17 skve­lých star­tu­pov, kto­ré v roku 2016 oble­te­li svet

Lýdia Repová / 6. júla 2016 / Business

Zača­li doslo­va iba pred pár mesiac­mi, ale ich meno už pozna­jú star­tu­po­vé komu­ni­ty v rôz­nych kútoch sve­ta.

Dalo by sa pove­dať, že, ako kaž­dý, aj rok 2016 je pre nie­kto­ré star­tu­py roz­ho­du­jú­ci a nie kaž­dé­mu sa poda­ri­lo napl­niť svo­je oča­ká­va­nia. Medzi najús­peš­nej­šie star­tu­py pat­ria spo­loč­nos­ti, zaobe­ra­jú­ce sa hlav­ne medi­cí­nou a vývo­jom lie­kov, naprí­klad pre boj pro­ti rako­vi­ne, či zdo­ko­na­le­ním tech­no­ló­gií.

Star­ry so svo­jím wifi rou­te­rom

HomePage-PerfectWifi-1280x625

foto: starry.com

Spo­loč­nosť zalo­žil v Janu­ári Chet Kano­jia, zná­mi aj ako ria­di­teľ Aereo, za úče­lom vývo­ja a dis­tri­bu­ova­nia super rých­lych wifi zaria­de­ní, kto­ré ponú­ka­jú rých­losť až 1Gb za sekun­du a viac. Tak­tiež vytvo­ril prí­mač s náz­vom Star­ry Point, kto­rý sa dá jed­no­du­cho polo­žiť na para­pet. K nemu si násled­ne pri­po­jíš vlast­ný wifi rou­ter ale­bo si zakú­piš za 350 dolá­rov Star­ry Sta­ti­on, kto­rá má doty­ko­vý disp­lej a ponú­ka infor­má­cie o aktu­ál­nej rých­los­ti inter­ne­tu.

Juice­ro ponú­ka naj­čerstvej­ší džús

juicero

foto: cultofmac.com

Aj keď sa jed­ná už o troj­roč­ný star­tup, fun­go­vať začal až vo Feb­ru­ári toh­to roku. Ide o kuchyn­ské­ho pomoc­ní­ka, kto­rý ponú­ka jed­no­du­chý spô­sob pre vyro­be­nie vlast­ných štiav. Fun­gu­je na prin­cí­pe stla­če­nia vrec­ka, kto­ré obsa­hu­jú čerstvé ovo­cie či zele­ni­nu. Ide o raw orga­nic­ký pro­dukt, kto­rý by nemal obsa­ho­vať kon­zer­van­ty. Cena za začí­na pohy­bo­vať od 699 dolá­rov, za čo bol ten­to mla­dý star­tup skri­ti­zo­va­ný.

Grail za boj pro­ti rako­vi­ne

AAEAAQAAAAAAAASBAAAAJGZiYzczOGJkLTBkODctNGEyYi1hMTU0LWMzYmMxZmYzMGU3Mg

foto: licdn.com

Illu­mi­na, spo­loč­nosť, kto­rá vytvo­ri­la tech­no­ló­giu na spra­co­va­nie DNA, sa spo­ji­la s inves­tor­mi, aby vytvo­ri­la krv­né tes­ty, z kto­rých by sa dala zis­tiť rako­vi­na už v ran­nom štá­diu. Grail pre­vza­la tech­no­ló­giu z tej­to spo­loč­nos­ti a zača­la vytvá­rať uni­ver­zál­ne tes­ty na rako­vi­nu.

Juno ako alter­na­tí­va Uber

juno-wants-to-be-a-driver-friendly-alternative-to-uber

foto: businessinsider.com

Vďa­ka pre­da­ju Vibe­ru za 900 mili­ó­nov dolá­rov sa jeho zakla­da­teľ Tal­mon Mar­co mohol pus­tiť do nové­ho pro­jek­tu. Zalo­žil Juno, kon­ku­ren­ciu pre Uber, kto­rý by mal byť lep­ší pre vodi­čov ako Uber či Lyft. Zatiaľ je však v skú­šob­nej ver­zii iba v New Yor­ku.

Otto so svo­ji­mi bez­pi­lot­ný­mi kami­ón­mi

otto-620x349

foto: gizmodo.co.uk

Bez­pi­lot­né kami­ó­ny by moh­li vyjsť na naše ces­ty ešte skôr, ako bez­pi­lot­né autá. Tím zlo­že­ný s vývo­já­rov z Goog­lu, App­le a Tes­ly vytvá­ra soft­vér pre všet­ky kami­ó­ny. Ten by mal kaž­dý kami­ón vyro­be­ný po roku 2013 pre­me­niť na auto­nóm­ny. Cena také­ho­to vylep­še­nia sa pohy­bu­je oko­lo 30 000 dolá­rov.

Sim­ple Habit chce pomôcť vystre­so­va­ným mla­dým

Simple+Habit+app

foto: s.aolcdn.com

Po pre­da­ní svoj­ho prvé­ho star­tu­pu sa roz­hod­la Yun­ha Kim vytvo­riť apli­ká­ciu, kto­rá sa venu­je vystre­so­va­ným mla­dým ľuďom. Hlav­nou myš­lien­kou toh­to pro­jek­tu je medi­to­va­nie. Sim­ple Habit sa celá venu­je čak­rám a sede­niu v tme po dobe 30 minút, kedy sa medi­tu­je. Ide o 5 minú­to­vé kur­zy vede­né špe­cia­lis­ta­mi v tom­to odbo­re, veno­va­né všet­kým stre­su­jú­cim ľuďom, kto­rí sú neus­tá­le pod tla­kom. O apli­ká­ciu už pre­ja­vi­la záu­jem spo­loč­nosť App­le, kto­rá ju pred­sta­vi­la v Máji.

Ched­dar ako CNBC pre mla­dých

Bez názvu

foto: ceddar.com

Jon Ste­in­berg, pre­zi­dent Buzz­Fe­ed-u a ria­di­teľ Dai­ly Mail US, vytvo­ril Ched­dar, aby pri­blí­žil novin­ky zo sve­ta biz­ni­su aj mlad­šej veko­vej kate­gó­rii. Ide o krát­ke sprá­vy a roz­ho­vo­ry s ľuď­mi z toh­to odvet­via, kto­ré sú aktu­ál­ne zadar­mo, no ak sa ten­to nápad ujme, spo­loč­nosť by chce­la neskôr svo­je služ­by spo­plat­niť.

Com­pa­rab­ly porov­ná tvoj plat s iný­mi

Screenshot-2016-03-03-11.36.20

foto: tnwcdn.com

Pokiaľ máš prob­lém s tým, či si správ­ne odme­ne­ný za svo­ju prá­cu skús Com­pa­rab­ly. V tej­to apli­ká­cii uve­dieš samoz­rej­me ano­nym­ne, svo­je úda­je o výš­ke pla­tu, skú­se­nos­tiach, ukon­če­nej ško­le, veľ­kos­ti spo­loč­nos­ti a loka­li­te spo­lu s ďal­ší­mi para­met­ra­mi. Com­pa­rab­ly násled­ne porov­ná tvo­je para­met­re s podob­ný­mi v data­bá­ze a ty sa dozvieš, aké finanč­né ohod­no­te­nie by si mal mať.

Nanit, moder­ný baby­sit­ter

features-nursery

foto: nanit.com

Pre vyťa­že­né mamič­ky, pri­chá­dza ten­to star­tup. Ide o moni­to­ro­va­cie zaria­de­nie, kto­ré využí­va smart tech­no­ló­gie. Vďa­ka kame­re ponú­ka živé zábe­ry die­ťa­ťa v pos­tieľ­ke, tak­tiež ponú­ka aj infor­má­cie o tom, ako die­ťa spí či kon­tro­lu­je jeho tep­lo­tu.

Tru­e­bill pomô­že ušet­riť

www.truebill.com--930x469

foto: enturebeat.com

Ak sa ti sta­lo, že si mal na účte od tele­fó­nu či káb­lov­ky nezmy­sel­ne sumy za služ­by, kto­ré abso­lút­ne nevy­uží­vaš, táto apli­ká­cia chce ten­to prob­lém vyrie­šiť. Apli­ká­cia ske­nu­je tvo­je zázna­my na účte a pomá­ha zazna­me­ná­vať zby­toč­né plat­by. Tie si môžeš násled­ne jed­no­du­cho odstrá­niť.

Win­nie ako pomoc rodi­čom

winnie-wants-to-be-the-yelp-for-parents

foto: businessinsider.com

Ten­to star­tup zalo­že­ný mla­dou mamič­kou pomá­ha všet­kým rodi­čom s malý­mi deť­mi, kto­rí sto­ja pred veľ­kou otáz­kou, kam zájsť do mes­ta. Ponú­ka zoznam reštau­rá­cií či kaviar­ní a iných miest, kde náj­du det­ský kútik ale­bo miest­nosť na pre­ba­ľo­va­nie.

Zip­li­ne dro­ny pomá­ha­jú Afri­ke

zipline

foto: objevit.cz

Počas 5 rokov pra­co­val Zip­li­ne na svo­jom taj­nom pro­jek­te pre huma­ni­tár­ne misie. V aprí­li toh­to roku potom pri­nie­sol na svet­lo sve­ta ten­to pro­jekt. Jed­ná sa o dro­ny kto­ré budú pou­ží­va­né na roz­voz lie­kov a ostat­ných potreb­ných pro­duk­tov do odľah­lých čas­tí Afri­ky. A že nej­de len o nápad, doka­zu­je aj uzat­vo­re­nie par­tner­stva s Rwand­skou vlá­dou pre záso­bo­va­nie ich nemoc­níc.

Ritu­al za správ­nu výži­vu

tcdisrupt_ny16-5029

foto: tctechcrunch2011.files.wordpress.com

Star­tup zalo­že­ný Kate­ri­nou Schnu­e­der sa zame­ria­va na vita­mí­ny. Vysvet­ľu­je, že nie­kto­ré vita­mí­ny ponú­ka­jú zby­toč­ne veľa kom­bi­ná­cií vita­mí­no­vých látok, kto­ré nie sú potreb­né, pre­to­že veľa z nich prij­me­me v jed­le. Ritu­al vytvo­ril kap­su­le, kto­ré obsa­hu­jú pres­ne tie vita­mí­ny, kto­ré sú potreb­né dodá­vať telu.

Rechar­ge ponú­ka pries­tor na oddych

business_insider

foto: techinsider.io

Nie­kto­ré spo­loč­nos­ti ešte nepo­nú­ka­jú svo­jim zamest­nan­com miest­nos­ti, kde by moh­li zre­la­xo­vať nach­víľ­ku od prá­ce. Pre­to vzni­kol v San Fran­cis­cu star­tup s náz­vom Rechar­ge. Ten ponú­ka svo­jim uží­va­te­ľom zoznam hote­lov, s kto­rý­mi sú dohod­nu­tý, súkrom­nú izbu, kde môžeš počas dňa zre­la­xo­vať, či sa ospr­cho­vať po behu.

Pearl ti pomô­že s cúva­ním

pearl_car_porsche

foto: pearl.com

Spo­je­ním býva­lých zamest­nan­cov App­lu vzni­kol ten­to zau­jí­ma­vý star­tup. Ide o prvý pro­dukt, kto­rý pomá­ha maji­te­ľom star­ších áut. Pre­po­je­ním kamier v ráme ŠPZ znač­ky a tvoj­ho smar­fó­nu si vytvo­ríš cúva­cie kame­ry. Cena sa pohy­bu­je oko­lo 500 dolá­rov a spo­loč­nosť sa vyjad­ri­la, že s ďal­ším roz­vo­jom bude ponú­kať nové vylep­še­nia toh­to rámu.

Lola je nový pomoc­ník pre ces­to­va­te­ľov

Paul-English-1

foto: bostonmagazine.com

Spo­lu­za­kla­da­teľ Kay­ak, Paul English, sa roz­ho­dol posu­núť ces­to­va­nie a využí­va­nie ces­tov­ných agen­tov do 21 sto­ro­čia. Ponú­ka služ­by chat apli­ká­ciu, kto­rá spá­ja ces­to­va­te­ľov s agent­mi. Tí sa posta­ra­jú o zby­toč­né vyba­vo­va­nie. Spá­ja tech­no­ló­gie a skú­se­ný per­so­nál, aby dosia­hol maxi­mál­nu spo­koj­nosť svo­jich zákaz­ní­kov.

Knu­Ed­ge pro­ce­sor

knuedge-800x375

foto: venturebeat.com

Aj keď sa nedá Knu­Ed­ge úpl­ne nazvať star­tu­pom, keď­že má už 10 rokov, v Júny toh­to roku pri­šiel koneč­ne jeho zakla­da­teľ Dan Gol­din s tým, na čom desať­ro­čia pra­co­val. Spo­loč­nosť chce spo­jiť Goog­le, AMD a Intel a vytvo­riť tak pro­ce­sor novej gene­rá­cie.

zdroj: businessinsider.com zdroj titul­nej foto:theforexmagazine.org

Pridať komentár (0)