tiš­kom.

google-hangouts-on-air

Dodge­bal

Dodge­ball, služ­ba, kto­rá uží­va­te­ľom umož­ňo­va­la udá­vať svo­ju polo­hu bola zapla­te­ná spo­loč­nos­ťou Goog­le v roku 2005. Jeho zakla­da­te­lia, medzi kto­rý­mi bol aj Den­nis Cowley, opus­ti­li Goog­le v roku 2007 a Cro­wley vytvo­ril veľ­mi podob­nú služ­bu Four­squ­are o dva roky neskôr.

dodgeball

iGo­og­le

iGo­og­le, per­so­na­li­zo­va­né nasta­ve­nie domov­skej strán­ky zanik­lo v roku 2013. Uží­va­te­ľom dovo­ľo­va­lo upra­vo­vať si domov­skú strán­ku pomo­cou wid­ge­tov. Vytvo­re­né bolo v roku 2005. Goog­le vyhlá­sil, že apli­ká­cia už nie je potreb­ná, odke­dy apli­ká­cie bežia na Chro­me a Andro­id.

igoogle-a-personalized-homepage

Orkut

Orkut bola raz popu­lár­na sociál­na sieť. Strán­ka bola popu­lár­nej­šia za hra­ni­ca­mi USA a Goog­le sa ju roz­ho­dol zabiť v sep­tem­bri 2014.

orkut

Goog­le Note­bo­ok

Goog­le Note­bo­ok bol pred­chod­com Goog­le Docs a mohol si doň­ho kopí­ro­vať a vkla­dať URL adre­sy ale­bo písať poznám­ky, kto­ré sa dali zdie­ľať a pub­li­ko­vať. Goog­le pre­stal Note­bo­ok vyví­jať v roku 2009 a v roku 2012 ofi­ciál­ne skon­čil. Neskôr všet­ky dáta pre­nies­li do Goog­le Docs.

google-notebook

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)