17 neuve­ri­teľ­ných náhod, ktoré posu­nuli hra­nice prav­de­po­dob­nosti

Jozef Mikuš, vedelisteze.sk / 15. november 2016 / Tech a inovácie

Nie­ktoré náhody sa zdajú byť až prí­liš zvláštne a neuve­ri­teľné na to, aby boli prav­divé. Pre­čí­taj si 17 prí­be­hov o náho­dách, kto­rým prav­de­po­dobne ani neuve­ríš.

1. Otco­via zakla­da­te­lia Tho­mas Jef­fer­son a John Adams – nie­kedy dobrí pria­te­lia, ino­kedy poli­tickí rivali – zomreli v rov­naký deň.

Stalo sa to 4. júla 1826 na 50. výro­čie vyhlá­se­nia ame­ric­kej nezá­vis­losti, kto­rej hlav­nými tvor­cami boli práve títo muži. Adams v ten deň okolo 18-tej hodiny, bez toho, aby vedel o Jef­fer­so­no­vej nedáv­nej smrti, pove­dal: “Tho­mas Jef­fer­son bude žiť.”

2. Violet Jes­so­pová bola asi naj­šťast­nej­šia žena a záro­veň naj­väč­šia smo­liarka na svete.

Na lodi HMS Olym­pic pôso­bila ako ste­wardka a ses­tra, keď sa ľod zra­zila s HMS Hawke. Táto žena bola tak­tiež na lodi HMHS Bri­tan­nic, keď nara­zila na námornú mínu. Jes­so­pová sa nachá­dzala aj na sláv­nej lodi RMS Tita­nic pri jej náraze do ľadovca. Keďže Jes­so­pová pra­žila všetky tri uda­losti, dostala pre­zývku“slečna nepo­to­pi­teľná”.

3. Rok pred­tým, ako John Wil­kes Booth zabil Abra­hama Lin­colna, zachrá­nil Boot­hov brat Edwin Lin­col­novho syna.

4. Juho­af­rický astro­nóm Danie du Toit pred­ná­šal na hodine o tom, ako môže smrť zasiah­nuť koho­koľ­vek a kedy­koľ­vek.

Na konci hodiny sa udu­sil men­to­lo­vým cuk­rí­kom.

mint-death

foto: pixabay.com

5. Jeden muž sa roz­ho­dol pomstiť za smrť svo­jej ses­try, ktorá spá­chala samov­raždu kvôli nešťast­nej láske.

Preto na muža, ktorý jej zlo­mil srdce – Har­ryho Zieg­landa – vystre­lil a druhú guľku “veno­val” sebe. Zieg­land však pre­žil a jemu určená guľka skon­čila v blíz­kom strome. O tri roky neskôr pra­co­val Zieg­land na vyčis­tení miesta, kde došlo k streľbe. Na odstrá­ne­nie spo­me­nu­tého stromu pou­žil dyna­mit. Výbuch vymr­š­til guľku zo stromu a tá Zieg­landa zabila.

6. 1. sve­tovú vojnu spus­til aten­tát na arci­voj­vodu Fran­tiška Fer­di­nanda.

Pozná­va­cia značka na aute, v kto­rom ho zabili, bola AIII 118. A viete, kedy skon­čila 1. sv. vojna? Presne 11/11/18.

7. Počas 1. sv. vojny Briti upra­vili výletnú loď RMS Car­ma­nia na voj­nové účely.

Aby sa vyhli nepria­teľ­ským úto­kom, zamas­ko­vali ju ako nemeckú loď SMS Tra­fal­gar. V roku 1914 poto­pila Car­ma­nia pri pobreží Bra­zí­lie nemeckú loď. Bola to SMS Tra­fal­gar, ktorá bola zamas­ko­vaná, aby vyze­rala ako brit­ská Car­ma­nia.

8. Henri Tragne z Mar­se­ille sa počas rokov 1861 – 1878 zúčast­nil pia­tich piš­to­ľo­vých due­lov.

Prvé štyri vyhral bez toho, aby čo len raz vystre­lil – jeho súperi zomreli pri­ro­dze­nou smr­ťou. Počas pia­teho duelu tiež nepa­dol ani jeden výstrel. Na zem sa však pred due­lom zrú­til mŕtvy Tragne.

9. Prvý muž, ktorý zomrel pri stavbe Hoove­ro­vej prieh­rady bol J.G. Tier­ney (20.12.1922).

Posledný muž, ktorý pri jej stavbe umrel bol Tier­neho syn Pat­rick. Stalo sa to o pár rokov neskôr, no v rov­naký deň(20.12.1935).

Hoover-Dam

foto: Wiki­me­dia Com­mons

10. Keď sa žena menom Anne Paris­hová v roku 1920 pre­chá­dzala po paríž­skom kníh­ku­pec­tve, našla knihu Jack Frost a iné prí­behy.

Man­že­lovi pove­dala, ako veľmi túto knihu milo­vala, keď bola malá. Keď ju otvo­rili, nastalo prek­va­pe­nie. Vnútri knihy bolo napí­sané: “Anne Paris­hová, 209 N. Weber Street, Colo­rado Springs”.

11. Spi­so­va­teľ Mark Twain sa naro­dil v roku 1835. V tom roku bola zo Zeme vidi­teľná Hal­le­yho kométa – feno­mén, ktorý sa objaví raz za 76 rokov.

V deň, kedy Twain zomrel, sa kométa obja­vila opäť (1910). Možno to neznie ako veľká náhoda, no rok pred smr­ťou túto uda­losť Twain pred­po­ve­dal: “Pri­šiel som s Hal­le­yho komé­tou v roku 1835. O rok príde znova a oča­ká­vam, že s ňou odídem. Ak sa to nestane, bude to naj­väč­ším skla­ma­ním môjho života.”

12. Adolf Hit­ler sa naro­dil 129 rokov po Napo­le­onovi Bona­par­tem.

Hit­ler pri­šiel k moci 129 rokov po Napo­le­onovi a napa­dol Rusko 129 rokov po Napo­le­ono­vom napad­nutí. A hádajte, kedy bol pora­zený? Presne 129 rokov po Napo­le­ono­vej porážke.

13. Fran­cúza menom Jean Marie Dubarry pop­ra­vili 13. feb­ru­ára 1746 za vraždu svojho otca.

Presne o sto rokov neskôr (na deň) pop­ra­vili muža s rov­na­kým menom za rov­naký sku­tok.

14. V roku 1974 taxík na Ber­mu­dách zra­zil a zabil muža na mopede.

Presne o rok neskôr šofé­ro­val ten istý moped brat zosnu­lého muža. Zra­zil ho rov­naký taxík, s rov­na­kým vodi­čom, na rov­na­kej ulici a dokonca aj s rov­na­kým pasa­žie­rom.

killer-cab

foto: zombieite/Flickr

15. Román Edgara Allana Poea s náz­vom Prí­hody Art­hura Gor­dona Pyma (1838) hovorí o prí­behu šty­roch stros­ko­tan­cov, ktorí sa kvôli pre­ži­tiu roz­hodli zjesť plav­číka menom Richard Par­ker.

V roku 1884 sa odo­hral prí­pad šty­roch stros­ko­tan­cov z lode Mig­no­lette, ktorí kvôli pre­ži­tiu museli zjesť plavčíka.Viete, ako sa volal? Správne, Richard Par­ker.

16. V roku 1930 krá­čal Joseph Fig­lock det­ro­it­skou uli­cou, keď mu odrazu na hlavu spadlo dieťa, ktoré vypadlo z okna 4. poscho­dia.

O rok neskôr sa situ­ácia navlas zopa­ko­vala – to isté dieťa spadlo na hlavu toho istého muža z toho istého okna. Našťas­tie, obaja zúčast­není obe prí­hody pre­žili.

17. Posledný prí­pad sa týka dvo­j­ičiek, ktoré po pôrode odde­lili.

Hoci sa nepoz­nali, od svo­jich adop­tív­nych rodi­čov dostali meno James. Z oboch sa stali poli­cajti a obaja sa ože­nili so ženou menom Linda. Obaja pome­no­vali svo­jich synov rov­nako (len v odliš­nom tvare) – James Allan a James Alan. Obaja mali psov menom Toy a obaja sa s prvou man­žel­kou roz­išli, aby si mohli vziať ženu menom Betty.

twin-boys

foto: Jeremy Miles/Flickr

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej fotografie:koláž

Pridať komentár (0)