18 hru­bých kníh, ktoré stoja za pre­čí­ta­nie

Simona Hanzelová / 21. november 2016 / Zaujímavosti

Pozrieť si film je jed­no­du­ché, no vychut­nať si, pove­dzme, 800 stra­novú knihu je už poriadna výzva. Keďže je zima a po veče­roch asi aj tak nemáš čo robiť, skús si uva­riť čaj a pusti sa, naprí­klad, aj do nie­kto­rej z nasle­du­jú­cich kníh.

Don Quiote — Miguel de Cer­van­tes

Hoci sa prí­beh tejto novely a satiry odo­hráva v post-stre­do­ve­kom Špa­niel­sku, dej knihy vyniká neuve­ri­teľ­nou nad­ča­so­vos­ťou a výrazne ovplyv­nil nie­len európ­sku lite­ra­túru. Slovné spo­je­nie “boj s veter­nými mlynmi” sa v bež­nej reči pou­žíva dodnes.

don-quixote-by-miguel-de-cervantes-1605-976-pp

Pochmúrny dom — Char­les Dic­kens

Skvelý romá­no­pi­sec Char­les Dic­kens v tomto románe z roku 1853, ktorý je pova­žo­vaný za jeden z jeho naj­lep­ších, rozo­berá nie­koľ­ko­ročný súdny spor a kri­ti­zuje súd­nic­tvo. Dic­kens však zostáva verný svojmu štýlu a preto je aj tento jeho román zábavný a úprimný.

bleak-house-by-charles-dickens-1853-960-pp

Vojna a mier — Lev Niko­la­je­vič Tols­toj

V tejto rus­kej kla­sike autor opi­suje obdo­bie Napo­le­onov­skej éry v Rusku. Tým, že autor pre­súva dej z bojiska na domáci front a nas­päť, maj­strov­sky zachy­táva vplyv vojny nie­len na armádu, ale ja na aris­to­kra­tov, man­že­lov a man­želky.

war-and-peace-by-leo-tolstoy-1869-1296-pp

Midd­le­march — George Eliot

Román sa odo­hráva vo fik­tív­nom mes­tečku Midd­le­march. V knihe sa pre­lína nie­koľko prí­be­hov a veľa cha­rak­te­rov. George Eliot sa dotýka tém ako posta­ve­nie žien, man­žels­tvo, sebec­kosť, pokry­tec­tvo, nábo­žen­stvo, poli­tika či vzde­la­nie.

middlemarch-by-george-eliot-1872-880-pp

Bra­tia Kara­ma­zovci — Fjo­dor Michaj­lo­vič Dosto­jev­skij 

Aj keď naj­zná­mej­ším die­lom tohto význam­ného rus­kého spi­so­va­teľa je román Zlo­čin a trest, mnohí čita­te­lia sa zho­dujú v tom, že vrcho­lom auto­ro­vej tvorby je práve román Bra­tia Kara­za­zovci. Dosto­jev­skij v tomto diele rozo­berá otázky o Bohu, slo­bode a mrav­nosti. Román bol posled­ným auto­ro­vým die­lom, nakoľko krátko po jeho napí­saní zomrel.

the-brothers-karamazov-by-fyodor-dostoyevsky-1880-824-pp

Hľa­da­nie stra­te­ného času — Mar­cel Proust

Hľa­da­nie stra­te­ného času je azda naj­výz­nam­nej­ším die­lom tohto fran­cúz­skeho spi­so­va­teľa. Román je nád­herne napí­saný a má hlboké myš­lienky, napriek tomu, že zachy­táva dosť plytkú tému — pro­stre­die vyš­šej spo­lo­čen­skej vrstvy.

in-search-of-lost-time-by-marcel-proust-19131927-4215-pp

Muž bez vlast­ností — Robert Musil

Túto filo­zo­fickú a spo­lo­čen­skú troj­dielnu fik­ciu písal rakúsky spi­so­va­teľ neuve­ri­teľ­ných 20 rokov, no napriek tomu ju nikdy nedo­pí­sal do konca. Tretí — nedo­kon­čený — diel bol však vydaný posmr­tne.

the-man-without-qualities-by-robert-musil-1943-1744-pp

Pán prs­te­ňov — J. R. R. Tol­kien

Tol­kiena môžeme bez naj­men­ších pochýb pova­žo­vať za prie­kop­níka moder­ných fan­tasy romá­nov. Kto by už len nepoz­nal túto slávnu tri­ló­giu?

the-lord-of-the-rings-by-j-r-r-tolkien-1955-1178-pp

Život a osud — Vasi­lij Gross­man

Dielo, ktoré zachy­táva najmä Sta­lin­grad­skú bitku, je často pri­rov­ná­vané k románu Vojna a mier. Román bol svojho času zaká­zaný. Autor v tomto str­hu­jú­com diele kri­ti­zuje dve naj­väč­šie ľud­ské mon­štrá svojho sto­ro­čia.

life-and-fate-by-vasily-grossman-1959-896-pp

Šógun — James Cla­vell

His­to­rický a poučný román o strete dvoch kul­túr je zasa­dený do obdo­bia feudál­neho Japon­ska. Prí­beh začína stros­ko­ta­ním holand­skej lode pri výcho­do­ja­pon­skom pobreží a zaja­tím jej veli­teľa, angli­čana Johna Blac­kt­horna.

shogun-by-james-clavell-1975-1192-pp

Piliere zeme — Ken Fol­lett

His­to­rický román o stavbe anglic­kej gotic­kej kated­rály Kena Fol­letta patrí medzi sve­tovo naj­čí­ta­nej­šie.

the-pillars-of-the-earth-by-ken-follett-1989-816-pp

Chrám Matky Božej v Paríži — Vic­tor Hugo 

Prí­beh o Quasi­mo­dovi, Frol­lovi a Esme­ralde, kto­rého dej sa odo­hráva v stre­do­ve­kom Paríži v roku 1482, nepo­pie­ra­teľne patrí medzi sve­tovú kla­siku. Vic­tor Hugo v ňom maj­strov­sky život jed­not­li­vých spo­lo­čen­ských vrs­tiev v stre­do­veku, dobro a zlo a nešťastnú lásku.

the-hunchback-of-notre-dame-by-victor-hugo-1833-940-pp

Neko­nečný žart — David Fos­ter Wal­lace

Román z roku 1996 je akousi paró­diou na budúc­nosť. Dielo bolo v posled­ných dvad­sia­tich rokoch strie­davo pre­ce­ňo­vané a pod­ce­ňo­vané. Wal­la­ceov oso­bitý štýl pre­tkaný dlhými štruk­tu­ro­va­nými vetami a čas­tými poznám­kami pod čia­rou tak zrejme nebude nikdy zabud­nutý.

infinite-jest-by-david-foster-wallace-1996-1079-pp

Pod­sve­tie — Don DeLillo

Podľa mno­hých ide o naj­lepší dlhý román minu­lého sto­ro­čia. Autor nás do deja uvá­dza base­bal­lo­vým zápa­som, ktorý sa odo­hráva v New Yorku v roku 1951, a ktorý zasiahne neprí­jemná zvesť o tom, že Soviet­sky zväz usku­toč­nil skúšku ató­mo­vej bomby.

underworld-by-don-delillo-1997-827-pp

Šan­ta­ram — Gre­gory David Roberts

Napí­navý román s auto­bi­o­gra­fic­kými prv­kami o hľa­daní dobra a zmyslu života, kto­rého dej sa odo­hráva v Bom­baji. Kniha si po vydaní okam­žite zís­kala uzna­nie kri­ti­kov.

shantaram-by-gregory-david-roberts-2004-936-pp

2666 — Roberto Bolaño

2666 je posledný román špa­niel­skeho spi­so­va­teľa, ktorý bol vydaný až po jeho smrti. Dielo, ktoré zís­kalo mnoho oce­není, je roz­de­lené do pia­tich častí a strie­dajú sa v ňom via­ceré dejové línie a žánre.

2666-by-roberto-bolao-2004-912-pp

Posvätné hry — Vik­ram Chan­dra

V tomto epic­kom románe o bohat­stve a moci autor čita­teľa vtiahne do života inšpek­tora Sar­taja Sin­gha a do kri­mi­nál­neho pod­sve­tia naj­hľa­da­nej­šieho gang­stra v Indii, Ganesha Gai­tonda.

sacred-games-by-vikram-chandra-2007-928-pp

1Q84 — Haruki Mura­kami

Dej románu, ktorý je roz­de­lený na tri časti, sa odo­hráva v Tokyu v roku 1984 a autor v ňom otvára témy ako vražda, his­tó­ria, nási­lie, rodinné vzťahy či láska. Túto knihu obľú­be­ného japon­ského spi­so­va­teľa budeš buď milo­vať alebo nená­vi­dieť.

1q84-by-haruki-murakami-2011-928-pp

zdroj článku a foto­gra­fií: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)