19 kra­jín, kto­ré dis­po­nu­jú naj­vyš­ším život­ným štan­dar­dom

Lenka Haringová / 2. júla 2016 / Lifehacking

Pre­mýš­ľaš, kam sa pre­sťa­ho­vať ale nie iba tak, hala-bala? Chceš vedieť, kde sa budeš mať dob­re, lep­šie ako na Slo­ven­sku? Toto sú kra­ji­ny, kto­rých oby­va­te­lia žijú kva­lit­ný život na vyso­kej nohe. 

Nezis­ko­vá orga­ni­zá­cia Social Prog­ress Impe­ra­ti­ve zve­rej­ni­la reb­rí­ček kra­jín s naj­vyš­šou kva­li­tou živo­ta. Ako by sa dalo oča­ká­vať, Social Prog­ress Index umiest­nil Škan­di­náv­ske kra­ji­ny v pop­re­dí, avšak nie­kto­ré kra­ji­ny, kto­ré by si tipo­val na vyš­šie mies­ta, sa umiest­ni­li na ove­ľa niž­šie prieč­ky, pop­rí­pa­de sa do toho­to reb­ríč­ka ani nedos­ta­li.

Čo je to Social Prog­ress Index? Sú to hod­no­ty, skó­re kra­jín, kto­ré sa pri­ra­ďu­jú pod­ľa troch základ­ných fak­to­rov:

  • Základ­né ľud­ské potre­by, zahr­ňu­júc zdra­vot­nú sta­rost­li­vosť, hygie­nu, prí­stre­šie a ochra­nu.
  • Základ­né ľud­ské bla­ho, kto­ré pokrý­va vzde­la­nie, prí­stup k tech­no­ló­giám a dĺž­ku živo­ta.
  • Mož­nos­ti jedin­ca, jeho základ­né ľud­ské prá­va, slo­bo­da voľ­by, názo­ru, tole­ran­cia

Po spo­je­ní tých­to troch fak­to­rov, by ide­ál­na kra­ji­na zís­ka­la skó­re 100. Pozri sa na tie naji­de­ál­nej­šie. Ešte pred tým však tre­ba pozna­me­nať, že tie­to kra­ji­ny ovplyv­nil vyso­ký vplyv svo­jej sil­nej eko­no­mi­ky — oča­ká­vaj teda len roz­vi­nu­té kra­ji­ny.

19. USA — 84.62. Pre nie­ko­ho prek­va­pe­nie, pre nie­ko­ho nezmy­sel. USA čelia obrov­ským roz­die­lom medzi oby­va­teľ­mi a nie sú schop­né zabez­pe­čiť sociál­ny roz­voj veľ­ké­mu počtu ľudí.

pexels-photo (2)

18. Fran­cúz­sko — 84.79. Liber­té, ega­li­té, fra­ter­ni­té? Slo­bo­da áno, ale index uká­zal veľ­mi níz­ku hod­no­tu tole­ran­cie, mož­nos­tí, sociál­nej ink­lu­zie — skrát­ka menej “ega­li­té”, ako je potreb­né.

people-eiffel-tower-france-landmark

17. Špa­niel­sko — 85.88. Jed­na z naj­nav­šte­vo­va­nej­ších európ­skych des­ti­ná­cií. Špa­niel­sko má sil­ný sociál­ny sys­tém a rov­no­vá­hu medzi pra­cov­ným a súkrom­ným živo­tom ale vyso­ká mie­ra neza­mest­na­nos­ti mla­dých ľudí utlá­ča mož­nosť vyso­ké­ho štan­dar­du živo­ta mno­hým obča­nom.

tree-spain-palm

16. Bel­gic­ko — 86.19. Veli­teľ­stvo par­ti­túr Európ­skej únie do znač­nej mie­ry ovplyv­nil sociál­ny pokrok a je dôka­zom toho, že je nie­ke­dy lep­šie byť malou kra­ji­nou, kto­rá sa doká­že kva­lit­ne posta­rať o život svo­jich oby­va­te­ľov.

dark-brown-milk-candy

15. Nemec­ko — 86.42. Kra­ji­na, kde by si tiež čakal, že sa umiest­ni vyš­šie. Vyso­ké skó­re zís­ka­lo vďa­ka inde­xu tole­ran­cie, kto­rý vyšvi­hol po pri­ja­tí imig­ran­tov a sna­he o ich sociál­nu ink­lú­ziu. Otáz­kou ostá­va, čo na to ostat­né fak­to­ry, ovplyv­ňu­jú­ce kva­li­tu živo­ta nemec­ké­ho náro­da.

angela-merkel-1123308_1280

14. Japon­sko — 86.54. Kra­ji­na vychá­dza­jú­ce­ho sln­ka v posled­nej deká­de uči­ni­la sociál­ne zlep­še­nia, hlav­ne čo sa týka dis­kri­mi­ná­cie pra­cu­jú­cich žien. Má veľ­mi níz­ku hod­no­tu imig­ran­tov. Ale z neja­ké­ho dôvo­du vyska­ku­je vyso­ké per­cen­to samov­rážd ľudí pod 30 rokov.

cherry-301251_1280

13. Rakús­ko — 86.60. Naši naj­vys­pe­lej­ší suse­dia s Vied­ňou, kto­rá sa pýši titu­lom Európ­ske hlav­né mes­to kul­tú­ry a lyžiar­sky­mi stre­dis­ka­mi, kto­ré láka­jú kaž­dé­ho lyžia­ra. Rakús­ko má 14. naj­väč­šiu eko­no­mi­ku sve­ta pod­ľa Medzi­ná­rod­né­ho meno­vé­ho fon­du (IMF). Pod­mien­ky živo­ta tu nebo­lia.

mozart-161194_1280,

12. Írsko — 87.94. Po tom ako Bri­ti odhla­so­va­li odchod z EÚ sa Írsko teší láka­niu inves­tí­cií z úze­mia Anglic­ka. Po Bre­xit-e tu index základ­ných ľud­ských potrieb pre­sa­hu­je prie­mer.

clover-445255_1280

11. a 10. Nový Zéland a Island — 88.45. Tie­to kra­ji­ny zís­ka­li rov­na­ké skó­re.

Nový Zéland sa teší nád­her­nej prí­ro­de, kto­rá láka nejed­né­ho hobi­ta. Dis­po­nu­je vyso­kým inde­xom mož­nos­tí a vďa­ka níz­kej popu­lá­cii si náj­de zamest­na­nie sko­ro kaž­dý.

new-zealand-563757_1280

Island. Keď už hovo­rí­me o kra­ji­nách s nád­her­nou prí­ro­dou, na Islan­de sú základ­né ľud­ské potre­by a HDP na oby­va­te­ľa vo fáze roz­kve­tu. Takis­to, ako jeho mome­nátl­na účasť na EURO 2016.

waterfall-569342_1280

9. Veľ­ká Bri­tá­nia — 88.58. Zdra­vot­ná sta­rost­li­vosť, prí­stup ku vzde­la­niu a samot­né vzde­la­nie dosiah­li skó­re 100. Môžeš hádať, čo zaprí­či­ni­lo pokles ostat­ných aspek­tov. Uvi­dí­me, ako to bude vyze­rať v najb­liž­šej dobe.

pexels-photo (3)

8. Holand­sko — 88.65. Kra­ji­na, sve­to­vo zná­ma vďa­ka tole­ran­cii rôz­nych akti­vít. Nemô­že­me sa čudo­vať, že sa umiest­ni­la tak vyso­ko. Slo­bo­da a slo­bod­ná voľ­ba majú skó­re 100. Čo máš naj­rad­šej na Holand­sku ty? Tuli­pá­ny?

pexels-photo (4)

7. Nór­sko — 88.70. Od toho­to mies­ta si začni zvy­kať na Škan­di­náv­ske kra­ji­ny. Prí­stup k vzde­la­niu, zdra­vot­ná sta­rost­li­vosť, zamest­na­nosť. To všet­ko odrá­ža vyso­kú život­nú úro­veň, pri kto­rej mož­no s rados­ťou sle­do­vať polár­nu žia­ru.

aurora-borealis-1032523_1280

6. Švéd­sko — 88.80. Ľud­ské prá­va, hygie­na, zdra­vot­ná sta­rost­li­vosť. Tie­to fak­to­ry a ich vyso­ké skó­re berie­me ako samoz­rej­mosť. Kra­ji­na, so svo­jou roz­lo­hou tre­tia naj­väč­šia v Euró­pe, posky­tu­je roz­páv­ko­vý život­ný štan­dard. Ale nie naj­lep­ší.

.

sweden-354455_1280

5. Švaj­čiar­sko — 88.87. Vo Švaj­čiar­sku zaži­ješ najd­rah­šie mes­tá sve­ta pre býva­nie. Ale nejed­né­mu z nás sa zakrú­ti hla­va, keď si uve­do­mí­me, že sú ekvi­va­lent­né zárob­kom ich oby­va­te­ľov. Neču­do, keď tam všet­ko šla­pe ako švaj­čiar­ske hodin­ky.

fashion-wristwatch-time-watch

4. Aus­trá­lia — 89.13. Mno­ho ľudí túži po novom živo­te u “pro­ti­nož­cov”. Aus­trá­lia ti poskyt­ne skve­lé vzde­la­nie, pra­cov­né mož­nos­ti, slo­bo­du, tole­ran­ciu, pries­tor pre seba­re­a­li­zá­ciu. Pozor! Kop­nu­tie ken­gu­rou môže byť smr­teľ­né.

kangaroo-306483_1280

3. Dán­sko — 89.39. Má naj­lep­šiu sociál­nu mobi­li­tu a hod­no­tu príj­mov na sve­te. Nie je prek­va­pe­nie, že sa ocit­lo v TOP 3. Jed­no prek­va­pe­nie sa ale náj­de. Pred­po­kla­da­ná dĺž­ka živo­ta je pomer­ne níz­ka. Tu sa žije kva­lit­ne ale krát­ko.

copenhagen-1089450_1280

2. Kana­da — 89.49. Ak chceš žiť dlh­šie ako v Dán­sku, choď do Kana­dy. Tu sa zdra­vie a zdra­vot­ná sta­rost­li­vosť vyšp­la­ha­la do pop­re­dia od odstat­ných fak­to­rov kva­li­ty živo­ta. Plus pre túto kra­ji­nu? Vzhľa­dom k svo­jej obrov­skej roz­lo­he, túto kra­ji­nu obý­va len 35 mili­ó­nov ľudí. Dosta­tok pries­to­ru pre kaž­dé­ho. Hurá­áá!

nature-animal-fur-dangerous

1. — Fín­sko — 90.09. Kaž­dý jeden zo sle­do­va­ných inde­xov dosa­ho­val maxi­má. Fín­sko potvr­di­lo prven­stvo kva­li­ty živo­ta v Škan­di­náv­skych kra­ji­nách. Ak sa sem roz­hod­neš pre­sťa­ho­vať, neza­bud­ni si kabát. Tep­lo­ty v zime kle­sa­jú po 50°C. Takis­to pozor na poku­ty za doprav­né prie­stup­ky. V roku 2002 tu bola ude­le­ná rekord­ná poku­ta vo výš­ke 116 tisíc eur.

snow-1480921_1280

Zdroj: http://www.businessinsider.com/19-countries-with-the-highest-standard-of-life-according-to-the-social-progress-report-2016 – 6 Zdroj obráz­kov: https://pixabay.com/, https://www.pexels.com/

Pridať komentár (0)