17 skve­lých star­tu­pov, ktoré v roku 2016 oble­teli svet

Lýdia Repová / 6. júla 2016 / Business

Začali doslova iba pred pár mesiacmi, ale ich meno už poznajú star­tu­pové komu­nity v rôz­nych kútoch sveta.

Dalo by sa pove­dať, že, ako každý, aj rok 2016 je pre nie­ktoré star­tupy roz­ho­du­júci a nie kaž­dému sa poda­rilo napl­niť svoje oča­ká­va­nia. Medzi najús­peš­nej­šie star­tupy pat­ria spo­loč­nosti, zaobe­ra­júce sa hlavne medi­cí­nou a vývo­jom lie­kov, naprí­klad pre boj proti rako­vine, či zdo­ko­na­le­ním tech­no­ló­gií.

Starry so svo­jím wifi rou­te­rom

HomePage-PerfectWifi-1280x625

foto: starry.com

Spo­loč­nosť zalo­žil v Janu­ári Chet Kano­jia, známi aj ako ria­di­teľ Aereo, za úče­lom vývoja a dis­tri­bu­ova­nia super rých­lych wifi zaria­dení, ktoré ponú­kajú rých­losť až 1Gb za sekundu a viac. Tak­tiež vytvo­ril prí­mač s náz­vom Starry Point, ktorý sa dá jed­no­du­cho polo­žiť na para­pet. K nemu si následne pri­po­jíš vlastný wifi rou­ter alebo si zakú­piš za 350 dolá­rov Starry Sta­tion, ktorá má doty­kový disp­lej a ponúka infor­má­cie o aktu­ál­nej rých­losti inter­netu.

Juicero ponúka naj­čerstvejší džús

juicero

foto: cultofmac.com

Aj keď sa jedná už o troj­ročný star­tup, fun­go­vať začal až vo Feb­ru­ári tohto roku. Ide o kuchyn­ského pomoc­níka, ktorý ponúka jed­no­du­chý spô­sob pre vyro­be­nie vlast­ných štiav. Fun­guje na prin­cípe stla­če­nia vrecka, ktoré obsa­hujú čerstvé ovo­cie či zele­ninu. Ide o raw orga­nický pro­dukt, ktorý by nemal obsa­ho­vať kon­zer­vanty. Cena za začína pohy­bo­vať od 699 dolá­rov, za čo bol tento mladý star­tup skri­ti­zo­vaný.

Grail za boj proti rako­vine

AAEAAQAAAAAAAASBAAAAJGZiYzczOGJkLTBkODctNGEyYi1hMTU0LWMzYmMxZmYzMGU3Mg

foto: licdn.com

Illu­mina, spo­loč­nosť, ktorá vytvo­rila tech­no­ló­giu na spra­co­va­nie DNA, sa spo­jila s inves­tormi, aby vytvo­rila krvné testy, z kto­rých by sa dala zis­tiť rako­vina už v ran­nom štá­diu. Grail pre­vzala tech­no­ló­giu z tejto spo­loč­nosti a začala vytvá­rať uni­ver­zálne testy na rako­vinu.

Juno ako alter­na­tíva Uber

juno-wants-to-be-a-driver-friendly-alternative-to-uber

foto: businessinsider.com

Vďaka pre­daju Viberu za 900 mili­ó­nov dolá­rov sa jeho zakla­da­teľ Tal­mon Marco mohol pus­tiť do nového pro­jektu. Zalo­žil Juno, kon­ku­ren­ciu pre Uber, ktorý by mal byť lepší pre vodi­čov ako Uber či Lyft. Zatiaľ je však v skú­šob­nej ver­zii iba v New Yorku.

Otto so svo­jimi bez­pi­lot­nými kami­ónmi

otto-620x349

foto: gizmodo.co.uk

Bez­pi­lotné kami­óny by mohli vyjsť na naše cesty ešte skôr, ako bez­pi­lotné autá. Tím zlo­žený s vývo­já­rov z Googlu, Apple a Tesly vytvára soft­vér pre všetky kami­óny. Ten by mal každý kamión vyro­bený po roku 2013 pre­me­niť na auto­nómny. Cena také­hoto vylep­še­nia sa pohy­buje okolo 30 000 dolá­rov.

Sim­ple Habit chce pomôcť vystre­so­va­ným mla­dým

Simple+Habit+app

foto: s.aolcdn.com

Po pre­daní svojho prvého star­tupu sa roz­hodla Yunha Kim vytvo­riť apli­ká­ciu, ktorá sa venuje vystre­so­va­ným mla­dým ľuďom. Hlav­nou myš­lien­kou tohto pro­jektu je medi­to­va­nie. Sim­ple Habit sa celá venuje čak­rám a sede­niu v tme po dobe 30 minút, kedy sa medi­tuje. Ide o 5 minú­tové kurzy vedené špe­cia­lis­tami v tomto odbore, veno­vané všet­kým stre­su­jú­cim ľuďom, ktorí sú neus­tále pod tla­kom. O apli­ká­ciu už pre­ja­vila záu­jem spo­loč­nosť Apple, ktorá ju pred­sta­vila v Máji.

Ched­dar ako CNBC pre mla­dých

Bez názvu

foto: ceddar.com

Jon Ste­in­berg, pre­zi­dent Buzz­Feed-u a ria­di­teľ Daily Mail US, vytvo­ril Ched­dar, aby pri­blí­žil novinky zo sveta biz­nisu aj mlad­šej veko­vej kate­gó­rii. Ide o krátke správy a roz­ho­vory s ľuďmi z tohto odvet­via, ktoré sú aktu­álne zadarmo, no ak sa tento nápad ujme, spo­loč­nosť by chcela neskôr svoje služby spo­plat­niť.

Com­pa­rably porovná tvoj plat s inými

Screenshot-2016-03-03-11.36.20

foto: tnwcdn.com

Pokiaľ máš prob­lém s tým, či si správne odme­nený za svoju prácu skús Com­pa­rably. V tejto apli­ká­cii uve­dieš samoz­rejme ano­nymne, svoje údaje o výške platu, skú­se­nos­tiach, ukon­če­nej škole, veľ­kosti spo­loč­nosti a loka­lite spolu s ďal­šími para­met­rami. Com­pa­rably následne porovná tvoje para­metre s podob­nými v data­báze a ty sa dozvieš, aké finančné ohod­no­te­nie by si mal mať.

Nanit, moderný baby­sit­ter

features-nursery

foto: nanit.com

Pre vyťa­žené mamičky, pri­chá­dza tento star­tup. Ide o moni­to­ro­va­cie zaria­de­nie, ktoré využíva smart tech­no­ló­gie. Vďaka kamere ponúka živé zábery die­ťaťa v pos­tieľke, tak­tiež ponúka aj infor­má­cie o tom, ako dieťa spí či kon­tro­luje jeho tep­lotu.

Tru­e­bill pomôže ušet­riť

www.truebill.com--930x469

foto: enturebeat.com

Ak sa ti stalo, že si mal na účte od tele­fónu či káb­lovky nezmy­selne sumy za služby, ktoré abso­lútne nevy­uží­vaš, táto apli­ká­cia chce tento prob­lém vyrie­šiť. Apli­ká­cia ske­nuje tvoje záznamy na účte a pomáha zazna­me­ná­vať zby­točné platby. Tie si môžeš následne jed­no­du­cho odstrá­niť.

Win­nie ako pomoc rodi­čom

winnie-wants-to-be-the-yelp-for-parents

foto: businessinsider.com

Tento star­tup zalo­žený mla­dou mamič­kou pomáha všet­kým rodi­čom s malými deťmi, ktorí stoja pred veľ­kou otáz­kou, kam zájsť do mesta. Ponúka zoznam reštau­rá­cií či kaviarní a iných miest, kde nájdu det­ský kútik alebo miest­nosť na pre­ba­ľo­va­nie.

Zip­line drony pomá­hajú Afrike

zipline

foto: objevit.cz

Počas 5 rokov pra­co­val Zip­line na svo­jom taj­nom pro­jekte pre huma­ni­tárne misie. V apríli tohto roku potom pri­nie­sol na svetlo sveta tento pro­jekt. Jedná sa o drony ktoré budú pou­ží­vané na roz­voz lie­kov a ostat­ných potreb­ných pro­duk­tov do odľah­lých častí Afriky. A že nejde len o nápad, doka­zuje aj uzat­vo­re­nie par­tner­stva s Rwand­skou vlá­dou pre záso­bo­va­nie ich nemoc­níc.

Ritual za správnu výživu

tcdisrupt_ny16-5029

foto: tctechcrunch2011.files.wordpress.com

Star­tup zalo­žený Kate­ri­nou Schnu­e­der sa zame­riava na vita­míny. Vysvet­ľuje, že nie­ktoré vita­míny ponú­kajú zby­točne veľa kom­bi­ná­cií vita­mí­no­vých látok, ktoré nie sú potrebné, pre­tože veľa z nich prij­meme v jedle. Ritual vytvo­ril kap­sule, ktoré obsa­hujú presne tie vita­míny, ktoré sú potrebné dodá­vať telu.

Recharge ponúka pries­tor na oddych

business_insider

foto: techinsider.io

Nie­ktoré spo­loč­nosti ešte nepo­nú­kajú svo­jim zamest­nan­com miest­nosti, kde by mohli zre­la­xo­vať nach­víľku od práce. Preto vzni­kol v San Fran­ciscu star­tup s náz­vom Recharge. Ten ponúka svo­jim uží­va­te­ľom zoznam hote­lov, s kto­rými sú dohod­nutý, súkromnú izbu, kde môžeš počas dňa zre­la­xo­vať, či sa ospr­cho­vať po behu.

Pearl ti pomôže s cúva­ním

pearl_car_porsche

foto: pearl.com

Spo­je­ním býva­lých zamest­nan­cov Applu vzni­kol tento zau­jí­mavý star­tup. Ide o prvý pro­dukt, ktorý pomáha maji­te­ľom star­ších áut. Pre­po­je­ním kamier v ráme ŠPZ značky a tvojho smar­fónu si vytvo­ríš cúva­cie kamery. Cena sa pohy­buje okolo 500 dolá­rov a spo­loč­nosť sa vyjad­rila, že s ďal­ším roz­vo­jom bude ponú­kať nové vylep­še­nia tohto rámu.

Lola je nový pomoc­ník pre ces­to­va­te­ľov

Paul-English-1

foto: bostonmagazine.com

Spo­lu­za­kla­da­teľ Kayak, Paul English, sa roz­ho­dol posu­núť ces­to­va­nie a využí­va­nie ces­tov­ných agen­tov do 21 sto­ro­čia. Ponúka služby chat apli­ká­ciu, ktorá spája ces­to­va­te­ľov s agentmi. Tí sa posta­rajú o zby­točné vyba­vo­va­nie. Spája tech­no­ló­gie a skú­sený per­so­nál, aby dosia­hol maxi­málnu spo­koj­nosť svo­jich zákaz­ní­kov.

Knu­Edge pro­ce­sor

knuedge-800x375

foto: venturebeat.com

Aj keď sa nedá Knu­Edge úplne nazvať star­tu­pom, keďže má už 10 rokov, v Júny tohto roku pri­šiel konečne jeho zakla­da­teľ Dan Gol­din s tým, na čom desať­ro­čia pra­co­val. Spo­loč­nosť chce spo­jiť Google, AMD a Intel a vytvo­riť tak pro­ce­sor novej gene­rá­cie.

zdroj: businessinsider.com zdroj titul­nej foto:theforexmagazine.org

Pridať komentár (0)