18 tri­kov na šikovné pou­ží­va­nie Face­bo­oku

Alexandra Dulaková / 20. november 2015 / Tools a produktivita

Využí­va­nie naj­väč­šej sociál­nej siete na svete asi nikto z nás nepo­va­žuje za ume­nie, ale stále exis­tuje veľa malých pomô­cok a vymo­že­ností, o kto­rých nevie úplne každý a ktoré ti pou­ží­va­nie Face­bo­oku môžu zásadne sprí­jem­niť a zjed­no­du­šiť. Ak pat­ríš medzi tých, ktorí chcú mať z uží­va­nia maxi­mum a záro­veň si chcú ako-tak ustrá­žiť súkro­mie, nasle­dovné rady ti určite padnú vhod.

Či už pou­ží­vaš Face­book rad­šej ako mobilnú apli­ká­ciu, alebo ako webovú stránku, tieto veci sa ti môžu zísť.

1. Ulož si zau­jí­mavé správy z news feed-u na neskôr

Tak ako mnohé iné sociálne siete, aj Face­book ponúka mož­nosť pre tých, kto­rých niečo zaujme, no nemajú na to aktu­álne čas. Môžeš si takto na neskôr ulo­žiť fotky, videá, články, odkazy, miesta, a mnohé iné. Vo svo­jom pro­file ich potom náj­deš pod ozna­če­ním “saved”. Ak sa ti naopak nejaký post nepáči, či už ho vypro­du­ko­vala like-nutá stránka alebo jeden z pria­te­ľov, pod tou istou ikon­kou môžeš vybrať mož­nosť “I don’t like this post”. Podľa týchto infor­má­cii bude Face­book lep­šie vedieť, aké odkazy a články ti nabu­dúce zve­rej­niť na news feed. 

2. Navždy odmietni ponuky na hra­nie Candy Crush

Všetci vieme, ako veľmi otravné dokážu byť tieto pozva­nia. Nie, nech­cem ti pomôcť sade­ním mrkvy vo Farm­ville a nech­cem ani si zahrať hrať žiadnu inú hru. (Chcem rad­šej stal­ko­vať bývalú spolužiačku/spolužiaka zo stred­nej.) Nie je prob­lém, dá sa to vyba­viť. More > set­tings > account set­tings > noti­fi­ca­ti­ons. V noto­fi­ká­ciach si vyber zložku “mobile” a následne odškrtni to osudné “app­li­ca­tion invi­tes”. A máš naveky pokoj.

3. Namiesto pro­fi­lovky GIF, namiestno oby­čaj­nej fotky fil­ter

V mobil­nej apli­ká­cii, ktorá má priamy prí­stup na fun­kciu foto­apa­rátu, klikni na vlastnú pro­fi­lovku a následne vyber mož­nosť “take a new pro­file video”. Prie­beh je veľmi jed­no­du­chý a výsle­dok síce asi novú pra­covnú ponuku nepri­láka, ale aspoň vyzerá zau­jí­mavo. Čo si budeme kla­mať, vytvá­rať vlastné GIF-ky je proste super. A ak zve­rej­ňu­ješ fotku, ktorá ti príde fádna, môžeš ju ozvlášt­niť fil­trom. Keď ju zve­rej­ňu­ješ, prejdi po nej prs­tom doprava alebo doľava a fil­tre podobné tým ins­ta­gra­mov­ským sú na svete. Podobne ako na Snap­chate, aj tu môžeš fotky ozdo­bo­vať rôz­nymi emo­jis. 

4. Sle­duj, čo patrí na Face­bo­oku medzi naj­sle­do­va­nej­šie správy 

Ak chceš vždy vedieť, na čo sa sústredí väč­šina sociálne sktív­nych ľudí sveta a dostať sa tak naj­rých­lej­šie k novým sprá­vam a uda­los­tiam, je to veľmi jed­no­du­ché. Tzv. “tren­ding” news náj­deš keď do vyhľa­dá­vača na mobile napí­šeš jed­no­du­cho “tren­ding” a na webe klik­nu­tím na šípku hneď vedľa ikonky “news feed”. Budeš vedieť, o čom sa hovorí a budeš to mať hneď z prvej ruky, keďže sociálne média dnes hrajú v šírení správ kľú­čovú rolu. 

5. Vybe­raj si články a odkazy, ktoré sa načí­tajú rých­lej­šie 

Ak máš slabý inter­net, tak­mer vyčer­pané mobilné dáta, alebo ak sa ti jed­no­du­cho nechce pre­kli­ká­vať cez hordy reklám, vší­maj si, či majú odkazy v pra­vom hor­nom rohu odkazu malú ikonku blesku. Ak sa tam nachá­dza, zna­mená to, že sa jedná o tzv. “ins­tant article”. Tieto odkazy s načí­ta­vajú priamo v apli­ká­cii Face­book bez toho, aby ťa pre­sme­ro­vali napr. do Safari alebo Google chrome. Ich načí­ta­va­nie je cel­kovo desať krát rých­lej­šie než pri iných odka­zoch.

6. Vypni si auto­ma­tické spúš­ťa­nie videí v news feed-e

Okrem toho, že to samoz­rejme tiež žerie baterku aj inter­net, môže byť táto fun­kcia nanaj­výš otravná, najmä ak na video omy­lom klik­neš a v nevhod­nej situ­ácii sa rovno spustí zvuk. Ak ti táto pred­stava nie je po vôli, zamier do nasta­vení > videos and pho­tos > auto­p­lay. Tam si môžeš vybrať presne za akých okol­ností chceš, aby sa videá spúš­ťali. 

7. Zaspo­mí­naj si za uda­los­ťami, ktoré sa odo­hrali presne v tento deň

Nemu­síš ich hneď zve­rej­ňo­vať, ale možno ti občas tento spô­sob nos­tal­gie príde vhod. Stačí zájsť na facebook.com/onthisday, kde si môžeš rovno nasta­viť aj to, ak nie­kto­rých ľudí v sta­rých spo­mien­kach nech­ceš vidieť. Naprí­klad nemi­lo­va­ného ex, sta­rých kama­rá­tov z kto­rých sa vykľuli pat­ri­otickí neona­cisti, a podobne. 

8. Nájdi všetky posty, ktoré si v minu­losti like-ol, share-ol, alebo oko­men­to­val

Nie­kedy hľa­dáš starý člá­nok, link, roz­ho­vor, ale na news feede ani na pro­file už nie je. V tom prí­pade ho náj­deš pod tzv. “acti­vity log”, kde sa ukla­dajú všetky tvoje kroky na sociál­nej sieti.

9. Vyse­lek­tuj si ľudí a stránky, od kto­rých nech­ceš pre­pásť ani jednu novinku

Či už ide o obľú­bené médium, alebo o zná­meho člo­veka, chceš ohľa­dom neho vedieť všetko. To sa dá ľahko dosiah­nuť: set­tings > more > news feed pre­fe­ren­ces. Ľudí a stránky, ktoré chceš mať pod drob­no­hľa­dom, ozna­číš malou mod­rou hviez­dou. Ak chceš zájsť ešte ďalej a byť vždy infor­mo­vaný, keď tvoj obľú­be­nec niečo zve­rejní, stačí nav­ští­viť jeho pro­fil a pod kolon­kou “friends” klik­núť na “get noti­fi­ca­ti­ons”. Pop­rí­pade ak chceš vidieť nie­len to, čo títo ľudia zve­rej­ňujú, ale aj to, čo laj­kujú a komen­tujú, do vyhľa­dá­vača stačí napí­sať “posts liked by/commented by XY”. Posledná fun­kcia však platí iba pre tvo­jich kama­rá­tov. 

10. Roz­li­šuj medzi pria­teľmi a tými, čo len sle­dujú

Zatiaľ čo pria­teľmi na Face­bo­oku sa ľudia stá­vajú až vtedy, keď je potvr­dený friend requ­est, sle­do­vať dru­hých sa dá aj bez ich potvr­de­nia žia­dosti. V takom prí­pade uvi­dia sle­du­júci len akti­vity, o ktoré sa delíš s celou šírou verej­nos­ťou, no ak je ti to aj tak proti srsti, fun­kcia sle­do­va­nia sa dá úplne zablo­ko­vať. Account set­tings > fol­lo­wer set­tings. 

11. Skon­tro­luj si, ako tvoj pro­fil vidia cudzí ľudia

Je to fun­kcia dosť uži­točná, či už z bez­peč­nost­ného hľa­diska, alebo z pro­fe­si­onál­nych dôvo­dov. Nie všetci by mali mať prí­stup ku všet­kému. Aby sa ti tvoj pro­fil zobra­zil tak ako ho vidia ľudia, s kto­rými na face­bo­oku nie si pria­teľ, otvor si svoj pro­fil a klikni v pra­vom spod­nom rohu cover fotky na tri bodky vedľa “view acti­vity log” > “view as…”. Následne sa nežia­dú­cich infor­má­cii môžeš v nasta­ve­niach zba­viť.

12. Vyber si ľudí, s kto­rými sa o vlastné posty chceš deliť

Pri vytvá­raní nového sta­tusu, zve­rej­ňo­vaní fotky, videa, alebo dele­nia sa o odkaz máš vždy na výber, s kým presne sa o tieto veci chceš pode­liť. Prí­slušné menu náj­deš napravo dole v okne, do kto­rého píšeš sta­tusy a v mobil­nej apli­ká­cii to spra­víš pod “edit pri­vacy”. Dokonca doká­žeš posty skryť pred kon­krét­nymi ľuďmi, tým že na využi­ješ okienko “cus­tom pri­vacy” a v mobile “friends except”.

13. Skry si zoznam pria­te­ľov aj infor­má­cie o tvo­jom sta­tuse

Ak nech­ceš, aby verej­nosť videla, s kým sa kama­rá­tiš, choď do friends listu a klikni na ikonku pera, kde môžeš následne všetko skryť. V “edit pri­vacy” si tieto infor­má­cie môžeš skryť aj pred pria­teľmi. Čo sa týka sta­tusu, ak nech­ceš aby ľudia vedeli o tvo­jich roman­tic­kých avan­tú­rach, v sek­cii “family and rela­ti­ons­hips” si nastav mož­nosť vide­nia zmien a stavu na “only me”. Takto sa nie­lenže ľudia nedos­tanú k infor­má­ciam, ale ani sa im prí­padné zmeny neob­ja­via na news feed-e. Všetci vieme, aké neprí­jemné to môže byť.

14. Pred­stav sa ľuďom 

Na vlast­nom pro­file máš mož­nosť vytvo­re­nia krát­kej bio­gra­fie, ktorú môžeš edi­to­vať pod “my pro­file” hneď vedľa základ­ných infor­má­cii o mieste, z kto­rého pochá­dzaš, kde pra­cu­ješ a kam cho­díš do školy. Ďalej, ak si hrdým vlast­ní­kom krko­lom­ného mena, pop­rí­pade len mena, ktoré v zahra­ničí neve­dia vyslo­viť, môžeš jeho správnu výslov­nosť zve­rej­niť. Túto mož­nosť náj­deš pri upra­vo­vaní pro­filu pod “details about you”. Ak chceš, môžeš k menu pri­dať pre­zývku, pop­rí­pade meno za slo­bodna. 

15. Urob si z Face­bo­oku Google

V vyhľa­dá­vači nemu­síš pát­rať len po ľuďoch, strán­kach a podu­ja­tiach — náj­deš v ňom všetko, čo kto kedy na tejto sociál­nej stránke zve­rej­nil — samoz­rejme, len ak zve­rej­nil pre všet­kých. Môžeš teda vyhľa­dá­vať aj slovné spo­je­nia a zobra­zo­vať sa ti budú rôzne druhy správ a postov.

16. Zbav sa postov od otrav­ných ľudí

Ak ťa naozaj, ale naozaj otra­vujú fotky, sta­tusy a odkazy zdie­ľané kon­krét­nymi ľuďmi, ale záro­veň si ich z rôz­nych dôvo­dov nechceš/nemôžeš vyma­zať z pria­te­ľov, stačí, ak ich pre­sta­neš sle­do­vať. Pri ich pro­file si vyber mož­nosť “unfol­low” a už nikdy od nich neuvi­díš nič, čo by ti zrých­lilo tep. 

17. Odbre­meň sa od neus­tá­lych noti­fi­ká­cii o poste, ktorý si raz laj­kol alebo oko­men­to­val

Poznáme to snáď všetci — v dob­rej viere sme niečo lajkli alebo rovno vyjad­rili názor, no to sme ešte netu­šili, že sa tam následne rozp­rúdi živá a neko­nečná dis­ku­sia, o kto­rej samoz­rejme budeme pod­robne infor­mo­vaní. Je to jed­no­du­cho otravné. Vyrie­šiť sa to dá tak, že pri noto­fi­ká­cii o danej téme jed­no­du­cho klik­neš na krí­žik “turn off”. A je po prob­léme.

18. Ak sa s Face­bo­okom lúčiš, pre istotu si ulož dáta svojho pro­filu

Zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)