19 iko­nic­kých miest v Sili­con Val­ley

Dárius Polák / 21. júla 2016 / Startupy

Ešte pred­tým, než nám Sili­con Val­ley pri­nieslo iPod alebo tla­čia­reň od HP, bola táto oblasť, medzi San Fran­cis­com a San Jose, ovocný sad. To je však už minu­losť a ďal­šia gene­rá­cia tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností toto miesto úplne ovládla. Ak máš Sili­con Val­ley po ceste, nav­štív tieto miesta pred­sta­vu­júce his­tó­riu tohto jedi­neč­ného miesta.

Múzeum Intel

1

V múzeu náj­deš infor­má­cie o Mooro­vom zákone, prvom mik­ro­pro­ce­sore Intelu a ako boli vyrá­bané sili­con chipy (podľa kto­rých dostalo Sili­con Val­ley svoj názov). Nie je to síce také veľké his­to­rické počí­ta­čové múzeum, poskytne ti však solídne infor­má­cie o zalo­žení, his­tó­rii Intelu a Sili­con Val­ley.

Adresa: 2200 Mis­sion Col­lege Bou­le­vard, Santa Clara, CA 95054

Web: Intel Museum

Face­book cam­pus

2

Žiaľ, bez kama­ráta pra­cu­jú­ceho vo Face­bo­oku nemô­žeš nav­ští­viť cam­pus zvnútra. Rov­nako si nemô­žeš ani zakú­piť nič z Face­book swag shopu, pre­tože je tiež vo vnútri. Turisti však bežne pózujú pred zna­kom celý deň.

Adresa: 1 Hac­ker Way, Menlo Park, CA 94025

Ale pokiaľ si už tam, určite sa pozri, čo je napí­sané odzadu

3

Face­book sa nasťa­ho­val do sta­rého cam­pusu Sun Mic­ro­sys­tems a tým, že ich starý nápis nezma­zal, si spo­loč­nosť uctil. Je to dobrá pri­po­mienka kolo­behu tech spo­loč­ností v Sili­con Val­ley.

Google Cam­pus

4

Jediná tech spo­loč­nosť s kolek­ciou slad­kostí mimo svo­jich budov. Pri zastávke v Google cam­puse si určite všim­neš všetky Android figu­ríny (vrá­tane posled­ného nou­gat-u). Žiaľ, obed zdarma si nemô­žeš dať, pokiaľ nie si v sprie­vode zamest­nanca.

Adresa: 1600 Amp­hit­he­atre Pkwy, Moun­tain View, CA 94043

Garáž HP

5

Rodné miesto Sili­con Val­ley garáž HP bola domo­vom v prvých dňoch Hewlett-Pac­kard spo­loč­nosti. Dave Pac­kard a jeho žena Lucille sa pre­sťa­ho­vali na prvé poscho­die v roku 1938, zatiaľ čo Bill Hewlett býval vzadu v kôlni. Potom, čo sa Hewlett ože­nil, sa garáž pre­me­nila na kan­ce­lá­riu HP. Ako rodné miesto Sili­con Val­ley bola pokrs­tená v roku 2007. Garáž a dom sú žiaľ pred náv­štev­níkmi zavreté.

Adresa: 367 Addi­son Ave, Palo Alto, CA 9430

Web­stránka: HP Garage Museum

Garáž Steva Jobsa

6

Veľa spo­loč­ností v Sili­con Val­ley začalo v garáži, vrá­tane Apple. Steve Jobs v začiat­koch Apple býval u svo­jich rodi­čov a spolu so spo­lu­za­kla­da­te­ľom Ste­veom Woz­nia­kom vybu­do­vali prvých 50 počí­ta­čov v tejto garáži, hoci Woz­niak v posled­nej dobe tvr­dil, že garáž je “iba mýtus.” Na tej istej ulici sa nachá­dza aj The Byte Shop, ktorý odkú­pil práve prvých 50 Apple počí­ta­čov, každý za $500 dolá­rov.

Adresa: 2066 Crist Dr, Los Altos, CA 94024

Chef Chu’s

7

Nachá­dza sa v Los Altos. Tento obchod s cuk­ro­vin­kami bol počas rokov zastáv­kou pre mnoho ria­di­te­ľov tech spo­loč­ností, meno­vite napr. Ste­vea Jobsa alebo býva­lého CEO Intelu Craiga Bar­reta. Bar­ret si dokonca pone­chal kolá­čik pre šťas­tie a často sa odvo­lá­val na jeho správu — “Svet bude vždy pri­jí­mať talent s otvo­re­nou náru­čou.”

Adresa: 1067 N San Anto­nio Rd, Los Altos, CA 94022

Web­stránka: http://chefchu.com

Google garáž

8

Zakla­da­te­lia Google si v roku 1988 našli správne miesto. Susan Woj­cicki, ktorá v tej dobe pre­na­jí­mala garáž Lar­rymu Page­ovi a Ser­ge­y­ovi Bri­novi, je v súčas­nosti CEO You­tube. Spo­loč­nosť si našla nové sídlo až potom, čo pri­šiel siedmy zamest­na­nec. Google túto garáž neskôr odkú­pil, veľmi ju ale nevy­užíva.

Adresa: 232 Santa Mar­ga­rita Ave, Menlo Park, CA 94025

His­to­rické múzeum počí­ta­čov

9

Je málo miest, kde sa dá zahrať ori­gi­nálny Pong, no toto múzeum je jed­ným z nich. Nachá­dza sa v strede Sili­con Val­ley a zachy­táva his­tó­riu od počí­ta­čov zabe­ra­jú­cich celú miest­nosť po dnešné smart­fóny.

Adresa: 1401 N Sho­re­line Blvd, Moun­tain View, CA 94043

Web­stránka: Com­pu­ter His­tory Museum

Buck’s of Wood­side

10

Miesto, v kto­rom raňaj­ko­valo mnoho osob­ností tech sveta. Prvé demo Pay­Palu sa odpre­zen­to­valo tu, rov­nako ako aj Hot­mail. Maji­teľ reštau­rá­cie dokonca tvrdí, že prvé Tesla pro­to­typy par­ko­vali pred vcho­dom a ponú­kali náv­štev­ní­kom podiely v spo­loč­nosti.

Adresa: 3062 Wood­side Road, Wood­side, CA 94062

Web­stránka: Buck’s of Wood­side

Sand Hill Road

11

Vyzerá to ako oby­čajný kom­plex budov, je to však niečo viac. Každá tech spo­loč­nosť, vrá­tane Mic­ro­softu, Ama­zonu, Face­bo­oku alebo Twit­teru dostala inves­tí­ciu od týchto ven­ture kapi­ta­lis­tov. Reštau­rá­cie sú dote­raz dob­rým mies­tom, kde si odchy­tiť inves­tora. Hotel Rose­wood nachá­dza­júci sa hneď vedľa ponúka turis­tom his­to­rické pre­hliadky.

Apple Cam­pus Store

12

Nemô­žeš vstú­piť do cam­pusu Apple, dovo­lia ti však nav­ští­viť obchod, ktorý nedávno pre­šiel redi­zaj­nom a má nové pro­dukty (vrá­tane pera, ktoré nadi­zaj­no­val Jony Ive).

Adresa: 1 Infi­nite Loop, Cuper­tino, CA 95014

Web­stránka: Apple store

Tech­no­lo­gické múzeum ino­vá­cii

13

Tu sa dá nájsť všetka tech­no­ló­gia, ktorú Sili­con Val­ley vypro­du­ko­valo. Môžeš si vyskú­šať vytvo­riť robota alebo pomo­cou počí­tača zme­rať svoju náladu a akti­vitu. V marci tohto roku otvo­rilo prvý národný bio-inži­nier­sky expo­nát, zame­raný na vzde­lá­va­nie detí o bio­ló­gii vďaka kom­plexu vyuču­jú­ceho pomo­cou blo­kov a hier.

Adresa: 201 S. Mar­ket Street, San Jose, CA 95113 – 2008

Web­stránka: http://www.thetech.org/

Mof­fett Field a pri­ľahlé výskumné cen­trum NASA14

Han­gar One je jed­nou z naj­väč­ších štruk­túr v Sili­con Val­ley, pokrýva 8 akrov zeme. Budova bola taká veľká kvôli vzdu­cho­lodi USS Macon, ktorá bola o 20 stôp men­šia ako Hin­den­burg. USS Macon bola v roku 1935 zni­čená, no Mof­fett pokra­čo­valo ďalej ako vojen­ské letisko.

Zatiaľ čo oblasť vlastní NASA a pre­na­jíma ju Google, malé múzeum to ope­ruje a pred­sta­vuje spo­mienku na minu­losť.

Adresa: Mof­fett Field, Moun­tain View, CA 94043

Web­stránka: Mof­fett His­to­ri­cal Society Museum NASA Ames Rese­arch Cen­ter

Stan­for­dova uni­ver­zita

15

Uni­ver­zita, ktorá vypro­du­ko­vala mnoho šéfov a zamest­nan­cov tech spo­loč­ností mala veľkú rolu v prvých dňoch Sili­con Val­ley, pre­tože John Leland Stan­ford pomo­hol zapla­tiť vývoj cen­trál­nej paci­fic­kej želez­nice.

Adresa: 450 Serra Mall, Stan­ford, CA 94305

Web­stránka: Can­tor Arts Cen­ter

Obser­va­tó­rium Lick

16

Cesta zo San Jose na Mount Hamil­ton ponúka pre­krásne pohľady. Na vrchole sa nachá­dza obser­va­tó­rium, ktoré ponúka náv­štev­ní­kom mož­nosť pou­žiť obrov­ské tele­skopy na sle­do­va­nie hviezd. Je však len zried­ka­kedy otvo­rené, pre­tože ho astro­nó­mo­via stále využí­vajú. V roku 2014 tu bol vybu­do­vaný prvý auto­ma­ti­zo­vaný tele­skop na štu­do­va­nie pla­nét mimo nášho solár­neho sys­tému, ktorý už našiel nie­koľko pla­ne­tár­nych sys­té­mov.

Adresa: 7281 Mt Hamil­ton Rd, Mt Hamil­ton, CA 95140

Web­stránka: ucolick.org

Coupa Cafe

17

Hneď vedľa Stan­for­do­vej uni­ver­zity sa nachá­dza kavia­reň, ktorá je mies­tom pre zakla­da­te­ľov a inves­to­rov tech spo­loč­ností na stret­nu­tia, tes­to­va­nie, prácu na pro­duk­toch a samoz­rejme uzav­re­tia obcho­dov.

Adresa: 538 Ramona St, Palo Alto, CA 94301

Web­stránka: Coupa Café

165 Uni­ver­sity Ave

18

Táto kan­ce­lá­ria sa pova­žuje za zázračné miesto. Je totižto prvým síd­lom Google, Pay­Pal a ešte pred­tým tu fun­go­val Logi­tech. Na prí­zemí je síce teraz T-Mobile a čajovňa, no na poschodí je stále miesto pre star­tupy.

Adresa: 165 Uni­ver­sity Ave. Palo Alto, CA, 94301

Záhadný dom Win­ches­ter

19

Puška Win­ches­ter zaro­bila rodine neho­rázne peniaze. Dedička Sarah Win­ches­ter posta­vila tento domov v San Jose, tvr­dila však, že ju pre­na­sle­do­vali ducho­via všet­kých ľudí, ktorý boli zastre­lení Win­ches­trov­kou.

Kon­štruk­cia tohto domu začala v roku 1884 a pokra­čo­vala aj po jej smrti v roku 1922. Počas toho obdo­bia sa posta­vilo 500 – 600 izieb, ostalo však už len iba 160.

Adresa: 525 S Win­ches­ter Blvd San Jose, CA 9512

Web­stránka: Win­ches­ter Mys­tery House

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theknot.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)