19 kra­jín, ktoré dis­po­nujú naj­vyš­ším život­ným štan­dar­dom

Lenka Haringová / 2. júla 2016 / Tools a produktivita

Pre­mýš­ľaš, kam sa pre­sťa­ho­vať ale nie iba tak, hala-bala? Chceš vedieť, kde sa budeš mať dobre, lep­šie ako na Slo­ven­sku? Toto sú kra­jiny, kto­rých oby­va­te­lia žijú kva­litný život na vyso­kej nohe. 

Nezis­ková orga­ni­zá­cia Social Prog­ress Impe­ra­tive zve­rej­nila reb­rí­ček kra­jín s naj­vyš­šou kva­li­tou života. Ako by sa dalo oča­ká­vať, Social Prog­ress Index umiest­nil Škan­di­náv­ske kra­jiny v pop­redí, avšak nie­ktoré kra­jiny, ktoré by si tipo­val na vyš­šie miesta, sa umiest­nili na oveľa niž­šie priečky, pop­rí­pade sa do tohoto reb­ríčka ani nedos­tali.

Čo je to Social Prog­ress Index? Sú to hod­noty, skóre kra­jín, ktoré sa pri­ra­ďujú podľa troch základ­ných fak­to­rov:

  • Základné ľud­ské potreby, zahr­ňu­júc zdra­votnú sta­rost­li­vosť, hygienu, prí­stre­šie a ochranu.
  • Základné ľud­ské blaho, ktoré pokrýva vzde­la­nie, prí­stup k tech­no­ló­giám a dĺžku života.
  • Mož­nosti jedinca, jeho základné ľud­ské práva, slo­boda voľby, názoru, tole­ran­cia

Po spo­jení týchto troch fak­to­rov, by ide­álna kra­jina zís­kala skóre 100. Pozri sa na tie naji­de­ál­nej­šie. Ešte pred tým však treba pozna­me­nať, že tieto kra­jiny ovplyv­nil vysoký vplyv svo­jej sil­nej eko­no­miky — oča­ká­vaj teda len roz­vi­nuté kra­jiny.

19. USA — 84.62. Pre nie­koho prek­va­pe­nie, pre nie­koho nezmy­sel. USA čelia obrov­ským roz­die­lom medzi oby­va­teľmi a nie sú schopné zabez­pe­čiť sociálny roz­voj veľ­kému počtu ľudí.

pexels-photo (2)

18. Fran­cúz­sko — 84.79. Liberté, ega­lité, fra­ter­nité? Slo­boda áno, ale index uká­zal veľmi nízku hod­notu tole­ran­cie, mož­ností, sociál­nej ink­lu­zie — skrátka menej “ega­lité”, ako je potrebné.

people-eiffel-tower-france-landmark

17. Špa­niel­sko — 85.88. Jedna z naj­nav­šte­vo­va­nej­ších európ­skych des­ti­ná­cií. Špa­niel­sko má silný sociálny sys­tém a rov­no­váhu medzi pra­cov­ným a súkrom­ným živo­tom ale vysoká miera neza­mest­na­nosti mla­dých ľudí utláča mož­nosť vyso­kého štan­dardu života mno­hým obča­nom.

tree-spain-palm

16. Bel­gicko — 86.19. Veli­teľ­stvo par­ti­túr Európ­skej únie do znač­nej miery ovplyv­nil sociálny pokrok a je dôka­zom toho, že je nie­kedy lep­šie byť malou kra­ji­nou, ktorá sa dokáže kva­litne posta­rať o život svo­jich oby­va­te­ľov.

dark-brown-milk-candy

15. Nemecko — 86.42. Kra­jina, kde by si tiež čakal, že sa umiestni vyš­šie. Vysoké skóre zís­kalo vďaka indexu tole­ran­cie, ktorý vyšvi­hol po pri­jatí imig­ran­tov a snahe o ich sociálnu ink­lú­ziu. Otáz­kou ostáva, čo na to ostatné fak­tory, ovplyv­ňu­júce kva­litu života nemec­kého národa.

angela-merkel-1123308_1280

14. Japon­sko — 86.54. Kra­jina vychá­dza­jú­ceho slnka v posled­nej dekáde uči­nila sociálne zlep­še­nia, hlavne čo sa týka dis­kri­mi­ná­cie pra­cu­jú­cich žien. Má veľmi nízku hod­notu imig­ran­tov. Ale z neja­kého dôvodu vyska­kuje vysoké per­cento samov­rážd ľudí pod 30 rokov.

cherry-301251_1280

13. Rakúsko — 86.60. Naši naj­vys­pe­lejší suse­dia s Vied­ňou, ktorá sa pýši titu­lom Európ­ske hlavné mesto kul­túry a lyžiar­skymi stre­dis­kami, ktoré lákajú kaž­dého lyžiara. Rakúsko má 14. naj­väč­šiu eko­no­miku sveta podľa Medzi­ná­rod­ného meno­vého fondu (IMF). Pod­mienky života tu nebo­lia.

mozart-161194_1280,

12. Írsko — 87.94. Po tom ako Briti odhla­so­vali odchod z EÚ sa Írsko teší láka­niu inves­tí­cií z úze­mia Anglicka. Po Bre­xit-e tu index základ­ných ľud­ských potrieb pre­sa­huje prie­mer.

clover-445255_1280

11. a 10. Nový Zéland a Island — 88.45. Tieto kra­jiny zís­kali rov­naké skóre.

Nový Zéland sa teší nád­her­nej prí­rode, ktorá láka nejed­ného hobita. Dis­po­nuje vyso­kým inde­xom mož­ností a vďaka níz­kej popu­lá­cii si nájde zamest­na­nie skoro každý.

new-zealand-563757_1280

Island. Keď už hovo­ríme o kra­ji­nách s nád­her­nou prí­ro­dou, na Islande sú základné ľud­ské potreby a HDP na oby­va­teľa vo fáze roz­kvetu. Takisto, ako jeho mome­nátlna účasť na EURO 2016.

waterfall-569342_1280

9. Veľká Bri­tá­nia — 88.58. Zdra­votná sta­rost­li­vosť, prí­stup ku vzde­la­niu a samotné vzde­la­nie dosiahli skóre 100. Môžeš hádať, čo zaprí­či­nilo pokles ostat­ných aspek­tov. Uvi­díme, ako to bude vyze­rať v najb­liž­šej dobe.

pexels-photo (3)

8. Holand­sko — 88.65. Kra­jina, sve­tovo známa vďaka tole­ran­cii rôz­nych akti­vít. Nemô­žeme sa čudo­vať, že sa umiest­nila tak vysoko. Slo­boda a slo­bodná voľba majú skóre 100. Čo máš naj­rad­šej na Holand­sku ty? Tuli­pány?

pexels-photo (4)

7. Nór­sko — 88.70. Od tohoto miesta si začni zvy­kať na Škan­di­náv­ske kra­jiny. Prí­stup k vzde­la­niu, zdra­votná sta­rost­li­vosť, zamest­na­nosť. To všetko odráža vysokú životnú úro­veň, pri kto­rej možno s rados­ťou sle­do­vať polárnu žiaru.

aurora-borealis-1032523_1280

6. Švéd­sko — 88.80. Ľud­ské práva, hygiena, zdra­votná sta­rost­li­vosť. Tieto fak­tory a ich vysoké skóre berieme ako samoz­rej­mosť. Kra­jina, so svo­jou roz­lo­hou tre­tia naj­väč­šia v Európe, posky­tuje roz­páv­kový životný štan­dard. Ale nie naj­lepší.

.

sweden-354455_1280

5. Švaj­čiar­sko — 88.87. Vo Švaj­čiar­sku zaži­ješ najd­rah­šie mestá sveta pre býva­nie. Ale nejed­nému z nás sa zakrúti hlava, keď si uve­do­míme, že sú ekvi­va­lentné zárob­kom ich oby­va­te­ľov. Nečudo, keď tam všetko šlape ako švaj­čiar­ske hodinky.

fashion-wristwatch-time-watch

4. Aus­trá­lia — 89.13. Mnoho ľudí túži po novom živote u “pro­ti­nož­cov”. Aus­trá­lia ti poskytne skvelé vzde­la­nie, pra­covné mož­nosti, slo­bodu, tole­ran­ciu, pries­tor pre seba­re­a­li­zá­ciu. Pozor! Kop­nu­tie ken­gu­rou môže byť smr­teľné.

kangaroo-306483_1280

3. Dán­sko — 89.39. Má naj­lep­šiu sociálnu mobi­litu a hod­notu príj­mov na svete. Nie je prek­va­pe­nie, že sa ocitlo v TOP 3. Jedno prek­va­pe­nie sa ale nájde. Pred­po­kla­daná dĺžka života je pomerne nízka. Tu sa žije kva­litne ale krátko.

copenhagen-1089450_1280

2. Kanada — 89.49. Ak chceš žiť dlh­šie ako v Dán­sku, choď do Kanady. Tu sa zdra­vie a zdra­votná sta­rost­li­vosť vyšp­la­hala do pop­re­dia od odstat­ných fak­to­rov kva­lity života. Plus pre túto kra­jinu? Vzhľa­dom k svo­jej obrov­skej roz­lohe, túto kra­jinu obýva len 35 mili­ó­nov ľudí. Dosta­tok pries­toru pre kaž­dého. Hurááá!

nature-animal-fur-dangerous

1. — Fín­sko — 90.09. Každý jeden zo sle­do­va­ných inde­xov dosa­ho­val maximá. Fín­sko potvr­dilo prven­stvo kva­lity života v Škan­di­náv­skych kra­ji­nách. Ak sa sem roz­hod­neš pre­sťa­ho­vať, neza­budni si kabát. Tep­loty v zime kle­sajú po 50°C. Takisto pozor na pokuty za dopravné prie­stupky. V roku 2002 tu bola ude­lená rekordná pokuta vo výške 116 tisíc eur.

snow-1480921_1280

Zdroj: http://www.businessinsider.com/19-countries-with-the-highest-standard-of-life-according-to-the-social-progress-report-2016 – 6 Zdroj obráz­kov: https://pixabay.com/, https://www.pexels.com/

Pridať komentár (0)