17 sekundové pravidlo, s ktorým dosiahneš v živote maximum

Alexandra Geletová / 25. októbra 2018 / Lifehacking

zdroj: unsplash.com/scott webb
  • Ur­čite ste už po­čuli o zá­kone prí­ťaž­li­vosti – teda to, na čo mys­líte, to aj do­sta­nete.
  • A ves­mír chce, aby ste na­ozaj mali všetko, čo chcete.
  • Pre­tože to je práve tá krása spo­je­nia – to, čo hľa­dáte, vás hľadá tiež.
  • Vaše sny a túžby boli umiest­nené do vášho srdca z ne­ja­kého dô­vodu – boli vám dané, pre­tože iba vy ste schopný pri­viesť tieto pred­stavy k sku­toč­nosti.

Je­diná vec, ktorá vám bráni v tom, aby ste do­stali všetko, čo chcete, je od­por. Za­me­ria­vate sa na to, čo ne­máte, a čo vám chýba. Aby ste však zís­kali to, čo chcete, mu­síte sa na to za­me­rať bez akých­koľ­vek iných myš­lie­nok, po­chyb­ností alebo ne­dô­very. Ži­vot vám to­tiž dáva to, čomu ne­us­tále ve­nu­jete po­zor­nosť. Inak po­ve­dané, vo va­šom ži­vote „ras­tie“ to, na čo sa za­me­ria­vate.

Ako fun­guje zá­kon prí­ťaž­li­vosti?

Pred­stavte si, že ste v New Yorku, na­sad­nete do ta­xíka, no ta­xi­kár vám ne­ro­zu­mie. Vy mu ho­vo­ríte a ne­us­tále opa­ku­jete: „Ne­berte ma k So­che slo­body! Pro­sím, ne­berte ma k So­che slo­body!“ On vám síce ne­ro­zu­mie, ale po­čuje, na čo sa za­me­ria­vate, takže vás od­ne­sie práve k So­che slo­body.

Je teda po­trebné po­lo­žiť si dô­le­žitú otázku: Na­stú­pili by ste do ta­xíka a ho­vo­rili by ste vo­di­čovi, kam NECH­CETE ísť na­miesto toho, aby ste mu po­ve­dali, kam CHCETE ísť?

A rov­nako to fun­guje aj s ves­mí­rom. Keď sa na niečo za­me­ria­vate, on ne­vie, či to chcete alebo nie – je­diné, čo vie je, že sa na to sú­stre­ďu­jete.

A práve preto, že ves­mír vám chce dať všetko, na čo sa sú­stre­ďu­jete, nemá zmy­sel uva­žo­vať o zlých ve­ciach – o ve­ciach, ktoré vo svo­jom ži­vote mať nech­cete.

Vy ste tvor­com svojho ži­vota a práve preto by ste sa mali za­me­ria­vať iba na to, čo na­ozaj chcete. Podľa psy­cho­ló­gov vám na to stačí iba 17 se­kúnd.

Prečo 17 se­kúnd?

Pre­tože ak sa bu­dete 17 se­kúnd na niečo za­me­ria­vať a sú­stre­diť, do­ká­žete zme­niť to, čo cí­tite. 17 se­kúnd je do­sta­tok času na to, aby ste prišli na iné myš­lienky, ktoré zo­sil­nia zá­kon prí­ťaž­li­vosti.

Na konci 17 se­kúnd je ďal­ších 17 se­kúnd, teda do­kopy už máte 34 se­kúnd za­me­ria­va­nia sa na to, čo chcete. Z toho sa môže stať 68 se­kúnd a celý ves­mír je už spo­jený a pri­pra­vený dať vám to.

Podľa psy­cho­ló­gov sa to­tiž za­me­ria­vame na to, čo chceme, len asi 5 se­kúnd a po­tom rýchlo za­čí­name po­chy­bo­vať. Najprv sme mo­ti­vo­vaný a na­bu­dený, ale to nad­še­nie rýchlo, veľmi rýchlo opadne.

Ako po­u­ží­vať pra­vidlo 17 se­kúnd

Po dobu 17 se­kúnd si v mysli vy­tvá­rajte ob­razy toho, čo chcete. Pred­sta­vujte si, čo by ste ro­bili, ak by ste to mali, ako by ste sa cí­tili a pred­sta­vujte si každý, aj ten naj­menší de­tail.

Za­me­rajte sa iba na to, ČO CHCETE, nie na to, čo nech­cete a pri­tiah­nite si to do svojho ži­vota.

zdroj: psych.in­te­rez.sk

Pridať komentár (0)