17 neús­peš­ných pro­duk­tov Google

Ľubica Mervová / 16. septembra 2016 / Startupy

Google je známy vďaka mno­hým úspeš­ným pro­duk­tom, od vyhľa­dá­va­nia až po mapy. Avšak nie všetko, čoho sa Google chy­til dopadlo úspešne. Google Glass mali zme­niť svet, no rýchlo upadli do zabud­nu­tia. Pamä­táte si naprí­klad Google Buzz? Koľko pro­duk­tov skon­čilo na Google sme­tisku? Napo­čí­tali sme ich 17, ale prav­de­po­dobne je ich viac (dajte nám vedieť v komen­tá­roch, ak viete o ďal­ších).

Google Answers

Google Answers bol prvým pro­jek­tom, na kto­rom Google pra­co­val podľa nápadu Lar­ryho Pagea. Answers vydr­žal niečo cez 4 roky a v roku 2006 pre­stal pri­jí­mať otázky.

google-answers

Lively

Lively, vir­tu­álny svet Google, vydr­žal pri­bližne rok. Google pove­dal, že vytvo­ril Lively, pre­tože chcel, aby jeho uží­va­te­lia mohli komu­ni­ko­vať so svo­jimi pria­teľmi a vyjad­ro­vať sa online novými spô­sobmi. Toto však tiež nefun­go­valo a Lively v roku 2008 skon­čilo.

lively-googles

Google Glass

Google prvý­krát pred­sta­vil svoje oku­liare Google Glass v roku 2012, nikdy sa však nedos­tali k masám. Oku­liare prišli na trh s vyso­kou cenou, sofwa­re­ovými prob­lé­mami, poten­ciál­nymi prob­lé­mami s ochra­nou súkro­mia a cel­kovo vyze­rali tro­chu hlúpo. Google pre­stal oku­liare pre­dá­vať bež­ným spot­re­bi­te­ľom v roku 2015, stále ich však ponúka fir­mám a pra­cuje na novej ver­zii.

google-first

Google Buzz

Google Buzz bola sociálna sieť, ktorá bola začle­nená do Gmailu, ale opäť mala prob­lémy s ochra­nou súkro­mia a nikdy nebola pocho­pená. Spo­loč­nosť túto službu zru­šila v októbri 2011 a sústre­dila sa rad­šej na Google+.

google-buzz

Google Play

Edí­cia Google Play pre Android phone bola pred­sta­vená na jar 2014. Avšak v janu­ári 2015 ju uviedli ako naďa­lej nepre­dajnú a vyda­nie edí­cie pre tele­fón Galaxy S5 sa nikdy neu­sku­toč­nilo. Napriek tomu sa unik­nuté fotky obja­vujú online.

the-google-play-edition

Google Wave

Google Wave bol navr­hnutý tak, aby si ľudia mohli písať správy a upra­vo­vať spo­ločne doku­menty. Uží­va­te­lia však boli zmä­tení a Wave rýchlo padol. Vydr­žal asi rok a skon­čil v auguste 2010.

google-wave

Google Video

Google Video bolo služ­bou na pre­hrá­va­nie videí, ktorá začala pred­tým než ju kúpil You­Tube v roku 2006. Google Video pre­stalo pri­jí­mať nahrávky v roku 2009, avšak Video a You­tube koexis­to­vali až do augusta 2012, kedy Google Video skon­čilo.

google-video

Google Nexus Q

Google Nexus Q bol pre­hrá­vač navr­hnutý tak, aby sa naňho dali napo­jiť všetky domáce zaria­de­nia. V roku 2012 bol s veľ­kou slá­vou pred­sta­vený na vývo­jár­skej kon­fe­ren­cii spo­loč­nosti. Recen­zie 299-dolá­ro­vého zaria­de­nia boli hrozné a Google pro­dukt stia­hol ešte pred­tým než ho uvie­dol na trh pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov.

googles-nexus

Google X

Google X, alter­na­tívne pre­po­je­nie pre vyhľa­dá­vač skon­čilo presne po jed­nom dni. Google X bol uve­dený do off­line režimu 16. marca 2005 a neskôr bol tento názov pou­žitý pre výskumnú diví­ziu spo­loč­nosti Google.

google-x

Google Health

Google Health pôvodne zamýš­ľal ľuďom poskyt­núť prí­stup k infor­má­ciám o zdraví, avšak v janu­ári táto služba skon­čila. A to preto, že opäť nemala tak široký dopad ako spo­loč­nosť dúfala.

originally-intended

Google Rea­der

Google Rea­der bola appka na číta­nie novín, ktorá umož­ňo­vala uží­va­te­ľom vytiah­nuť infor­má­cie z blo­gov a spra­vo­daj­ských webov. Google túto apli­ká­ciu zru­šil v marci 2013.

google-reader

Google Cata­logs

Google Cata­logs bol inte­rak­tívny nákupný prog­ram, ktorý digi­ta­li­zo­val kata­lógy. Mobilná ver­zia skon­čila v roku 2013 a desk­to­pová o dva roky neskôr.

google-catalogs

Google Han­gouts On Air

Google Han­gouts On Air – live-stre­a­min­gové služby boli pre­su­nuté na You­tube v sep­tem­bri 2016. Táto služba bola pôvodne vytvo­rená v roku 2012, kedy živé vysie­la­nie začí­nalo byť popu­lárne a bola raz pou­žitá pre­zi­den­tom Oba­mom a pápe­žom Fran­tiš­kom.

google-hangouts-on-air

Dodge­bal

Dodge­ball, služba, ktorá uží­va­te­ľom umož­ňo­vala udá­vať svoju polohu bola zapla­tená spo­loč­nos­ťou Google v roku 2005. Jeho zakla­da­te­lia, medzi kto­rými bol aj Den­nis Cowley, opus­tili Google v roku 2007 a Cro­wley vytvo­ril veľmi podobnú službu Four­squ­are o dva roky neskôr.

dodgeball

iGo­ogle

iGo­ogle, per­so­na­li­zo­vané nasta­ve­nie domov­skej stránky zaniklo v roku 2013. Uží­va­te­ľom dovo­ľo­valo upra­vo­vať si domov­skú stránku pomo­cou wid­ge­tov. Vytvo­rené bolo v roku 2005. Google vyhlá­sil, že apli­ká­cia už nie je potrebná, odkedy apli­ká­cie bežia na Chrome a Android.

igoogle-a-personalized-homepage

Orkut

Orkut bola raz popu­lárna sociálna sieť. Stránka bola popu­lár­nej­šia za hra­ni­cami USA a Google sa ju roz­ho­dol zabiť v sep­tem­bri 2014.

orkut

Google Note­book

Google Note­book bol pred­chod­com Google Docs a mohol si doňho kopí­ro­vať a vkla­dať URL adresy alebo písať poznámky, ktoré sa dali zdie­ľať a pub­li­ko­vať. Google pre­stal Note­book vyví­jať v roku 2009 a v roku 2012 ofi­ciálne skon­čil. Neskôr všetky dáta pre­niesli do Google Docs.

google-notebook

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)